DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 65     <-- 65 -->        PDF

UKAZ
O PROGLAŠENJU OSNOVNOG ZAKONA O SUMAMA


Na. osnovu člana 71. tačka 2. Ustavnog
zakona o osnovama društvenog i političkog
uređenja Federativne Narodne Republike
Jugoslavije i saveznim organima
vlasti, proglašava se Osnovni zakon o šumama,
koji je usvojila Savezna narodna
skupština na sjednici Saveznog vijeća od


18. travnja 1961. i na sjednici Vijeća proizvođača
od 18. travnja 1961.
P. R. br. 21
Beograd, 20. travnja 1961.
Zamjenjuje
Predsjednika Republike
Potpredsjednik
Saveznog izvršnog vijeća,
Edvarđ Karđelj, v. r.


Predsjednik
Savezne narodne skupštine,
Petar Stambolić, v. r.


OSNOVNI ZAKON O SUMAMA


Glava I
OSNOVNE ODREDBE


Clan 1.
Sumama, kao dobrom od općeg druš


"


tvenog interesa, gospodari se tako da se
postigne trajnost i povećanje njihova prinosa
i da se ostvari namjena pojedinih1šuma.


Član 2.
Gospodarenje šumama obuhvaća osobito:
čuvanje, njegu, zaštitu, obnovu i rekonstrukciju
šuma. podizanje novih šuma
i zasada, iskorištavanje šuma i zasadai,
,,
kao i izgradnju i održavanje šumskih saobraćajnica,
uređaja, naprava, zgrada i
iidrugih objekata, šumski transport i drugo.
Na pravo korištenja šumama u društvenom
vlasništvu i na imovinskopravneeodnose u pogledu šuma primjenjuju segopć; propisi imovinskog prava, ako ovimrizakonom nije određeno drukčije.


Clan 3.
Prema namjeni šume su privredne,
zašt;tne i s posebnom namjenom.


a


Privredne šume služe prvenstveno za
proizvodnju drveta i drugih šumskih pro


´"


izvoda.


Zaštitne šume služe prvenstveno ka:o
oozaštita privrednih i drugih objekata, naiselja,
vodnih tokova, zemljišta i drug;e
eeimovine.


Šume s posebnom namjenom jesu:


1. šume koje predstavljaju osobite rijetkosti
ili ljepote, ili su od osobitog naučnog
ili historijskog značenja (nacionalni
parkovi i rezervati);
2. šume namijenjene za izletišta;
3. šume namijenjene naučnim istraživanjima,
nastavi, vojnim potrebama i drugim
potrebama utvrđenim posebnim propisima.
Šumu proglašava zaštitnoih, odnosno
šumom s posebnom namjenom i određuje
način korištenja takvom šumom nadležni
državni organ, prema propisima koje donosi
narodna republika.


Šumu proglašava šumom s posebnom
namjenom za vojne potrebe Sekretarijat
Saveznog Izvršnog vijeća za poljoprivredu
i šumarstvo u suglasnosti sa Državnim sekretarijatom
za poslove narodne obrane.


Clan 4.


Šume u društvenom vlasništvu daju se
na korištenje privrednim organizacijama.


Pojedine šume u društvenom vlasništvu
mogu se dati na korištenje i drugim
organizacijama, ustanovama i državnim
organima.


Šumama u društvenom vlasništvu gospodare
privredne i druge organizacije,
ustanove i državni organi (organizacije),
kojima su šume dane na korištenje.


Clan 5.


Šumama u građanskom vlasništvu gospodare
njihovi vlasnici.


Vlasnici šuma mogu povjeriti gospodarenje
svojim šumama zadruzi ili drugojprivrednoj organizaciji na osnovi ugovora
o kooperaciji ili drugog ugovora.


Propisom narodne republike može se
odrediti da se gospodarenje šumama u
građanskom vlasništvu kojima ne gospodare
privredne organizacije u smislu stava
2. ovog člana, povjeri privrednim organizacijama.


Propisom iz stava 3. ovog člana odredit
će se i uvjeti pod kojima se te šume
povjeravaju privrednim organizacijama
na gospodarenje, s tim da se vlasnicima
šuma osiguraju ova prava:


1. pravo na sječu drveta za neposredne
potrebe njihova poljoprivrednog gospodarstva;


2. pravo na dio cijene drveta na panju
i drugih šumskih proizvoda;
3. rwavo na skuplianje šušnja i mahovine
ako je to dopušteno propisom narod