DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 69     <-- 69 -->        PDF

izvršiti na drugi način, ili ako bi drugi
način bio nerazmjerno skuplji.


Korisnik prisilnog puta ili smještaja
proizvoda mora vlasniku odnosno korisniku
zemljišta platiti naknadu za to korištenje.


Rješenje o ustanovljenju služnosti iz
stava 1. i naknadi iz stava 2. ovog člana
donosi na zahtjev zainteresirane osobe
savjet općinskog narodnog odbora nadležan
za poslove šumarstva.


Žalba protiv rješenja o ustanovljenju
služnosti iz stava 3. ovog člana ne zadržava
izvršenje rješenja.


Protiv rješenja o naknadi iz stava 3.
ovog člana nije dopuštena žalba niti se
može pokrenuti upravni spor, već obje
strane mogu u roku mjesec dana od dana
kad je dostavljeno rješenje nodnijeti prijedlog
da sud utvrdi naknadu.


O prijedlogu da se utvrdi naknada rješava
u vanparničkom postupku kotarski
sud na čijem je području zemljište na kome
se ustanovljuje služnost.


?,. Zaštita šuma


Clan 35.


Organizacije koje gospodare šumama i
vlasnici šuma u građanskom vlasništvu
moraju poduzimati mjere radi zaštite šuma
od požara i drugih elementarnih nepogoda,
biljnjih bolesti, insekata i drugih
šteta.


Clan 36.


U šumama osobito izloženim opasnostima
od požara savjet općinskog narodnog
odbora nadležan za poslove šumarstva može,
u suglasnosti sa savjetom općinskog
narodnog odbora nadležnim za unutrašnja
poslove, narediti i osobite mjere za sprečavanje
požara, kao što su: stvaranje


r. ´isieka u šumi, osiguranje potrebnih količina
vode, podizanje pojasa lišćara u šumama
četinara, postavljanje osmatračnica,
organiziranje osmatračke, izvještajne
i vatrogasne službe.
Radi preventivne zaštite plantaža drveća
od biljnih bolesti i štetočina, savjet
općinskog narodnog odbora nadležan za
poslove šumarstva može narediti uklanjanje
ili uništenje zaraženog drveća iz neposredne
blizine plantaže, kao i druge odgovarajuće
mjere.


Clan 37.


Lokomotive i druga vozila koja se lože
krutim gorivom, a prolaze kroz šumu,
moraju biti opskrbljena zaštitnim napravama
za sprečavanje izbijanja iskara.


Savezni Državni sekretarijat za unutrašnje
poslove ovlašćuje se da, u suglasnosti
sa sekretarijatima Saveznog izvršnog
vijeća za saobraćaj i veze i za poljoprivredu
i šumarstvo, donese propise o mjerama
za sprečavanje šumskih požara što
ih mogu prouzrokovati lokomotive i druga
vozila.


Clan 38.


Zaštitu šuma od protupravnog korištenja
i drugih oštećivanja (čuvanje šuma)
vrše organizacije što gospodare šumama.


Clan 39.


Osobe koje obavljaju službu čuvanja
šuma u organizacijama što gospodare šumama
(čuvari šuma) moraju za vrijeme
službe nositi službeno odijelo, a mogu biti
i naoružane.


Obavljajući službu čuvanja šuma čuvari
šuma su ovlašteni:


1. da legitimiraju, pretraže i privedu
nadležnim organima osobe koje su zatekli
u izvršenju kojeg djela kažnjivog po
ovom zakonu ili krivičnog djela koje se
odnosi na šume. ili za koje postoji opravdana
sumnja da su izvršile takva djela;
2. da mogu privremeno oduzeti predmete
kojima je izvršeno djelo iz tačke 1.
ovog stava, kao i predmete nastale izvršenjem
takvog djela.
Potanje propise o ovlaštenjima čuvara
šuma donosi savezni Državni sekretarijat
za unutrašnje poslove, u suglasnosti
sa Sekretarijatom Saveznog izvršnog vijeća
i šumarstvo.


Clan 40.


Osim prava na osnovi posebnih propisa,
čuvari šuma imaju i pravo na besplatno
službeno odijelo i obuću, a ako
stanuju u šumi — i pravo na besplatni
stan i ogrev i na besplatno korištenje
zemljištem u površini do 1 hektara.


Prihod od korištenja zemljištem iz stava
1. ovog člana ne ulazi u prihod prema
kome se određuje pravo odnosno visina
dodatka na djecu.


Clan 41.


Potanje propise o mjerama za zaštitu
šuma iz čl. 35. i 36. ovog zakona, o čuvanju
šuma i o naknadi štete učinjene u
šumama (član 38), i o posebnim davanjima
čuvarima šuma (član 40), donose narodne
republike.


Organizacije što gospodare šumama
mogu u skladu s republičkim propisima
donositi pravilnike o zaštiti šuma.