DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 74     <-- 74 -->        PDF

UKAZ


o proglašenju Zakona o šumama
Na temelju člana 73. tačke 11. Ustavnog
zakona Narodne Republike Hrvatske
o osnovama društvenog i političkog uređenja
i republičkim organima vlasti proglašuje
se Zakon o šumama, koji je donio
Sabor Narodne Republike Hrvatske
dana 22. prosinca 1961. godine na dvadesetdrugoj
sjednici Republičkog vijeća i
dvadesetdrugoj sjednici Vijeća proizvođača.


Broj: 23804—1961.


U Zagrebu 23. prosinca 1961.


Predsjednik
Sabora Narodne
Republike Hrvatske
Dr Vladimir Bakarić, v. r.


Predsjednik


Izvršnog vijeća


Sabora Narodne


Republike Hrvatske


Jakov Blažević, v. r.


ZAKON


o šumama
Clan 1.


Odredbom ovog zakona dopunjuju se
odredbe Osnovnog zakona o šumama
(»Službeni list FNRJ«, broj 16-1961).


I. Sumskoprivredno područje
Clan 2.
Sumskoprivredno područje utvrđuje
na prijedlog narodnog odbora kotara Izvršno
vijeće Sabora.


Clan 3.
Površina šumskoprivrednog područja
utvrđuje se tako da šume i druga zemljišta
u okviru tog područja osiguravaju
maksimalno unapređivanje šumske proizvodnje
i omogućuju trajan prihod što je
dovoljan za gospodarenje šumama.
Kod utvrđivanja šumskoprivrednog
područja, uz elemente ekonomskotehničkog
karaktera koji se odnose na rentabilno
gospodarenje šumama, treba uzeti u
obzir i elemente koji se odnose na saobraćaj,
zaštitu tla, klimatske odnose, vodoprivredu
i si.


Clan 4.
Rješenje o utvrđivanju šumskoprivrednog
područja donosi se na temelju ekonomsko-
tehničke dokumentac´je, koja mora
sadržavati naročito:


1. popis šuma i drugog zemljišta što
ulaze u okvir šumskoprivrednog područja
i njihovu površinu;
2. podatke o strukturi šuma po glavnim
vrstama drveća, i to:
a) za jednodobne šume površinu i drvnu
masu prema dobnim razredima,
b) za preborne šume drvnu masu prema
debljinskim razredima;


3. prosječni godišnji prirast šuma po
hektaru i ukupno;
4. prosječni godišnji etat šuma za razdoblje
od pet, odnosno deset godina, i to
posebno za glavni a posebno za prethodni
prihod;
5. mogućnosti i opseg iskorišćavanja
sporednih šumskih proizvoda;
6. podatke o predviđenim prihodima i
rashodima u gospodarenju šumama u redovnom
poslovanju;
7. podatke o objektima što služe gospodarenju
šumama (zgrade, saobraćajnice
i si.);
8. obrazloženje o povezanosti šumskoprivrednog
područja s ostalom privredom.
Clan 5.
Sume i druga zemljišta što ulaze u okvir
šumskoprivrednog područja označuju
se u rješenju o osnivanju šumskoprivrednog
područja prema gospodarskoj podjeli
šuma po načelima o uređivanju šuma.
Zemljišta koja nisu obuhvaćena gospodarskom
podjelom šuma označuju se prema
katastarskim česticama.


Clan 6.
Šume i druga zemljišta u društvenom
vlasništvu u okviru šumskoprivrednog područja
dodjpluii° na korišćenje privrednoj
organizaciji na prijedlog kotorskog
narodnog odbora Izvršno vijeće Sabora.


II. Zaštitne šume
i šume s posebnom namjenom
Clan 7.
Šumu proglašava zaštitnom općinski
narodni odbor na sjednicama obaju vijeća.
Narodni odbor proglašava šumu zaštitnom
na vlastitu inicijativu ili na prijedlog
državnog organa, ustanove, dnosno organizacije
čije objekte ili zemljišta ta šuma
štiti.
Clan 8.
Zaštitnom šumom mora se gospodariti
u skladu sa svrhom radi koje je proglašena
zaštitnom.