DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 34     <-- 34 -->        PDF

PROBLEM PROIZVODNOSTI KULTURA CRNOG BORA


U SUBMEDITERANSKOJ ZONI


Prilog proučavanju introdukcije crne topole i drugih vrsta dendroflore


J. ŠAFAR
Mada su na području Hrvatskog primorja tokom posljednjih sedamdeset
godina (u Istri čltavo> stoljeće) postignuti razmjerno´ veliki rezultati u pošumljavanju
crnim borom, ipak smatramo da je obnova šumske vegetacije na primorskom
kršu još uvijek problem. Sadržaj problema nije u utvrđivanju sjemenskih
baza, tehnici pošumljavanja ili meliorativnosti navedene četinjače. Ova su pitanja
mnogo tretirana, pa su i pronađena sve bolja rješenja. Problem je u maloj
proizvodnosti sastojina crnog bora: ne samo umjetno osnovanih nego i autohtonih.


U vezi s iznesenim ukratko* ćemoi razmotriti: 1. prosječno sadašnje stanje
kultura crnog bora ,2. problem obnove kultura i pošumljivanje. 3. problem
izbora vrsta i oblika smjese.


Značenje i razvojno stanje borovih kultura


Na području submediteranske zone šumarija Crikvenica, Novi, Senj i Jablanac
(primorske padine masiva Velike Kapele i Velebita )imamo danas 90 kultura
crnog bora većih od 1 ha površine do oko- 25 ha i starih 20—70 godina; ukupna
površina, nažalost, nije poznata, jer u nepotpuno dobivenim podacima površine
su većinom iskazane za branjevine u kojima se nalaze kulture. (Kulture mlađe
od 20 godina nisu predmet ovih razmatranja.) Mnoge branjevine ograđene su
suhim zidom; samo´ na području bivšeg Inspektorata za pcšumljavanje Krša u
Senju (osnovanog gcd. 1878.) podignuto´ je do godine 1936. oko 250 km suhog
zida. Bila su osnovana četiri rasadnika; danas postoje tri: dva nedaleko Vratnika
(osnovana god. 1880 i 1886—1890) i jedan kod Crikvenice. Nadmorske visine položaja
kultura su od 10 do 700 m, ekspozicije njihovih staništa prosječno su
prisojne, petrografska podloga većinom je vapnenac i manje dolomit; tla su
karbonantna skeletna i skeletoidna, rijetko^ gdje duboka, uglavnom strukturna.
Oko 90´´/o kultura je u području zajednice crnog graba (Seslerieto-Ostryetum
Horv.), ostale su na granici zone crnog graba i bijelog graba i zone crnog graba
i bukve; neznatno i u prirodnim enklavama hrasta kitnjaka (u Senjskoj draži).


Prema topografskim područjima, ukupno je kultura u područjima: Crikvenica
24, Novi 13, Krivi Put 11, Senj 22, Jurjevo 10 i Jablanac 10; cd toga su
pet uglavnom autohtone sastojine (v. si. br. 1 i 2): u području Senj 3 (Borova


* Zbog malog raspoloživog prostora ne možemo se ovdje upuštati u dublja razmatranja
(elaborat zauzima oko 200 strana).


ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Glavica, Sijaset i Borova) i u području Jurjevo 2 (Uijaševica i Borova draga).
Autohtone borove sastojine postoje i drugdje, na grebenima Velebita, i grupe
na dolomitima Vel. Kapele u Senjskoj draži; čitav areal je disjuntktan od jadranske
obale do oko 1.200 (1.400) m n. v. (Autohtone sastojine crnog bora su
i u unutrašnjosti, na Maloj Kapeli i Ličkoj Plješivici nedaleko Plitvičkih jezera,
ali nisu predmet ovih razmatranja.) Mogu se izlučiti za sjemenske baze. Sastojine
iznad Jurjeva treba izlučiti kao prirodan i turistički rezervat, napose otkad
je (god. 1961.) izgrađen automobilski put za potrebe NE Grabova; ovaj kompleks
sastojina crnog bora dopire do obale mora, pa je u tom pogledu jedinstven na
Zemlji (v. si. br. 1).


Slika br. 1 — Pogled na autohtonu sastojinu crnog bora (Pinus nigra) iznad obalnog
mjesta Jurjevo kod Senja, u području buduće hidroelektrane Grabova. Čitavu
šumu trebalo bi proglasiti prirodnim i turističkim rezervatom


Uloga kultura je različita. Možemo- ih razvrstati u tri grupe: 1. kulture kojima
je prvenstven zadatak da što više smanje loš utjecaj ekoloških faktora,
ukupno 39; 2. kulture kojima je osnovni zadatak da služe za estetsko oblikovanje
krajolika i rekreaciju, ukupno 10; 3. kulture kojima je bio- glavni zadatak da
stvore ekološke preduvjete za druge vrste drveća, ukupno 41. Poslije izgradnje
jadranske magistrale broj postojećih kultura u zelenom pojasu odn. za unapređivanje
krajolika nešto se bio povećao i tako relativno smanjio broj kultura
iz cstale dvije grupe. Kultura Tomišić draga, iznad kanjona ´kod Kozice (između
Senja i Novoga) na jadranskoj magistrali, može služiti za brdski camping, kad
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 36     <-- 36 -->        PDF

bi ee mogla do obale izgraditi jednosjedn* žičara. Mnogo je kultura osnovan©
da se smanji i umiri akvatična erozija u perimetru bujica ;najvi|še u Senjskoj
draži; mnogo manje u Vinodolu, u perimetru klizišta Slani Potok iznad Crikvenice;
također i iznad Krmpota kod Novoga, oko ceste Senj-Krivi Put i drugdje
sa manjim takvim objektima.


Ogromna su sredstva uložena u osnivanje tih kultura; mnogo i u građevine
(pregradni i obrambeni zidovi, procjednice, kanalizacija i dr.), najviše u Senjskoj
draži i Slanom Potoku. Gotovo sve kulture su osnovane na temelju dobr©
postavljenog cilja ;samo za nekoliko kultura nismo mogli utvrditi stvarnu njihovu
ulogu. Najviše zasluga u izvršenim pošumljivačkim radovima pripada prvenstveno
A. Kaudersu, zatim V. P1 e š i i V. K o h u t u.


Sve kulture su se dobro očuvale. Jedino u doba fašističke okupacije neke su
znatno oštećene: podmetnutim šumskim požarima, također i sječom listača i, ponegdje,
iskapanjem korijenja za ogrjev i dobivanje soli iz morske vode (u zamjenu za
sol narod je nabavljao hranu u kontinentalnom području: preko visokih planina,
kroz oslobođen i okupiran teritorij čak i izvan istočnih granica Gorskog Kotara,
žene su na svojim leđima prenosile sol; na leđima su prenosile i more i ogrjevno
drvo).


U mnoge osnovane kulture postepeno su prodirale listače: spontano naletom
sjemena i neke sadnjom i sjetvom. Prirodna migracija listača ovisila je o svojstvima
staništa, postojanju i blizini sjemenjaka i o šumskoj paši. Na toplija staništa
više je prodirao crni jasen, ponešto maklen, ponegdje bijeli grab i dr.; na
hladnija staništa više crni grab, ponegdje javori i dr., na vrlo maloj površini podmladila
se i jela. Vrlo je značajno da podmlatka bora gotovo i nema u kulturama;
na boljim staništima razvio se uglavnom izvan kultura. Osim borom, pošumljivlo
se i drugim vrstama drveća: domaćim listačama, alepskim i primorskim
borom, omorikom, lovorom, crnikom, bagremom, orahom, maslinom i dr. Domaće
listače su se, prosječno, dobro održale, a ostale malo ili su posve uginule.
Umjetnu podsadnju i spontano prodiranje šumske dendroflore mnogo je sprečavala
paša stoke. Prije prvog svjetskog razaranja stoka je malo gdje ulazila u
branjevine, zatim sve više; danas se pase u većini kultura. Prema obraslosti
listača kulture se mogu, po okularnoj ocjeni, razvrstati u tri grupe: 1. čiste ili
gotovo čiste kulture, ukupno 17; 2. kulture s oko 10—20% listača, ukupno preko
30; 3. ostale kulture su na prelazu od pretežno čistih u mješovite.


Prema proizvodnosti staništa i sastojina, broj najboljih kultura u kojima
bi se mogli obavljati slobodniji gospodarski postupci je oko 10. kvalitetno osrednjih
oko 20. U ovim kulturama mogu se intenzivnije obavljati njegovanja i
introdukcije novih vrsta drveća. Većina drugih kultura treba da uglavnom poboljšava
kompleks ekoloških faktora a neke služe kao dio zelenog pojasa. Ostale
kulture su na tako lošim staništima da bi njega i introdukcija bile posve nerentabilne.


Problem obnove i pošumljivanja


U odnosu na proizvodnost nedalekih šuma jele, bukve i smreke, proizvodnost
gotovo svih kultura je tako malena da se do danas u njima gotovo nigdje
nisu vršili sistematski gospodarski postupci: ni da se iskorišćava drvo ni da se
usmjeruje daljnji razvitak. To je posve razumljivo kad se uvaži okolnost da
bi ulaganje većih materijalnih sredstava bilo nedovoljno ekonomično.


Takav stav opravdavaju ove činjenice: kulture kao zaštitni objekti svagdje
ispunjuju određenu ulogu (izuzetak je kultura u predjelu Slani Potok), prirast


34
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Slika br. 2 — Ostatak ostataka autohtone šume crnog bora (Pinus nigra) iznad
Senjsko drage, na oko 500 m n. v. Ovaj osamljenik, izložen jakim burama, suhoći,
vrućini i studeni polegao je donje grane do tla, i prkosi svima ekološkim nepogodama


crnog bora i listača prosječno je malen, kakvoća stabala većinom je loša, praksa
do danas nije pronašla ekološki odgovarajuće vrednije vrste drveća koje brže
rastu, na navedenom teritoriju danas gotovo* i ne postoje pokusni nasadi vrednijih
stranih vrsta drveća (osim, iz prošlih vremena, ariš). Ni kad se staništa
kultura temeljitije pregledaju, ne može se lako naći rješenje za povećavanje
gospodarskog kapaciteta; pogotovu u području zajednice Seslerieto-Ostryetum
u kojoj je osnovano oko 90% kultura.


Borovina, koia se prije Oslobođenja nije mogla prodati ni za ogrjev (velika
količina čađi), danas se, doduše, može dobro iskoristiti za rudnike i za preradu u
celulozu. Ali obnova borovih kultura, koje su mnogo popravile tlo i mikroklimu,
sadnjom crnog bora bila bi neekonomična zbog vrlo malog prirasta ove vrste drveća.
Također ni unošenje domaćih termokserofitnih listača ne bi mnogo povećalo gospodarski
kapacitet sastojina, makar treba da su primješane bar do 20´7o radi održavanja
bolje biogeneze.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Na području navedene zajednice nalaze se gola staništa s tako dobrim tlom
da pošumljivanje samo crnim borom nije rentabilno. Crni bi bor u takvim eko-loškim
okolnostima trebao da čini samo kostur u kojemu bi se bolje razvijale
vrste drveća bržeg rasta. Glavna uloga bora je da obilnim i dobrim četinjakom
stvara plodnije tlo i da jakom i razmjerno gustom krošnjom održava dobar
kompleks klimatskih uslova. Na boljim staništima koja nisu mnogo izložena
buri dovoljno bi bilo da ova vrsta drveća čini do 40% smjese. Na taj način
crni bi bor obavljao određenu meliorativnu ulogu. Općenito, on bi trebao
biti meliorativno-proizvodna vrsta drveća. Druge vrste, koje brže rastu nego
crni bor, treba da su uglavnom produktivne.


Ova i mnoga druga razmatranja nagonila su nas na razmišljanje: kojim
novim vrstama drveća bj se mogla povećati proizvodnost postojećih i novih
kultura. Jer poslije obavljenih terenskih radova, opširnih opisa staništa i kultura,
raznih analiza, sinteza, komparacija, kombinacija i analogija trebalo je
šumskom gospodarstvu konkretno predložiti: kako usmjeriti daljnji razvitak
kultura. Da bi u određenim kulturama trebalo obavljati njegovanje, to je dovoljno
poznato. Da se na više položaje s humidnijim staništem mogu unijeti
bolje, mezofilne četinjače, to može zaključiti i svaki lugar na temelju temeljitijeg
pregleda razvojnog stanja sastojina, broj takvih kultura je neznatan, svega
dvije. Ali kojim bi se vrstama drveća mogao povećati proizvodni kapacitet na
većini staništa, to nije bilo jasno. Pronaći prihvatljivo rješenje; bilo je još
teže. I konačno, poslije mnogih uzaludnih pokušaja da se pronađe bar kakavtakav
izlaz, uspjelo je probiti tamu naših razmišljanja. Slučajno.


Ne, nije bilo posve slučajno. Iz davne prakse u šumarskoj operativi na
području Crikvenice i Novoga nesvjesno su ili podsvjesno izbijala sjećanja na
grupe topola u privatnim posjedima Vinodola. Ali ova su sjećanja bila, opet
nesvjesno, potiskivana činjenicom da su u Vinodolu najbolja staništa na području
Hrv. primorja. A staništa zajednice Seslerieto-Ostryetum gotovo sva
su losa do vrlo loiša. I potkraj jednog umornog i beznadnog dana, u području
ljutog Krša (u zaselku Klaričevac, između Senja i Krivog Puta), zapitam seljaka
Prpića kakva su mu ono debela stabla na njegovu posjedu. Bila su to
stabla domaće crne topole.


Izbor vrsta drveća


Autohtona crna topola (Populus nigra L.). Stabla domaće crne topole mogu
se naći na raznim staništima u Vinodolskoj kotlini i iznad nje, npr. nedaleko
kultura Pališin i Guč šumarije Crikvenica u predjelu zvanom Grohak i Solin;
također i u Istri. Ali topole u zaselku Klaričevac i u njegovoj okolici rastu na
brisanom prostoru poznate senjske bure. Na nadmorskoj visini oko 600 m. Dok
bor u obližnjoj kulturi Greben vrlo sporo napreduje, čak se nemalen broj stabala
i suši, topole u Klaričevcu uspješno odolijevaju i suhoj buri, i toplom
jugu, i jakoj vrućini i insolaciji, i velikoj studeni, i lošem mehaničkom sastavu
pedosfere, i pomanjkanju vlage u tlu (v. si. br. 3). Makar ovdje bura mehanički
i fiziološki vrlo štetno utječe na razvitak i održavanje vegetacije, krošnje
topola su normalno razvijene; nisu ni ekscentrične. Na deblu nema čičkavosti,
tehničke mane koja smanjuje kvalitet deblovine. To je, recimo, aridni
ekotip crne topole. Pred oko deset godina inozemstvo (Švicarska) je zamolilo
da se pošalju klonovi takve topole (Trockenpappel) za osnivanje pokusnih nasada.
Tada o njoj nismo ništa znali. Danas se rijetko gdje može naći po koje
stablo takve topole. Lišće crne topole odlična je stočna hrana, pa se, možda,
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 39     <-- 39 -->        PDF

baš pod utjecajem lisničarenja mnogo smanjila populacija topole na Kršu. Klonovi
ove topole koje je seljak Prpić, po svojoj metodi u obliku kolaca, posadio
dobro se razvijaju. Kad se po suvremenoj metodi obavi proizvodnja i sadnja
korjenaka i njega kultura ovog ekotipa crne topole (provenijenca Klarioevac),
uspjeh će biti mnogo bolji. Umjetnom hibridizacijom mogla bi se stvoriti dobra
sorta: kserofitnotermofitan biotip, otporan suhoći, vrućini, studeni i buri (podjednak
ekotipu provenijencije Klaričevac) i koji usto još brže raste, gradi bolji
oblik debla i stvara bolja tehnička svojstva drveta.


Mada su to samo prva opažanja i razmatranja i premda samo kompetentan
specijalista može da dalje ulazi u razmatranja, istraživanja i pokuse, smatram
da od suhog ekotipa crne topole provenience Klaričevac treba u sufomediteranskoj
zoni i u unutrašnjosti kontinenta osnovati matičnjake. Treba da
se organiziraju i provedu pokusi u raznim staništima zajednice crnog graba,
možda i na graničnim dijelovima zajednica bijelog i crnog graba


Prema dosadašnjim opažanjima može se preporučiti da operativa treba da
osniva nasade prvenstveno na boljim staništima. Što više u smjesi s borom:
30—40% crnog bora i 60—70% crne topole, odnosno jedan red bora i dva reda
topole. Jer bor je odlična meliorativna i dobra meliorativnc-produktivna vrsta
drveća, a topola je danas vrlo proizvodna vrsta, usto i odlična pionirska vrsta..


Slika br. 3 — Stabla aridnog ekotipa domaće crne topole (Populus nigra) na goleti
600 m n. v. I ova se vrsta drveća uspješno odupire lošim utjecajima čitavog kompleksa
ekoloških faktora. Ali krošnje, pod jakim utjecajima poznate senjske bure,
nisu razvila oblik zastave
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Hi, na relativno najboljim staništima, pod osnovanim kulturama topole, koja
brzo raste, osnivati podkulturu crnog bora, koji polagano raste. Topola razvija
prosječno plitak sistem korijena (u Klaričevcu jedna korjenova žila je duga
preko 7 m), a bor razvija prosječno dubok sistem korijena, pa ove dvije vrste
ne će mnogo međusobno konkurirati ni u atmosferi ni u pedosferi, pogotovu
kad se odredi dobar oblik smjese. Što je stanište lošije razmak topola treba
da je veći, jer je sistem korijena na suhijim tlima ekstenzivniji. Ovaj ekotip
topole mogao bi se upotrijebiti i za osnivanje »zračnih livada«, tj. za proizvodnju
lisnika odn. zimske stočne krme, možda i u zajednici s grmastim leguminozama
koje dobro podnose loš kompleks ekoloških faktora (po P. Z i a n i-u,
Coronilla i Cclutea). Jlnstitut za šumarska i lcvna istraživanja NRH već je unio
u plan rada osnivanje matičnjaka, istraživanja na postojećem drveću i osnivanje
pokusnih nasada; naš ekspert za topole I. Podhorsk i smatra da otkriće
suhog ekc´tipa crne topole može biti vrlo važno za područje srednje Evrope.


Ariš. (Larix decidua Mili.). U toku pregleda kultura utvrđeno je da postoje
mali nasadi evropskog ariša u dva predjela: Zavidova Kosa iznad zaselka
Mrzli Dol (Krivi Put) nedaleko Senja i Krilo ispod Oltara blizu zaselka Matešić
Pod odn. iznad priobalnog mjesta Jurjevo (v. si. br. 4). Oba nasada su na mikrostaništima
u kojima se nalazi donji dio disjunktne zone bukve. Stabla su,
vjerovatno zbog rijetkog sklopa, vrlo granata, ali grane su tanje nego na boru.
Visina stabala je veća nego u crnog boca. Ovo drveće je fiziološki zrelo i plod
ima dobru klijavost. pa kad se budu bolje ispitala svojstva i dobiju dobri rezultati,
mogu se ove grupe ariša izlučiti za sjemenske baze. Grupa ariša je i
u kulturama okoliša Francikovac nedaleko Vratnika, iznad Senja. Na temelju
dosadašnjih opažanja i prema poznatim ekološkim zahtjevima može se pretpostaviti
da se arišem mogu pošumljivati hladna staništa s dubljim i svježim
tlom u graničnom području bukve. Također i jela. Maksimalan prsni promjer
u proizvodnji ovih vrsta drveća ne bi smio biti veći od 35—40 cm.


Brucijski bor (Pinus brutia Ten.). Ekološki zahtjevi ovog bora su negdje
na granici ekoloških zahtjeva crnog bora i alepskog bora, ali su bliži zahtjevima
alepskog. Brucijski bor je, i prema sakupljenim podacima P a n o v a, otporniji
buri i suši nego alepski, brže raste nego crni bor, ponegdje mu je veći
visinski prirast nego alepskom boru i razvije bolji oblik stabla. Otporniji je
studeni nego alepski bor, ali mnogo´ manje nego crni bor i mnogo manje podnosi
loše mehaničke i fiziološke utjecaje bure. Bolje se razvija u malo strukturnim
tlima nego alepski. Dakle, brucijski bor bi bio za pošumljivanje toplijih
staništa mnogo´ bolji nego crni bor. Može se unositi u područje klimatogene
zajednice Carpinetum orientalis i u granične dijelove prema području zajednice
Seslerieto-Ostryetum; ah samo na one položaje koji nisu na udaru bure,
tj. u zatvorenija staništa s boljim tlima; jer, makar mu odgovaraju klimatske
okolnosti u doba vegetacije, studen i jake bure djeluju vrlo nepovoljno. Prema
tomu, trebalo bi osnovati pokusne nasade ovog bora. Pokuse bi trebalo provesti
također korzikanskim crnim bocom i grčkom jelom na zaštićenijim položajima
u toplijoj zoni crnog graba i u hladnijoj zoni bijelog graba.


Bršljan (Hedera helix L.). Da se u području turističkih naselja i jadranske
magistrale što prije ozeleni sivilo našeg golog Krša, bilo bi dobro da se mjestimice,
napose u rijetke kulture, unosi bršljan. Ova zimzelena puzavica i penjačica
na boljim staništima razmjerno brzo raste, pa može brže nego drveće pokriti
pećinaste tvorevine i rastresito kamer:je. Najbolje se razvija na humidni
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Slika br. 4 — Grupa ariša (Larix europea), osnovana u području zajednice crnog
graba na oko 500 m n. v. iznad Jurjeva nedaleko Senja. U uvali, koju zauzima
bukva, ariš razvija dobar rast i uzrast, stvara dobre plodove; sjeme se upotrebljava
za pošumljivanje


jim staništima. Ali se dobro održi i na prosječno aridnijim položajima, kao
npr. ponegdje na vrlo skeletnim i toplim položajima u kulturama Stinica, Klačnica
i Zavratnica kod Jablanca. Prema dosadašnjim opažanjima u području
Jablanca, nedovoljno se. i loše razvija ili uopće ne može uspijevati na onim
staništima na kojima rastu Pistacia terebinthus i Smilax aspera (i Rubia peregrina).
Na prosječno toplim i suhim staništima bršljan treba unositi na zasjenjenije
nanoekspozicije s dubljim tlima, u škrape, tj. na položaje s kratkom
dnevnom fotoperiodom. Na smirenijim dijelovima perimetra bujica ova zimzelena
povijuša mogla bi smanjiti udarce pljuskova i tako, u zajednici s drugim
vrstama drveća ili grmlja, sprečavati eroziju. Sade se reznice i, još bolje,
korjenjaci, proizvedeni od odrezaka stabljike ili korijena. Introdukcijom bršljana
u grupama mnogo se mogu uljepšati mikropejsaži naših primorskih naselja,
campinga i okoline jadranskog autoputa.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1962 str. 42     <-- 42 -->        PDF

PROBLEME DE LA PRODUCTIVITE DES PLANTATIONS DU PIN NOIR
D´AUTRICHE DANS LA ZONE SUB-MEDITERRANLENNE.
Contribution ä l´etude de l´introduction du Peuplier noir ainsi
que d´autres especes d´arbres


RESUME


Sur les terrains degrades et denudes en Yougoslavie on a pratique beaucoup
le reboisement avec du Pin noir d´Autriche. Au cours de derniers 100 ans (entre
70—100) dans la region sub-mediterraneenne on a reboise seulement avec le resineux
en question. Les objections ä 1 egard de ce procede ont ete faites il y a 10 ans tout
specialement de la part des experts de la FAO. Cependant il n´etait pas facile
ä trouver un remplacement ä cet -excellent resineux pionnier, et d´ameliration se
distinguant par un bon rendement, tout specialement dans la region sub-mediterraneenne
du karst.


En etudiant ce probleme par rapport ä la transformation des cultures de Pins
dans la region du Littoral croate l´A. a reussi ä decouvrir un ecotype autochtone du
Peuplier noir (provenance de Klaričevac pres de Senj). Ce Peuplier indigene s´est
localise dans la zone centrale de l´association de Seslerieto-Ostryetum Horv. Altitude:
600 m. Roche-mere: calcaire. Sol squelettique, superficiel, sec. A Senj (7 m
d´altitude) la temperature moyenne annuelle est de 14,3° C (maximum en juillet
23,8°C), la pluviosite moyenne annuelle 1350 mm. Type climatique d´apres Koppen:
Cfsax". Outre le sol sec et l´insolation forte le facteur ecologique le plus important
est le bora, vent tres sec et violent (jusqu´ ä 50 m/sec)´, done, la secheresse. Cet ecotype
aride du Peuplier noir est tres resistant ä la secheresse, ä la chaleur, au froid
et aux vents forts et e´est par ces qualites qu´il est interessant pour les stations arides
de l´Europe centrale et meridionale.


L´A. propose đ´etablir les quartiers et puis les plantations d´essai sur des
differentes stations dans les zones littorale et continentale. II recommande de creer
sur des meilleures stations les plantations melangees du Peuplier noir et du Pin
noir d´Autriche en proportion 60—70% Peupliers et 30—40Vo Pins, ä savoir, deux lignes
des Peupliers et une ligne des Pins, ou le type melange ä deux etages de fagon que
l´etage superieur est constitue des Peupliers et l´etage inferieur des Pins. Les Peupliers
avec un sous-bois constitue de legumineuses buisonnantes (Coronilla
et Colutea) peuvent fournir en forme de pretendus »pres aeriens« une base d´alimentation
d´hiver pour le betail. Le Pin noir d´Autriche doit constituer en meilleures
station l´essence principale de la plantation protegeant le peuplement contre les
influences nuisibles du bora (vent du N-NE) et ameliorant le sol. On doit etablir
les peuplements purs ou presque purs du Pin noir d´Autriche seulement sur des
stations tres mauvaises.


A la limite vers le Fagetum il est recommandable d´introduire un ecotype
correspondant du Meleze d´Europe; ä la limite vers la region de 1´Association du
Carpinetum orientalis sur des endroits abrites contre le bora on plante en Pinus
brutia. Autour des lieux touristiques et le long l´autoroute principale adriatique
(sur des stations plus humides, ä pente faible et l´insolation courte) on recommande
de creer les groupes de la Lierre, ainsi qu´on peut l´appliquer dans la region des
torrents. U ne conviennent pas ä la Lierre les stations occupees par Pistacia terebinthus,
Smilax aspera et Rubia peregrina; ou la plante au moyen de boutures
racinees.