DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 64     <-- 64 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


1. sjednice — konstituirajuće — Upravnog
odbora Saveza šumarskih društava
Hrvatske, održane dne 3. VII 1991. g.
Prisutni: predsjednik dr M. Androić,
Cvitovac, Mačešić, Fašaić, Sekalec i Zukina
od Upravnog odbora, te Dragišić i Potočić
od Nadzornog odbora.


Predsjednik Androić otvara sjednicu i
predlaže dnevni red: 1. Konstituiranje novog
Upravnog odbora Saveza, 2. Razno.
Dnevni red se prihvaća.


Ad. 1: Odsutni: Čop, Zivković, Mott,
Gregić i Lukšić. Utvrđuje se kvorum za
donošenje zaključaka, i nakon dulje diskusije
odbor se konstituirao:


Predsjednik: dr Milan Androić


Potpredsjednici: ing. Vid Fašaić i ing.
Zeljko Sekalec


Tajnici: ing. Bogomil Čop i ing. Rafael
Mott


Blagajnik: ing. Vilim Zivković


Urednik Šumarskog ista: ing. Vjeko


slav
Cvitovac
Ekonom: Ilija Lukšić
Knjižničar: ing. Bozo Mačešić
Odbornici: ing. Ivan Žukina i ing. Marko
Gregić.
Radi rasterećenja ing. B. Čopa, preuzet
će ulogu predsjednika komisije za
produktivnost rada ing. M. Gregić.
Cvitovac će preuzeti uredništvo Šumarskog
lista krajem godine, odnosno sa prvim
brojem 1962.
Nadzorni odbor se konstituirao kako
slijedi:
Predsjednik: ing. P. Dragišić
Članovi: ing. J. Peternel i dr Z. Potočić.
Ad. 2: Predsjednik Androić napominje,
da je potrebno da se posebno priznanje
dade dosadašnjem dugogodišnjem blagajniku
i tajniku prošlog Upravnog odbora
Saveza. Zaključuje se, da se izvrši na slijedećem
Plenumu.
Nadalje, nužno je aktivirati komisije
na čiji rad će se oslanjati novi Upravni
odbor Saveza.
Predsjednik iznosi potrebu, da Upravni
odbor ovlasti predsjednika, tajnika i
blagajnika, da u hitnijim slučajevima postupaju
po svom najboljem nahođenju,
jer se odbor neće moći tako često sastajati
(po Statutu svaka 2 mjeseca) s time,
da se te odluke i postupci iznesu pred
upravni odbor radi naknadnog odobrenja.
Prijedlog predsjednika se prihvaća.


Nakon toga predsjednik zaključuje ovu
prvu, konstituirajuću sjednicu Upravnog
odbora.


ZAPISNIK


2. sjednice Upravnog odbora Saveza
šumarskih društava Hrvatske, održane 10.
X 1961. g.
Prisutni: Fašaić, Sekalec, Cvitovac,
Zivković, Zukina, Mott i Lukšić od Upravnog
odbora, te Dragišić i Potočić od Nadzornog
odbora.


Predsjednik dr M. Androić zbog druge
sjednice zakazane u isto vrijeme, prisustvovao
je samo pri kraju sjednice.


Potpredsjednik Fašaić otvara sjednicu
i predlaže dnevni red:


1. Izvještaji o tekućim poslovima
2. Zaključci XX Plenuma Saveza
ITSIDJ
3. Pripreme za IV Kongres
4. Aktiviranje komisija
5. Razno
Predloženi dnevni red se prihvaća.
Prije prelaza na dnevni red konstatirano
je da sjednici prisustvuje više od polovine
članova, pa se prema Statutu mogu
donositi zaključci.


Sjednici ne prisustvuje Čop, Mačešić,
Gregić i Peternel.


Ad 1.


Na zapisnik 1. sjednice nema primjedaba.


Tajnik izvještava da je rješenje o davanju
pola zgrade u vlasništvo Saveza postalo
pravomoćno, pa se zaključuje da se


o daljnjim mjerama zatraži savjet od
pravnika Vučkovića i da se pitanje njegovog
honorara za pravne savjete oko
zgrade iznese na iduću sjednicu.
Udruženje studenata šumarstva, Zagreb,
moli pomoć za nabavu aparata u cilju
izdavanja skripata, pa se zaključuje
da se molbi ne može udovoljiti, jer se Savez
nalazi u nezavidnoj financijskoj situaciji.


Zaključuje se da Savez ne učestvuje
na VI Jugoslavenskom sajmu knjiga koji
će se održati od 3. do 8. XI 1961. god. u
Beogradu.


Grafički zavod Hrvatske priprema
štampanje fotomonografije »Jugoslavija
danas« uz cijenu ođ 6000 din. pa se zaključuje
da se knjižničar detaljnije zainteresira
o sadržaju fotomonografije i podnese
prijedlog o korisnosti nabavke.


Ad 2.
Tajnik izvještava da je održan XX plenum
C. O. Saveza ITŠIDJ od 23. do 26.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 65     <-- 65 -->        PDF

IX 1961. g. u Sloveniji na kojem su doneseni
slijedeći zaključci:


— Pošto renta u šumarstvu predstavlja
složeno i važno pitanje koje nije dovoljno
proučeno, primjenu rente treba odgoditi
do savjetovanja o problemima šumarstva
i drvarske industrije koji će se
održati u maju 1962. god. uz IV kongres
ITŠIDJ.
— Savezni osnovni zakon o šumama
predviđa donošenje saveznih propisa koje
treba što prije donijeti i u tom smislu
poduzeti korake kod nadležnih organa.
— Republički savezi treba da do 31. X
o. g. zauzmu stanovišta po zaključcima o
obrazovanju stručnih kadrova.
— Republički savezi treba da do 30. XI
o. g. dostave mišljenja i prijedloge o Statutu
SITŠIDJ.
— Republički savezi treba da do 31.
XII o. g. predlože odnosno da revidiraju
prijedloge o počasnim i zaslužnim članovima
kako bi se na idućem plenumu mogao
donijeti konačan prijedlog za IV kongres.
— Razmjena je stručnjaka sa Bugarskom
i Mađarskom putem ekskurzija
usvojena i to na bazi grupa od po 10 stručnjaka,
a u smislu stava Komisije za međunarodne
veze SSRNJ.
— Usvojena je odluka C. O. da se na
savjetovanju o sjemenarstvu u Poljsku
uputi kao delegat ing. Miran Brinar.
— Svjetsku izložbu šumarstva i drvarske
industrije u Düsseldorfu posjetit će
na račun i ispred Saveza ing. Rajica Đekić.
— Urednik druge enciklopedije dr
Zvonko Potočić treba da revidira prijedloge
republičkih saveza, jer je uočeno
da kriteriji nisu bili ujednačeni.
— Društvo lugara traži podršku za njihovo
postojanje. Ovo pitanje treba proučiti
i iznijeti na idući plenum. Ako ovo
pitanje postane hitne prirode, predsjedništvo
će zauzeti stav.
— Usvojen je prijedlog budžeta Saveza
za 196.2. god.
— Formirana je komisija koja treba
da predloži pismeno priznanje predsjedniku
Rajici Đekić za dugogodišnji i uspješni
rad u Savezu ITŠIDJ. Komisiju sačinjavaju
Zdravko Turk, Ljubomir Petrović
i Dušan Oreščanin.
— Konačan stav o držanju i dogovaranju
delegata, upućenih na kongres JUFRO
u Beč, zauzet će Savez kada primi sve izvještaje.
— Visina dnevnica ostaje ista kao do
sada.
— Slijedeći plenum održat će se početkom
aprila 1962. god. s tim, da Predsjedništvo
odredi mjesto održavanja plenuma.
U vezi prednjih zaključaka doneseni
su slijedeći zaključci:


— Po pitanju obrazovanja stručnih kadrova
naš Savez ima određen stav kojega
treba formulirati i do 31. X o. g. dostaviti
Savezu ITŠIDJ.
— Statut SITŠIDJ iznijeti na iduću
sjednicu s tim, da tajnik predloži eventualne
primjedbe.
— Po pitanju počasnih i zaslužnih članova
određena je komisija od Zvonka Potočića,
Pere Dragišića i Bože Mačešića sa
zadatkom da upravnom odboru podnese
pravovremeno prijedlog kako bi naš Savez
mogao na vrijeme udovoljiti zaključku
XX plenuma SITŠIDJ.
Ad 3.


Tajnik izvještava da su na XX plenumu
SITŠIDJ u vezi održavanja IV kongresa
doneseni slijedeći zaključci:


— Osniva se kongresni odbor u čiji sastav
ulaze ispred Saveza ITŠIDJ predsjednik,
sekretar i blagajnik, predsjednici
republičkih saveza, a ispred Saveza
ITŠID Hrvatske kao domaćin tajnik i blagajnik.
— Osniva se radni odbor u čiji sastav
ulaze predsjednik, oba potpredsjednika,
tajnik i blagajnik Saveza ITŠID Hrvatske
i ispred Saveza ITŠIDJ sekretar.
Predsjednika ovog odbora određuje domaćin
i on ulazi u sastav kongresnog odbora.
— Formirana je komisija za izradu
kongresnih teza i to: Cop, Potočić, Sučević,
Fašaić i predstavnik Slovenije. Teze
treba izraditi do 1. XI o. g.
Za predsjednika radnog odbora u vezi
održavanja IV kongresa jednoglasno je
određen Bogomil Čop.


Ad 4.
Zaključeno je da se održi sastanak sa
predsjednicima stalnih ´komisija na kome
bi se razmotrila kako aktivizacija komi


sija tako i donošenje programa rada.
Ad 5.
Po ovoj točki dnevnog reda zaključe


no je:


— da se izrade novi pečati Saveza u
smislu Statuta,
— da Savez predstavljaju kao ovlašćeni
potpisnici kod banke Androić, Mott,
Zivković i Čop,
— da blagajnik prostudira Pravilnik o
radnim odnosima i plaćama radnika i službenika
u organizacijama SITJ i da pod