DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 59     <-- 59 -->        PDF

jalna pitanja, organizaciona pitanja, ideološko-
politički rad, interfakultetska saradnja
i dr.


Posle dvodnevnog rada konferencije, 8
XII uveče učesnici su primljeni kod predstavnika
Poljoprivredno-šumarske komore
NRS, Sekretarijata za šumarstvo NRS, Saveza
DIT šumarstva i drvne industrije
NRS. Predsednika fakultetskog saveta, Dekana
i Prodekana Šumarskog fakulteta u
Beogradu i dr.


Devetog decembra ujutro delegati su
autobusom otišli za Sremske Karlovce. Na
Stražilovu su posetili spomenik Branka
Radićevića, u Karlovcima gimnaziju
»Branko Radićević«, izložbu »Branko i
njegova dela«, kao i lepo uređen šumski
rasadnik Šumarske sekcije u S. Karlovcima.
Objašnjenja o vegetaciji na Fruškoj
Gori dali su nastavnici Šum. fakulteta u
Beogradu M. G a j i ć i A. T u c o v i ć


i šef Šumske sekcije u S. Karlovcima
M a š i r e v i ć. Drug Maširević dao je objašnjenja
u vezi uređenja nacionalnog parka
Fruška Gora, kao i za niz znamenitosti
Sremskih Karlovaca.


Posle ručka delegati su preko Sremske
Kamenice otišli na Iriški Venac. U planinarskom
domu Konferencija je produžila
sa radom donoseći zaključke o budućem
radu. Istovremeno je odlučeno da sedište
Društva u narednoj godini bude u Skopju.


Konferencija je završena ppdelom albuma
delegacijama o Fruškogorskom partizanskom
maršu koga su u 1961. god. izveli
studenti sa svih šum. fakulteta u
zemlji.


Uveče po završetku konferencije priređena
je drugarska večera.


ZAKLJUČCI


V Interfakultetske konferencije
Društva studenata Šumarstva Jugoslavije


NASTAVNA PITANJA


I Višestepena nastava


1. Konferencija konstatuje da se I stepen
studija jedino ne može uvesti na Šumarskom
otseku čime podržavamo zaključke
Interfakultetske konferencije nastavnika
i Plenuma DIT-a, a rezultati uvođenja
I stepena u Ljubljani treba da pokažu
da li je ova konstatacija pravilna.
2. Drugi stepen pretstavlja četverogodišnju,
odnosno trogodišnju nastavu koja
se odvija na svim našim fakultetima.
3. Treći stupanj za pojedine oblasti na
svim fakultetima gde postoje objektivni
razlozi.
4. Prilikom donošenja nastavnih planova
i programa mi studenti ćemo uzimati
aktivno učešće na tome polju.
5. Naše mišljenje je da svaki stepen
mora imati određeno mesto u operativi, zato
operativa treba .da da punu pomoć.
II Vanredni studij


1. Konferencija konstatuje da postoje
teškoće na svim fakultetima u vanrednom
studiranju, što pokazuje osipanje studenata
i predlaže:
a) Ispitati razloge osipania vanrednih
studenata.


b) Da na posebnom plenumu Savezni
organi ispitaju i rese finansiranje vanrednih
studenata jer smatramo da je neopravdano
da troškove školarine snose samo
vanredni studenti.


c) Da privredne organizacije i ustanove
obezbede više vremena vanrednim studentima
za rad.


2. Vanredni studenti treba da studiraju
po istim nastavnim planovima i programima
kao i redovni studenti.
3. Na svim fakultetima obrazovati komisije
i službe pri fakultetskim upravama
koje će pružiti punu pomoć u svakom pogledu
(u okviru fakulteta i centrima) vanrednim
studentima.
4. Obrazovati centre za vanredne studente,
gde je to moguće. Centri se mogu
otvoriti u više mesta, s tim da gimnazijski
nastavnici i nastavnici drugih srednjih
škola mogu pružiti punu pomoć vanrednim
studentima u spremanju osnovnih ispita
(botanika, matematika, hernija i si.).
Naročito bi ovo mogle činiti postojeće srednje
šumarske škole.
5. Centre trebaju da osnivaju svi jači
drvni kombinati i šumarske organizacije.
6. Vanrednim studentima dostavljati
praktikume vežbi da ih oni unapred prouče
pa da na tai način lakše i za kraće
vroi~,p ohnve vežbe na fakultetima. Ovo
neki fakulteti već i rade.
III Nastavni planovi, programi, tereiske
vežbe i prakse


1. Konstatovano je da svi FOSS-a nisu
dovoljno učestvovali u izr?di i donošeniu
nastavnih planova i Dro«rama i predlaže
da se ubuduće udruženja studenata i
veća godina više angažuju u donošenju
istih.
2. Nije mno!?o učinjeno da nastavni
planovi i programi budu adekvatni četverogodišnjem
sistemu studija, već na tome
treba daleko više raditi.
3. Potrebno je ujednačavanje nastavnih
planova za sve fakultete — istorodne
141