DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 38     <-- 38 -->        PDF

SMANJIVANJE ŠTETA, KOJE NASTAJU BUŠENJEM STABALA
PRESSLEROVIM SVRDLOM
DUŠAN KLEPAC


BUŠENJEM Presslerovim svrdlom ozljeđuju se stabla, pa od toga mogu
nastati veće ili manje štete. Tim se problemom bavio u Njemačkoj W. Schöpfer
te je na XIII Kongresu IUFRO u Beču god. 1961. objavio rezultate svojih istraživanja.
Evo ih u kratkim crtama:


Ako se rupice na stablu, izbušene svrdlom, odmah ne začepe, mogu štetne
Basidiomycete iz porodice »Polyporaceae« inficirati kanal, gdje je sivrdlo ušlo
u deblo.


Ozljeđivanje stabla Presslerovim svrdlom uzrokuje katkad povećani prirast,
tako da se na deblu, gdje je busenje izvršeno, mogu vidjeti nakon nekog vremena
nabrekline. Stoga mjerenje prsnih promjera na takvim stablima nije
više pouzdano.


Štetno djelovanje bušenja Presslerovim svrdlom ispitivao´ je Schöpfer na
smreki, jeli, bukvi, hrasrtu i grabu, tako da su rupice na stablu ostale 5—6
godina otvorene.


Smreka. Pokusi su vršeni u odraslim smrekovim sastoj^nama različitjilh
područja i staništa. Utvrđeno´ je, da je preko 80% rupica, izbušenih svrdlom,
bilo inficirano micelijem crvene truleži. Prirodna obrana stabla, koja BC očituje
kao curenje smole, nije bila dovoljna, da spriječi infekciju. Od 24 analizirana
stabla mioelij gljive se raširio u 5—6 godina prosječno za 1,43 m iznad
napadnutog mjesta i za 0,95 m ispod njega. Premda nije zapaženo da se drvo
razara, ipak se vidjela promijenjena boja drva u okolini rupice.


Ranjavanje, tj. bušenje stabla, prouzrokuje perturbaciju procesa rastenja u
neposrednoj blizini rupice. Debljinski prirast, abnormalno velik, nastavlja Se
još 5 godina nakon bušenja. Ako- su povrede vrlo jake, zamijećene su rane na
stablu, duge 30 cm i 6—16 cm šiiroke. Mlada smrekova stabla su najjače
deformirana.


Jela. Ispitivanja su pokazala da se jela vlada kao i smreka.. Sva ispitana
stabla bila su inficirana.


Bukva. Ispitano je u svemu 17 stabala koja su bušena dijametralno. Svaka
rupa od njih 34 služila je kao´ ulazna vrata za micelij bijele truleži. Tako je
smanjena vrijednost najnižeg trupca. Vertikalno proširenje micelija bilo je
jače nego horizontalno.


Zbog bušenja i povrede kambija rad kambijalnog plašta je jako stimuliran
pa se na deblu na izbušenome mjestu nakon 4—5 godina vide velike nabrekline.
Hrast. Na 25 istraživanih stabala svaka je rupica imala znakove infekcije.
Opažena je zona obojenog drva u dužini od 30 cm.
Grab. Reagira kao i bukva.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Nakon tih pokusa Schöpjer predlaže e>vo:


a) treba spriječiti bušenje stabala, ako se rupice na stablu ne zatvaraju;


b) na stalnim pokusnim plohama treba odustati od bušenja stabala u prsnoj
visini, ako* se na tim plohama periodički mjere prsni promjeri; prtobitačno je


da se na stablu označi mjesto- gdje je bušenje izvršeno;


c) na stablima s kojih je izvrtak uzet ne bi trebalo ponovno* uzimati izvrtke.


Schöpfer i Beisel istražili su. mogu li se rupice dezinficirati i efikasno


zatvoriti. Potpuno* začepljenje rupica nepropusnim i »fungi´ridfaim-« tamponima
djeluje destruktivno na spore, koje su već ušle u rupe, te pored toga čine efirkasni
vanjiski pokrivač na stablu. U tom omjeru Schöpfer je ispitao* nekoliko
instrumenata, koji bi omogućili da se rupice pune uniformno*.


Jakom prešom može se utisnuti u rupicu specijalna supstancija. U tu svrhu
isprobani su voskovi različitih vrsta.
Ručnom prešom treba nekoliko* puta pritiskivati kako bi se potpuno ispunila
rupica i sve pukotine u njoj.
Autor daje neke podatke o potrcšku voska po* jednoj rupici:


SI. 1. Pištolj, željezni okvir za dobivanje voštanih metaka, voštani meci (Klepac)


— cfagoj 3 cm 1.9 g
— dugoj 5 cm : 2.0 g
— dugoj 7 cm 3.0 g
Zavod za uređivanje šuma Zagrebačkog šumarskog fakulteta našao* je također
jedinu mogućnost kako bi se rupice na stablima mogle začepiti i dezinficirati.
Službenik spomenutog Zavoda N. Sitvuk konstruirao´ je za tu svrhu
posebni pištolj s voštanim mecima. Cijev toga pištolja prisloni se na rupicu
stabla i ispali se u nju voštani metak, koji začepi i dezinficira rupicu. U koliko
je rupica duboka, mogu se ispaliti dva pa čak i tri metka u nju.


Voštani meci imaju ove dimenzije: Duljina 60 mm, debljina 8,7 mm; izrađuju
se cd običnog voska, koji se zagrije i rastopi; radi ´dezinfekcije, tekućem
vcsku dodaje se nešto lindana, pantakana i špirita, nakon čega se tekući vosak
nalijeva u odgovarajuće kalupe iz kojih se poslije kratkog vremena dobiju
voštani meci..


Na slici 1 prikazana su: pištolj, željezni okvir sa žljebcvima u koje sie toči
tekući vosak i voštani meci. Pištolj se puni s 8 voštanih metaka.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 40     <-- 40 -->        PDF

SI. 2. Deformacije na poprečnom presjeku, hrasta lužnjaka u šumariji Lipovljani.
Deformacije su nastale zbog bušenja stabala Pres^lerovim svrdlom. Bušenje je izvršeno
pred 6 godina u prsnoj visini stabla na četiri mjesta, gdje se danas vide nabrekline
(Klepac)


COMMENT LIMITER LES DEGÄTS PROVOQUES PAR LES SONDAGES A LA


TARIERE DE PRESSLER


RESUME


A la 25eme Session du 13eme Congres IUFRO ä Vienne en 1961 Walter Schöp fer
a fait un rapport sur les »Problemes poses par les sondages ä la tariere«, oü il
a decrit les degäts provoques par les sondages ä la teriere. U a aussi propose de
fermer les trous de sondage par un tampon fungicide ä 1´aide d´une presse ä haute


pression.


L´auteur a aussi essaye de trouver les moyens pour diminuer les degäts, causes
par les sondages ä la tariere,, etant donne que les dommages sont tres serieux. Sur
la figure No2 on voit elairement les quatre deformations sur le Chene pedoncule
oü, il y a six ans, l´auteur a pris quatre carottes du bois (echantillons du bois) avec


la tariere de Pressler, sans fermer les trous de sondages.


Actuellement l´auteur emploie un revolver special pour fermer les trous de sondages
ou plutöt pour enfoncer les tampons dans les trous. Les tampons ressemblent
aux cartouches de revolver; ils sont faits de cire ä greffer avec du fungicide et de
l´insecticide. Les dimensions de cartouches sont d´une longueur de 60 mm et d´une


epaisseur de 8.7 mm. Ce revolver est presente sur la figure No 1.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 41     <-- 41 -->        PDF

ING. BELA JELMAN


Ing. Bela Jelman, v. šum. savjetnik u


m. umro je 7. siječnja 1962. u Zagrebu.
Rođen je 15. XII 1880. u Kološvaru (bivša
Mađarska, danas Cluj u Rumunjskoj).
Gimnazijske je nauke završio u Miškolczu,
a šumarske na šumarskoj akademiji u Šelmetzbany,
biv. Mađarska, danas Cehoslovačka).
Po svršenom stručnom šumarskom studiju
počeo je služiti 4. IX 1903. u Otočcu
u Lici, kod tamošnjeg Šumarskog ureda,
kasnije Direkcije šuma na Sušaku, zatim u
Škarama, Fužinama, Novoj Gradiški i Vinkovcima,
gdje je vršio dužnost direktora
(1930. do 1932.). Službovanje je završio u
Zagrebu, gdje je umirovljen 1939.


Bela Jelman pokopan je 9. I o. g.
uz brojno učešće kolega, prijatelja i znanaca,
koji su ga ispratili na vječni počinak.
U ime Saveza šumarskih društava
Hrvatske oprostio se od pokojnika šum.
savj. u m. ing. A. Perušić.


Pokojni Jelman , rođen Mađar, snašao
se vrlo brzo i dobro u Hrvatskoj. Oženjen
je bio kćerkom šum. rav. na Sušaku
ing. Tölgä i kao uzoran suprug i otac, bio
je primjer vrlo dobrog, čestitog, nesebičnog,
skromnog i marljivog čovjeka, vrlo
dobar stručnjak i drug, koji je ostavio
najljepšu uspomenu i u narodu i kod drugova,
gdjegod je služio.


Ing. Bela Jelman ostat će nam u
trajnom i dobrom sjećanju.


Ing. A. P.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 42     <-- 42 -->        PDF

RAZNE STRUČNE TEME I PRIKAZI


POSLJEDICE SUŠNOG LJETA 1961. G.
NA DENDROFLORI U SPLITU
I OKOLICI


Naša stručna štampa ima malo radova
s fenološkim podacima, a osobito o utjecaju
posebnih vremenskih prilika na pojedine
vrste. Tako bar izlazi iz podataka
»Šumarske bibliografije« (lit. 3.) kojoj, po
mom mišljenju, ni s tog područja, nije
izmakla registracija nijedne veće radnje
ili obavijesti. Objavljivanja takvih opažanja
potrebna su, kako bi se dobila što
potpunija slika o biološkim i uzgojnim
vrstama pojedinih vrsta i tako olakšao kako
izbor kod sadnje tako i uzgojne mjere
kasnije. S tog stajališta saopćavam i
ove rezultate opažanja o utjecaju ljetnog
sušnog perioda 1961. godine nekih vrsta
u Splitu i okolici, odnosno njihovo reagiranje
na pomanjkanje oborina. Ujedno,
ukratko iznosim i o reagiranju biljaka posađenih
u zimskom periodu u okviru praktičkih
radova pošumljavanja učenika Šumarske
kole za krš u toku tog sušnog
perioda.


Vremenske prilike u ljetu 1961. god.


Za ocjenu vremenskih prilika donosim
podatke o oborinama i o srednjim mjesečnim
temperaturama Hidrometeorološkog
opservatorija na Marjanu (nadm. visina
125,5 met.) i


Ombrometrijske stanice u Kuni na Pelješcu
(nadm. visina cea 400 met.)*. Ti
su podaci, kao i prosječne vrijednosti izneseni
u tab. 1. i 2. Prosječni podaci za
Split predstavljaju 50-godišnji prosjek, a
uzeti su iz knjige M. Durića (lit. 1.).


Kako se iz podataka u tab. 1. i 2. vidi,
u prvih devet mjeseci 1961. godine bilo
je znatno manje oborina od prosječnih. U
Splitu su te razlike iznosile:
a) od I do VII mjeseca prosjek oborina
iznosi 435 mm, a 1961. god. 329,2 mm
ili 75,60/o prosječne količine;


b) od I do VIII mjeseca prosjek oborina
iznosi 476 mm, a 1961. god. 337,1 mm
ili 70,6%;


c) od I do IX mjeseca prosjek oborina
iznosi 551 mm. a 1961. god. 337.3 mm ili
samo 60,&>/o prosječnih vrijednosti. Manjak
oborina osobito je izrazit u VITI mjesecu
— svega cea 20a/o prosječnih količina


*) Za ove podatke zahvaljujem drugovima
ing. VI. Stipaničiću (za Split) i Kreši Pocrnji
(za Kunu).


za taj mjesec i u IX mjesecu, kada nije
palo ni 1% prosjeka. VIII i IX mjesec
1961. god. bio je i na Pelješcu bez oborina,
i to u punom smislu riječi, jer nije zabilježen
ni mm kiše.


Težište sušnog perioda u ljetu 1961. g.
bilo je, dakle, u VIII i IX mjesecu, ali se
posljedice na đrvolikoj vegetaciji opazilo
tek polovicom IX mjeseca. Radi toga su
i iznijeta opažanja vršena u drugoj polovici
tog mjeseca odnosno konkretno 21. IX
na Čiovu (istočni rt), 3. X u Kaočina gaju
(na Kozjaku iznad Kaštel Sućurca (vidi
si. u lit. pod 2), a u samom Splitu — na
Marjanu 11. X. Opažanja su vršena u
Splitu nekoliko dana iza jače kiše, jer je


5. X zabilježeno 24,4 mm oborina, prvih
od 17. VIII. 7. XII opažanja su vršena i
na jugozapadnoj strani Mosora na potezu
Zrnovnica—Kučine.
Posljedice sušnog perioda


Lako uočljive posljedice sušnog perieda
očitovale se samo na pojedinim vrstama.


Alepski bor (Pinus halepensis Mili.): Na
području Zrnovnica—Kučine zapaženo je
sušenje pojedinih primjeraka jednogodišnjih
biljaka, kao i starijih (visine oko 0,70
met.) prirodnog podmlatka. Od suše stradale
su jedinke, koje su se razvijale na horizontalnoj
ploči, a korijen im nije našao
pukotinu kroz koju bi mogao prodrijeti u
dublje slojeve ma i s minimalnim količinama
zemlje sitnice. Međutim na sušni
period reagirala su i starija stabla i to
masovno. To se reagiranje očitovalo u
boji iglica koja se od svježe iako svijetle
zelene pretvorila u zelenu pepeljastog tona
tj. boje i tona, koju iglice imaju tokom
zime, izvan asimilacionog perioda. Nije
bilo ni sušenja biljaka sađenih tokom zime
1960´61. godine na istočnom rtu Čiovu
tj. sve one biljke koje su doživjele početak
ljeta, a tih je bilo 72KVi> od ukupno
posađenih, preživjele su i ljetni sušni period.


Čempres (Cupressus sempervirens L.):
Na istočnoj strani Marjana (u gornjem
dijelu šetališta Vladimira Nazora) oko
1955. god. sađen je čempres, kojeg su stabla
do 1961. god. postigla visinu od oko
4 met. Na jugoistočnoj strani uz »Judijski
kamp« (b. židovsko groblje) posađeno
je bilo također više komada čempresa.
Stanište je stjenovito odnosno s malo pukotina
u matičnom stijenju. Na čempresima
kod židovskog groblja zapaženo je su
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 43     <-- 43 -->        PDF

šenje glavnog vrha i vrhova grančica, ali
ne u tolikoj mjeri da bi bio ugrožen daljnji
normalni razvitak stabla. Štete na šetalištu
Vladimira Nazora međutim bile su
znatno teže: u jednoj skupini od 5 čempresa
3 su se posve posušila, a u drugoj
skupini od 13 komada 5 ih je uginulo. Sve
su ovo bila stabla manje ili više piramidalne
forme.


Zimi 1960/61. god. na Čiovu sađen je i
čempres. Tu međutim nije bilo nikakovih
gubitaka. Doduše oni su radi suše dobili
crvenkasto-ljubičastu boju, (kao što je dobivaju
mlađi primjerci i tokom zime), ali
se nakon prvih kiša potpuno vratili u život
dobivši intenzivno svježe zelenu boju.


Česmina (Quercus ilex L..): Stabalca
visine od cea 1 met. koja su bila prije
3—4 godine posađena na šetalištu Vladimira
Nazora, u blizini čempresa, posušila
se. Na južnoj strani Marjana ni u stjenovitom
dijelu sušenja nije bilo. Na ovom
mjestu česmina se nalazi od prirode.


Na navedenom mjestu na Čiovu zimi
1960/61. unošena je i česmina i to sadnjom
žira. JMicanje žira bilo je vrlo dobro,
a krajem ljeta (21. IX) utvrđen je gubitak
od svega 3°/o. Među ostalim jedinkama
nisu zapažene takve koje hi se. prema
vanjskom izgledu, trebale osušiti, pa
veći gubici nisu zapaženi ni kasnije.


U prirodnoj sastojini — makijskog tipa
u Kaočini gaju vanjskih znakova djelovanja
suše nije bilo.


Lemprika, lopočika (Viburnum ti-
nu s L.): U Splitu bilo je sušenja cijelih
grmova ili pojedinih izbojaka (grana). Na
nekim primjercima zapaženo je samo sušenje
rubova većeg ili manjeg broja listova.
Sve su to posađeni primjerci, a jače
sušenje bilo je na plićem tlu.


U šumi Kaočina gaj lemprika se nalazi
i od prirode i to na nadmorskoj visini od
oko 300 met. To su pojedini grmovi okruženi
stablima (grmovima) česmine. Primjerci
koji se nalaze u zasjeni česmine
imali su normalni izgled, dok na primjercima
koji su bili izvan dosega zasjene početkom
listopada lišće je imalo noluuveli
izgled. Jačih oštećenja nije bilo te su tokom
je-eni i ovi primjerci dobili normalan
izgled.


Lovorika (L a u r u s n o b i 1 i s L.):
Sušenje dijelova ili cijelog lista, ali i sušenje
cijelih stabala-grmova. Sve su to bili
posađeni primjerci, a sušenje je bilo jače
na plićem staništu.


Oleandar (Nerium oleandar L.):
Nije zapažen nikakav negativan utjecaj.
Pokazao se otpornijim od ružmarina (na
kamenitom staništu kod Sv. Nikole na


Marjanu). Oleandar se pokazao mnogo otpornijim
na sušu nego na studen (vidi lit.
2.), znatnije je oštećen i tokom zime 1961/
/62. godine, iako temperature u zaklonu nisu
bile manje od —6°C.


Planika (Arbutus unedo L.): U
Kaočini gaju planike ima oko 20*Vo od
ukupne dendroflore (lit. 4.) te je iza česmine
najbrojnija vrst. Na dijelovima s plićim
tlom zapažena je uvelost listova, ali
ugibanje grmova nije zapaženo. Jedinke
koje su osjetile udar suše tokom jeseni
oporavile su se.


Ružmarin (Rosmarinus officinali
s L,.): Na istočnoj i južnoj strani
Marjana osušio se znatan broj grmova.
Većinom su to bili stariji grmovi, ali bilo
je i mlađih. Kod ulaza u botanički vrt
Više pedagoške škole osušili se grmovi koji
nisu bili na dohvatu sjene stabala alepskog
bora, dok se oni u zasjeni nisu osušili
niti su zapažena kakva oštećenja.


Pittosporum tobira L.: Na kamenjaru
osušili se pojedini primjerci, dok se na
primjercima na dubljem tlu suša očitovala
uvelošću lišća. U toku mog dvanaestgodišnjeg
promatranja ove vrste ovo je po
prvi puta, da se nedostatak vlage — suša
očitovala na vanjski način.


Pyracntha eoceinea Rom.: Suša se odrazila
sušenjem dijela lišća, ali i sušenjem
cijelih stabalaca. Zapažena je i pojava
smanjenja klorofila u lišću odnosno žućenje
lišća.


Cistus sp. (bušini): Na Čiovu i u Ka-
očinu gaju gotovo svi primjerci izgubili
su tokom IX mj. lišće. Međutim sušenja
stabljika nije bilo. te je nakon jesenjih
kiša izbilo novo lišće.


Zaključak


Prema iznijetim rezultatima opažanja
posljedice sušnog ljetnog perioda 1961. g.
kao općenito možemo zaključiti da jača
oštećenja, sušenja cijelih jedinki, javljaju
se samo na plićim tlima odnosno na
staništima gdje u matičnom stijenju nema
pukotina u koje bi moglo prodirati
korijenje. Ali i to, da zasjena u znatnoj
mjeri ublažuje nedostatak vode u tlu (vidi
lempriku i ružmarin). Također možemo
zaključiti da je česmina otpornija na sušu
nego planika, jer je planici venulo lišće
na mjestima na kojima takva pojava nije
zapažena na česmini. Moglo bi se primijetiti,
da je lišće česmine jače »kožasto«
nego od planike, ali i stariie lišće planike
dosta je čvrsto, a osim toga još i sjajno,
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 44     <-- 44 -->        PDF

dakle sposobno da jače reflektira sunčašumljavanja
izvršenog uglavnom u gnine
zrake nego zagasito, i tamnije lišće čejezda
i s jačim zastorom obrađene povrsmine.
šine kamenom. Sušenja nije bilo ni´ kod


Cistus sp. reagiraju na sušu kao i na alepskog bora ni kod čempresa ni kod
zimu (lit. 2.) tj. lišće se suši i otpada, ali česmine. Nije bilo sušenja nj crnog bora,
kada nastupe povoljniji uslovi odmah se koji je sađen iste zime na Pelješcu odi
regenerira. nosno to je bilo neznatno, jer se tokom


Suša nije imala negativnih posljedica ljeta od posađenih 60.000 biljaka posušilo
ni na biljke tek izvršenog vještačkog po-svega oko 500 (u lipnju nije ih bilo ni 10).


Tablica 1. Temperature i oborine u 1961. god. i prosjek
u Splitu


Mje sec I II III IV V VI VII Vili IX X


U prosječne 7,00 7,80 10,50 14,20 18,50 22,50 25,60 24.80 20,90 16,80


+J 1961. 7,96 9,90 12,80 16,68 17,61 23,00 24,90 25,62 23,20 18,08


prosječne 80,0 46,0 82,0 77,0 65,0 54,0 31,0 41,0 75,0 113,0
B 1961. 57,3 17,3 11,9 80,4 66,4 67,4 28,5 7,9 0,2 116,8
T3 i 21,4 16.5 8,2 — 13,3 60,0 6,6 — 0,2 49,0
0) l i 19,9 0.8 1.9 31,4 21,0 7,4 0,1 7,9 — 39.0
.6 n i 16,0 — 1,8 36,7
14,5 — 21,8 — — 36,9


"u


´SS
L dan 25. 2. 2. — — 8. 21. 17. 9. —


o


s e "C 10,5 7.0 7,0 — — 19.9 13,4 7,9
0,2 —


Tablica 2. Oborine 1961. god. u Kuni
i prosjeci za Dubrovnik i Split


Iznos oborina u mm


Mjesec II III IV
V VI VII Vili IX X


C I 49,9 16.2 138,1
KS


II 31,0
75.9


TJ
3 III 33,7


mjesečno 178,5 27,0 27,4 146,8 62,7 80,6 49,9


Split 80,0 64,0 82,0 77,0 65,0 54,0 31,0 41,0
75,0


o


H Dubrovnik 158,0 121,0 118,0 114,0
64,0 69,0 41,0 46,0 105.0


LITERATURA


1.
Lj. M. D j uri ć : Klimatologija, Beograd 1949..
2.
Jedlowski — Piškorić : Posljedice hladnog perioda zime 1955./56. godine na dendrofloru
u Splitu i okolici. Šumarski list br. 11—121957.
3.
A. K a u d e i- s ; Šumarska bibliografija, Zagreb 1947. i 1958.
4.
O. Piškorić : Prvi prilog o regeneraciji makije pođmladnom sječom, Split 1959., rukopis.
Ing. O. Piškorić
EKONOMSKE PREDNOSTI PRIMJERNIH
za te svrhe iskoriste primjerne površine,
a naročito primjerne pruge.


PRUGA NAD PUNOM KLUPAZOM


Primjena totalne klupaže u svrhu ure


I Uvod


đivanja šuma — može se opravdati samo


U stručnoj literaturi izašla su dosada u iznimnim slučajevima kao što su za:
razna mišljenja da li se i kada treba prisastojine
male površine (ispod 5 ha),
mjenjivati totalna klupaža svih stabala izsastojine
vrlo rijetkog obrasta,
nad taksacione granice u svrhu izrade ure-sastojine osobite vrijednosti i
đajnih elaborata. u naučne svrhe.


Većina zastupa mišljenje, da je posve U svim ostalim slučajevima ekonomski
dovoljno, a i ekonomski opravdano, da se je opravdana upotreba primjernih površi


126