DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 52     <-- 52 -->        PDF

bi bio potreban motor od 15—18 KS. Zbog
grubog i nestručnog rukovanja mehanizmima
oni su se brzo kvarili, a usled nepostojanja
pokretnih remontnih radionica
popravke su bile jako skupe i iziskivale
su, i zbog najmanjih kvarova, napuštanje
rada za duže vreme. Pasivan stav stručnjaka
prema mehanizaciji još više je doprinosio
njenom neracionalnom korišćenju.
To je doprinelo da se mehanizacija u
pojedinim sektorima rada smanjuje. Jedino
se broj pokretnih žičara povećava,
kojima se u Sloveniji postižu vrlo dobri
uspesi, što ne bi moglo da se kaže za ostale
republike. Nivo mehanizacije prevoza
takođe se ne menja, jer je bilo potrebno
da se u što kraćem vremenu izveze na
tržište velika količina proizvedenog dr veta,
a to je bilo moguće jedino mehanizovanim
prevozom.


Kada se govori o neuspesima mehanizacije
kod nas treba spomenuti da je tome
doprinela i slaba komunikativnost naših
šuma. Racionalna i potpuna primena
mehanizacije moguća je samo u dobro otvorenim
šumama. Zato je i normalna pojava
da se posljednjih godina, kada je postignut
izvestan stepen otvorenosti, bolje i
racionalnije koriste mehanizmi. Za izgradnju
šumskih komunikacija u posleratnom
periodu utrošena su znatna sredstva: oko
55i9/o svih investicija.


I na kraju treba istaći da se u proteklom
periodu relativno malo ulagalo u
šumsku privredu, pa se nije ni mogla stvarati
neka solidnija tehnička ooremljenost,
niti dalje da razvija proizvodnja.


Poslednjih godina povećane zadatke
prati i uvođenje nove tehnike rada i tehnoloških
procesa ,naravno u dosta skromnim
rnzmerima. Zadaci koje postavlja petogodišnji
plan i program perspektivnog
razvoja šumske privrede usloviće dalje i
šire odvijanje procesa mehanizacije umske
privrede.


Privredni i društveni značaj mehanizacije
šumske privrede


Mehanizacija radova u šumskoj privredi
predstavlja jedan veoma složen i težak
problem čijem rešavanju treba prići sa
više strana.


Za sistematsko razmatranje načina, obima
i tempa mehanizacije u jednoj oblasti
proizvodnje treba, pre svega, utvrditi osnovne
karakteristike radova u toj oblasti.
Radove u procesu šumske proizvodnje karakteriše
sledeće:


— Relativno veliki protor u kome se
ne odvijaju uvek radovi velikog obima,
kako u pojedinim fazama proizvodnje, tako
i u celini.
— Rad se odvija pod otvorenim nebom,
pa je podložan uticaju prirodnih faktora.
— Slaba pristupačnost objekta rada.
— Raznovrsnost i slaba skoncentrisanost
šumskih radova na objektu rada.
— Nejednoličnost uslova rada kod istih
operacija na raznim mestima rada.
— Pojedini radovi se mogu obavljati
samo u određeno godišnje doba i u kratkom
vremenu (npr. pošumljavanje, izvoz
sortimenata nekih vrsta drveća, obrada
zemljišta i dr.).
Prema tome, radne operacije u procesu
šumske proizvodnje su brojne, i veoma
različite, odvijaju se pod različitim terenskim
i vremenskim uslovima i u određeno
doba godine. Ovo ima za posledicu
veliki broj radnih mesta, sezonski karakter
pojedinih radova, veliki broj oruđa itd.


U svemu ovome nalaze se delom razlozi
i opravdanje što se radovi u šumskoj
privredi mehanizuju vrlo sporo u odnosu
na industriju gde je proces proizvodnje
jedinstveniji i odvija se u relativno malom
prostoru. Takođe, u tome treba tražiti
i uzroke vrlo raširenom mišljenju da
se »živi rad« u šumskoj privredi ne može
zameniti mašinama. I u samoj činjenici da
se u šumskoj privredi do skora vrlo malo
ulagalo nalaze se jednim delom uzroci
sporom tempu mehanizacije šumskih radova.
U industrijski nerazvijenim zemljama
jeftina radna snaga dovodi u pitanje
ekonomičnost i rentabilnost primene
mehanizovanog rada, naravno sa gledišta
kapitalističke privrede. Ovim tzv. »socijalnim
razlozima« pravda se ponekad i kod
nas otpor mehanizaciji šumskih radova.
Međutim, danas u uslovima socijalističke
privrede i relativno visokog nivoa industriskog
razvitka naše zemlje, ovo se pitanje
kod nas postavlja sasvim drukčije.


Mehanizacijom radova u šumi rešavaju
se brojni tehnički, ekonomski i socijalni
problemi koje postavlja dalji razvoj šumske
privrede i društva.


Današnji tempo razvitka onih privrednih
delatnosti koje upotrebljavaju drvo
za reprodukciju i investicionu izgradnju
postavlja pred šumsku privredu kao zadatak
što veću i što bržu proizvodnju drveta.
Primitivnim sredstvima i sadašnjim
načinom rada to se ne može postići, pa
postoji opasnost da šumska privreda postane
kovnica daljem razvoju tih privrednih
oblasti. Povećanje obima proizvodnje
pretpostavlja primenu novih tehnoloških
procesa proizvodnje i nove tehnike rada
u šumi, a ova je uslovliena mehan;zTcijom
radova. Određeni poslovi u naprednoj
šumskoj privredi mogu se jedino izvršavati
mehanizovano: duboko oranje, rigo-


I
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 53     <-- 53 -->        PDF

lanje, zaprašivanje i prskanje hemijskim
preparatima itd. Ovde se ne postavlja pitanje
da li je rentabilniji mehanizovani
ili nemehanizovani rad, jer za njegovo izvršenje
i ne dolazi u obzir nemehanizovani
rad.


Mehanizacijom može se znatno povećati
produktivnost rada, koja je danas u
šumskoj privredi vrlo niska, a time pojeftiniti
i proizvodnja, odnosno sniziti cena
koštanja proizvoda.


Dobrom mehanizacijom i njenom pravilnom
primenom postiže se.racionalno korišćenje
vremena, čime se ubrzava proces
proizvodnje, smanjuje potreba radne snage,
skraćuje vreme proizvodnje i prometa,
što u krajnjoj liniji znači pojeftinjenje
proizvodnje. Prema podacima FAO za mehanizovani
rad potrebno je za 30—40°/o
manje radne snage nego za nemehanizovani.
Takođe po podacima FAO u ukupnoj
ceni koštanja proizvodnje (za radove
u oblasti Mediterana) nadnice učestvuju
sa 35´/o za mehanizovani, a sa 8ÖV0 za
nemehanizovani rad. Iako su ovi podaci
lokalnog značaja (oblast Mediterana) ipak
predstavljaju važan indikator koji govori
o mogućnostima znatnog sniženja radne
snage mehanizacijom radova.


Uvođenjem mehanizacije isključuje se
ili se bar smanjuje broj ljudi i zaprege u
šumi na radu, a to znači otklanjanje šteta
na biljnom pokrivaču, podmlatku, stablima
i šumskom zemljištu. Takođe se postiže
racionalnije korišćenje drveta, smanjenje
otpadaka, povećani obim kulturnih i
meliorativnih radova i njihovo blagovremeno
izvršenje. Radovi na podizanju novih
šumskih površina i plantaža, introdukcija
i dr., koji se predviđaju u narednom
periodu, predstavljaju obimne radove čije
se izvršenje mora da obavi u relativno
kratkom vremenu, a to znači da ne dolazi
u obzir ručni rad i rad zapregama, već
mehanizovani rad.


Mehanizacija radova u šumi po svome
značaju prevazilazi okvire šumske privrede.


Primenom mehanizacije u našim uslovima
regulišu se robno-novčani odnosi u
selima iz kojih se regrutuje radna snaga
i privatne zaprege. Radnu snagu u šumskoj
privredi danas sačinjavaju uglavnom
sezonski radnici kojima je glavno zanimanje
poljoprivreda. Pored zarade od ličnog
rada znatne su zarade i od animalnih
zaprega. Veliki priliv novca od šumskog
rada u selo utiče negativno na unapređenje
poljoprivredne proizvodnje jer seljaci,
koji se orijentišu na rad u šumi, zadovoljavaju
se naturalnom proizvodnjom,
a zaradama od rada u šumi nadoknađuju


ono što bi trebalo da postignu robnom proizvodnjom
na svojim poljoprivrednim imanjima.


Sa gledišta uslova rada u šumi mehanizacija
ovih predstavlja krupan društveno
politički problem čije rešavanje nameće
naš dalji društveni razvoj.


Šumski radovi spadaju u fizički najteže
i najgrublje radove čije izvršenje iziskuje
najveći utrošak kalorija (osim kod
rudara). Šumski radnik dnevno troši 5000
—6000 kalorija dok dnevni utrošak radnika
u industriji i građevinarstvu iznosi
3000—4000 kalorija. Smatra se da čovek
bez štete po zdravlje ne bi smeo da troši
više do 6.000 kalorija, što znači da šumski
radovi iscrpljuju radnu snagu čoveka
do granice njegovih fizioloških mogućnosti.
Prema tome mehanizacija radova u
šumskoj privredi je nužna u prvom redu
radi zaštite čoveka, njegovog oslobađanja
od poslova koji potpuno apsorbuje njegove
radne sposobnosti.


Korišćenje sezonskih radnika kojima je
osnovno zanimanje poljoprivreda nije pravilno
ni sa gledišta unapređenja šumske
privrede. Ovakvi radnici, pre svega, nisu
sigurna radna snaga jer mogu da se koriste
samo u vreme kada nema velikih
poljoprivrednih radova. Njihova je zainteresiranost
za šumsku privredu povremena
i jednostrana. Sa ovakvim radnicima nije
moguće sprovoditi savremenu tehniku
rada jer je njihovo poznavanje šumske
proizvodnje empirijsko i vrlo ograničeno.
S obzirom da im rad u šumi predstavlja
dopunsku zaradu nisu zainteresovani za
svoje stručno obrazovanje, kao i uopšte za
unapređenje šumske privrede. Ovakva
radna snaga dovodi u pitanje izvršenje
proizvodnih zadataka u narednom periodu,
kao i primenu savremenih tehnoloških
procesa.


Pojava napuštanja šumske privrede od
strane šumskih radnika uzela je danas prilične
razmere i ima tendenciju daljeg širenja.
Uzroke ovoj pojavi treba tražiti u
sve većoj industrijalizaciji naše zemlje,
boljim uslovima rada i većoj zaradi u industriji
u odnosu na šumski} privredu gde
se radi pod teškim uslovima, a relativno
malo zarađuje. Ova pojava, koja u nekim
područjima predstavlja ozbiljan problem,
karakteristična je za današnji stepen razvitka
naše šumske privrede koja rešenje
može i mora da traži jedino u mehanizaciji
radova jer ova pruža bolje uslove
rada, veći učinak i zaradu, kao i trajnost
na poslu.


Mehanizacija nije samo uslov za izvršenje
većeg obima zadataka, već i uslov za
stvaranje stalnih šumskih radnika. Stalni
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 54     <-- 54 -->        PDF

šumski radnik naučen da rukuje mašinama
koje se primenjuju u šumskoj privredi
imaće posla u toku ćele godine kao i osećaj
sigurnosti na poslu.


Prelaskom šumskih gazdinstava na status
privrednih preduzeća stvoreni su uslovi
za to. Šumska gazdinstva kao ustanove
nisu bila pogodna organizacija za intenzivnu
šumsku proizvodnju, a s tim u vezi
nisu se mogla rešavati ni sva ona pitanja
čija rešenja uslovljavaju intenzivno šumsko
gospodarstvo. Šumska gazdinstva, kao
privredna preduzeća, mogu da razvijaju
proizvodnu snagu u šumskoj privredi do
veoma velikih razmera, ali da bi ona mogla
da postanu savremeni socijalistički
proizvođači i investitori moraju da stvore
odgovarajuću tehničku bazu, bez koje se
u današnjim uslovima ne mogu da formiraju
stalni šumski radnici, tehnički obrazovani
socijalistički radnici, trajno vezani
za šumsko gazdinstvo; bez ovakvih radnika
nema ni radničkog samoupravljanja,
kao ni primene savremenih tehnoloških
procesa u šumskoj proizvodnji.


Od obima ulaganja u šumsku privredu
zavisiće uglavnom i obim mehanizacije ali
za nabavku i pravilno korišćenje te mehanizacije,
potrebno je da se rese pitanja
koja se ovim otvaraju i izvrše odgovarajuće
pripreme.


Pre svega otvaraju se ova pitanja:


1. Koje tipove mehanizma treba nabavljati?
2. Kako organizovati korišćenje mehanizacije:
da li odvojeno; da li sva mehanizacija
da postoji kod jednog šumskog
gazdinstva ili stvarati servisne stanice,
udruživati više gazdinstava međusobno ili
sa poljoprivredom itd.;
3. Kako obezbeđivati sredstva za nabavku
mehanizacije? Nema sumnje da u
današnjim uslovima treba sugerirati stvaranje
sopstvenih fondova šumskih preduzeća
za nabavku sitne i srednje mehanizacije.
Za nabavku krupne mehanizacije
treba ići na traženje kredita koji bi trebalo
da se daju šumskoj privredi pod izuzetno
povoljnim uslovima, jer šumska privreda
nije svojom krivicom ostala nerazvijena.
Šumsku privredu danas treba tretirati
kao nerazvijenu privrednu oblast
koju treba pomagati da stigne druge oblasti
i stvori povoljne uslove za brže tehničko
opremanje.
4. ´Na koji način uključivati domaću
masinogradnju u procesu mehanizacije
šumske privrede? Postoje uslovi da se dobrim
delom oslobodimo uvoza, bar uvoza
kompletnih mehanizama, ali je zato potrebno
da se sa mašinogradnjom što tešnje
sarađuje. naročito sa onim preduzećima
koja su se već orijentisala na proizvodnju
mašina i uređaja za šumsku privredupoljoprivredu.


5. Kako obezbediti stručni kadar? Sa
primenom mehanizacije u šumskoj privredi
tesno je povezano i pitanje stručnih
kadrova, koji će mehanizacijom rukovati
i održavati je u ispravnom stanju, kao i
visoko kvalifikovanih kadrova koji treba
da organiuzju i rukovode primenom mehanizacije.
Mi danas imamo vrlo malo ovakvih
kadrova. Iskustvo iz prošlosti uči nas
da su stručni kadrovi jedan od osnovnih
faktora koji uslovljavaju uspešnu primenu
mehanizacije. Zato paralelno s nabavkom
mehanizacije treba rešavati i ovo pitanje.
6. Kako orijentisati naučno-istraživačku
službu na probleme mehanizacije radova
u šumskoj privredi? Naša naučnoistraživačka
služba do danas se uglavnom
nije bavila problemima u vezi sa mehanizacijom
radova u šumskoj privredi. Međutim,
nabavka i primena mašina i opreme
zahteva da se predhodno ispitaju njihove
ekonomsko-tehničke karakteristike.
To pred naučno-istraživačku službu postavlja
zadatak ozbiljnog i sistematskog
izučavanja svih mehanizama ,a naročito
studiju racionalne organizacije rada pojedinim
mašinama. Stvar je dogovora u kojim
će se naučno-istraživačkim organizacijama
proučavati mehanizacija šumske
privrede (da li u posebnim institutima, pri
pojedinim ili pri svim šumarskim institutima),
ali to proučavanje mora da bude
dobro organizovano i na jugoslovenskom
planu. Između naučno-istraživačke službe
ža mehanizaciju i šumsko-privrednih o ganizacija
mora da postoji što tešnji kontakt,
kako po pitanju izrade tematskih
planova, tako i po pitanju primene postignutih
rezultata.
Prirodi poslova i uslovima rada odgovarajuća
mehanizacija u šumskoj privredi
Jugoslavije treba da bude jedna od osnovnih
karika unapređenja ove oblasti proizvodnje;
mehanizacija treba da omogući
šumskoj privredi visoku proizvodnost rada
i izvršenje obimnih zadataka koji pred
niom stoje u narednom periodu, kao i likvidiranje
sadašnjeg zaostajanja šumske
privrede za ostalim oblastima proizvodnje.
Proces mehanizacije šumske privrede
jeste jedna od značajnih karakteristika velikih
promena u šumskoj privredi. Složenost
problema mehanizacije radova u šumskoj
privredi upućuje na to da rešavanju
ovoga problema treba prilaziti smišljeno,
sistematski i organizovano na svim čvornim
tačkama proizvodnje. Pre svega, problem
mehanizacije radova u šumskoj nrivredi
treba shvatiti kao jedan proces čije