DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 44     <-- 44 -->        PDF

dakle sposobno da jače reflektira sunčašumljavanja
izvršenog uglavnom u gnine
zrake nego zagasito, i tamnije lišće čejezda
i s jačim zastorom obrađene povrsmine.
šine kamenom. Sušenja nije bilo ni´ kod


Cistus sp. reagiraju na sušu kao i na alepskog bora ni kod čempresa ni kod
zimu (lit. 2.) tj. lišće se suši i otpada, ali česmine. Nije bilo sušenja nj crnog bora,
kada nastupe povoljniji uslovi odmah se koji je sađen iste zime na Pelješcu odi
regenerira. nosno to je bilo neznatno, jer se tokom


Suša nije imala negativnih posljedica ljeta od posađenih 60.000 biljaka posušilo
ni na biljke tek izvršenog vještačkog po-svega oko 500 (u lipnju nije ih bilo ni 10).


Tablica 1. Temperature i oborine u 1961. god. i prosjek
u Splitu


Mje sec I II III IV V VI VII Vili IX X


U prosječne 7,00 7,80 10,50 14,20 18,50 22,50 25,60 24.80 20,90 16,80


+J 1961. 7,96 9,90 12,80 16,68 17,61 23,00 24,90 25,62 23,20 18,08


prosječne 80,0 46,0 82,0 77,0 65,0 54,0 31,0 41,0 75,0 113,0
B 1961. 57,3 17,3 11,9 80,4 66,4 67,4 28,5 7,9 0,2 116,8
T3 i 21,4 16.5 8,2 — 13,3 60,0 6,6 — 0,2 49,0
0) l i 19,9 0.8 1.9 31,4 21,0 7,4 0,1 7,9 — 39.0
.6 n i 16,0 — 1,8 36,7
14,5 — 21,8 — — 36,9


"u


´SS
L dan 25. 2. 2. — — 8. 21. 17. 9. —


o


s e "C 10,5 7.0 7,0 — — 19.9 13,4 7,9
0,2 —


Tablica 2. Oborine 1961. god. u Kuni
i prosjeci za Dubrovnik i Split


Iznos oborina u mm


Mjesec II III IV
V VI VII Vili IX X


C I 49,9 16.2 138,1
KS


II 31,0
75.9


TJ
3 III 33,7


mjesečno 178,5 27,0 27,4 146,8 62,7 80,6 49,9


Split 80,0 64,0 82,0 77,0 65,0 54,0 31,0 41,0
75,0


o


H Dubrovnik 158,0 121,0 118,0 114,0
64,0 69,0 41,0 46,0 105.0


LITERATURA


1.
Lj. M. D j uri ć : Klimatologija, Beograd 1949..
2.
Jedlowski — Piškorić : Posljedice hladnog perioda zime 1955./56. godine na dendrofloru
u Splitu i okolici. Šumarski list br. 11—121957.
3.
A. K a u d e i- s ; Šumarska bibliografija, Zagreb 1947. i 1958.
4.
O. Piškorić : Prvi prilog o regeneraciji makije pođmladnom sječom, Split 1959., rukopis.
Ing. O. Piškorić
EKONOMSKE PREDNOSTI PRIMJERNIH
za te svrhe iskoriste primjerne površine,
a naročito primjerne pruge.


PRUGA NAD PUNOM KLUPAZOM


Primjena totalne klupaže u svrhu ure


I Uvod


đivanja šuma — može se opravdati samo


U stručnoj literaturi izašla su dosada u iznimnim slučajevima kao što su za:
razna mišljenja da li se i kada treba prisastojine
male površine (ispod 5 ha),
mjenjivati totalna klupaža svih stabala izsastojine
vrlo rijetkog obrasta,
nad taksacione granice u svrhu izrade ure-sastojine osobite vrijednosti i
đajnih elaborata. u naučne svrhe.


Većina zastupa mišljenje, da je posve U svim ostalim slučajevima ekonomski
dovoljno, a i ekonomski opravdano, da se je opravdana upotreba primjernih površi


126
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 45     <-- 45 -->        PDF

na i to pruga ili krugova, a mnogo rjeđe
primjernih ploha.


Svrsishcdnost upotrebe primjernih p:uga
— detaljno je prikazao pored ostalih i
ing. S. Bojanin (u Šum. Listu br. 7—8 iz
1955. god.) svojim člankom: »Tačnost određivanja
drvnih masa sastojina polaganjem
primjernih pruga«.


U prošloj godini izvršena je u Vran
Planini (Hercegovina) u odjelu 98 gospodarske
jedinice: »Ljubuša — »Vran« —
procjena drvne mase pomoću totalne klupaže
svih stabala od 10 cm prsnog promjera
pa na više sa namjerom da se dobiju
tačniji podaci o drvnoj masi.


U istom odjelu izvršila je taksacija 1957.
godine procjenu drvne mase pomoću primjernih
pruga, koje su obuhvatile 4B/o njegove
površine.


Upoređenjem dobivenih podataka u
ove dvije razne procjene, dobiveni su gotovo
isti rezultati, a troškovi procjene i
utrošeno vrijeme za ovaj rad znatno se
razlikuje na štetu procjene totalnom klupažom.


Kako se ovakva mjerenja pomoću totalne
klupaže kod nas rijetko rade za te
svrhe, a pogotovu se rijetko upoređuju sa
procjenom pomoću primjernih površina,
jer je to vrlo skupo, to smo odlučili da
rezultate tih mjerenja ovdje prikažemo. Na
ovo nas je naročito ponukalo to, da je
ovdje bila velika razlika u utrošenom vremenu
i novčanim sredstvima pri ovakvojprocjeni — kako bi se u buduće dobro razmislilo
prije nego se odluči na procjenu
pomoću pune klupaže stabala.


II Procjena odjela 98


g. j . »Ljubuša — Vran«
1. Prema procjenije vršila taksaciju uprimjernih pruga —
lučena 3 odsjeka i tocionim podacima:
ovoga odjela, kojeg
1957. godini pomoću
u njemu su bila izsa
slijedećim taksa-


Nova procjena iz 1960. god. — obuhvatila
je samo totalnu klupažu svih stabala iznad
10 cm debljine, a boniteti su ostali
isti po uređajnom elaboratu iz 1957. god.


Eroj stabala Drv. masa God. prirast Sječe se L
> o o,
Vrstadrveta
~
|
c
.,,
Uku P ´
Po
ha
TT,
Uku P ´
Po
ha
TT,
UKU P 1°ha Ukup.^
-
f°ha
-g «
S«S-S c
cc m
O ha
o
00 kom. m" %
jela III 375 9234 228 5,67 1417 35 15
98a 40,5
bukva
smrča UIIV
IV
37
38891
1215
22
30
0.54
0,81
Ukup. 18225 450 11340 280 283 7,02 1417 35 13
jela III 670 20640 258 5,65 4640 58 17
98b 80 smrča
bukva
III IV
IV
24 640
151 8720
8
109
0,20
1,66 3040 38 35
Ukup. 67600 845 30000 375 600 7,51 7680 96 26
jela III 693 2444 188 3,05 390 30 16
98c 13 smrča
bukva
III IV
IV
32216
117
2587
9
199
0,53
-2,02 1040 80 40
Ukup. 12223 941 5148 396 73 5,60 1430 110 28
jela III \ 614 32318 1 255ÜÖO i
5,74 6447 49 19
Prosječno
68
abc 133,5
šmrca
bukva
III IV
IV
i 1648
123 12522 94 1,44 4080 30 33
Ukup. 980S8 737 46488 349 957 7,18 10527 79 23
127
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Procj- po elaboratu iz 1957. g. Procjena 1960. g. Razlika


u masi


Br. stab. Masa


Br. stab. Masa G. pr.


(S


c Vrsta drve ta rs as


Po


A


li


ro


(0


as


3 god.prir.po ha


Masa sa 3 godiš,
priiastom po ha


Ukup. * Ukup.


X,


O


Ukup. *> Ukup. =!


o


>


so


ha 3


°


0


0-,


0


o


o


5


(X. 0H On 9
PH a.


o ha kom.
98
jela
smrča
61432318
255
1648
abc bukva 123 9412522
133,5
Ukup. 737 98058349
46488


Iz prednje tabele se vidi:
a) Broj je stabala približno jednak u
obje procjene. Nešto veći broj stabala po
procjeni iz 1960. god. je posve razumljiv,
jer su neka stabla, koja su 1957. god. bila
ispod taksacijske granice — sada do 1960.
god. urasla u I deblj. raz.;


b) Drvna se masa po 1 ha razlikuje za
svega 7 m3 ili za nepuna 2% — prema
stanju u 1960. god. Naravno da se stanju
mase u 1957. god. (349 m3) mora dodati
iznos 3-godišnjeg prirasta (22 m3) i tek ta


Deblj inski
razred


I.
10 — 20 cm
II.
21 — 40 cm
III.
41 — 60 cm
IV.
61 —80 cm


V.
81 cm i dalje
UKUPNO
Broj stabala
Ukupno u */o


51.538 51
43.852 ^4
5382
279 pojed.


20 pojed.


101.071 100:i o
3 3 33


mmkom. m m %


5,74 17 272 85266 291 38903 + 19


1,44 5 99 15805 87 11616 —12


957 371 101071 50519 2%
7,18 22 75J 378 + 7


masa (371 m3 po ha) — upoređuje se sa
masom iz 1960. god. (378 m3).


c) Jedino se primjećuje nešto veća razlika
u masi po vrsti drveća — vjerovatno
zbog pogrešnog javljanja klupanata — ali
ukupno za čitav odjel ona se vrlo dobro
slaže.


2. Sada će se dati tabelarni pregled broja
stabala i drvne mase po debljinskim
razredima i to prema procjeni iz 1960. god.
— dok je procentualno učešće tih elemenata
po uređajnom elaboratu iz 1957. god.
vrlo sličan, a u nekim debljinskim razredima
posve identičan.


DrvnaUkupno


5.852


31.307


11.774


2.140


176


50.519


masa
u /<>


11


63


21


pojed.
100»/.