DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Procj- po elaboratu iz 1957. g. Procjena 1960. g. Razlika


u masi


Br. stab. Masa


Br. stab. Masa G. pr.


(S


c Vrsta drve ta rs as


Po


A


li


ro


(0


as


3 god.prir.po ha


Masa sa 3 godiš,
priiastom po ha


Ukup. * Ukup.


X,


O


Ukup. *> Ukup. =!


o


>


so


ha 3


°


0


0-,


0


o


o


5


(X. 0H On 9
PH a.


o ha kom.
98
jela
smrča
61432318
255
1648
abc bukva 123 9412522
133,5
Ukup. 737 98058349
46488


Iz prednje tabele se vidi:
a) Broj je stabala približno jednak u
obje procjene. Nešto veći broj stabala po
procjeni iz 1960. god. je posve razumljiv,
jer su neka stabla, koja su 1957. god. bila
ispod taksacijske granice — sada do 1960.
god. urasla u I deblj. raz.;


b) Drvna se masa po 1 ha razlikuje za
svega 7 m3 ili za nepuna 2% — prema
stanju u 1960. god. Naravno da se stanju
mase u 1957. god. (349 m3) mora dodati
iznos 3-godišnjeg prirasta (22 m3) i tek ta


Deblj inski
razred


I.
10 — 20 cm
II.
21 — 40 cm
III.
41 — 60 cm
IV.
61 —80 cm


V.
81 cm i dalje
UKUPNO
Broj stabala
Ukupno u */o


51.538 51
43.852 ^4
5382
279 pojed.


20 pojed.


101.071 100:i o
3 3 33


mmkom. m m %


5,74 17 272 85266 291 38903 + 19


1,44 5 99 15805 87 11616 —12


957 371 101071 50519 2%
7,18 22 75J 378 + 7


masa (371 m3 po ha) — upoređuje se sa
masom iz 1960. god. (378 m3).


c) Jedino se primjećuje nešto veća razlika
u masi po vrsti drveća — vjerovatno
zbog pogrešnog javljanja klupanata — ali
ukupno za čitav odjel ona se vrlo dobro
slaže.


2. Sada će se dati tabelarni pregled broja
stabala i drvne mase po debljinskim
razredima i to prema procjeni iz 1960. god.
— dok je procentualno učešće tih elemenata
po uređajnom elaboratu iz 1957. god.
vrlo sličan, a u nekim debljinskim razredima
posve identičan.


DrvnaUkupno


5.852


31.307


11.774


2.140


176


50.519


masa
u /<>


11


63


21


pojed.
100»/.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Iz gornje se tabele vidi, da je učešće
broja stabala u prva 2 debljinska razreda
95´"/o, a drvne mase 74l0/o.


To znači da ova sastojina nema pre-
borne strukture i ako se s njom namjerava
gospodariti na preboran način. Ona se
ovdje približava mlađoj do srednjedobnoj


— jednođobnoj sastojini.
Prema tome u ovakovim sastojinama
nije nikako bilo umjesno klupirati sva stabla
od 10 cm prsnog promjera pa na više.


Ako se već pristupa punoj klupaži sastojina
u svrhu uređivanja šuma — onda
se taksaciona granica povisi na po prilici
17 ili nešto više cm prsnog promjera.


3. Na procjeni drvnih masa punom klupažom
u 1960. god. radila su 4 šumarska
tehničara i 4 lugara. Lugari su u glavnom
vršili klupiranje mjesto radnika.
Ovaj rad trajao je oko 30 dana. Utrošeno
je samo za terenski rad oko 300.000
dinara — kada se uzmu u obzir plate sa
doprinosima i putni računi.


To znači da su ti troškovi iznosili 2.257
din. po 1 ha.


Međutim rad na procjeni šume ovoga
istoga odjela pomoću 49/o primjernih pruga
— vršio je jedan šumar, tehničar sa 5
radnika svega 2 dana.


Ukupni troškovi ove procjene iznosili
su svega 10.000 dinara ili 75 din. po 1 ha.


Prema tome odnos utrošenog vremena
i novca za ove dvije procjene odnose se
kao 1 : 30 na štetu procjene totalnom klupažom
stabala.


Ova bi se razlika nešto malo smanjila,
da su u 1960. god. klupirali radnici umjesto
lugara, ali bi još uvijek bila vrlo velika.


Kancelarijski radovi na obračunu klupirane
drvne mase i ostalih taksacijskih
elemenata na ova dva načina također se
znatno razlikuju. Oni se odnose kao 1 : 15
do 1 : 20 — opet na štetu totalne klupaže.


Iz ovoga primjera je jasno vidljivo, da
su rezultati dobiveni kod procjene drvne
mase šuma u svrhu uređivanja pomoću
primjernih pruga i totalne klupaže —
praktično isti, a odnos utrošenog vremena
i novca je neuporedivo veći kod procjene
totalnom klupažom. Ovo je naročito slučaj
kada se procjenjuju veće površine šuma
(1 gospodarska jedinica ili slično).


Ovaj omjer to jasno pokazuje.
Iz toga rezultira jasan zaključak, da se
kod uređivanja šuma na većim površinama
ekonomski i stručno može opravdati
samo primjena primjernih površina, a naročito
pruga, a da se primjena totalne klupaže
može uzeti samo iznimno u ranije
navedenim specifičnim slučajevima.


Pored toga u prilikama kao što su u


B. i H. — primjerne pruge kod procjene
šuma daju još i druge koristi kao što su
izlučivanje odsjeka i kontrola površine
odjela — što totalna klupaža ne može dati.
Ing. N. Eić .


SPREČAVANJE UNOŠENJA I SIRENJA
NOVIH ŠTETNIKA PO NAŠIM ŠUMAMA


Šumsko drveće kao i njegove sastojine
žive i rastu u zajednici sa čitavim nizom
biljnih i životinjskih organizama. Neki od
tih organizama postaju opasni štetnici i
razarači šumske cenoze i drvne materije
tek kad nastupe određene prilike, koje
pogoduju njihovom razvoju. Oni su stalni
poznati nam članovi šumske cenoze, sa kojima
se svako šumsko gospodarstvo bori
preventivnim a prema potrebi i represivnim
mjerama. Međutim se povremeno i
često nenadano pojavljuju u sastojinama,
dosad nepoznati novi štetnici,
koji nisu bili članovi njihove cenoze. Oni
se u njima udomaćuju, te u određenim
uvjetima postaju vrlo opasni, i nanose
velike štete, kada njihovi napadaji
poprime karakter epidemije ili epizootije.
Borba protiv tih štetnika naročito je otežana,
jer šumska gospodarstva često nisu
dovoljno spremna za brze obrambene akcije.
U tim se slučajevima redovno radi


o štetnim organizmima, koji su u šumske
sastojine na bilo koji način introduciran
i iz nekog bližeg područja ili pak iz
neke daleke zemlje. Stetnike introducira
vjetar, voda i čovjek. Opasnost introdukcije
porasla je razvojem i ubrzanjem prometnih
sredstava.
Introducirane štetne gljive i insekti u
povoljnim se prilikama često brzo u sastojinama
udomaće, pa nastaju velike poteškoće,
da se spriječi njihovo daljnje rasprostranjivanje
i štete, koje su redovn o
u prvo vrijeme veće nego što
ih one čine u području iz kojeg
su došle. Kada se već jednom
udomaće i rasprostranu, onda je borba
protiv njih vrlo teška i dugotrajna, pa je
mala nada, da će se takav introducirani
štetnik ikad potpuno iskorijeniti.


Stoga se u suvremenom šumskom gospodarstvu
poduzimlju i ostvaruju n aročite
mjere, kojima se nastoji spriječiti
svaka introdukcija štetnih biljnih i
životinjskih organizama. Jedan od najefikasnijih
načina kojemu je svrha zapriječiti
ulaz opasnih štetnika u neku zemlju
je organizovanje karantene. Ukoliko
ipak dođe do introdukcije štetnih biljnih
i životinjskih organizama, dobro organizirana
karatena treba da olakšava, od^


129
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 48     <-- 48 -->        PDF

nosno omogućuje, da se unesena epidemija
suzbije ili iskorijeni.


Svakako, da se tu uzima u obzir i gospodarski
momenat. Stavljaju se u odnos
troškovi provedbe karantenskih mjera
prema štetama, koje bi uslijed epidemije
nastale, da se karantena nije provela. K arantena
će biti od koristi,
ako bude osnovana na naučnim
i zdravim biološkim temeljima.


Principi karantenske organizacije opširno
su raspravljeni u VI sveska djela
Soraue r P.: Pflanzenschutz - Berlin
Hamburg 1952. Oni su tu studiozno izneseni,
pa su poslužili i za ovaj članak, kao
i podaci, koje su nam pružili prof, dr 2.
Kovačević, prof, dr J. Kišpatić te ing. B.
Britvec.


Dobro nam mora biti poznata biologija
štetnika od kojih prijeti introdukcija, te
njihova geografska rasprostranjenost. Svaka
zemlja treba da ima točan pregled rasprostranjenosti
svih bolesti i štetnika na
svom području o čem treba da upozna i
druge zemlje. Neki štetnik u svom domaćem
području čini vrlo male štete, ali
kada dospije u drugo područje postaje
opasan i obratno. Tu često ima klima veliku
ulogu, ali su od velikog utjecaja i
paraziti štetnika, kao i njegovi domaćini,
koje također treba dobro poznavati. Stoga
je vrlo važno proučiti uvjete razvoja štetnika
u starom području, kao i u onom
kojega treba zaštititi.


Unošenjem ili dolaskom štetnika mogu
nastati najraznoličniji poremećaji biološke
ravnoteže nekog kraja. Veliku nam
korist može dati izrada pouzdanog postupka
pomoću kojeg bi mogli predskazati,
dali će introdukcija određenog štetnika i
njegovo udomaćenje u novom području
izazvati velike štete u šumskim sastojinama
i kulturama.


Za uspjeh karantenskih mjera osobito
je važan način njihova provođenja. Nakon
ispitivanja svih bioloških i gospodarskih
momenata, te donošenja odluke o uvođenju
karantene za pojedinu vrstu štetnika,
treba da nam bude jasno u kojoj se formi
mora zasnovana karantena provesti.


Tu se mogu pojaviti dvije vrste zadataka:
ili treba spriječiti unošenje epidemije,
odnosno ako je već unesena ograničiti
njeno širenje ili treba tek unešenu epidemiju
suzbiti, odnosno iskorijeniti. Prema
tome karantena može biti obzirom na
neku zemlju ili područje — vanjskog
ili unutrašnjeg karaktera. Prema
pojavi i lokalitetu štetnika od kojega pri


jeti introdukcija organizuje se vanjska


unutarnja karantena.


Rasprostranjivanje štetnika moguće je
.tek, kada se on udomaći i prilagodi prilikama
novog područja. Već udomaćenog
štetnika treba u njegovim žarištima što
prije suzbiti i iskorijeniti. Za uspjeh takove
akcije odlučna je dobro i stručno organizirana
opažačka služba, koja će stalno
i što točnije pratiti kretanje i širenje štetnika.


Karantena će se drugačije organizova


ti u području, koje neposredno graniči sa


područjem u kojem se štetnik proširio a


drugačije u području, koje je od njega


odijeljeno širokim vodama, visokim brd


skim lancima ili drugim velikim zapre


kama.


Zaštita granica neke zemlje od
introdukcije štetnika često se provodi bazuvjetnom
i potpunom zabranom uvoza biljaka
ili dijelova biljaka, koje bi mogle biti
zaražene štetnicima, kao i zabranom
uvoza svih predmeta i stvari, koje dolaze
s njima u vezu i doticaj. U tom će se slučaju
introdukcija štetnika moći spriječiti
tek onda, ako svi načini unošenja
budu onemogućeni. Treba
spriječiti uvoz ne samo biljaka, glavnih
domaćina štetnika, već i uvoz drugih biljaka
i njihovih dijelova koje, prema iskustvu
taj štetnik napada. Lista takovih
predmeta je opsežna, pa ovaj način karantene
zahtijeva dobre i za determiniranje
specijalizirane stručnjake. Upravo
zbog velike količine predmeta, koji bi mogli
biti zaraženi nije -po ovom sistemu
potpuno onemogućena introdukcija štetnika.
Ipak radi velike mogućnosti introdukcije,
koja bi nastala, da nema zabrane
uvoza biljaka i njihovih dijelova ona nam
često preostaje kao jedino rješenje.


Soraue r je još 1898 objašnjavao, da
se zabrana uvoza biljaka sa fitopatolcškog
stanovišta može samo u rjeđim slučajevima
dozvoliti a i to samo kao pokus, jer u
praksi korist nije dokazana. Ona samo
pod određenim i osobitim okolnostima može
da bude uspješna.


Tüboef je god. 1928 tražio, da se u
Njemačku zabrani uvoz svih biljaka korjenjaka,
da bi se na taj način uklonila
opasnost uvoza uzročnika bolesti na korjenjacima
u busenju ili ambalaži.


Re h pak tvrdi, da se unošenje štetnika
u susjedne zemlje i njegovo udomaćivanje
ne može ni najstrožim mjerama
zabrane uvoza dugo sprečavati. Takva
zabrana uvoza može imati samo tu svrhu,
da se introdukcija štetnika zategne tako,
da ostane dovoljno vremena za organizovanje
njegovog suzbijanja.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Brau n je mišljenja, da je zabrana
uvoza opravdana, kada treba spriječiti
prenošenje uzročnika bolesti preko veLkih
udaljenosti ili preko drugih prirodnih zapreka.
Da li i u kojem slučaju to treba
učiniti može se odlučivati samo na temelju
najnaučnijeg ispitivanja svih bioloških
i gospodarskih gledišta.


Daljnja je metoda sprečavanja introdukcije
štetnika, da se uvoz biljaka i njezinih
dijelova dozvoljava ali uz uvjet, da
svaka pošiljka bude popraćena svje dodžbom
o porijeklu i zdravstvenom
stanju bilja ka. Iskustvo
je pokazalo, da se u mnogo slučajeva
u pošiljkama opskrbljenim ovakovim svjedodžbama
ipak pronašli uzročnici zaraze,
te da ovakove svjedodžbe pružaju slabu
garanciju sigurnosti od introdukcije štetnika.
One više koriste izvoznim nego uvoznim
zemljama. Stoga neke zemlje prije
nego što dozvole prelaz pošiljaka preko
svojih granica, preispituju podatke tih
popratnih svjedodžaba. Ali, ako se radi o
zarazi virusnim bolestima, one se redovno
ni na taj način ne mogu otkriti.


Zato kod primjene uvjetovanog uvoza
nisu dovoljne svjedodžbe i kontrola njihove
ispravnosti na granicama, već se i
u unutrašnjosti zemlje, odnosno područja
u koje se uvozi biljni materijal, moraju
provesti određeni postupci. Uvezene se
biljke uzgajaju više godina u karanteni
pod strogom kontrolom. Sve gospodarski
napredne države imaju na čitavom svo m
području dobro organizovanu
službu zaštite bilja. To se pokazalo
korisnim ne samo za uvozne već i za
izvozne zemlje. Prve su bile SAD, koje
su god. 1912. donijele Zakon o zaštiti
bilja . Taj zakon dozvoljava uvoz
živih biljaka samo u slučaju, da je pošiljka
popraćena svjedodžbom njihovog
zdravstvenog stanja, koju izdaju državni
stručniaci za zaštitu bilja one zemlje, koja
te biljke izvozi.


Po čl. 2 internacionalne konvencije o
Zaštiti bilja (1950) svaka zemlja, koja toj
konvenciji pristupa mora da ima službeno
organizovanu Zaštitu bilja.


Svakako je razborita i plemenita dužnost
svih zemalja, da se ne samo osiguraju
od introdukcije štetnika, već i da spriječe
izvoz sa svog područja svakog vjerojatno
bolesnog materijala, koji bi mogao
drugu zemlju ugroziti. To se može
provesti samo uz uvjet, da svaka zemlja
ima na mjestu proizvodnje biljaka za vrijeme
vegetacije dobro organizovanu opažačku
službu.


Zdravstvena kontrola bilja kod uvoza,
izvoza i prevoza kontroliše se u nas na


temelju Osnovnog zakona i zaštiti
bilja od bolesti i štetočin
a izdanog god. 1954. Tim su zakonom
obuhvaćene poljoprivredne i šumske biljke.


Po čl. 20 tog zakona biljke, koje se uvozi
moraju biti snabdjevene potvrdom o
zdravstvenom stanju izdanom od nadležnog
organa u zemlji izvoznici. Osim toga
sve pošiljke i ambalaže moraju biti
obavezno pregledane na pograničnim mjestima
i željezničkim stanicama, kao i na
pograničnim pomorskim i riječnim pristaništima
a poštanske i avionske pošiljke
prilikom carinjenja. Uvoz se dozvoljava
samo preko onih luka, aerodroma i graničnih
mjesta u kojima postoji služba za
zaštitu bilja.


Prema Pravilniku o zdravstvenoj
kontroli bilja pri
uvozu, prevozu i izvozu od god.
1955. zabranjen je uvoz živih biljaka i njihovih
dijelova iz familija: Almaceae i
Castaneae, te iz rodova Abies, Picea, Pi-
nus, Pseudotsuga, Tsuga i Populus, kao i
uvoz neoljuštenog četinarskog drveta.


Savezna uprava za zaštitu bilja izdala
je spisak karantenskih bolesti i štetnika
u pojedinim zemljama. Ta je uprava
također god. 1955. izdala i »Priručnik za
pregled pošiljaka bilja na karantenske bo-
sane ove karantenske biljne bolesti od kolesti
i štetočine«. Tu su navedene i opijih
prijeti introdukcija u naše šume:


M a s t i 1 j a v a (tintana) bolest ke


sten a (Phytophtora cambivora Peiri),


Ra k topol e — Dothichiza popidea,


Sacc. et Briard Sin. Chondrophea populea


Sacc, Cenangium populneum Rehm.,


Rak kestenove kore Endothia


parasitica Murr.,


Crvenilo borovih Cetina Lo


phodermium pinastri (Schrad) Chev.,


Osip duglazije — Rhabdocline


pseudotsugae Syd.,


Crni osip duglazije Adelopus


Gäumanni R.,


Uvenuće hrasta Chalara quer


cina Herry,


Erwinia nimipressularis


(Carter) jedna vrst gljivičnog oboljenja


brijesta i


Nekroza floema brijesta Phlo


em necrosis.


Od štetnih šumskih insekata navedeni


su tu mali borov svrdlaš — pipa


— Pissodes notatus Fabr. i d u d o v a c
Hyphantria cunea.
Taj je popis biljnih bolesti i insekata
od kojih prijeti opasnost introdukcije u
naše šume svakako manjkav i ne odgovera
današnjem stanju pa ga treba upotpuniti


131
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 50     <-- 50 -->        PDF

odnosno korigirati. Većina navedenih štetnika,
ne samo što su prije dulje vremena
unesene, već su i udomaćene.


Karantenske mjere nisu dovoljne, da
se spriječi introdukcija i udomaćivanje
štetnih gljiva ili insekata. Jer unatoč najrigoroznije
provedenim karantenskim mjerama,
redovno nije moguće spriječiti introdukciju
već ju eventualno samo vremenski
zategnuti.


Zdravstveni nadzor u našim šumama
mora biti tako organizovan, -da se introducirane
opasne bolesti i insekti u što kraćem
roku otkriju i suzbiju prije
nego što se uspiju udomaćiti
i poprimiti epidemijski
karakter.


Držimo, da današnja organizacija inspekcije
za zaštitu bilja koja obuhvaća i
zaštitu šuma nije u pogledu zdravstvenog
nadzora nad šumama zadovoljavajuća, jer
u njoj nisu na terenu dovoljno angažirani
i šumarski stručnjaci, a u većini šumskih
područja nije organizovana ni efikasna
opažačka služba. Ono što se do
sada učinilo nije dovoljno.


Pred nama je primjer introdukcije r aka
kestenove kore, koji je unesen
iz graničnih talijanskih šuma, pa je najprije
zapažen na području Gorice — Sežane
u šumi Panovec, a kasnije i na području
Kopra. U cilju suzbijanja te bolesti, kao
i tintene bolesti kestena donio je »Uradni
list LRS št. 32-1952« posebnu odredbu, koja
je 1954. god. nadopunjena. Godine 1955.
održana je međurepublička konferencija
za suzbijanje raka kestenove kore u Ljubljani.
Izdana je opsežna edicija sa zapisnikom
i referatima održanim na toj konferenciji
(Ljubljana juni 1956). Savezna
uprava za zaštitu bilja izdala je god. 1956.
u svrhu suzbijanja raka kestenove kore
»Privremeno uputstvo«. Dok spomenuta
odredba LRS propisuje dužnost opažanja
na terenu i postupak sa zaraženim drvetom
i plodovima u šumama, Uputstvo savezne
uprave za zaštitu bilja govori samo o postupcima
s plodovima pitomog kestena prigodom
otpreme i prijevoza, U LR Sloveniji
osnovana je »Komisija za zatiranje
kestenovog raka«. Iz izvještaja te komisije
od 25. VII o. g. se vidi, da se rak
kestenove kore i dalje širi, pa je zapažen
u šumama kestena i hrasta medunca na
području šumarije Buje. Zaraza se širi još
i dalje. Ona je već zapažena i na području,
susjedne šumarije Poreč , a pojedinačno
i kod Lovrana. Žarišta zaraze su radikalno
uništena sječom i spaljivanjem
stabala, ali opasnost daljnjeg širenja je
ostala. Primili smo vijest i o sumnjivom


oboljenju kestena na području šumarije
Sisa k u šumama gospodarske jedinice
Orlova.


Daljnji su primjeri introdukcije ra k
topol e (Dotischiza populea), te suše nje
grana na topoli, kao i rđa
topolovog lišća. Te se bolesti unose
reznicama topola nabavljenim iz rasadnika
stranih zemalja. Tu su potrebne naročite
mjere zaštite kako bi planirane
plantaže topola što bolje uspjele i dale u
što kraće vrijeme onaj veliki prirast drvne
mase, koji se očekuje. Zato je vrlo koristan
oprez, kada su klonovi euroameričkih
topola »1-214«, koji se
uvoze u većoj količini iz Italije raspoređeni
u tri karantenska rasadnika
(Novi Sad, Osijek i Košutnjak), gdje ostaju
dvije godine tj. tako dugo, dok se ne
ustanovi njihova zdravost, a tek nakon
toga će se prenijeti na teren. Svakako, da
ti rasadnici zahtijevaju poseban režim i
mjere, da se eventualno unesena bolest ne
proširi u nezaražena područja.


Ali sve te mjere za ove kao i za druge
bolesti i insekte (Dreyfusia Nüslini, termiti
drvaši itd.) od kojih prijeti opasnost
unošenja preko granica našeg državnog
područja, kao i unutar tih granica iz jednog
nezaraženog predjela u drugi nisu
dovoljne.


Mišljenja smo, da u cilju sprečavanja
introdukcije i udomaćivanja novih bolesti
šumskog drveća, kao i novih štetnih insekta
te drugih štetnih organizama u naše
šume nije dovoljna organizacija inspekcija
Opće zaštite bilja. Tu je potrebna
i dobro organizirana inspekcija i
opažačka služba specijaliziranih
šumarskih stručnjaka
na terenu . Introdukciju štetnih organizama
ne možemo spriječiti samo kontrolom
uvoza i provoza te karantenskim mjerama.
Te mjere iako su često neophodno
potrebne smatramo samo kao pomoćne i
privremene. Glavno težište akcije za sprečavanje
introdukcije novih štetnika treba
da se vodi u šumama graničnih šumarija,
koje leže uz područja iz kojih prijeti op snost.
Tu akciju treba.svuda da vode specijalizirani
šumarski stručnjaci, koji će ne
samo dobro poznavati štetnika i njegovu
opasnost, te način njegova suzbijanja, već
i šume te ekologiju šuma koje treba zaštititi.
Većinom neće biti dovoljne represivne
mjere, koje često djeluju tek na kraći
rok, već će biti potrebno odmah započeti
i sa preventivnim šumsko uzgojnim
i šumsko zaštitnim mjerama, a to će moći
izvesti samo šumarski stručnjaci specijalizirani
u zaštiti šuma.


Z. Vajda