DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1962 str. 14     <-- 14 -->        PDF

imaju »kirijaši« kod »šlajsanja«. Prikopčavanje trupaca sa lancima vrši se
na više načina:


I. Dvokrakim lancima:
a) Hidrauličnu dizalicu spustimo do tla. (SI. 11). U čelo trupca zabijemo
klin, ovijemo dva tri puta lanac oko poluge i drugi kraj klina
zabijemo na gornji dio trupca. (SI. 13). Tako povežemo sve trupce
jedne zaprege, dignemo sa hidraulikom breme do visine koju želimo
i traktor je spreman za vuču. To je najbolji način privezivanja
trupaca za traktor. Trupac je čvrsto vezan u dvije točke u
vertikalnom presjeku i ima traktor kod izvlačenja veliku mogućnost
zavijanja lijevo-desno, a da ga tovar pri tome ne sprečava.
Za vrijeme vožnje trupac može da »radi«, da se miče gore dolje,
što je normalna pojava na našim valovitim vlakama. U tom slučaju
se jedan kraj lanca odvija a drugi zavija, ali oba ravnomjerno
drže trupac. Taj način zabijanja upotrebit ćemo na vrlo slabim,
valovitim te krivudavim vlakama.


b)
Da lancem vežemo tovar tako, da kline ne zabijamo u čelo, nego
oba klina zabijemo na gornjoj polovici do trećine opsega trupca.
Taj način upotrebljavamo, kad imamo vrijedne Sortimente, te ih
želimo očuvati od raspucavanja čela trupca, (kod bukovine). (SI.
14).


II.
Trokrakim lancima:
Tim lancima vežemo trupce tako, da kraći dio lanca zabijemo u čelo
trupca, a dva duža kraka prebacimo preko poluge j zabijemo u gornju
trećinu do polovine opsega trupca. Na taj način vežemo teške Sortimente,
obično tada, kada vežemo samo jedan ili dva komada. Takve
lance možemo također upotrebljavati i onda kada napravimo dva
reda trupaca jedan za drugim, što je posebno slučaj kod bukovine i
ostalih kraćih komada. Tako dobijemo tzv. »konvoj«. (SI. 9).
Vješanje trupaca na sva tri načina na čeličnu polugu imaju tu prednost,
da se za vrijeme vožnje ne može oštetiti traktor ni ljudi, bilo da
vučemo tovar uzbrdo ili nizbrdo. Tako ne dolazi do oštećenja ili smetnji
kod vožnje na zavojima.


Na čeličnu polugu možemo objesiti proizvoljan broj trupaca. Obično
vješamo 2—4 komada, odnosno 2—3 m3. Ako vučemo nizbrdo onda zabijemo
trupce u dva ili više redova (dobivamo konvoj); obično to radimo
zimi u snijegu. Skupni tovar doseže tako i do 4—6 m3.


Traktori Fergusoni se dobro dopunjavaju u iskorištavanju šuma sa
ostalom mehanizacijom. Pritezanje pojedinih komada od panja do vlake
vršimo animalnom radnom snagom ili različitim vitlima. Za Ferguson je
potpuno svejedno na kojem se dijelu vlake nalaze sortimenti, što znači,
da Fergusoni pobiraju trupce na cijeloj dužini vlake.


Tako opremljeni traktori Fergusoni mogu vući Sortimente u svakom
ljetnom času, po skoro svim terenima. Imali smo čak primjer, da smo morali
vršiti vuču po potoku, a i tu je traktor uspješno obavio posao.


Za planinske predjele je priličan problem gradnja vlake ili proširenje
postojećih vlaka. Traktor Ferguson sa gusjenicama je širok (vanjska
širina-kabarit) 1.80 m i više, a to znači, da vlake moraju biti široke skoro