DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 55     <-- 55 -->        PDF

odvijanje treba dobro organizovati i smišljeno
voditi. Ohrabrujuće deluju postignuti
rezultati poslednje dve godiine u Sloveniji,
Hrvatskoj i Bosni, a delimično i u
drugim republikama, jer se pitanju mehanizacije
radova u šumi prišlo baš tako, pa
se sasvim sigurno mogu očekivati pozitivni
rezultati.


Dr Lj. Petrović


NOBELOVA NAGRADA
ZA FOTOSINTEZU


U decembru prošle godine pet je laureata
iz ruku švedskog kralja primilo Nobelovu
nagradu; među njima naš Ivo Andrić
za književnost i M. Calvin za kemiju. Kao
Jugoslaveni ponosimo se prvim, a kao šumari
— drugim.


Profesor Mirbek govorio je o Melvinu
C a 1 v i n - u i njegovim rezultatima u biokemiji,
konkretno u ispitivanju mehanizma
asimilacije CO2 kod biljaka. Više od
jednog stoljeća učenjake je zanimalo pitanje
šta je primarni produkt asimilacije.
Sta se događa s ugljičnim dioksidom kad
ga biljka uzme iz zraka? Calvin je dokazao,
da primarna reakcija nije, kako se
pretpostavljalo, redukcija ugljičnog dioksida,
već njegovo vezanje za jednu supstanciju,
koja se javlja u biljkama kao akceptor
ugljičnog dioksida.


FOTOSINTEZA, kemijska sinteza (izgrađivanje
složenih molekula od jednostavnijih),
koju izaziva djelovanje svijetla,
na pr. sinteza škroba od CO2 i vode u listu
biljke pomoću klorofila djelovanjem sunčanog
svijetla. Prema novijim istraživanjima
klorofilna tjelešca, kloroplasti (0,003—
0,01 mm) sadrže u sebi klorofil raspodijeljen
u obliku zrnaca veličine 6.000 A,
(Angstrom je 10 milionti dio milimetra ili
10-"). Fotosinteza se odvija uz pomoć dvaju
fermentnih sistema A i B, od kojih je A u
sastavu klorofilnog zrnca, a B izvan njega.
Fermentni sistem A pod djelovanjem
svijetla rastvara vodu na vodik i kisik
(kisik biljka izdiše), a sistem B prihvaća
oslobođeni vodik i veže ga u CO2 izgrađujući
postepeno (preko glicerinske kiseline
i, dr. spojeva) ugljične hidrate.


Djelomično objašnjenje fotosinteze


Više od 15 g. bavio se M. C. istraživanjem
zamršenog procesa kojim je ovijena
tajna fotosinteze. Ma da je rješavanje tog
problema komplicirano, njegova je postavka
veoma jednostavna, a to je: Kako
se biljka može snabdjeti elektromagnetskom
energijom iz sunčanog svijetla u kemijskom
obliku, pretvarajući CO2 i vodu
u ugljične hidrate i molekularni kisik?


Interes M. C. za taj centralni problem,
njegov životni problem, siže unatrag sve
do 1936 kad je proveo svoju drugu postdoktorsku
godinu u Engleskoj (na sveučilištu
u Manchesteru) pod vodstvom dr
Michaela Polany-ja. Tu se M. C. zainteresirao
za novootkrivene ftalocijanine. On


je upotrebio te spojeve kao model za pro


učavanja procesa konverzije energije u


klorofilu.


Ta zagonetka fotosinteze ostala je neriješena,
ma da je M. C. u tom načinio
znatan napredak. Ali je zato onaj drugi
dio procesa fotosinteze tj. put po kome se
CO2 uključuje u životni ciklus biljke detaljno
istražio, baveći se tim pitanjem zajedno
sa svojim saradnicima sve od 1945


g. Za uspjeh tog rada svakako su odigrala
važnu ulogu nova tehnička otkrića, a i
dalekosežna primjena radioaktivnog C14.
ISTRAŽIVANJA. Odmah iza svjetskog
rata II. pokojni dr G, N. Lewi s ponudio
je dr Calvinu, da na kalifornijskom univerzitetu
u Lawrence-ovom laboratoriju
za radijaciju, radi na problemu fotosinteze
C". Calvin je unio C1402 u biljku i
onda proučavao kako nastaju razni spojevi
sa C14 kao funkcija vremena fotosinteze i
kako se odvijaju i druge promjene.


Većinu je pokusa vršio suspenzijom
jednostanične zelene alge: Clorell a
pyrenoidosa. Nakon stanovitog vremena,
kako je C1402 ušao u biljni organiznm.
vrućim alkoholom ubija- se alga, a
mješavina separira u alkoholnom ekstraktu.


Pu t kojim se ugljik iz atmosferskog CO2
uključuje u biljni organizam.


Ulaženje CO2 u 2-ketopentoz".i-l,5-difosfat
i nastajanje labilnog 2-karboksi-3-
ketopentoznog-l,5-difosfata koji se raspada
u fosforoglicerinsku kiselinu.


Prelaženje te kiseline u tjriozu.
Regeneracija 2-ketopentoznog-l,5-difosfata
(ribuloznog difosfata) od trioze serijom
kondenzacija i preobrazbenih reakcija
stvarajući peto-šesto-1 sedmougljični
slador.
Čist rezultat svakog kompletnog turnusa
ciklusa je vezanje triju molekula CO2
i stvaranje jednog trougljičnog organskog
molekula. Za taj turnus potrebno je 6 molekula
reduktivnog kofaktora (reducirani
trifosfopiridin nukleotid) i 6 " molekula
adenoznog trifosfata, koji služi k,ao izvor
kemijske energije. To su ta dva kofaktora
a vjerovatno rezultiraju i drugi neki iz
apsorpcije svjetlosne energije pomoću
klorofila.


137
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 56     <-- 56 -->        PDF

© PO>H-


Put redukcije ugljika u fotosintezi


Apsopcija svijetla klorofilom uzrokuje
(putom, koji nam još nije detaljno poznat)
reakcije iz kojih slijede dva ključna kofaktora,
koji su nužni u ciklusu. Trifosfopiridin
nukleotid (TPN) reagira tako, da
s vodom daje reduciranu formu TPNH. A
adenosin difosfat (ADP) reagira tako, da
s anorganskim fosfatom daje trifosfat
(ATP). TPNH je snažno reduktiyno sredstvo;
funkcija je ATP da nosi kern, potencijal
i djeluje kao agens za zadržavanje
fosfora. OO2 ulazi u ciklus (gore
desno) stvarajući reakciju sa 2-ketopentoznim
1,5 difosfatom (RuDP) i daje veoma
labilnu /J-ketokiselinu. Ta se raspada u
3-fosfoglicetrinsku kiselinu (3PGA). Neki
molekuli 3PGA pretvorili su se u produkte
van ciklusa, drugi su reducirani djelovanjem
ATP i TPNH u 3-fosfoglicerinski
aldehid. Zatim, pet molekula tog trifosfata
pretvoreni su (raznim putovima) u
tri molekule pentofosfata, ribulozni 5-fosfat
(Ru5P). Da bi se krug zatvorio, difosfat
(RuDP) nastaje od Ru5P pomoću ATP.
Reakcije u ciklusu vrše se enzimima kao


Aspartic


Acid


co^


Senne


katalizatorima. Sladorni fosfati su dihidroksiacetonski
fosfati (DHAP), 1,6-difosfat
fruktoze (FDP), 6-fosfat fruktoze (F6P),
1,7-difosfat sedoheptuloze (SDP), monofosfat
sedoheptuloze (SMP), 4—fosfat eritroze
(E4P), 5-fosfat ribuloze (R5P) i 5-fosfat
ksiluloze (Xu5P).


Ove je podatke saopćio kemičarski časopis
Chemical and Engineering
New s u broju 13 — 1961. Smatrali smo
svojom dužnošću da ovim napisom bacimo
ma i slab tračak svijetla na najnovije
rezultate dosadašnjeg rada u otkrivanju
još jedne tajne skrivene u prirodi. Željeli
smo prikazati koliko se zamršeni procesi
odigravaju u mikroskopski sitnim fabrikama
zelenog lista, a ujedno odati dužno
priznanje čovjeku koji je sav život poklonio
istraživanju koje je u najužoi vezi
s našom strukom. U moralu bilo je čitavih
perioda depravacija, koje slobodna nauka
ne pozna, a nisu joj svojstveni ni hijati
depresija. Zato joj i jest zagarantiran postojan
uspon.


D. Knežević