DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 57     <-- 57 -->        PDF

ČUVAJTE ŠUME OD POŽARA;


Iz godine u godinu hiljade hektara šume
uništavaju šumski požari. Najviše požara
imamo zato, jer slabo čistimo sječine,
u najkritičnije ljetno doba slabo čuvamo
šume od požara, a da se malo, gotovo n´šta
ne poklanja pažnja naprednim metodama
efikasnog gašenja požara itd.


Zadnje godine u SSSR-u velika se pažnja
poklanja čuvanju šuma od požara. Organi
uzgojnih i sječinskih radova vode velike
preventivne radove od požara. Kao
glavna mjera je to, da se dobro vrši čišćenje
sječine od granja i svakih otpadaka,
u najkritičnije ljetno doba povećava
se čuvarska služba, organiziraju se protupožarne
hemičke stanice, primjenjuju se
metode gašenja požara explozivom, avionski
se prebacuju ljudi, explozivni materijali,
kao i druga sredstva za gašenje po


DRUŠTVENE VIJESTI


VIII ZASJEDANJE POTKOMISIJE FAO
ZA KOORDINACIJU ŠUMARSKIH PITANJA
MEDITERANA


Specijalizirana agencija Ujedinjenih
nacija za ishranu i poljoprivredu (FAO) sa
sjedištem u Rimu ima nekoliko svojih s´alnih
komisija i potkomisija, koje se bave
određenom problematikom. Jedna od potkomisija
je i Potkomisija FAO za koordinaciju
šumarskih pitanja Mediterana. Zadatak
ove potkomisije je da prati razvoj
šumarstva Mediterana i da koordinira napore
tog područja za što boljim korištenjem
zemljišta. Potkomisija održava redovno
svoja zasjedanja kojima prisustvuju
zemlje članice potkomisije. Zasjedanja
se održavaju u razmacima od po 2 godine.


Zadnje, sedmo, zasjedanje održano je
u Lisabonu. Tom su zasjedanju prisustvovali
su i predstavnici naše zemlje, koji su
tada uputili poziv da se naredno, osmo,
zasjedanje održi u našoj zemlji. Ovaj poziv
je prihvaćen, te je u sporazumu sa
organizacijom FAO određeno da zasjedanje
ima, kao i uvijek, dva dijela, tj. radni
dio i stručnu ekskurziju.


Obzirom na saobraćajne veze dogovoreno
je nadalje da se prvo održi stručna
ekskurzija, a zatim radni dio zasjedanja.
Ekskurzija započinje u Zagrebu gdje se delegati
sastaju 6. maja. Za ekskurziju predviđen
ie slijedeći program:


7. V Učesnici će posjetiti Zavod za četinjače
u Jastrebarskom, gdje će se upoznati
sa radom i zadacima zavoda, kao i razara.
U ljetno doba čuvanje šuma i gašenje
požara vrši se uz pomoć avijacije.


Od 1952. godine stalno rastu brojke
ugašenih požara avionskom službom kao:


1952—1954. godine ugašeno požara od
avionske službe 2.260;
1955—1957. godine ugašeno požara od
avionske službe 3.130;
1958—1950. godine ugašeno požara od
avionske službe 4.390;
1961. godine ugašeno požara od avionske
službe 4.873.


Provedbom u šumi dobrih preventivnih
mjera i organizacijom sa naprednim protupožarnim
sredstvima efikasne službe za
gašenje šumskih požara, može se znatno
bolje sačuvati naše šume od požara.
Prema: Lesnoe hozjajstvo br. 3. 1962.


Ing. Julius Baranovski


Radnički dom Ivan Mašin u Dubrovniku
u kojem se održava sastanak podkomisije
FAO (Foto Putnik)
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 58     <-- 58 -->        PDF

dovima u rasadniku. Nadalje će posjetiti
pilanu Lučice i sastojinu »Kender«. Usput
prikazat će se i nekoliko tipova đegradiranih
šuma hrasta kitnjaka kao i radovi
na melioraciji. Putem za Rijeku delegati
će biti upoznati sa jelovim šumama na silikatnim
tlima kao i tipovima primorske vegetacije.


8. V. Iz Opatije delegati putuju do Senjske
drage gdje će pregledati radove na
biološkom, i tehničkom smirivanju bujica
i bujičnog područja, odakle preko Vratnika
odlaze na Plitvice.
9. V. Putem prema Gospiću dat će se
prikaz o melioraciji ličkih šikara i melioraciji
degradiranih jelovih sastojina. U
blizini Ličkog Osika delegati će posjetiti
plantažu četinjača Mušaluk. U Gospiću
posjetit će se tvornica šper-ploča. Nadalje
učesnicima će se prikazati radovi na pošumljavanju
degradiranih terena Begovače.
Prelaskom Velebita preko Štirovače
odlazi se za Zadar.


Pilana Drvno industrijskog poduzeća iz
Delnica u Lučicama


10. V. U okolici Zadra pregledat će se
radovi na podizanju kraških voćnjaka i
melioraciji krških polja kod Smilčića. Isto
tako prikazat će se i radovi na melioraciji
makija unašanjem alepskog bora pošumljavanja
goleti, kao i način podizanja vinograda
kako se to radi u blizini Primoštena.
Usput će biti. pokazane i neke kulture i
historijske znamenitosti. U Splitu posjetit
će se Srednja šumarska škola, Marjan i
Dioklecijanova palača.
11. V. Odlazak brodom za Dubrovnik
gdje 12. V započinje radni dio zasjedanja.
Na radnom dijelu podnijet će delegacije
svoje nacionalne izvještaje te raspraviti
djelatnost potkomisije između dva zasjedanja.
Osim toga sa strane naše zemlje
podnijet će se i referati o melioraciji degradiranih
šuma mediteranskog područja,
zatim o problemu ispaše stoke, utjecaju i
posljedicama zabrane držanja koza, melioraciji
kraških polja, podizanju plantaža
brzorastućih vrsta drveća i ekonomskim


Skladište trupaca pilane u Lučicama
Drvno industrijskog poduzeća iz Delnica
kretanjima na kršu. Osim toga u okviru
zasjedanja održat će se i sastanak radne
grupe za pluto, kojoj pripadaju zemlje —
producenti pluta.


Program boravka delegata u našoj
zemlji prilično je opsežan, no nažalost,
prekratak, kako bi se mogli pokazati i drugi
objekti od interesa.


Žunko ing. Oto


V INTERFAKULTETSKA KONFERENCIJA
DRUŠTVA STUDENATA ŠUMARSTVA
JUGOSLAVIJE


Na Šumarskom fakultetu u Beogradu
od 7. do 12. decembra 1961. god. održana
je V Interfakultetska konferencija Društva
studenata šumarstva Jugoslavije. Konferenciju
su sačinjavali delegati studentskih
organizacija svih šumarskih fakulteta
u zemlji, kao i po jedan nastavnik (sem
iz Zagreba). Konferenciji su prisustvovali
i dekan i prodekan Šumarskog fakulteta
u Beogradu dr S. Stanković i dr V.
P o p o v i ć.


Konferencija je imala sledeći dnevni
red:


1. Otvaranje konferencije i pozdravni
govor;
2. Izbor radnih tela,
3. Izveštaj o prošlogodišnjem radu
Predsedništva Društva;
4. Koreferati delegata,
5. Diskusija i
6. Zaključci.
Kroz izveštaje i iscrpnu diskusiju tretirana
su pitanja od interesa za šumarstvo
i šumarsku praksu uopšte kao i nastava
na fakultetima, vanredni studij, materi