DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Propisom narodne republike može se
ustanoviti i obavezno zigosanje drveta i
izdavanje popratnica za šumske proizvode
što se iznose iz šuma.


Clan 26.
Zabranjeno je pustošenje i krčenje šuma,
podbjeljivanje stabala i svaka druga
radnja kojom se slabi prinosna -snaga šume
ili ugrožava opstanak ili namjena šume.


Clan 27.


Propisom narodne republike može se
odrediti u kojim je slučajevima dopušteno:


1. krčenje šuma kojim se ne ugrožavaju
zaštitne funkcije šuma;
2. čista sječa šuma što je ne predviđa
šumskoprivredna osnova;
3. sječa rijetkih vrsta drveća;
4. paša, žirenje, kresanje lisnika i skupljanje
šušnja i mahovine u šumama.
Clan 28.
Organizacije što gospodare šumama
odnosno vlasnici šuma u građanskom vlasništvu
moraju izvršiti pošumljavanje paljika,
površina na kojima nije uspijevalo
podmladivanje, površina na kojima je izvršeno
pustošenje, bespravna čista sječa
ili bespravna sječa rijetkih vrsfa drveća.
Organizacije i osobe iz stava 1. ovog
člana moraju izvršiti pošumljavanje u roku
koji odredi općinski organ uprave nadležan
za poslove šumarstva, ako taj rok
ne određuje šumskoprivredna osnova.


Clan 29.
Narodni odbori ovlašćuju se da mogu
propisivati šumsko-kulturne mjere za unapređivanje
gospodarenja šumama, koje
se moraju uzeti u obzir prilikom izrade
šumskoprivredne osnove.
Narodni odbori mogu propisivati da se
mjere iz stava 1. ovog člana imaju primjenjivati
i na šume koje ne moraju imati
šumskoprivrednu osnovu.


Clan 30.
Ne izvrše li organizacije što gospodare
šumama ili vlasnici šuma u građanskom
vlasništvu mjere naređene na osnovi ovog
zakona i propisa donesenih na osnovi njega,
te će mjere izvršiti organ koji ih je
naredio ili druga organizacija koju on < vlasti,
na trošak organizacije ili vlasnika
koji je morao izvršiti određenu mjeru.


Clan 31.
Izvršenje većih radova na unapređivanju
gospodarenja šumama, a osobito po


šumljavanja, melioracije i slično, mora se
zasnivati na stručno-tehničkoj dokumentaciji.


Radove iz stava 1. ovog člana mora
pregledati i primiti stručna komisija.


Sekretarijat Saveznog izvršnog vijeća
za poljoprivredu i šumarstvo ovlašćuje se
da donese potanje propise o tome koji se
radovi smatraju većim radovima, o stručno-
tehničkoj dokumentaciji i o načinu
pregleda i primanja radova, kao i o sastavu
i radu stručnih komisija iz stava 2.
ovog člana.


Pregled i primanje građevinskih radova
obavlja se prema posebnim prop s ma.


Clan 32.


Od divljači mogu se u šumi gajiti samo
one vrste i u onom broju koji ne
ometaju pravilno gospodarenje šumom.


Vrste i broj divljači u smislu stava 1.
ovog člana određuju se šumskoprivrednom
osnovom, u skladu s propisima o lovstvu.


Clan 33.


Putovi što služe prvenstveno prijevozu
šumskih proizvoda, a vode se kao osnovno
sredstvo organizacije koja gospodari
šumom, smatraju se šumskim putovima.


Šumskim putovima mogu se koristiti
i druge organizacije i građani.


Organizacije i građani koji se služe
šumskim putovima moraju se držati pravila
o upotrebi šumskih putova organizacije
čija su to osnovna sredstva i plaćati
toj organizaciji naknadu za prijevoz prema
međusobnom sporazumu.


Ne sporazumiju li se organizacije i građani
koji se služe šumskim putovima, visinu
naknade određuje organ uprave općinskog
narodnog odbora nadležan za poslove
saobraćaja, prema visini amortizacije
i godišnjih troškova za održavanje
tih šumskih putova.


Protiv rješenja o naknadi iz stava 4.
ovog člana nije dopuštena žalba niti se
može pokrenuti upravni spor. već stranka
koja nije zadovoljna rješenjem može u
roku mjesec dana od dana kad je dostavljeno
rješenje podnijeli prijedlog da sud
utvrdi naknadu.


O prijedlogu da se utvrdi naknada rješava
u vanparmčnom postupku kotarski
sud na čijem je području šumski put.


Clan 34.


Vlasnik odnosno korisnik zemljišta mora
dopustiti privremeni prijevoz (prisilni
put) i smještaj tuđih šumskih proizvoda
na svom zemljištu, ako se to ne može