DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 76     <-- 76 -->        PDF

vrednoj organizaciji donosi općinski narodni
odbor na sjednicama obaju vijeća
na temelju obrazloženog prijedloga privredne
organizacije.


U rješenju mora se utvrditi vrijeme
za koje se šume u građanskom vlasništvu
dodjeljuju na gospodarenje privrednoj organizaciji.
Vrijeme za koje se šume u
građanskom vlasništvu dodjeljuju privrednoj
organizaciji ne može biti kraće
od pet niti duže od 15 godina.


Clan 22.
Vlasnicima čije su šume povjerene na
gospodarenje privrednoj organizaciji pripada:


1. pravo na sječu drveta za neposredne
potrebe njihova poljoprivrednog gospodarstva,
u okviru mogućnosti što pružajunjihove
šume;
2. pravo na 10% od prodajne cijene
drveta i drugih šumskih proizvoda;
3. pravo na skupljanje šušnja i mahovine
i pravo na upotrebu drugih šumskih
proizvoda, a za potrebe njihova poljoprivrednog
gospodarstva.
Clan 23.
Prava što vlasniku šume godišnje pripadaju
u smislu tačke 1. i 3. prednjeg
člana utvrđuju se ueovorom između vlasnika
i privredne organizacije.
Ako se ne uspiju ugovorno utvrditi
prava vlasnika, odredit će ih rješenjem
savjet općinskog narodnog odbora nadležan
za poslove šumarstva.
Ukoliko privredna organizacija, zbog
sječa koje je izvršila, ne može vlasniku
dodijeliti ugovorenu, odnosno određenu
količinu drveta u njegovoj šumi, podijelit
će mu tu količinu drveta u drugoj šumi
kojom gospodari.


IV. Obavezni doprinos vlasnika šuma
u građanskom vlasništvu
Clan 24.
Vlasnici šuma u graađnskom vlasništvu
plaćaju doprinos za unapređivanje
šuma u građanskom vlasništvu, prema
vrijednosti posječenog drveta.
Ako šumom u građanskom vlasništvu
gospodari privredna organizacija, doprinos
plaća privredna organizacija.
Doprinos se ne plaća za drvo koj° vlasnik
posječe za potrebe svog poljoprivrednog
gospodarstva ili radi poklona za društveno
korisne svrhe.
Visinu doprinosa i način njegove naplate
propisuje, u granicama što ih utvrdi
Izvršno vijeće Sabora, općinski narodni
odbor na sjednicama obaju vijeća.


Clan 25.


Sredstva ostvarena iz doprinos« za
unapređivanje šuma u građanskom vlasništvu,
općina može koristiti samo: za i:zgoj,
zaštitu, obnovu i rekonstrukciju šuma
u građanskom vlasništvu, za uređivanje
tih šuma i za njihovo novo pošumljavanje,
za gradnju i održavanje šumskih
putova i drugih šumskcgospodarskih
objekata u tim šumama.


V. Gospodarenje šumama
i šumskim zemljištima
izvan šumskoprivređnog područja
Clan 26.
Šikarama, degradiranim i ostalim šumama
i šumskim zemljištem (goleti i krš
i si.) u društvenom vlasništvu izvan šumskoprivređnog
područja gospodari općinski
narodni odbor.
Općinski narodni odbor gospodari šumama
i zemljištima iz prednjeg stava putem
organa uprave nadležnog za poslove
šumarstva. Za gospodarenje ovim šumama
i zemljištima općinski narodni odbor
može osnovati privrednu organizaciju ili
ustanovu, a može ih povjeriti na gosp-darenje
i drugoj organizaciji ili ustanovi, i
to na njihov zahtjev.
Dva ili više općinskih narodnih odbora
mogu sporazumno osnovati posebnu privrednu
organizaciju ili ustanovu za gospodarenje
šumama i šumskim zemljištima
izvan šumskoprivređnog područja.


Clan 27.


Šikarama, degradiranim i ostalim šumama
i šumskim zemljištem u građanskom
vlasništvu gospodare njihovi vlasnici
pod stručnim nadzorom organa općinskog
narodnog odbora nadležnog za paslove
šumarstva.


Clan 28.
Bliže propise o gospodarenju šumama
i šumskim zemljištima izvan šumskoprivređnog
područja donosi Izvršno vijeće
Sabora.


VI. Šumskoprivredna osnova
Clan 29.


O izradi šumskoprivrednih osnova za
šume u društvenom vlasništvu, kojima ne
gospodare privredne organizacije, brine
se organ uprave općinskog narodnog odbora
nadležan za poslove šumarstva, odnosno
ustanova (organizacija) koja gospodari
šumama, a odobrava ih savjet općinskog
narodnog odbora nadležan za poslove
šumarstva.