DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 66     <-- 66 -->        PDF

ne republike i pravo na upotrebu drugih
šumskih proizvoda, a za potrebe njihova
poljoprivrednog gospodarstva.


Potanje propise o pravima vlasnika šume
iz stava 4. ovog člana donose narodne
republike.


Clan 6.


Sumama se gospodari na osnovi šumskoprivredne
osnove, ako ovim zakonom
nije određeno drukčije.


Pri gospodarenju šumama moraju se
primjenjivati mjere kojima se´osigurava
održavanje i obnova šuma, kao i mjere
kojima se unapređuju šume i šumska proizvodnja.


Clan 7.
Da bi se šumama pravilno gospodarilo,
osnivaju se šumskoprivredna područja.
Sumskoprivredna područja osnivaju sa
prema prirodnim, ekonomskim i drugim
uvjetima što ukazuju na jedinstvo i cjelinu
područja.
Šume i druga zemljišta u društvenom
vlasništvu u okviru šumskoprivrednog
područja daju se u cjelini na korištenje
jednoj privrednoj organizaciji.
Narodne republike donose propise o
osnivanju šumskoprivrednih područja i


o davanju na korištenje šuma i drugog
zemljišta u okviru šumskoprivrednih područja.
Clan 8.
Na privredne organizacije koje gospodare
šumama primjenjuju se u pogledu
privrednog poslovanja i u pogledu utvrđivanja
i raspodjele dohotka propisi što
vrijede za privredne organizacije, ukoliko
ovim zakonom ili propisom donesenim na
osnovi njega nije određeno drukčije.
Ako se privredna organizacija koja
gospodari šumama bavi i drugim Drivr»dnim
djelatnostima, mora organizirati gospodarenie
šumama kao pogon sa samostalnim
obračunom.


Clan 9.
Organizacije koje gospodare šumama
mogu se baviti i preradom drveta i drugih
proizvoda šuma, poljoprivrednom proizvodniom,
gajenjem i iskorištavanjem divljači
i drugim dopunskim djelatnostima.


Clan -10.


Radi racionalnijeg gospodarenja šumama
može se, pod uvjetima određenim ovim
zakonom i propisima donesenim na osnovi
njega, vršiti arondacija šuma.


Clan 11.


Radi evidencije o stanju i promjenama
u šumama ustanovljava se katastar šuma.


Katastar šuma sadržava podatke o površini,
drvnoj masi, prirastu, prinosutehničkoj opremljenosti šuma, kao i o promjenama
što nastanu u njima.


Savezno Izvršno vijeće ovlašćuje se da
donese potanje propise o katastru šuma.


Clan 12.


Promet šuma u građanskom vlasništvu
obavlja se prema odredbama Zakona


o prometu zemljišta i zgrada.
Kad se prodaju šume u građanskom
vlasništvu, organizacije koje gospodare šumama,
imaju preče pravo na kupnje.


Pri prodaji šuma u građanskom vlasništvu
shodno se primjenjuju odredbe
člana 82. Zakona o iskorištavanju poljoprivrednog
zemljišta.


U roku šest mjeseci od dana kad je
promjena vlasnika upisana u zemljišne
knjige, organizacija što gospodari šumama
može tužbom kod redovnog suda pobijati
kupoprodaju šuma, ako je tom kupoprodajom
povrijeđeno preče pravo kupnje
te organizacije.


Clan 13.


Kad se šume u građanskom vlasništvu
daju u zakup, privredne organizacije što
gospodare šumama imaju preče pravo zakupa.


Pri zakupu šuma u građanskom vlasništvu
shodno se primjenjuju odredbe
Zakona o iskorištavanju poljoprivrednog
zemljišta što se odnose na zakup poljoprivrednog
zemljišta.


Clan 14.


Da bi se osigurala sredstva za unapređivanje
šuma u građanskom vlasništvu,
propisom narodne republike može se ustanoviti
obavezni doprinos vlasnika šume,
prema vrijednosti posječenog drveta, osim
drveta posječenog za potrebe njegova poljoprivrednog
gospodarstva.


Doprinos iz stava 1. ovog člana naplaćuje
općina, a može ga upotrijebiti samo
za unapređivanje šuma u građanskom
vlasništvu, suglasno s odredbama republičkih
propisa.


Ako šumom u građanskom vlasništvu
gospodari privredna organizacija, doprinos
iz stava 1. ovog člana plaća ta organizacija.


Clan 15.


Da bi se šume racionalnije iskorištavale,
ovlašćuju se narodne republike da mogu
donijeti propise o tehničkim uvjetima
za rad pogona i poduzeća što se bave primarnom
preradom drveta.