DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 85     <-- 85 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


SEMINAR RASADNICKE PROIZVODNJE
ČETINJAČA


U izvršenju programa rada Stručnog
odbora za plantažnu proizvodnju drveta
Sekcije za šumarstvo Polj. šumar, komore
Hrvatske, održan je u zajednici sa Jugoslavenskim
savjetodavnim centrom za poljoprivredu
i šumarstvo i Zavodom za
kulturu četinjača Jastrebarsko u vremenu
od 4—8. XII 1961. »Seminar rasadničke
proizvodnje četinjača«.


Seminar su pohađali 28 rukovodioca
rasadničke proizvodnje šumskih gospodarstava.
Od toga 22 polaznika sa područja


N. R. Hrvatske i 6 polaznika iz ostalih republika
uglavnom predstavnika centralnih
rasadnika, koji imaju ugovore sa Jugoslavenskim
savjetodavnim centrom za poljoprivredu
i šumarstvo.
Tokom 4. i 5. XII 1961. g. u obliku predavanja
s diskusijom u Zagrebu obrađeno
je slijedeće:Perspektivna proizvodnja drveta četinjača
FNRJ,
— Zavod
za kulturu četinjača i njegova
uloga,

Potreba sadnica četinjača u razdoblju
1961.—1965. na području N. R. Hrvatske,

Karakteristike modernog načina proizvodnje
sadnog materijala četinjača sa
područjima pogodnim za sadnju pojedinih
vrsta,

Izbor vrsta četinjača i njihova uzgojna
svojstva,

O šumskom sjemenu četinjača: porijeklo
sjemena, sakupljanje sjemena manipulacija
sa češerima i sjemenom poslije
branja, čuvanje sjemena i njegova
priprema za sjetvu,
— Izbor zemljišta za rasadnik sa uređenjem
i opremom rasadnika: lokacija
tekstura i struktura tla, plodnost zemljišta,
snabdijevanje vlagom, veličina
rasadnika, priprema zemljišta, podjela
površine rasadnika, gospodarske zgrade
i druga postrojenja, uređaji za vodu
i navlaživanje,

Korištenje i postupak sa zemljištem u
rasadniku, mineralna plodnost zemljišta,
vrste organskih i mineralnih gnojiva
sa njihovom primjenom i izračunavanjem
količina potrebnih po jedinici
mjere,
— Sjetva sjemena i njega biljaka u sjemeništu,
presadnja i njega presađenica
u rasadištu, priprema biljaka, vrijeme
metod sjetve i presadnje, zemljišna
vlaga i navlaživanje tla, njega biljaka


u sjemeništu sa napravama za zasjenu.
okopavanje i plijevljenje te njega pre-
sađenjem u rasadištu,


— Mehanizacija i oprema u rasadniku:
vučna oprema, oprema za pripremu
tla, sijanje, gnojenje, presadnja, pljevljenje
i prašenje, vađenje sadnog materijala,
rasprašivači i dr.

Zaštita sadnog materijala u rasadniku:
nepovoljni vremenski uslovi, zaštita
od životinja, insekata, korova i parazitarnih
gljiva,
— Manipulacija sa sadnim materijalom
i vođenje evidencije: vađenje biljaka
i presađenica, klasifikacija, uskladišten
je, pakovanje, oprema, preuzimanje
i utrapljivanje sadnog materijala,
evidencija radova i vođenje dnevnika.
Tokom 6. i 7. XII 1961. vršene su demonstracije
strojeva i alata, kojim raspolaže
i služi se Zavod za kulturu četinjača
u Jastrebarskom i predočeno je učesnicima
stanje radova u centralnom rasadniku
Zavoda, koji je osnovan početkom ove godine
uz potrebna objašnjenja i upute za
provođenje pojedinih operacija, koje su
opisane u uvodnim predavanjima.


Zatim je organizirana opća diskusija u
kojoj su učesnici sa predavačima upotpunili
detaljnom obradom i iznošenjem vlastitih
iskustava naročito slijedeće:


1. organizacija sjemenske službe, sabiranje
i uskladištenje sjemena četinjača,
2. sredstva i način zasjenjivanja,
3. postupak kod stratifikacije sjemena
duglazije, borovca i ariša,
4. prihranjivanje biljaka i presađenica
tokom vegetacije,
5. zaštita protiv krtice, grčica i ostalih
štetnika u tlu te borba protiv fuzarioze u
sjemeništima i rasadnicima,
6. upotreba ugljene prašine,
7. djelovanje alkalične vode na sniženje
kiselosti tla.
U diskusiji je dalje predloženo, da Zavod
za kulturu četinjača organizira mogućnost,
da stručnjaci sa terena mogu postavljati
pismena pitanja o problemima,
koji im se pojave u vezi s proizvodnjom
sadnica četinjača i da Zavod na dostupan
način obavješćuje praksu o dostignućima
nauke i iskustvima u proizvodnji sadnica
četinjača, te osnivanju plantaža i intenzivnih
kultura četinjača.


Isto je tako predloženo, da se u toku
proljetnih i ljetnih radova u rasadniku
Zavoda organizira mogućnost specijaliziranja
rasadničara šumskih gospodarstava,
koja imaju interesa za proizvodnju sadnica
četinjača te da se u budućnosti organi


w
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ziraju kraći specijalistički tečajevi iz užih
područja rasadnika proizvodnje četinjača
na pr. iz zaštite, gnojenja i prihranjivanja
i slično.


Posljednjeg dana trajanja seminara
organizirana je ekskurzija učesnika seminara
na područje Šum. gospodarstva Varaždin,
gdje su im prikazane ogledne
plantaže toga gospodarstva, rasadnička
proizvodnja, arboretum u Opeki i sastojine
duglazije i borovca raznih starosti u


SIRANA STRUČNA LITERATURA


J.
PARDE, DENDROMETRIE, 1961.
U ediciji Visoke Šumarske Škole u
Nancy u izašla je ove godine Parđeova
»Dendrometrija«, jedino djelo te vrste na
francuskom jeziku poslije drugog toma
Huffelove »L´ Economie forestiere« iz 1919.
godine.


U uvodu ove knjige R. Rol, direktor
spomenute škole kaže, da je J. Parđe bio
kompetentan, da napiše »Dendrometriju«


— proveo je određeno vrijeme u šumarskoj
praksi, nakon toga posvetio se naučno
istraživačkom radu u Šumarskom
Institutu, a sada pored toga predaje studentima
šumarstva dendrometriju.
Čitaocima francuskog časopisa »Revue
forestiere frangaise« poznato je ime J.
Pardea po njegovim člancima, koji se počinju
javljati nekoliko godina pmlije smrti
L. Schaeffera*, kad je Parđe preuzeo
predavanja iz dendrometrije.


Parđeova dendrometrija obuhvata 350
strana, a dijeli se na pet dijelova:


I.
Matematički i varijaciono — statistički
pojmovi, potrebni u dendrometriji
(1—55 strana);
II.
Mjerenje drvne mase stabla
(55—109 strana);
III.
Mjerenje drvne mase sastojina
(113—239);
IV.
Mjerenje prirasta stabala sastojina
(243—294 strana);
V. Fotogrametrija
(299—316 strana);
Literatura i prilozi (316—345 strana);
* L,. Schaeffer je umro pred 10 godjna.
predjelu Zelendvor. Učesnici su time dobili
pregled o elementima za osnivanje
plantaža i intenzivnih kultura četinjača
i predodžbu o mogućem dometu ove proizvodnje.


Seminar je vodio tajnik stručnog odbora
za proizvodnju drveta u plantažama,
a kao predavači su bili Ing. Lovrić, Hajdin
te ing. Bura s uvodnim predavanjem.


Ing. Hruška Bernard


Najopširniji je drugi i treći dio, koji
se odnosi na dendrometriju u užem smislu.


Što se tiče prirasta, tj. četvrtog dijela,
autor kaže, da u Francuskoj taj predmet
tretira također i uređivanje šuma. Imajući
to pred očima, on se ograničio na
definicije i matematsku obradu prirasta.


U petom dijelu obradio je autor osnove
fotogrametrije u vrlo kratkom opsegu.


Sve u svemu, Parđeova je knjiga dendrometrija
u pravom smislu te riječi. Obrađena
je moderno! Napisana je kratkim,
jezgrovitim ali živahnim stilom. Za razliku
od Huffelove »L´ Economie forestiere
« iz 1919 — u kojoj dominiraju francuske
metode — Parđeova dendrometrija
ima obilježje suvremenog djela u kojoj su
došle do izražaja strane najnovije metode
(austrijske, njemačke, engleske, američke,
holandske itd.). Ispuštene su stare
metode, koje se više ne primjenjuju, a
težište je bačeno na brze i ekonomične
metode (Bitterlich, Blume — Leiss, Barr
i Stroud itd.). Zato je knjiga interesantna
za nas. Premda slavenska literatura
nije našla odgovarajuće mjesto u novoj
francuskoj dendrometriji, ipak nam je
drajro vidjeti u njoj Emrovićevr n´ imgrame
Schaefferovih i Alganovih tablica.


Knjiga se može nabaviti u knjižari
VICTOR BERGER, 13 rue Saint — Georges,
NANCY uz cijenu od 13 NF (broširano)
ili 18 NF (ukoričeno).


Prof. dr Dušan Klepac