DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— iz češera pinjola dobivaju se jestive sjemenke, koje se mogu prodati
i u inozemstvu;
— upotrebljivost borovine mnogo je veća nego upotrebljivost crnikovine;
— primorski bor i pinjol otporniji su buri nego alepski bor;
— brucijski bor bolje podnosi hladnoću i buru nego alepski bor, više
prirašćuje nego crni bor.
Cilj gospodarenja treba, dakle, biti: proizvodnja tehničke oblovine
od četinjača za građevno drvo i celulozu, eventualno i za proizvodnju
smole. Makija treba da služi za održavanje dobre sastojinske klime, stvaranje
listinca i za proizvodnju ogrjevnog drveta i kolja. Takav cilj gospodarenja
omogućuje da se stvara mnogo veći prirast i još veći prihod nego
održavanjem i njegovanjem makije ili stvaranjem srednje šume listača:
do 10—12 (15) m3 po ha.


Način uzgajanja


Sve veća potražnja drveta četinjača u svijetu i naročito u našoj zemlji
(svega 29% drvne mase šuma u Jugoslaviji, samo 18% u Hrvatskoj) i
navedena velika proizvodnost borova u šumama Kalifront i Dundo upućuju
da se, u skladu s preporučenim ciljem gospodarenja, moraju proširiti
četinjače. Proširivanjem četinjača znatno će se smanjiti učešće malo
vrijedne makije, do 50%. Ali smanjenje obrasta makije ne će loše utjecati
na domaću potražnju i potrošnju ogrjeva i kolja niti na njenu ekološku
ulogu održavanja dobre sastojinske klime i dobre proizvodnosti
tla. Vidi pril. si. br. 1, 2 i 3.


Sastojine, koje će se osnivati odnosno transformirati introdukcijom
borova, treba da su što više dvoslojne . Gornji sloj obrazovat će se
od sklopa borova a donji od sklopa makije. Ovakav oblik sastojine omogućit
će da se stvara velik aditivan (dodatni) prirast. Sunčano podneblje
mediterana ima dovoljno svijetla za oba sloja. Kad borovi odrastu, u donji
dio sastojinske atmosfere prodirat će više postrane i difuzne svjetlosti.
Borovi će dublje prodirati u pedosferu, pa će i u tlu biti dovoljno prostora
za oba sloja podzemnih organa drveća.


Izbor vrsta bora ovisi o njihovoj proizvodnosti. Najveći kvantitativan
i kvalitativan prirast stvara primorski bor. Najbolja proizvodnost smole
je na alepskom boru. Izbor vrste borova ovisi i o njihovim ekološkim
zahtjevima: na dubljim tlima postotak smjese primorskog bora i pinjola
treba biti veći, na plića tla može se uspješno unositi alepski bor. Na hladnijim
i vjetru izloženim staništima treba više pošumljivati brucijskim borom.
Na najhladnijim i buri mnogo izloženim staništima, izvan tipičnog
područja zajednice Orneto-Quercetum ilicis, najbolji će biti crni bor, eventualno
u smjesi s aridnim ekotipom crne topole (npr. provenijenca Klaričevac,
iznad Senja): oko 30—40% bora i 60—70% topole, odnosno jedan
red bora i dva reda topole; budući da nemamo nikakvih iskustava, treba
prethodno osnovati pokusne nasade navedenog ekotipa topole.


Borovi se mogu unositi u makiju na tri načina: na velikoj površini, na
pruge i u veća gnijezda. Izbor ovisi o sastavu makije, staništu, gospodarskoj
važnosti pojedinih predjela i njihovom turističkom značenju. Za
provedbu transformacije i konverzije treba, dakle, prethodno izraditi
sumsko-uzgojni plan.


105