DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Način korištenja zaštitne šume određuje
se aktom o proglašenju šume zaštitnom.


Clan 9.
Zaštitnom šumom u društvenom vlasništvu
u okviru šumskoprivrednog područja
gospodari privredna organizacija koja
koristi šume i druga zemljišta tog šumskoprivrednog
područja.
Ako prihodi ostvareni iskorišćavanjem
zaštitne šume ne pokrivaju troškove gospodarenja
tom šumom, privredna orga
nizacija može tražiti da se ta šuma izdvoji
iz šumskoprivrednog područja, odnosno
da joj se osiguraju sredstva za pokrivanje
troškova što su potrebni za gospodarenje
tom šumom.
O zahtjevu za izdvajanje zaštitne šume
iz šumskoprivrednog područja rješava
Izvršno vijeće Sabora, a sredstva potrebna
za pokrivanje troškova gospodarenja
osigurava organ koji je šumu proglasio
zaštitnom, odnosno ustanova, organizacija
ili državni organ na čiji prijedlog
je šuma proglašena zaštitnom.


Clan 10.


Zaštitnom šumom u društvenom vlasništvu
izvan šumskoprivrednog područja
gospodari općinski narodni odbor prema
odredbama ovog zakona o gospodarenju
šumama i šumskim zemljištima izvan
šumskogprivrednog područja (glava V).


Clan 11.


Zaštitnom šumom u građanskom vlasništvu
gospodari vlasnik uz ograničenja
što su određena aktom o proglašenju šume
zaštitnom.


Clan 12.
Sumu u društvenom vlasništvu proglašava
s posebnom namjenom za izletište
općinski narodni odbor na sjednicama obaju
vijeća.
Clan 13.
U pogledu proglašenja šume za izletište
i načina korištenja te šume shodno se
primjenjuju odredbe člana 7, 8, 9. i 10.
ovog . zakona.
Clan 14.
Šumu u društvenom vlasništvu proglašava
s posebnom namjenom za naučna istraživanja,
nastavu i za druge potrebe
utvrđene posebnim propisima općinski
narodni odbor na sjednicama obaju vijeća.
Suma koja je proglašena šumom s posebnom
namjenom u smislu prednjag stava
predaje se na korišćenje državnom organu,
ustanovi ili organizaciji na čiji zahtjev
je proglašena s posebnom namjenom.


Clan 15.
Sumom s posebnom namjenom mora se
gospodariti u skladu sa svrhom radi koje
je oroglašena s posebnom namjenom.
Način korišćenja šume s posebnom namjenom
određuje se aktom o proglašenju
šume s posebnom namjenom.


Clan 16.
Izuzetno od odredaba čl. 7. 12. i 14.
ovog zakona, Izvršno vijeće Sabora može
odlučiti o proglašenju šume zaštitnom, odnosno
s posebnom namjenom ako općinski
narodni odbor u roku od 60 dana od
dana prijema prijedloga ne donese rješenje
ili odbije prijedlog.
Izvršno vijeće Sabora odlučuje o proglašenju
šume zaštitnom, odnosno s posebnom
namjenom i u slučaju kad općinski
narodni odbor proglasi šumu zaštitnom,
odnosno s posebnom namjenom, a privredna
organizacija, na čijem se šumskoprivrednom
području nalazi šuma, smatra da
nema razloga da se donese takva odluka
i s tim u vezi podnese zahtjev Izvršnom
vijeću Sabora.


Clan 17.
Sume se proglašavaju općim prirodnim
rezervatima (strogi prirodni rezervati,
upravljani prirodni rezervati, nacionalni
parkovi) prema odredbama Zakona o
zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj
19-1980).
Clan 18.
Način korišćenja nacionalnim parkom
određuje se zakonom o proglašenju šume
nacionalnim parkom.
Ostali rezervati koriste se prema propisima
o zaštiti prirode.


Clan 19.
Izvršno vijeće Sabora donosi propise o
upravljanju nacionalnim parkovima.


HI. Povjeravanje šuma
u građanskom vlasništvu na gosp đ-.renje
privrednim organizacijama


Clan 20.


Gospodarenje šumama u građanskom
vlasništvu može se povjeriti privrednim
organizacijama ako to nalažu interesi gospodarenja
šumama na šumskoprivrednom
području ili ako se šumama u građanskom
vlasništvu ne gospodari u skladu s propisima
što vrijede za uzgoj, njegu i iskorištavanje
tih šuma.


Clan 21.
Rješenje o dodjeljivanju šume u građanskom
vlasništvu na gospodarenje pri