DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 72     <-- 72 -->        PDF

5. ako ne primjenjuje propisane mjere
za unapređivanje gospodarenja šumama
(član 29. st. 1. i 2);
6. ako izvodi veće radove na unapređivanju
gospodarenja šumama bez stručno-
tehničke dokumentacije ili ne zatraži pregled
i primitak izvedenih radova sa strane
stručne komisije (član. 31. st. 112);
7. ako u šumi gaji divljač one vrste i
u onom broju koji ometaju pravilno gospodarenje
šumom (član 32);
8. ako lokomotive i druge vozila koja
se lože krutim gorivom, a prolaze kroz šumu
ne opskrbi zaštitnim napravama za
sprečavanje izbijanja iskara (član 37.
stav 1);
9. ako u određenom roku ne uskladi
postojeće šumskoprivredne osnove s odredbama
ovog zakona (član 61);
10. ako suprotno odredbi člana 62. stav
1. ovog zakona nema godišnje planove gospodarenja
za šume kojima gospodari.
Zbog povrede iz stava 1. ovog člana kaznit
će se i odgovorna osoba u privrednoj
organizaciji, društvenoj organizaciji, samostalnoj
ustanovi ili drugoj pravnoj osobi
novčanom kaznom od 3.000 do 30.000
dinara.


Clan 56.


Privredna organizacija, društvena organizacija,
samostalna ustanova ili druga
pravna osoba kaznit će se zbog prekršaja
novčanom kaznom od 5.000 do 300.000 dinara:


1. ako se ne drži odredaba šumskoprivredne
osnove (član 21. stav 2), ukoliko
ovim zakonom ili propisima donesenim na
osnovi njega nije propisana posebna kazna;
2. ako skuplja ili dopusti skupljanje
šušnja ili mahovine u šumi, kada to nije
dopušteno (član 27);
3. ako sprečava šumarskog inspektora
u obavljanju nadzora ,ili mu ne pruži potrebne
podatke (član 51. stav 2).
Zbog povrede iz stava 1. ovo? člana
kaznit će se i odgovorna osoba u privrednoj
organizaciji, društvenoj organizaciji,
samostalnoj ustanovi ili drugoj pravnoj
osobi novčanom kaznom od 1.000 do 20.000
dinara.


Clan 57.


Novčanom kaznom od 5.000 do 200.000 dinara
kaznit će se zbog prekršaja pojedinac:


1. ako se ne drži odredaba šumskoprivredne
osnove (član 21. stav 2), ukoliko
ovim zakonom ili propisom donesenim na
osnovi njega nije propisana posebna kazna;
2. ako iz nehata siječe rijetko drveće,
kada to nije dopušteno (član 27);
3. ako ne primjenjuje propisane mjere
za unapređivanje gospodarenja šumom
(član 29. st. 1. i 2);
4. ako ne izvrši naređene posebne mjere
za sprečavanje požara u šumi kojom
gospodari (član 36. stav 1);
5. ako sprečava obavljanje nadzora šumarskom
inspektoru (član 51. stav 2).
Clan 58.
Novčanom kaznom do 100.000 dinara
kaznit će se zbog prekršaja pojedinac ako
radi krađe obori u šumi jedno ili više stabala,
a količina oborenog drveta nije veća
od 1 kubičnog metra.
Zbog prekršaja iz stava 1. ovog člana u
ponovljenom slučaju može se izreći osim
novčane kazne i kazna zatvora do 30 dar.a.


Clan 59.
U slučajevima iz člana 53. stav 1. tač. 1.
do 3, člana 55. stav 1. tač. 2. i 3. i člana


58. ovog zakona može se uz osudu na kaznu
izreći i zaštitna mjera oduzimanja
predmeta upotrijebljenih ili namijenjenih
za izvršenje privrednog prijestupa odnosno
prekršaja, ili nastalih izvršenjem privrednog
prijestupa odnosno prekršaia.
U slučajevima iz člana 53. stav 1. tač.


1. do 3. i člana 55. stav 1. tač. 2. do 4. ovog
zakona može se uz osudu na kaznu izreći
i zaštitna mjera oduzimanja imovinske
koristi od privredne organizacije, društvene
organizacije, samostalne ustanove ili
druge pravne osobe.
Glava VI


PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Clan 60.


Radi osnivanja šumskoprivrednih područja
prema članu 7. ovog zakona može
se prenijeti pravo korištenja šumama s
jedne organizacije na drugu.


Clan 61.
Sadašnje šumskoprivredne osnove imaju
se uskladiti s odredbama ovog zakona i
propisa donesenih na osnovi njega.
Za šume koje prema odredbama ovog
zakona moraju imati šumskoprivredne
osnove, a koje ih nemaju, te se osnove moraju
donijeti.
Rokovi za usklađivanje sadašnjih i za
donošenje novih šumskoprivrednih osnova
određuju se propisima narodnih republika.
Clan 62.
Dok se ne donesu šumskoprivredne osnove,
šumama će se gospodariti na osnovi
godišnjih planova gospodarenja.