DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Za prekršaj iz tačke 2. stav 1, ukoliko
se radi o otkupljenom drvu, može se pored
kazne izreći i zaštitna mjera oduzimanja
drva.


Zbog prekršaja iz stava 1. kaznit će
se i odgovorna osoba u privrednoj organizaciji,
društvenoj organizaciji, samostalnoj
ustanovi ili drugoj op´ravdanoj osobi
novčanom kaznom od 20.000 dinara.


Clan 52.
Novčanom kaznom do 300.000 dinara
kaznit će se zbog prekršaja pojedinac ako
radi preprodaje kupuje drvo koje nije žigosano
kod panja i bez popratnice.
Za prekršaj iz prednjeg stava može se
pored kazne izreći i zaštitna mjera oduzimanja
drva.


Clan 53.
Novčanom kaznom do 20.000 dinara ili
kaznom zatvora do 15 dana kaznit će se
pojedinac:


1. ako u šumi loži otvorenu vatru protivno
odredbama člana 43. i 45. ovog zakona;
2. ako se ne pridržava odredbe člana
44. ovog zakona;
3. ako se ne pridržava odredbe člana
48. ovog zakona.
Ako prekršaj iz tačke 1. stava 1. učini
maloljetnik, novčanom kaznom iz stava


1. kaznit će se roditelj, odnosno staratelj,
ako je propustio dužnost staranja o maloljetniku.
Clan 54.
Novčanom kaznom do 20.000 dinara
kaznit će se zbog prekršaja pojedinac:


1. ako u namjeri da sebi ili drugom
pribavi protupravnu imovinsku korist,
prisvoji u šumi već oboreno stablo, ukoliko
time nije počinio krivično djelo;
2. ako bilo na koji način u šumi oštećuje
stabla;
3. ako u šumi siječe nedoznačena stabla;
4. ako iznosi drvo iz šume bez prethodnog
žigosanja kod panja i bez popratnice;
5. ako stavlja u promet bilo koju vrst
šumskog drveća bez prethodnog žigosanja
kod panja i bez popratnice;
6. ako prima na preradu, prijevoz ili
pohranu drvo bez prethodnog žigosanja
kod panja i bez popratnice;
7. ako obavlja ili dopusti pašu ili žirenje
kad to nije dopušteno;
8. ako pušta stoku u šumu bez nadzora;
9. ako skuplja ili dopusti skupljanje
šušnja ili mahovine u šumi kad to nije
dopušteno.
Ako prekršaj iz tačke 1, 2, 3, 4, 5, 7.
i 9. učini maloljetnik, novčanom kaznom


iz stava 1. kaznit će se roditelj, odnosno
staratelj, ako je propustio dužnost staranja
o maloljetniku.


X. Prelazne i završne odredbe
Clan 55.


Sadašnje šumskoprivredne osnove moraju
se uskladiti s odredbama Osnovnog
zakona o šumama i s odredbama ovog zakona,
a za šume koje ih nemaju, šumskoprivredne
osnove moraju se donijeti u
rokovima koje odredi Izvršno vijeće Sabora.


Clan 56.
Godišnje planove gospodarenja za šume
kojima gospodare privredne organizacije
izrađuju i donose te organizacije, odobravaiu
ih organi što odobravaju šumskoprivredne
osnove prema odredbama
Osnovnog zakona o šumama.
Na izradu i na odobravanje godišnjih
planova gospodarenja za šume kojima ne
gospodare privredne organizacije shodno
se primjenjuju odredbe člana 29. ovog zakona.
Godišnji planovi gospodarenja izrađuju
se posebno za sječu, obnovu, uređivanje
i zaštitu šuma.
Bliže odredbe o izradi i donošenju godišnjih
planova gospodarenja donosi Sekretarijat
Izvršnog vijeća za šumarstvo.


Clan 57.
Dok se ne utvrde šumskoprivredna područja
prema odredbama Osnovnot zakona
o šumama i ovog zakona, smatraju se
šumskODrivrednim područjima šumskogospodarske
cjeline utvrđene po odredbama
Uredbe o organizaciii šumarstva (»Narodne
novine«:, broj 5-1960.1.
Šumskoprivredna područja moraju se
utvrditi u roku od godinu dana od dana
stupanja na snagu ovog zakona.


Clan 58.
Danom stupanja na snagu ovog zakona
prestaju vrijediti:


1. Zakon o šumama (»Narodne novine
«, broj 84-1949 i 23-1956).
2. Uredba o organizaciji šumarstva
(»Narodne novine«, broj 5-1960) i
3. drugi propisi što su u suprotnosti s
odredbama ovog zakona.
Dok se ne donesu novi propisi na temelju
ovog zakona, ostaju na snazi u onim
dijelovima što nisu u suprotnosti s ovim
zakonom:


1. Uredba o upravljanju nacionalnim
parkovima (»Narodne novine«, broj 271954,
53-1954 i 37-1958)