DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 66     <-- 66 -->        PDF

nese izvještaj na idućoj sjednici imajući
,u vidu da naš Savez ima svoj Pravilnik,


— da se odbija molba za financijsku
pomoć NOO Donji Grad fonda za unapređenje
dječje zaštite, jer Savez nema sredstava,
— da se usvaja molba ing. Dragoljuba
Topalovića, iz Vučitrna, pa se otpisuje
njegovo dugovanje za Šumarski list i briše
kao pretplatnik,
— da se ne usvaja ponuda ing. Čeovića
da Savez štampa njegovu knjigu »Tragovi
divljači«, jer nema za to financijske
mogućnosti,
— da Sekretarijat razmotri pismo SITJ
o učešću naših organizacija i članova u
sprovođenju novog privrednog sistema i
u pružanju pomoći organima samoupravljaonia
u izradi Pravilnika o raspodjeli
čistog prihoda i osobnih dohodaka,
DOMAĆI STRUČNI ČASOPISI


DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


7/8 1961. — Međunarodni jesenski zagrebački
velesajam 1961. — Dr. ing. Fran
Podbrežnik: Utjecaj klime na tehničko
drvo. — Ing. Zvonimir Ettinger:
Tekuća traka u finalnoj proizvodnji. —
Ing. Milan Kovačevi ć: Viša tehnička
škola finalnog smjera u Novoj Gradiški.


´9/10 1951. S. Grgurić: Osvrt na ekonomiku
drvarske industrije Jugoslavije
1968—1960. — Ing. E. L e eh pa mm e r:
Uređaji za vitlanje piljene građe.


BIOLOŠKI INSTITUT NR SRBIJE


Zbornik radova, knjiga, 3, No 5, Beograd,
1960.


Dr Vojislav Miši ć i ing. Milorad! P opović
: Fitocenološka analiza smrčevih
šuma Kopaonika.


Knjiga 4, No 4. 1960. Dušan B. C o 1 i ć:
Pionirske vrste i sukcesije biljnih zajednica.


Knjiga 8 — 1961. Dr Dragica Stevanović
: Ekologija i dinamika populaci´e
Aeropus sibiricus L. na Kopaoniku.


RADOVI NA ISTRAŽIVANJU


TOPOLA — Beograd


2-1960. — Dr S. Džekov: Sistematski
položaj, geografske i ekološke osobine


šumsko-uzgojna svojstva domaće sive
topole (Populus canescens Sm.) u NR Makedoniji.
— Ing. B. Jovanović i ing.


A. Tučo vi ć: Neka naša iskustva sa hi—
da su na nacrt zakona o dopunskim
odredbama Osnovnog zakona o šumama
NRH dala kotarska šum. društva, pa Savez
zbog toga ne daje svoje primjedbe,
— da je prema usmenim obavještenjima
sadnja šumarskog drveća na Sporne ngroblju
u Kragujevcu odgođena, pa treba
sačekati nova utanačenja,
— da se tiskanice i dalje šalju poručiocima,
da se štampaju tiskanice koje se
traže, da se koriste lične veze radi naplate
dugovanja i da se radi dugovanja posjeti
šumska gospodarstva sa većim iznosima
dugovanja, pa tom prilikom uznastojati
da se proda što veći broj tiskanica.
— da tajnik stupi u kontakt sa Šumarskim
društvom Zagreb radi preuzimanja
nadležnosti za društvene č.etvrtke, organizaciju
predavanja i dečeka Nove Godine.
briđizacijom topola. — Ing. E. G e o r g ijević
i ing. V. Vaclav: Prilog poznavanju
štetnih insekata na topolama u NR
BiH. — Ing. I. Mikloš : Prilog poznavanju
štetnih insekata na, topolama u NR
Hrvatskoj. — Dr J. Soljanik; Beli jablan
(Populus thevestina Dođe) u usloviraa
AKMÖ. — Dr R. B e n i ć: Raspored
nekih fizičkih svojstava drveta u deblu
bele topole i bele vrbe.


GLASNIK PRIRODNJACKOG


MUZEJA — Beograd


16-1960. — B. Jovanović i A. T ucović
: Novi hibridi topola proizvedeni u
1958. g. — B. Jovanović: Mešovita šuma
hrastova sa grabićem na Fruškoj gori.


— M. J a n k o v i ć i R. B o g o j e v i ć:
Prethodno saopštenje o zajednici OrnetoAsr´hodeletum
al´bae (Ass. nova prov.) na
krečniačkim padinama planine Rosulije u
Metohiji.
LES — Ljubljana


8-196:1. — Dr S. Ko mar: Novi zakon


o šumama. — Dr R. C i v i d i n i: Novi pokušaj
upotrebe drva za podove. — M.
Mirk o vić : Analiza izvršenja polugodišnjeg
plana proizvodnje u drvarskoj industriji
Slovenije. — Prof. P. Kog ej:
Prednosti i mane podijeljenog rada. — A.
Renič : Elektrostatičko prskanje. — Ing.
M. S 1 o v n i k: Organizacija rada u »Školskom
centru za drvarsku industriju NR
Slovenije«.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 67     <-- 67 -->        PDF

PRIRODA — Zagreb


6-1961. — Drugi kongres biologa Jugoslavije.
— Dr. T. Varićak: Zoološka
stanica u Napulju.


7-19161. — B. Butorac: Izgubljeni
svijet. — M. Dubac : Uzroci šumskih požara
uz jadransku obalu. — Bilj,ke na palmi.
— S. F.: Pošumljavanje pampasa u
Argentini.


OBAVIJESTI Instituta za šum. i lov.
istraživanja NRH — Zagreb


3/6-1961 — Ing. D. Hanzl i ing. V.
Hren : Razdioba područja sjeverne Hrvatske
na sjemenarske cjeline.


HORTIKULTURA — Zagreb


1/2-lS´Sl. — Dr E. Po lak : Spomenici
kulture iz NOBe. — Ing. R. Kevo: Prircđne
karakteristike Medvednice i izbor
odgovarajuće kategorije zaštite. — Ing. Z.
Frölich : Park i dječje igralište Opatovina
u Zagrebu. — iDr ing. R. PlavšićG
o j k o v i ć : Arboretum Mlinjani. —
Prof. F. Kušan : Međunarodno savjetovanje
tehničkih rukovodilaca botaničkih
vrtova u Stuttgartu. — Ogrin : Prikaz
kniige G. Krüssmanna: Die Nadelgehölze,
11930. P. Parey, Berlin.


ŠUMAR — Beograd


1/2-1961. — Novogodišnja poruka predsjednika
Tita. — Ing. Lj.Marković:
Nega šuma. — V Pa viće vic: Naše gore
i gorani. — M. Brevinac: Zlatiborski
primer. — Ing. S. Radulović: Čuvanje
šumskog semena. — Položaj, dužnosti
i prava lugara u šumskom gazdinstvu


— poduzeću. — Ing. M. Popović: šta
lugar treba da zna o lovačkoj pušci sačmarici.
— Ing. M. L j u j i ć: Organizacija
upravljanja opštenarodnim šumama u NR
Srbiji.
3-1981. — Ing. S. Kolar ović: Tara,
jedna od naših najlepših planina. — S. D.
Nikolić : Šumska gazdinstva u Makedoniji
posluju kao privredne organizaciie.


4/5-1961. — Ing. S. Plavšić: Plantažno
gajenje topola. — Ing. S. Radulović:
Setva semena u šumskom rasadniku.
— Ing. D. T opal ović: Pošumljavanje
objekta »O´blevik«. — Ing. M. J ovanović
: Pakovanje sadnica za prenos
na veće udaljenosti. — Ing. D. Veličković:
Bujice i erozija u slivu Morave. —
Ing. M. Doric: Zutotrba. — M. Milošević-
Brevinac: Novi izgled Grdeličke
klisure.


6-1981. — Ing. Lj. Marko v i ć: Nega
šuma. — Ing. S. Plavšić: Plantažno gajenje
topola (sadnja sadnica i njihova nega).
— Ing. D. Panić : Premer dubećih


stabala pomoću pada prečnika. — A. U.:
O svetskom šumskom bogatstvu.


7/0-1991. — Dvadesetgodišnjica narodnog
ustanka. — Dr S. K o m a r: Novi zakon
o šumama. — Ing. M. Ljujić:
Osnovni zakon o šumama i reorganizacija
lugarske službe. — Ing. Lj. Marković:
Postupak sa sastojinama pojedinih vrsta
domaćih četinara. — Ing. Đ. Panić : O
merenjima u geodeziji i primeni nekih tablica
pri tom. — M. Milošević-Brevinac
i Lj<. Đenić: Nekoliko reci o nestajanju
i obnavljanju šuma na Zlatiboru.
— Ing. R. Milosavljević: Suzbijanje
šumskih insekata aviometodom. —
Ing, B. S. Jovanović: Prva proizvodnja
semena crnog bora u Fruškoj gori. —
Ing. M. Doric: Borove zolje. — M. R a jčić´:
Neka pitanja organizacije šumarstva
na području našeg golog Krša.


9>´T0-1961. — N. Anđelić: Zaštita
šuma u administrativno-kaznenom postupku.
— Ing. M. Zivojinović: Nepotpunost
i neopravdanost nekih propisa


o šumsko-tehničkom izvršnom osoblju. —
Ing. Lj. Marković: Nega šuma. — R.
2. Pa j ović: Sakupljanje zbirki i kolekcija
treba da je sastavni deo rada lugaea
na terenu. — M. Periškić: Ekskurzija
u rasadnik populikultura. — Ing.
B. Marić: Ozren. — Ing. R. Milosavljević
: Suzbijanje šumskih požara
aviometodom. — Ing. D. čolić : Riđi
šumski mrav pod zaštitom države. — Lugari,
učesnici u NOB nam pišu.
ŠUMARSKI PREGLED — Skopje


1/2-1981. — Ing. B. Todorovski:
Masovna pojava ´obične zolje (Diprion pini
L.) u prijepskom području. — Ing. M.
Koleva-Šekutkovska: Stigmatea
mespili (Sorauer) i u šumskim rasadnicima.
— Prof. Chr. Moulopoulos: Jelove
šume u Grčkoj. — Prof. dr B. P e j o-
ski: Kratka analiza proizvodnje borove
smole u Mariovu. — Ing. V. :S t e f a n o v-
ski : Neki problemi proizvodnje furnira u
poduzeću za drvarsku industriju »Treska«
u Skopju. — Prof. dr R. Jovetić: Rajoniranje
na terenima za uzgajanje jarebica
i fazana na području NR Makedonije.


3/4-19611. — Dr S. Komar: Novi zakon
o šumama. — Dr M. Zorbovski:
Neki ekonomsko-organizacijski problemi
šumarstva u novim uslovima. — Ing. M.
Koleva-Sutkovska: Pojava rđe
(Puccinia pruni spinosae Pers.) na bademu.
— Ing. P. Popovski: Giberlinska
kiselina kao stimulator rastenja bilja. —
Dr B. P e j o s k i : Proizvodnja borove
smole u NR Makedoniji u g. 1960. — Ing.


Š77