DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Opseg šumskogospodarskih radova u
šumama u građanskom vlasništvu propisuje
općinski narodni odbor na sjednicama
obaju vijeća.


VljU. Iskorišćavanje, održavanje,
obnova i unapređivanje šuma


Clan 30.
Odabiranje i obilježavanje (doznaka)
stabala za sječu obavlja se u skladu sa
šumskoprivrednom osnovom, odnosno s
propisima što vrijede za šume koje ne moraju
imati šumskoprivrednu osnovu.


Clan 31.
U šumama u građanskom vlasništvu,
kojima ne gospodare privredne organizacije,
doznaku obavlja organ uprave općinskog
narodnog odbora nadležan za poslove
šumarstva. Za obavljanje doznake,
organ uprave općinskog narodnog odbora
nadležan za poslove šumarstva može ovlastiti
i osobe koje nisu službenici općinskog
narodnog odbora.


Clan 32.


Doznaku stabala za sječu mogu obavljati
samo osobe koje imaju šumarsku
stručnu spremu (visoku, višu ili srednju)
s položenim stručnim ispitom i visokokvalificirani
radnici iz uzgoja šuma. Izuzetno
doznaku mogu obavljati i kvalificirani
radnici iz uzgoja šuma.


Clan 33.
Drvo iz šuma u građanskom vlasništvu,
kojima ne gospodare privredne organizacije,
ne smije se iznositi iz šume bez
prethodnog žigosanja kod panja i bez popratnice
za drvo što se iznosi iz šume.
Bliže propise o žigosanju drveta i o
popratnicama za drvo što se iznosi iz šume
donosi Sekretarijat Izvršnog vijeća za
šumarstvo.


Clan 34.
Suma se može krčiti kada se time ne
ugrožavaju zaštitne funkcije šuma.
Šuma se krči ili iz šumskoprivrednog
razloga ili da se zemljište trajno oduzme
šumskoj kulturi.


Clan 35.
Iz šumskoprivrednih razloga šuma se
može krčiti samo:


1. ako je to predviđeno šumskoprivrednom
osnovom odnosno propisima što
vrijede za šume koje ne moraju imati
šumskoprivrednu osnovu;
2. ako je to potrebno radi nodizanja
zasada šumskog drveća brzog rasta;
Clan 36.


Suma se može krčiti radi trajnog oduzimanja
šumskog zemljišta šumskoj kulturi
u ovim slučajevima:


1. ako to zahtijevaju interesi javne sigurnosti
i obrane zemlje, odnosno ako je
to potrebno radi podizanja objekata od
općeg značaja;
2. ako se šumsko zemljište ima privesti
poljoprivrednoj kulturi radi rentabilnije
proizvodnje.
Clan 37.
Kad se šuma krči prema šumskoprivrednoj
osnovi odnosno prema propisima
što vrijede za šume koje ne moraju imati
šumskoprivrednu osnovu, za krčenje
nije potrebna dozvola.
Dozvolu za krčenje šume radi podizanja
zasada šumskog drveća brzog rasta,
kad to nije predviđeno šumskoprivrednom
osnovom, izdaje organ koji odobrava šumskoprivrednu
osnovu. Za šume koje ne
moraju imati šumskoprivrednu osnovu dozvolu
izdaje organ uprave općinskog narodnog
odbora nadležan za poslove šumarstva.
Dozvolu za krčenje šume radi trajnog
oduzimanja šumskog zemljišta šumskoj
kulturi u slučajevima iz tačke 1. prednjeg
člana izdaje organ koji odobrava šumskoprivrednu
osnovu.
Dozvolu za krčenje radi pretvaranja
šumskog zemljišta u poljoprivredno zemljište
izdaje savjet općinskog narodnog
odbora nadležan za poslove šumarstva,
time da je za dozvolu za krčenje šuma
većih od tri hektara potrebna suglasnost
Sekretarijata Izvršnog vijeća za šumarstvo.
Clan 38.
Paša u šumama, u pravilu, nije dozvoljena.
Izuzetno se paša može dozvoliti, i to u
vremenu i opsegu koji nije štetan za racionalno
gospodarenje:


— na nepošumljenim zemljištima
— u šumama što se prirodnim putem
ne obnavljaju
— u šumama što su toliko odrasle da
stoka ne može oštećivati vrhove stabala.
Clan 39.
Zabranjeno je puštati stoku u šume na
pašu bez nadzora.
Clan 40.


Zirenje je dozvoljeno u šumama, osim
u onima u kojima je započeta sječa radi
prirodnog obnavljanja šume.


Clan 41.
Privredna organizacija, ustanova ili
državni organ (u daljnjem tekstu: organi