DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Dr Ivo Čvoriščec


Dana 9. prosinca je nakon duge i teške
bolesti umro a 12. prosinca 1961. god. sahranjen
u Zagrebu dr Ivo Čvoriščec. Kao
dugogodišnji pravni referent i savjetnik
u šumarskoj struci bio je i član Šumarskog
društva Zagreb, te je i od članova
društva u rekordnom broju bio ispraćen
na njegov zadnji počinak. U ime Saveza
šumarskih društava Hrvatske i Šumarskog
društva Zagreb oprostio se od pokojnika
ing. A. Šerbetić pred mrtvačnicom, a ing.


B. Manojlović nad rakom.
Dr Ivo Čvoriščec rođen je 7. kolovoza
1886. god. u Kreševu u Bosni. Gimnaziju
je svršio 1905. u Sarajevu, a pravni fakultet
i doktorat na sveučilištu u Zagrebu
1911. god. Od godine 1912. do 1924. god.
služio je u političkoj struci kao pristav
i kotarski predstojnik u Bugojnu, Banja
Luci, Bos. Dubici, Bjeljini i Žepču, a konačno
kao vladin tajnik kod Zemaljske
vlade u Sarajevu. Godine 1924. prelazi u
šumarsku struku kao pravni referent kod
Direkcije šuma u Sarajevu, Direkcije šuma
u Mostaru i Ministarstvu šuma u Zagrebu
gdje ostaje do 1946. god. kada je i
umirovljen.


Najveći dio svog službovanja proveo
je kod Direkcije šuma u Sarajevu, gdje
je kao vrstan pravnik imao široko polje
rada. U to doba su još u Bosni i Hercegovini
bili šumsko i pašarinsko pravni odnosi
vrlo zamršeni, jer su mnoga prava
proisticala iz otomanskih zakona kao što


su prava služnosti (meremat, mera, baltalik
i dr.) te štoviše, gdje u mnogim pravnim
sporovima nisu bili regulirani ni posjedovni
odnosi. Još mnogo zamršeniji su
bili pašarinski pravni odnosi na pograničnim
cialmatinsko-bosanskim i bosanskohercegovačkim
planinskim pašnjacima,
gdje su bila u pitanju bogata ispašišta velikih
površina i izgon na desetke hiljada
sitne i krupne stoke. Poznato je, da je u
to doba u B. i H. stočarstvo bilo glavna
privredna grana, pa je razumljivo od kolike
je važnosti bilo utvrđivanje pravnog
stanja, gdje su se i najneznatnija prava
krvlju rješavala. Ovakvi pravni sporovi
zahtjevali su vrlo često komisijske uviđaje
na terenu tako, da je dr Čvoriščec terenski
upoznao cijelu B i H, pa je više
puta mogao dati i vrlo korisne informacije
i podatke u šumsko stručnom pogledu.
Nesumnjivo je bio najbolji poznavalac
šumsko i pašarinsko pravnih odnosa u
B i H. Ostavio nam je i jednu vrlo dobro
obrađenu monografiju o problemu pašarinskih
prava na pograničnim planinskim
pašnjacima.


Posebno poglavlje u njegovoj službi
čini njegov stav u pogledu dugoročnih
ugovora za eksploataciju šuma stranog
kapitala, na koja je gledao kao na kolonizatorsko-
eksploatacione ugovore. U tom
njegovom stavu, prigodom revizije dugoročnih
ugovora 1929. — 1930. god., a nakon
poznatih šumskih afera, nije ga mogla
pokolebati ni nadutost i korupcija kapitalista
ni neopravdana popustljivost državnog
administrativnog aparata (organa).
Radi toga svog mišljenja i uvjerenja bio
je samo jednom u početku pozvan u komisiju
za reviziju kao pravni savjetnik i
odmah zatim smijenjen.


Poznat kao neobično vrijedan i neumoran
radnik, odličan stručnjak, volio je istinu
i pravdu, radi čega je imao u životu
i službi dosta neprilika. Sa šumarskom
strukom u kojoj je nemalo proveo svo
svoje službovanje, potpuno se saživio, što
je i vidno istakao kao član Šumarskog
društva Zagreb i kao dionik društvenog
života tog društva. Svako tko ie poznavao
dr Ivu Čvoriščeca i kao druga i
kolegu, kao radnika i stručnjaka visoko
ga je cijenio, pa će ga sigurno i zadržati
u trajnoj uspomeni.


Ing. A. Šerbetić
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 83     <-- 83 -->        PDF

DOMAĆI STRUČNI ČASOPISI


ŠUMARSTVO — Beograd


1/2 1962. — Zakon o sprovođenju osnovnog
zakona o šumama. — Ing. Novak
Mihajlo vic: Erozija zemljišta kao
društveni problem. — Ing. Aleksandar
Pa nov : Stratifikacija. — Dr Antolij V.
Albenskij : Selekcija i semenska služba
za vrste drveća u jugoslavenskim šumama.
— Ing. Jovan Mutibarić: Prilog
poznavanju prirasta i zapremine domaćih
crnih topola i vrbe. — Ing. Nikola
Jović i ing. Vera :Avdalović: Zemljišne
osebine lokaliteta »Prud« i preporuke
za đubrenje plantaže topola. — Ing.
Slobodan Stilinović : Procenjivanje
kvaliteta četinarskih sadnica na osnovu
odnosa stablo-koren. — Dr ing. Ivan
Soljanik : O perspektivnom planiranju
istraživačke službe u šumarstvu
AKMO-a. Dvobroj ima 104 stranice.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


10/12 1961. — V. N. Sukačev: (prev.
ing. S. Lazarev): O kompleksnim biocenotskim
istraživanjima šuma. — Ing. Midhat
U s čup i i ć: Pojava raka kestenove kore
u Bosni. — ing. Dušan T e r z ; ć: Praktična
primena ekonomičnijih metoda smolarenja.
— Ing. Sergije Lazarev : Poplavi
i mjere za njihovo ublažavanje i sprečavanje.
— Dr ing. Milorad Jovančević:
Ogledi vegetativnog razmnožavanja nekih
zimzelenih lišćara. — Radomir Laku šić:
Nova nalazišta munike na crnogorskim
planinama. — Primjena novih ekonomskih
mjera u šumarstvu (Ing. M.
D u č i ć). — Rekonstrukcija degradiranih
šuma i šikara u Bosni i Hercegovini fing.
Ragib Kolaković). — Neka zapažnia


o sadašnjem stanju požarišta na planini
Romaniji (ing. Radoslav Ćurić). — Bržim
tempom obnovimo posečene šume, paljike
i goleti (ing. Momir Ostojić). —
Dosadašnji radovi u NR Bosni i Hercegovini
na prihranjivanju šuma mineralnim
đubrivima (ing. Branislav J e v k o v i ć).
— Bugojanski arboretum (ing. Momir
Ostojić) . — Sakupljanje i trušenjc sjemena
četinara na području sreza Jajce
(ing. Momir Ostojić). — Šumarski
kursni centar u Podgrabu (ing. Duško
Pajić). — Obračunavanje visine šumske
štete u Bosni i Hercegovini (ing. Branko
D ž e p i n a). — Profesor ing. Vasilije M at
i ć nagrađen republičkom nagradom za
naučna istraživanja (ing. B. B e g o v i ć
i ing. M. Sučević). Dvobroj ima 214
stranica.
GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljani
8/9 1961. — Dr Slavko Komar: Novi
zakon o šumama. — Dr ing. Dušan
Mlinšek : O važnosti mikroreljefa u uzgajanju
šuma. — Prof. Milan Pisker nik
: Ujednačivanje metoda za određivanje
i klasificiranje šumskih zajednica i
drugi aktualni problemi biljne sociologije.
— Sa vremena pitanja. — Iz prakse. —
Nove stručne knjige. — Iz historije slovenačkog
šumarstva. — Društvene vijesti.


— Propisi. — Dvobroj ima 66 str.
1/2 1962. — Dr ing. Rudolf Pipan:
Uređivanje šuma u Sloveniji na raspuću.


— Ing. Anton Simonič : Prilog pitanju
šteta koje nanosi divljač u slovenačkim
šumama. — Ing. Jože Maček : Upliv
translokacijskih herbicida na šumsko drveće
i grmlje. — Iz prakse. — Literatura.
— Knjige. — Propisi. — Gradivo za stručni
rječnik. — Dvobroj ima 64 stranice.
LES — Ljubljana
9/10 1961. — Ing. Lojze Žumer: Činjenice
utvrđene na osnovici uporedbe industrijskih
karakteristika u pojedinim jugoslavenskim
republikama. — Dr Slavko
Komar : Novi zakon o šumama. — Ing.
Alojz Vovnik : Posjeta poljačkih industrijalaca.
— Ing. Miloš Slovnik : O
međunarodnom građevinarskom sajmu u
Ljubljani. — Ing. Pavel Olip : Prilog
za uspješniji rad Instituta za šumarstvo
i drvarsku industriju. — Ing. Jože L enić:
O iskustvima sa krvnim albuminima
u proizvodnji ploča vlaknatica. —


Venčeslav Koderman: »Utilon« — domaći
proizvod kondenziranog drva. —
1/2 1962. — Ing. Adolf Svetličič:
Šumoprivreda i drvarska industrija Slovenije
u godini 1962. — Ing. Miloš Slov nik
: Uspjesi i stručni problemi u poduzeću
»NOVOLES«. — Ing. Lojze 2,umer:
Dalji razvitak šumarske terminologije. —
Dr ing. Rudolf Ci vi dini : Razvitak
konstrukcije i tehnički elementi univerzalne
sušionice za piljeno drvo. — Ing.
Branko Mervić : Moderna ljepila u drvarskoj
industriji. — L. 2.: Drvo u eksportu
u Sovjetskom Savezu. — Jože B o rštnar
: Brušenje svrdala za vrtanje
kvrga. — Miloš Mehora: Parna pilana
u Kočevskom Rogu. — S. M.: Otvore


na je Viša drvarsko-inđustrijska škola.


ŠUMARSKI PREGLED — Skoplje


5 1961. — Ing. Boris Grujoski: Povodom
20-godišnjice Narodne revolucije.


— Dim. M i 1 e s k i: Savez društava »Prijatelja
šume« organizator širokih pošumljavačkih
akcija. — Prof. ing. Hans Em:
81
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Subalpinska bukova šuma na makedonskim
planinama. — Ing. Lazar T r a j k o v:
Uzgoj topola i nekih drugih vrsta drveća
brzog rasta u okolini Ohrida. — Ing. Radovan
Akimovski: Otvaranje šuma
kao problem savremenog šumarstva.


PRIRODA — Zagreb


8 1961. — Ing. Mirko Posavec: Borba
za vodu. — Milica Tortić: Puja. —
Ante Tadić : Šikare i makije pretvorit
će se u plantažne šume. — Dr ing. Pavle
Fukarek: Dvije jele srasle u jednu
krošnju.


9 1961. — Milica Tortić: Gljive kao
lijek. — Ing. Mirko Posavec: Drvo neobična
soka.


10 1961. — J. F. T.: O eroziji u okolici
Prilepa.


BILTEN — Šumarsko poljoprivredna komora,
Sekcija za šumarstvo — Zagreb


1 1962. ´— Analiza izvršenja plana šumarstva
III. kvartala 1961. god. — Ing. B.
H ruska : Za uspješnu proizvodnju sadnica
četinjača. — Seminar rasadničke proizvodnje
četinjača. — Izvještaj o radu šumarske
škole Delnice u g. 1960 1961.


2 1962. — Obavijest o polaganju stručnih
ispita. O stanju i problemima organizacija
koje se bave problematikom pro"
duktivnosti rada. — Ing. S. Nikolić:
Temeljni pokazatelji produktivnosti, normativa
i organizacije rada u primjeni motornih
pila. — Ing. B. Hruška: Analiza
viškova i manjkova sadnog materijala topola
i četinjača.


3 1962. — Dr M. M a k s i m o v i ć i S.
Mila n ović : Zaštita oborenih stabala
četinjača i gomila granja potkornjaka kemijskim
sredstvima. — Financiranje stručnog
obrazovanja kadrova u privredi. —
Ing. Regent : Osvrt na dosadašnji rad
i problematiku te smjernice za daljnji rad
zavoda za kontrolu šumskog sjemena u
Rijeci. — Ing. Bernard Hruška: Seminar
o zaštiti privredno važnij;h četinjara.


TOPOLA — Beograd


22/23 1961. — Dr Silvio May: Problemi
i perspektive jugoslavenskog topolarstva.
— Ing. Lajoš Zufa: Nova visokoprinosna
sorta topole. — Ing. Branislav
Jovković : Plantaže brzorastućih
četinara i melioracija degradiranih šuma
u Bosni i Hercegovini. — Ing. Jovan M utibarić
: Uticaj topofizisa na gajenje
topolovih sadnica. — Ing. Božidar N i č ota:
Pojava dvopolnih cvetova kod P. thevestina
Dođe. — Ing. Milka Peno : Proučavanje
sistematičnog i endoterapijskog
dejstva nekih supstanci u borbi protiv bolesti.
— Ing. Milutin Dražić : Stručno


uzdizanje kadrova na zaštiti topolovih kultura
i rasadnika. — Ing. Vojin Vasilić:
Ponašanje italijanskih klonova topola u
Holandiji, Belgiji i Francuskoj. — Zrelost
topole. — M. Jovanović: Ogledi sa
zelenom duglazijom u Belgiji. — Ing. Lajoš
Zufa: Gajenje i selekcija vrba u
Argentini. — Ing. B. Marić : Hibridizacija
topola u Poljskoj. — Traktor monokultivator
»Solo«. — Ing. Đorđe Savić :
Realizovanje ugovora o zajmu J. I. B. za
podizanje plantaža topola i četinara.


ŠUMAR — Beograd
11/12 1961. — Ing. Jovan Trajković:
Park prijateljstva i Aleja mira, delo pokreta
»Gorana«. — Ing. Svetislav R a d ulović
: Šume Cera i Iverka. — Ing. Lajoš
Zufa: Kultura topola severne Italije.


— Ing. Zlatibor Se kul i ć: »Gorani« u
Akmo-u. — Ing. Milan S. Jovanović:
Proizvodnja i potrošnja kolofonijuma. —
Stanje lugarske službe u Srbiji. — Ing.
Vladislav Be l tram : Dva spomenika
zaslužnom lugaru. — Mate Rajčić : Pored
šuma na kršu se podižu i plantažni
voćnjaci. — Marin Periškić: Oluje nanose
velike štete šumama na poplavnom
području Baranje i Bačke. — Mile D r enić:
Petodnevna ekskurzija lugara Šumske
sekcije Knjaževac do Plitvičkih jezera.
— M. Milosevic — Brevinac:
Zgarište mlade šumske sađevine na Torlaku.
— Petko N i k it o v i ć: Požar u Mokroj
Gori zahvatio oko 10 ha šume. —
Đurađ M a r k o v i ć: Kako se gleda na
šumsku pašu kod nas i u drugim zemljama.
— Ljubivoje A 1 e k s i ć: Razgovor na
čeki — beleška sa Zlatara. — Obren T ijanić
: Razvoj šumskog gazdinstva »Plužine
«. — Đorđe Atanasijević: Crnoborova
kultura na Kukavici i njen surov
neprijatelj.
VJESNIK — Zagreb


12 1961. — Ing. Bernard Hruška: Za
uspješnu proizvodnju sadnica četinjača. —
Ing. M. Mužin i ć: Šumarstvo na kršu
u uslovima prelaska na nove privredne
mjere. — Program građe za polaganje
stručnog ispita za kvalificiranog i visokokvalificiranog
radnika u šumarktvu.


Đ. K.


Dopisom Uredništvu šumarskog lista od 12.
III o. g. moli drug ing. B. Milas da se u njegovom
članku donesenom u Šumarskom listu
broj 11/12 1961. izvrši slijedeća


Preinaka


Na str. 413 druga alineja koja glasi: Ispod te
šume nalazi se šuma hrasta medunca, crnoga
graba i crnoga jasena, treba da bude:
Ispod te šume nalazi se šuma crnog graba i
šašike (Ostryeto-Seslferietum-autumnalis Horv.
Horvatic).