DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Propisima narodnih republika regulira
se način izrade, donošenja i odobravanja
godišnjih planova gospodarenja iz stava


1.
ovog člana.
Clan. 63.
Da bi se prikupili podaci potrebni za
izradu godišnjih planova gospodarenja, izvršit
će se inventura šuma za koje nisu
izrađene šumskoprivredne osnove.


Inventurom iz stava 1. ovog člana ima
se utvrditi i prirast drvne mase prema jedinstvenoj
metodi, kao i tehnička opremljenost
šuma.


Sekretarijat Saveznog izvršnos vijeća
za poljoprivredu i šumarstvo ovlašćuje se
da donese propise o organizaciji i načinu
izvršenja inventure šuma iz st. 1. i 2. ovog
člana.


Clan 64.
Organizacije koje gospodare šumama
moraju svoju unutrašnju organizaciju i
poslovanje prilagoditi odredbama ovog zakona
do 31. prosinca 1961.
Šumska gospodarstva koja su dosada
bila samostalne ustanove, pa reorganizacijom
postanu privredne organizacije, upotrijebit
će sredstva svojih fondova za osnivanje
odgovarajućih fondova predviđenih
za privredne organizacije.
Privredne organizacije koje, u smislu
čl. 4. i 60. ovog zakona, prenesu poslove
iskorištavanja šuma na privredne organizacije
kojima su te šume dane na korištenje,
moraju na te privredne organizacije
prenijeti i odgovarajući dio svojih
fondova što se odnosi na te šume.


Clan 65.
Na dan 1. srpnja 1961. prestaju vrijediti
odredbe saveznih propisa kojima je predviđeno
obavezno osnivanje fondova za
unapređivanje šumarstva.
Pošto se podmire obveze nastale do 30.
lipnja 1961, neutrošena sredstva fondova
iz stava 1. ovog člana upotrijebit će se za
unapređivanje šumarstva.
Potanje propise o upotrebi sredstava
iz stava 2. ovog člana donijet će narodne
republike.


Clan 66.
Narodne republike se ovlašćuju da donesu
propise o utvrđivanju granica šuma
u društvenom vlasništvu, ako te granice
nisu utvrđene, kao i o reguliranju imovinskih
odnosa što nastanu utvrđivanjem tih
granica.


Clan 67.
Onog dana kad stupi na snagu ovaj zakon
prestaju vrijediti:


1. Opći zakon o šumama (»Službeni
list FNRJ«, br. 106/47);
2. Opći zakon o zaštiti šuma od požara
(»Službeni list FNRJ«, br. 29/47);
3. Uredba o organizaciji šumskotehničke
pomoćne službe (»Službeni list FNRJ«
br. 64/49 i 77/49);
4. Drugi propisi što su u suprotnosti s
odredbama ovog zakona.
Dok se ne donesu novi propisi na osnovi
ovog zakona i propisa o utvrđivanju
i raspodjeli dohotka privrednih organizacija
što gospodare šumama, ostaju na snazi
u onim dijelovima što nisu u suprotnosti
s ovim zakonom:


1. Uredba o upravljanju nacionalnim
parkovima (»Službeni list FNRJ«, broj
75 48);
2. Naredba o mjerama za sprečavanje
opasnosti šumskih požara koje mogu izazvati
lokomotive šumsko-industrijskih željeznica
i željeznica javnog saobraćaja
(»Službeni list FNRJ«, br. 54/47);
3. Pravilnik o proglašavanju zaštitnih
šuma, njihovom evidentiranju i upravljanju
(»Službeni list FNRJ«, br. 30/48);
4. Naredba o zabrani sječe i upotrebe
ariša (Larix europaea) (»Službeni list
FNRJ«, br. 47/48);
5. Naredba o zabrani sječe brestovih
stabala na području Livade u Istri (»Službeni
list FNRJ«, br. 7/49);
6. Naredba o zaštiti i ograničenju sječe
crnog graba (Ostrya carpinifolia) —
(»Službeni list FNRJ«, br. 17/49);
7. Pravilnik o službenom odijelu (uniformi)
službenika šumskotehničke pamoćne
službe (»Službeni list FNRJ«, br. 96/49);
trebe taninskog drveta u ogrjevne svrhe
(»Službeni list FNRJ«, br. 17/50);
8. Naredba o zabrani čiste sječe šuma
(»Službeni list FNRJ«, br. 100/49);
9. Naredba o zabrani sječe i upotrebe
taninskog drveta u ogrjevne svrhe (»Službeni
list FNRJ«, br. 17/50);
10. Odluka o utvrđivanju i raspodjeli
dohotka šumskih gospodarstava (»Službeni
list FNRJ«, br. 28/58), sa Uputstvom za
njezino provođenje (»Službeni list FNRJ«,
br. 5/59);
11. Uputstvo o zaštiti šuma i šumskog
drveća od štetnih insekata i zaraznih bolesti
(»Službeni list FNRJ«, br. 32/49);
12. Opća uputstva za uređivanje šuma
od 8. ožujka 1948. i 2. veljače 1949, izdana
od Ministarstva šumarstva FNRJ.
Clan 68.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana
nakon objavljivanja u »Službenom listu
FNRJ«.