DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 78     <-- 78 -->        PDF

zacija) koji gospodare šumama odlučuju u
kojim šumama, odnosno u kojim dijelovima
šuma se može obavljati paša, odnosno
žirenje kao i o vrsti i broju stoke i vremenu
paše i žirenja, vodeći računa o načelima
racionalnog gospodarenja šumama.


U šumama u građanskom vlaništvu, kojima
ne gospodari privredna organizacija,
obavlja se paša, odnosno žirenje prema
propisima općinskog narodnog odbora.


Clan 42.


Skupljanje šušnja (listinca) dozvoljeno
je u šumama kad se time ne slabi prinosna
snaga tla.


Mahovina se može skupljati na mjestima
gdje se time ne ugrožava zaštita tla
od erozije.


Na skupljanje šušnja i mahovine shodno
se primjenjuju odredbe prednjeg člana.


VIII Zaštita šuma


Clan 43.
Zabranjeno je loženje otvorene vatre
u šumi.
Otvorenom vatrom u šumi smatra se
loženje vatre izvan zgrada, radničkih baraka,
koliba i ostalih sličnih zatvorenih
i pokrivenih prostorija u kojima je određeno
i osigurano ložište.
Izuzetno se može ložiti otvorena vatra
u šumi samo na mjestima što ih odredi
organizacija koja gospodari šumama, i to
pošto su poduzete sve mjere opreznosti.
Za vrijeme jakih vjetrova i velikih suša,
loženje otvorene vatre u šumi uopće
je zabranjeno, a loženje vatre u zatvorenim
prostorijama dozvoljeno je uz najveću
opreznost i nadzor nad vatrom.


Clan 44.
Bez dozvole organa uprave općinskog
narodnog odbora nadležnog za poslove šumarstva
zabranjeno je u šumama i na
udaljenosti do 200 metara od ruba šume
podizati krečane, poljske ciglane i druge
zgrade s otvorenim ognjištem kao i paliti
drveni ugljen.


Clan 45.


Kore i grane, štetno grmlje, šiblje i korov
mogu se spaljivati u šumi radi suzbijanja
štetnih insekata, odnosno radi
melioracije šumskih zemljišta samo za tihog
vremena i pod nadzorom čuvara šuma.


Clan 46.
Organizacije koje gospodare šumama
moraju:


1. organizirati vlastitu protivpožarnu
službu;
2. izvesti nužnu mrežu prosjeka i uredno
ih održavati;
3. postaviti potreban broj osmatračnica;
4. nabaviti osnovna protivpožarna
sredstva;
5. osposobiti protivpožarne ekipe i opskrbiti
ih protivpožarnim alatima i spravama;
6. poduzeti ostale mjere za zaštitu šuma
od požara prema posebnim prilikama
na svom području.
Clan 47
Organizacije koje gospodare šumama
moraju imati stalnu službu za osmatranje
zdravstvenog stanja šuma i poduzimati
preventivne i represivne mjere za suzbijanje
biljnjih bolesti i štetnih insekata.
Osoblje kojemu je povjereno izvršavanje
prednjih zadataka mora biti posebno
stručno osposobljeno i snabdjeveno suvremenim
sredstvima za suzbijanje biljnjih
bolesti i štetnih insekata.


Clan 48.
Organizacije koje gospodare šumama
i plantažama drveća i vlasnici šuma u
građanskom vlasništvu, kojima ne gospodari
privredna organizacija, moraju o
svakoj pojavi biljnjih bolesti i štetnih insekata
izvijestiti organ uprave općinskog
narodnog odbora nadležan za poslove šumarstva.
Clan 49.
Organizacije koje gospodare šumama
moraju organizirati posebnu službu radi
zaštite šuma od protupravnog korišćenja
i drugih oštećivanja (čuvanje šuma).


Clan 50.


Sekretarijat Izvršnog vijeća za šumarstvo
donosi bliže propise o zaštiti šuma
od požara, o zaštiti šuma od biljnjih bolesti
i štetnih insekata, o čuvanju šuma,
o naknadi štete učinjene u šumama i o
službenom odijelu i drugim posebnim davanjima
čuvarima šuma.


IX. Kaznene odredbe
Clan 51.


Privredna organizacija, društvena organizacija,
samostalna ustanova ili druga
pravna osoba kaznit će se zbog prekršaja
novčanom kaznom do 300.000 dinara:


1. ako se ne pridržava odredaba o zaštiti
šuma iz glave VIII ovog zakona (član
43—49.);
2. ako otkupi, primi na prijevoz, otpremu,
preradu ili pohranu drvo bez prethodnog
žigosanja kod panja i b"z popratnice.