DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Glava III


ARONDACIJA ŠUMA


Clan 42.


Arondacija šuma može se vršiti radi
racionalnijeg gospodarenja šumama, mehanizacije
šumskih radova, provođenja
melioracionih i protuerozionih radova,
uspješnije zaštite šuma, pošumljavanja i
podizanja plantaža drveća.


Arondacijom može se pripojiti šuma i
poljoprivredno zemljište u građanskom
vlasništvu, koji se kao enklava ili poluenklava
nalaze u kompleksu šuma.


Član 43.
Arondacija se može vršiti samo u korist
privredne organizacije što gospodari
šumama.
Pri arondaciji šuma shodno se primjenjuju
odredbe Zakona o iskorištavanju
poljoprivrednog zemljišta koje se odnose
na arondaciju poljoprivrednog zemljišta.
Prijedlog za arondaciju podnosi organizacija
koja traži da se arondacija izvrši
u njezinu korist.
Postupak prema prijedlogu za arondaciju
vode i rješenja donose organi uprave
nadležni za poslove šumarstva.


Glava IV


ŠUMARSKA INSPEKCIJA


Clan 44.


Poslove šumarske inspekcije obavljaju
organi uprave nadležni za poslove šumarstva.


U ime organa uprave nadležnih za poslove
šumarstva poslove šumarske inspekcije
neposredno obavljaju službenici koji
su za to ovlašteni (šumarski inspektori).


U skladu s odredbama Zakona o državnoj
upravi mogu se za obavljanje poslova
šumarske inspekcije osnovati šumarski
inspektorati.


Clan 45.


U privrednim organizacijama što rade
za određene potrebe Jugoslavenske naredne
armije i u organizacijama koje osniva
Državni sekretarijat za poslove narodne
obrane, a koje gospodare šumama, izvršavanje
odredaba ovog zakona i propisa donesenih
na osnovi njega nadziru organi
Državnog sekretarijata za poslove narodne
obrane.


Clan 46.


Općinski organ šumarske inspekcije
obavlja sve poslove ´šumarske inspekcije,
osim poslova koji su ovim zakonom, propisima
donesenim na osnovi njega ili po


sebnim zakonom stavljeni u nadležnost
drugih organa.
Clan 47.


Kotarski organ šumarske inspekcije
brine se za stručno organiziranje i pravilno
obavljanje poslova šumarske inspekcije
na području kotara; nadzire rad općinskih
organa šumarske inspekcije u pogledu
primjene ovog zakona i republičkih
i kotarskih propisa donesenih na osnovi
njega; neposredno nadzire primjenu odredbi
o doznaci stabala u šumama kojima
gospodare organizacije (član 25), o pustošenju
šuma (član 26), o čistoj sječi (član
27), o izvršenju većih radova na unapređivanju
šuma (član 31), o gajenju divljači
u šumi (član 32) i obavlja druge poslove
koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom
ili propisom izvršnog vijeća.


Clan 48.
Republički organ šumarske inspekcije
brine se za pravilno organiziranje, obavljanje
i unapređivanje službe šumarske
inspekcije na teritoriju narodne republike,
kao i za obrazovanje i stručno usavršavanje
službenika koji obavljaju poslove
šumarske inspekcije; neposredno nadzire
rad kotarskih organa šumarske inspakcije
i pruža im stručnu pomoć.
Republički organ šumarske inspekcije
neposredno obavlja poslove šumarske inspekcije
u pogledu organizacija i ustanova
što su pod neposrednim nadzorom republičkog
organa.
Clan 49.
Savezni organ šumarske inspekcije brine
se za pravilno organiziranje, obavljanje
i unapređivanje službe šumarske inspekcije
na teritoriju Jugoslavije, kao i za
obrazovanje i stručno usavršavanje službenika
koji obavljaju poslove šumarske
inspekcije.
Savezni organ šumarske inspekcije brine
se i za provođenje međunarodnih ugovora
što se odnose na šume.


Clan 50.


Ne izvrši li organ šumarske inspekcije
nižeg stupnja neki od poslova iz svoje
nadležnosti, taj posao- može izvršiti organ
šumarske inspekcije neposredno višeg
stupnja.


Ne izvrše li posao iz stava 1. ovog člana
ni organ neposredno višeg stupnja,
može ga izvršiti svaki organ šumarske
inspekcije višeg stupnja.


Clan 51.


Obavljajući poslove šumarske inspekcije
šumarski inspektor je ovlašten: