DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 18     <-- 18 -->        PDF

PROBLEM PROIZVODNOSTI PANJAČA
U EUMEDITERANSKOJ ZONI HRVATSKOG PRIMORJA
Prilog proučavanju introdukcije borova na otoku Rabu


J. ŠAFAR
ZIMZELENA listopadna vegetacija otoka Raba najznačajniji je vegetacijski
objekt na području Hrvatskog primorja. Usred ogromne pustinje
golog i degradiranog kontinentalnog i kvarnerskog Krša mnogo se
ističu šume Dundo (106 ha) i Kalifront (1033 ha) razmjerno velikim prostranstvom
bujnog zelenila. Zato su ove šume već odavna privlačile pažnju
mnogih botaničara i šumara. Tako i nas u toku izrade smjernica gospodarenja
za borove kulture šumskog gospodarstva Senj, pod čijom su
upravom i šume otoka Raba. Iako su razni razlozi onemogućili da se provedu
sistematska istraživanja, smatramo da se bar na temelju opažanja i
ocjena mogu dati okvirne postavke o načinu gospodarenja. Stoga ćemo
ukratko iznijeti pregled prijašnjih istraživanja i opažanja, geofizičke i
vegetacijske odnose, razmotriti cilj gospodarenja i način za povećanje proizvodnog
kapaciteta šuma.


Dosadašnja istraživanja i opažanja


Navedene šume najviše su proučavali botaničari, većinom stranci: J.
Host (1802), R. Visiani (1826, 1842, 1852), V. Borbäs (1876 i 1877), G. Beck
(1886), A. Ginzberger (1900), E. Nikolić (1904), L. Adamović (1906), B.
Kümmerle i Nyaradi (1908), Morgan (1909), J. Baumgartner (1911). D.
Hire (1913), F. Morton (1915), S. Horvatić (1937, 1939, 1957) i drugi. Najznačajniji
su radovi Mortona i Horvatića. Morto n je na oko 270 strana
dao prikaze geografske, geološke i klimatološke, vrlo opsežne vegetacijske
opise, opće privredne značajke, katalog biljaka i dr. Nastavljajući svoja
istraživanja vegetacije kvarnerskih otoka, Horvati ć je u opsežnoj studiji
dao rezultate fitocenoloških istraživanja kao dopunu istraživanjima
otoka Paga.


Sa šumarskog gledišta imamo malo radova. Godine 1906. šume je
pregledao D. L a s m a n (zajedno s poznatim upraviteljem šumarije Rab


J. Belijom, kojemu je kasnije, u parku Komorčar narod podigao spomenik)
i opisao »šumarenje na otoku Rabu«. U tom napisu dani su podaci
o razvojnom stanju šuma Kalifront i gospodarenju. Glavna vrsta drveća
bila je crnika. Neuredne sječe, paša i žirenje loše su utjecali na razvitak
šume. Prema navodima gospodarske osnove god. 1894., prosječni godišnji
prirast po- kat. jutru bio je 2,7 m.3 (4,6 ms po ha), oblik šume trebao je
biti srednji s 20-godišnjom ophodnjom za podstojno drveće i 40-godišnjom
za nadstojno. Čistine su se popunjivale pinjolom, al epskim, primorskim i
crnim borom, a ispod borova sadio se žir crnike. Borovi su u dvadesetoj
100
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 19     <-- 19 -->        PDF

godini postigli debljine 30 cm, naročito primorski bor; kulture stare oko
6 godina razvile su se u visinu do 7—8 m. Rasadnik je bio kod lugarnice
Sv. Mara. Sjeme pinjole dobavljano je iz Toskane a primorskog bora iz
Pariza. Šuma Kalifront bila je pod nadzorom namjesništva u Zadru, a
šuma Dundo, vlasništvo vjerske zaklade, pod upravom šumarije Klana.


Godine 1933. S. Šuri ć u povodu izrade gospodarske osnove, objavljuje
napis o šumi Dundo. Navodi da je stara osnova iz god. 1906.
propisala uzgoj srednje šume, ophodnju za podstojno drveće 15 godina
i za nadstojno 120 godina. Drvna masa po ha bila je prosječno 50 m3, a
prirast oko 3 m3/ha. Propisan godišnji etat za period 1906—1915. bio je
360 m3; po ha to bi bilo prosječno, 3,5 m3; sjeklo se 234 m3. Od god. 1915.
do 1933. nije bilo sječa. Od god. 1906. do 1915. sadile su se ove vrste
drveća: crnika, plutnjak, orah, lovori, primorski bor, alepski bor i pinjol;
uspjeh je bio malen. Kasnije su sađeni crnika, cedar i čempres. Prema
Surićevom mišljenju, šumu Dundo treba uzgajati estetski, jer je ukras
otoka Raba. Pod crniku treba unositi lovor tako da se stvori dvoslojna
sastojina; usto osnivati grupe raznih vrsta četinjača, naročito uz putove.
Na 14 primjernih ploha proredama je izvađeno 15 nvVha. Pisac preporuča
nisku proredu.


A. Petrači ć je opisao klimu, reljef, tlo, vegetaciju i način dosadašnjeg
gospodarenja. Na temelju analize primjernih ploha pokazalo se
da se golom sječom iz 20-godišnje sastojine može dobiti oko 55 m3 drvne
mase; znači, prirast je bio po ha oko 2,7 m3. Prema prosječnim podacima
šumarije, izvadilo se po ha oko 36 m3; znači, prirast je bio oko 1,8—2
m3 po ha. Prema rezultatima istraživanja B. Nikšić a u god. 1955. na
primjernim plohama, ukupna drvna masa po ha (vjerovatno u 20-godišnjoj
sastojini) bila je na I bonitetu 40,2 m3, na II bonitetu 35,3 m3 i na III bonitetu
13,7 m3; znači, prirast je bio po bonitetima oko 2 do 0,7 m3 po ha.
Nijedna od navedenih gospodarskih osnova (iz god. 1894, 1906 i 1933)
nije pronađena.


Geofizički, vegetacijski i šumsko-gospodarski odnosi


Reljef navedenih predjela je blago valovit. Pad zemljišta prema moru
je najprije blag i kod obale strmiji. Najviša nadmorska visina je 84 m.
Petrografsku podlogu čine vapnenci Gornje Krede. Tlo je do srednje duboko,
većinom osrednje strukturno, plodno. Značajno je da ovdje nema
zmija otrovnica i da se umjetno naseljene jarebice nisu mogle održati;
uzroci ovoj pojavi nisu poznati.


Prema studiji A. Sliepčevićev e za period 1946—1958., klima
otoka Raba je blaga, pod jakim utjecajem aktivnosti meridionalne monsunske
cirkulacije, s kontinentalnim i povremenim oceanskim varijantama.
Relativna vlaga zraka prosječno je 65,8%; nema ekstremne vrijednosti.
Godišnja oborina nije mnogo nejednolično raspoređena; ipak su
proljeće i ljeto najsuši dio godine. Ukupna godišnja oborina je 1042 mm,
od toga u toplijem dijelu godine 47%. Ljetna vrućina je podnošljivija nego
npr. u Crikvenici. Na temelju podataka o temperaturama (srednja godišnja
je 15,5°C) može se zaključiti da je klima na Rabu prelazna između
kontinentalne i maritimne. Na ovom otoku manji je broj vrućih, hladnih
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 20     <-- 20 -->        PDF

i studenih dana nego u Crikvenici: U 13 godina bilo je 37 dana pojave
snijega. Mrazovi su neznatni. Najčešći i najjači vjetar je jugo, zatim
bura. Značajan je i zmorac (maestral); duva s mora u toplom polugodištu,
razblažuje ljetnu popodnevnu žegu.


Glavno obilježje zimzelene listopadne vegetacije daje crnika i zatim
veliki vrijes (uljka), planika, zelenika i dr. Klimaks vgetacije crnikine
vegetacije S. Horvati ć je nazvao Quercetum ilicis gallaprovinciale
fraxinetum orni i, kasnije (god. 1957.). Orneto-Quercetum ilicis. Prema
navodima istog pisca, regresivan razvitak šume crnike stvara se pod utjecajem
antropozoičkih i lokalno-klimatskih faktora (bura) u ovom sukce-


Slika 1. Makija visoka 3—4 m, stagnira. Proizvodni kapacitet staništa premalo je
iskorišten. Prirast je malen, prihod veoma malen


sivnorri nizu: makija Erica arborea-Arbutus unedo, garig (sredina između
makije i kamenjare), Brometo-Chrysopogonetum grylli, stadij Salvia officinalis,
stadij Cytisus spinescens, (stadij Drypetum Jacquinianae).


Crnika, česmina (Quercus ilex) ekološki je vrlo otporan element šumske
i makijske dendroflore. Duboko se i široko zakorjenjuje, pa u doba
suše može dobro iskoristiti malene količine vlage. Na lošijim bonitetima
stvara malen obrast i rijedak sklop. U rjeđem sklopu stablo joj se razgrana
već kod 2—3 (4) m iznad tla, ali i u gušćem sklopu deblo nije dugo.
Kad se sklop naglo i jako otvori, grane i vrhovi stabla se suše. Na deblu
se iz proventivnih pupova razvijaju sekundarne grane, to više što je krošnja
manje razvijena. Crniku mnogo napadaju Corebus i Cerambix. Upo
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 21     <-- 21 -->        PDF

trebljivost crnikovine nekad je bila velika (za brodarsku građu); danas
manja, jer se teško cijepa, čavli se u nju teško zabijaju; i za ogrjev se
nerado upotrebljava. Ostale vrste dendroflore gospodarski su malo važne,
jer se njihovo ogrjevno drvo zamjenjuje plinom i elektrikom. Također
je malena potražnja vinogradskog kolja i ugljena od velikog vrijesa.


Gotovo sva starija literatura navodi mišljenje da su šume otoka Raba
najljepši ukras Hrvatskog primorja, pogotovu kad se razmatraju u odnosu
na sive goleti padina obližnjeg Velebita. Navode se i činjenice o
neracionalnim sječama crnike za izradu1 brodova i stvaranje laguna, o prenaglim
legalnim i ilegalnim sječama stabala za tehničku građu, ogrjev i
ugljen, o stalnoj paši, žirenju i požarima. U doba talijanske okupacije god.
1919 1921. i 1941—1943. šume Dundo i Kalifront mnogo su se iskorištavale
eksploatacijskim sječama: makija golom sječom i nadstojna
stabla prebornim odabiranjem.


Pošumlljivanje na otoku Rabu počelo se provoditi već početkom druge
polovice prošlog stoljeća; dakle, pred sto godina. Veća pošumljivanja bila
su poslije god. 1885. Unošene su razne vrste borova, crnika i medunac,
također i čempresi, cedrovi, tuje, bagrem, pajasen, topole, lovor, agava i dr.
Zbog turističke važnosti šume Dundo projektirane su i izgrađene turističke
staze u toku god. 1933. do 1935. (A. Premužić); ukupno oko
6 km staza.


Poslije Oslobođenja, redovno iskorišćavanje nije se obavljalo. Bilo
je pokušaja da se usmjerenim uzgojnim postupcima poveća proizvodnost.
Ali ovi zahvati, zbog zabrane redovne sječe ograničeni na malene površine,
bili su vrlo suzdržljivi; razlog je bio također i taj što nije bio određen
cilj gospodarenja. Obavljala su se uglavnom niska čišćenja. Oslobađan
je borov prirodno naseljen podmladak, koji u gustom sklopu nije
mogao razviti dobar oblik krošnje, debla i korijena. U pojedine čistine,
stvorene čišćenjem ili otvaranjem sklopa, umjetno su unošeni alepski i
primorski bor. Ilegalnih sječa danas gotovo nema, jer je malena potražnja
za ogrjevnim drvetom i koljem.


Cilj gospodarenja


Cilj gospodarenja određuje se na temelju rezultante, koja se dobije
utvrđivanjem i usklađivanjem komponenata prirodnih i gospodarskih faktora
šumske proizvodnje. Naprijed smo već iznijeli osnovne postavke o
kojima ovisi utvrđivanje gospodarskog cilja. Zbog boljeg pregleda, ovdje
ćemo ih ukratko sažeti:


1. Prirodni faktori za unapređenje proizvodnosti šuma su na 70—80%
površine predjela Dundo i Kalifront odlični. Dobro tlo i blaga klima utječu
da se vegetacija vrlo bujno razvija. U odnosu na ovako dobar kompleks
ekoloških faktora sadašnji proizvodni kapacitet degradiranih šuma (makije)
vrlo je nizak. Vrlo je malen kvantitativan prirast i, pogotovu, kvalitativan.
Na ovakvim staništima mogu se dobro razvijati razne vrste
drveća, domaće i strane, naročito četinjače.
2. Gospodarski faktori ukazuju na to da danas i, još više, u budućnosti
ne će biti toliko potrebno ogrjevno drvo, ugljen i kolje kao nekad.
Prirast makije je, u odnosu na staništa, neznatan: prosječno1 oko 1 do 5 ms
103
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 22     <-- 22 -->        PDF

po ha. Potražnja za crnikovinom, planikovinom, vrijeskovinom, zelenikovinom
i dr. je malena. Uzgojni radovi u makiji su skupi, ne daju velik
prihod i vrlo malo povećavaju vrijednost sastojina. Potražnja za četinjačama
je velika. Pod njima se može, kad uzrastu, dobro razvijati makija.


Dakle: prirodan proizvodni kapacitet staništa mnogo je veći nego sadašnji
gospodarski kapacitet šuma. Budući da je proizvodni kapacitet
makije mnogo manji nego proizvodni kapacitet unesenih borova, treba
u degradiranu šumu zimzelenih listača introducirati ekonomski potrebne
i ekološki odgovarajuće četinjače. Na temelju orijentacijskih ispitivanja,
koja bi trebalo nastaviti metodičkim istraživanjima, može se pretpostaviti
ovo:


— crni bor stvara mnogo manji prirast nego eumediteranske vrste
borova;
— alepski bor polaganije prirašćuje nego primorski bor;
— pinjol manje prirašćuje nego primorski bor, više nego alepski;
— crnika razvija mnogo manji prirast nego mediteranski borovi;
— primorski bor i pinjol stvaraju mnogo pravnije, vitkije i manje
razgranato deblo nego alepski bor i, pogotovu, nego crnika;
—´ alepski bor u smolarenju daje bolju kakvoću smole nego drugi
borovi;
— primorski bor i pinjol, zbog većih iglica, vjerovatno stvaraju više
četinjaka nego alepski bor;


Slika 2. Prirodno stvorena grupa mediteranskih borova u makiji na skeletoidnom
tlu. Introdukcijom borova, može se proizvodnost višestruko povećati.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 23     <-- 23 -->        PDF

— iz češera pinjola dobivaju se jestive sjemenke, koje se mogu prodati
i u inozemstvu;
— upotrebljivost borovine mnogo je veća nego upotrebljivost crnikovine;
— primorski bor i pinjol otporniji su buri nego alepski bor;
— brucijski bor bolje podnosi hladnoću i buru nego alepski bor, više
prirašćuje nego crni bor.
Cilj gospodarenja treba, dakle, biti: proizvodnja tehničke oblovine
od četinjača za građevno drvo i celulozu, eventualno i za proizvodnju
smole. Makija treba da služi za održavanje dobre sastojinske klime, stvaranje
listinca i za proizvodnju ogrjevnog drveta i kolja. Takav cilj gospodarenja
omogućuje da se stvara mnogo veći prirast i još veći prihod nego
održavanjem i njegovanjem makije ili stvaranjem srednje šume listača:
do 10—12 (15) m3 po ha.


Način uzgajanja


Sve veća potražnja drveta četinjača u svijetu i naročito u našoj zemlji
(svega 29% drvne mase šuma u Jugoslaviji, samo 18% u Hrvatskoj) i
navedena velika proizvodnost borova u šumama Kalifront i Dundo upućuju
da se, u skladu s preporučenim ciljem gospodarenja, moraju proširiti
četinjače. Proširivanjem četinjača znatno će se smanjiti učešće malo
vrijedne makije, do 50%. Ali smanjenje obrasta makije ne će loše utjecati
na domaću potražnju i potrošnju ogrjeva i kolja niti na njenu ekološku
ulogu održavanja dobre sastojinske klime i dobre proizvodnosti
tla. Vidi pril. si. br. 1, 2 i 3.


Sastojine, koje će se osnivati odnosno transformirati introdukcijom
borova, treba da su što više dvoslojne . Gornji sloj obrazovat će se
od sklopa borova a donji od sklopa makije. Ovakav oblik sastojine omogućit
će da se stvara velik aditivan (dodatni) prirast. Sunčano podneblje
mediterana ima dovoljno svijetla za oba sloja. Kad borovi odrastu, u donji
dio sastojinske atmosfere prodirat će više postrane i difuzne svjetlosti.
Borovi će dublje prodirati u pedosferu, pa će i u tlu biti dovoljno prostora
za oba sloja podzemnih organa drveća.


Izbor vrsta bora ovisi o njihovoj proizvodnosti. Najveći kvantitativan
i kvalitativan prirast stvara primorski bor. Najbolja proizvodnost smole
je na alepskom boru. Izbor vrste borova ovisi i o njihovim ekološkim
zahtjevima: na dubljim tlima postotak smjese primorskog bora i pinjola
treba biti veći, na plića tla može se uspješno unositi alepski bor. Na hladnijim
i vjetru izloženim staništima treba više pošumljivati brucijskim borom.
Na najhladnijim i buri mnogo izloženim staništima, izvan tipičnog
područja zajednice Orneto-Quercetum ilicis, najbolji će biti crni bor, eventualno
u smjesi s aridnim ekotipom crne topole (npr. provenijenca Klaričevac,
iznad Senja): oko 30—40% bora i 60—70% topole, odnosno jedan
red bora i dva reda topole; budući da nemamo nikakvih iskustava, treba
prethodno osnovati pokusne nasade navedenog ekotipa topole.


Borovi se mogu unositi u makiju na tri načina: na velikoj površini, na
pruge i u veća gnijezda. Izbor ovisi o sastavu makije, staništu, gospodarskoj
važnosti pojedinih predjela i njihovom turističkom značenju. Za
provedbu transformacije i konverzije treba, dakle, prethodno izraditi
sumsko-uzgojni plan.


105
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Introdukcija na velikoj površini može se izvršiti samo
na najboljim staništima. Makija se iskoristi golom sječom, preostalo
granje, panjevi i površinsko žilje korijenja se event, spali kontroliranim
požarom. Tlo se, prema njegovoj strukturnosti, izbrazda i zatim se izvrši
sjetva. Da će biti dobar uspjeh takvog postupka, upućuje ova činjenica:
na obližnji predjel Frkanj neprijatelj je u toku II svjetskog razaranja
bacio zapaljive bombe; poslije požara postepeno se naletom sjemena iz
postojećih sjemenjaka pojavio i razvio podmladak borova, mjestimice vrlo
gust. Budući da se požarom većinam ne može posve uništiti izbo j na snaga
makije, razvit će se rijedak sloj zimzelenih i listopadnih listača, koje
će konkurirati introduciranim vrstama borova. Zato treba bor sistematski
oslobađati od konkurencije listača. Sličan pDstupak predlaže S i m u-
n o v i ć. Isti pisac preporuča sjetvu ječma, koji biljke zaštićuje od jake
insolacije (ali im oduzima dio vlage u tlu!). Ako iskustvo pokaže da se


Slika 3. Kultura crnog bora na skeletnom tlu omogućit će da se, kasnije unesu
eumediteranske vrste borova kojih je energija prirašćivanja mnogo veća


požarom posve uništi izbojna snaga makije i kasnije se ona ne obnovi naletom
sfjemena, požar, kao meliorativan postupak, treba ili ukinuti ili ga
treba voditi tako da zahvati samo površinski dio pedosfere.


Introdukcija na pruge (pojase) je polaganija. Pruge se
polažu u smjeru okomitom na utjecaj najznačajnijeg ekološkog faktora
´(bura, insolacija); također i tako da se što više olakša izvlačenje i prijevoz


106 1
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 25     <-- 25 -->        PDF

posječenog drveta. Sirina pruge može biti 2—3 (4) m; preostala panjača
zaštićuje novi naraštaj od štetnih utjecaja klimatskih faktora i donekle
sprečava razvitak novih izbojaka iz panjeva i korijenovih žila. Sječu obaviti
u prvoj polovici vegetacije. Da se još više spriječi razvitak novih izbojaka,
treba- ih uništiti dendrocidom; prethodno ispitati kako će nakon
tretiranja neispran dendrocid utjecati na biljke. Introdukcija se obavlja
sadnjom a na postojećim čistinama na kojima je makija bila rjeđa sjetvom.
Borove biljke oslobađati od konkurencije panjača. Sastojina, osnovana
sadnjom biljaka u pruge, biogenetski je bolja nego kad je osnovana na
velikoj površini poslije gole sječe.


Introdukcija u gnijezda može se racionalno obavljati u
rjeđoj makiji, kroz koju se radnici mogu provlačiti kad iznose posječen
materijal i kad pošumljuju. Obavlja se na najlošijim staništima. Površina
gnijezda može biti 5—50 m2.- Što je gnijezdo veće, veća je i konkurencija
novih izbojaka makije, ako se prethodno ne upotrijebe dendrocidi. B ić
a n i ć preporuča obradu tla 15—20 cm duboko i gnojenje umjetnim gnojem
(KAS ili dr.), jer se gnojenjem povisuje prirast drvne mase za
oko 15%.


Kombinacija p o š u ml j i v a n j a na pruge i gnijezda
je mnogo racionalnija nego pošumljivanje samo u gnijezda. Taj se postupak
može primijeniti npr. u predjelu u kojemu su boniteti tla vrlo različiti
i u kojemu je makija gušća i rjeđa: u boljim i gušćim dijelovima pošumljuje
se na pruge a u lošijim i rjeđim u gnijezda.


Turističko značenje


Dvoslojne sastojine mnogo će povećati estetiku šuma: zbog kontrasta
boja i oblika tamnozelenih krošanja borova i svjetlozelenih krošanja podstojne
makije. Održavanje same makije nije ni ekonomično ni estetski
lijepo. Na mnogim mjestima je makija toliko gusta da posjetilac ni ne
može u nju ući, ne može u nju ni pogledom dublje prodrti. Kad bi se uz
putove i staze, prema usvojenom planu i programu, osnivale grupe drugih
vrsta drveća, napose ekzota (čempresi, cedrovi, platane, plutasti hrast
i dr., svaka vrsta posebno), šuma bi dobila još veću turističku važnost.


Suma Dundo je god. 1949. proglašena prirodnom rijetkošću, odnosno
upravljanim rezervatom. Zato u njoj treba očuvati dijelove dobro sklopljene
makije i, naročito, grupe odrasle crnike. Ali i ovaj objekt bio bi
´turistički najznačajniji, kad bi se u njemu mjestimice stvarale dvoslojne
skupine bora i makije.


Za čitav zapadni dio otoka Raba, tj. zapadno od linije Kamporska
draga-Eufemija, trebalo bi izraditi šumarsko-turistički projekt, baziran na
šumsko-gospodarskom, estetskom i turističkom oblikovanju krajolika. Ekonomska
šuma treba da je samo u predjelu Kalifront, Dundo pretežno
prirodan rezervat, Frkanj park-šuma; ostali predjeli treba da služe prvenstveno
za kupališni turizam, a izvan obalnog područja za šumsko gospodarenje.
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 26     <-- 26 -->        PDF

VAŽNIJA LITERATURA


B i ć a n i č, B.: O cilju gospodarenja u šumama na nižim položajima eumediteranske
zone Dalmacije i njegovom ostvarenju. Šumarski list, 1961.
Horvatić , S.: Pregled vegetacije otoka Raba. Prirodoslovna istraživanja Jugoslavije.
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb, 1939.
´Jovančević , M.: O brzini rasta i potrebi proširenja mediteranskih borova na
južno-dalmatinskom kopnu. Šumarstvo, 1957.


Lasman, OD.: Šumarenje na otoku Rabu. Šumarski list, 1906.
Morton , F.: Pflanzengeographische Monographie der Inselgruppe Arbe. Leipzig,
1915.
tNikšić, B.: Makije sjevernog Jadrana iz šumsko-gospodarskog gledišta (rukopis
1954.)
iPetračić , A.: Zimzelene šume otoka Raba. Glasnik za šumske pokuse. Zagreb,
1938.
fiimunović, M.: Melioracija degradirane makije resurekcijom i sjetvom alepskog
bora nakon pripreme tla požarom. Šumarstvo, 1956.
(Sliepčević , A.: Klima otoka Raba. Hidrometeorološki zavod NRH. Zagreb, 1960.
Š a f a r, J.: Problem proizvodnosti borovih kultura u submediteranskoj zoni. Prilog


proučavanju introdukcije crne topole i drugih vrsta dendroflore. Šumarski list,
1962.
Š u r i ć, S.: Šuma Dundo na otoku Rabu. Šumarski list, 1933.


PROBLEME DE LA PRODUCTIVITY DES TAILLIS
DANS LA ZONE EUMEDITERRANEENNE DU LITTORAL CROATE


(Contribution ä l´etuđe đe l´introduction des Pins sur Pile de Rab)


RESUME


Les forets toujours vertes de l´ile de Rab ont ete etudiees par de nombreux
botanistes etrangers et du pays, ainsi que par quelques forestiers ä partir du siecle
passe jusq´ä nos jours. A travers les siecles les forets sur cet ile ont subi de fortes
degradations par suite des coupes et des päturages excessifs ce qui a donne naissance
ä des maquis. Par-ci, par-lä on a reboise pour la plupart aveć les Pins et avec le
Chene vert, ä partir de la deuxieme moitie du siecle dernier et tout specialement
apres 1885. L´altitude moyenne de la foret »Dundo« et »Kalifront« est d´environ
60 m (max. 84 m), la roche-mere est le calcaire, les precipitations annuelles sont de
1040 mm (dont 47´Vo tombent dans la periode chaude de 1´annee), l´humidite relative
moyenne de l´air est de 65,8l0/o, et la temperature moyenne annuelle est de 15,5°C.
Formation vegetale: Orneto-Quercetum ilicis H-ić. Les plans d´amenagement (1894,
1906, 1933) ont prescrit la creation du taillis sous-futaie de feuillus. L´accroissement
moyen annuel est d´ 1 ä 5 m3 par hectare, et le materiel sur pied de 20 ä 60 m3
par hectare.


Partant de ses etudes l´auteur a constate que la capacite de production de la
station est beacoup plus grande que le rendement actuel des forets. Apres avoir
bien considers tous les facteurs naturels et economiques de la production forestiere
on a fixe le but de la gestion, la constitution du peuplement ainsi que la forme du
melange de sorte que l´etage superieur est forme de Pins et l´etage inferieur de
maquis. Partant de revaluation de l´accroissement en volume et en qualite, ainsi que
des caracteristiques ecologiques des especes d´arbres l´auteur recommande pour les
sols assez profonds d´introduire le Pin maritime et le Pin pignon et pour les sols
pauvres le Pin d´Alep, alors que pour les stations exposees aux vents d´introduire le
Pinus brutia. En dehors de la region typique de l´association d´Orneto-Quercetum
ilicis on recommande la creation des plantations d´essai melangees: de 30 ä 40P/o
de Pin noir d´Autriche et de 60 ä 70l:l/o de Peuplier noir de l´ecotype aride; cet ecotype
a ete trouve par l´auteur dans la zone sub-mediterraneenne de l´association de Seslerieto-
Ostryetum.