DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 71     <-- 71 -->        PDF

1. pregledavati sve šumske radove,
objekte, uređaje i naprave, kao i sva mjesta
gdje se drvo siječe, smješta, prerađuje,
izvozi iz šume ili stavlja u promet;
2. pregledati šumskoprivredne osnove,
godišnje planove gospodarenja, poslovne
knjige i ostale dokumente, ako je to potrebno
radi kontrole primjene propisa i
mjera što se odnose na šume;
3. privremeno obustaviti sječe što nisu
u skladu s odredbama ovog zakona i
propisa donesenih na osnovi njega, kao
i druge nezakonite radnje, do konačno odluke
nadležnog organa;
4. privremeno oduzeti bespravno posječeno
drvo, kao i druge bespravno prisvojene
ili proizvedene šumske proizvode;
5. u hitnim slučajevima, kad bi nastupila
šteta za opći interes, narediti privremene
mjere za sprečavanje štete.
6. obavještavati nadležne organe o zapaženim
nepravilnostima i tražiti njihovu
intervenciju, ako sam nije ovlašten
da neposredno postupi;
7. saslušavati odgovorne osobe, svjedoke,
vještake i druge osobe, kad je to potrebno;
8. poduzimati i druge mjere i druge
radnje zä koje je ovlašten posebnim propisima.
Organizacije, građanskopravne osobe i
građani, čiji rad podliježe nadzoru šumarskih
inspektora, moraju im omogućiti nadzor
i pružiti potrebne podatke.


Žalba protiv rješenja šumarskog inspektora
u pravilu ne zadržava izvršenje
rješenja.


Šumarski inspektor može odgoditi izvršenje
rješenja ako zbog odgađanja ne
bi nastupila opasnost za ljude ili imovinu,
ili bi izvršenje prouzrokovalo štetu koja
se teško može popraviti.


Clan 52.
Šumarski inspektori moraju imati propisanu
stručnu spremu i ispunjavati druge
određene uvjete.
Šumarski inspektor mora imati legitimaciju
kojom se utvrđuje njegovo svojstvo
šumarskog inspektora.
Potanje propise o stručnoj spremi i o
drugim uvjetima a iz sta-va 1. ovog člana,
kao i o legitimaciji šumarskog inspektora
donosi Sekretarijat Saveznog izvršnog vijeća
za poljoprivredu i šumarstvo, u suglasnosti
sa Sekretarijatom Saveznog izvršnog
vijeća za opću upravu.


Glava V


KAZNENE ODREDBE


Clan 53.


Privredna organizacija, društvena organizacija,
samostalna ustanova ili druga


pravna osoba kaznit će se zbog privrednog"
prijestupa novčanom kaznom od 50.000 do
5,000.000 dinara:


1. ako pustoši šumu ili podbjeljujo stabla
(član 26);
2. ako krči šumu kad to nije dopušteno»
(član 27);
3. ako obavlja čistu sječu šuma kad to
nije dopušteno (član 27);
4. ako u određenom roku ne izvrši obavezno
pošumljavanje (član 28).
Zbog povrede iz stava 1. ovog člana
kaznit će se i odgovorna osoba u privrednoj
organizaciji, društvenoj organizaciji,
samostalnoj ustanovi ili drugoj pravnoj
osobi, ako ta povreda ne predstavlja krivično
djelo, novčanom kazno mod 10.000
do 100.000 dinara.


Ako su kojom od radnji iz stava 1. tač.


1. do 3. ovog člana prouzrokovane osobito
teške posljedice, može se privrednoj organizaciji,
društvenoj organizaciji, samostalnoj
ili drugoj pravnoj osobi izreći kazna
do petostrukog iznosa učinjene štete.
Clan 54.


Privredna organizacija, društvena organizacija,
samostalna ustanova ili druga
pravna osoba kaznit će se zbog privrednog
prijestupa novčanom kaznom od 20.000 do


2.000.000 dinara:
1. ako ne izvrši naređene posebne mjere
za sprečavanje požara u šumi kojom
gospodari (član 36. stavi);
2. ako ne izvrši naređene mjere radi
preventivne zaštite plantaža od biljnih i
štetočinja (član 36. stav 2).
Zbog povrede iz stava 1. ovog člana kaznit
će se i odgovorna osoba u privrednoj
organizaciji, društvenoj organizaciji, samostalnoj
ustanovi ili drugoj pravnoj osobi
novčanom kaznom od 5.000 do 50.000
dinara.


Clan 55.


Privredna organizacija, društvena organizacija,
samostalna ustanova ili druga
pravna osob akaznit će se zbog prekršaja
novčanom kaznom od 10.000 do 1,000.000
dinara:


1. ako, suprotno članu 21. stav 1. i propisima
donesenim na osnovu 61. 23. i 61.
ovog zakona, nema šumskoprivrednu osnovu
za Sume kojima gospodari;
2. ako obavlja ili dopusti sječu šume
bez prethodne doznake (član 25. stav 1);
3. ako siječe rijetko drveće kada to nije
dopušteno (član 27);
4. ako obavlja ili dopusti pašu, žirenje,
kresanje lisnika ili brst kada to nije dopušteno
(član. 27);
69