DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 64     <-- 64 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


1. sjednice — konstituirajuće — Upravnog
odbora Saveza šumarskih društava
Hrvatske, održane dne 3. VII 1991. g.
Prisutni: predsjednik dr M. Androić,
Cvitovac, Mačešić, Fašaić, Sekalec i Zukina
od Upravnog odbora, te Dragišić i Potočić
od Nadzornog odbora.


Predsjednik Androić otvara sjednicu i
predlaže dnevni red: 1. Konstituiranje novog
Upravnog odbora Saveza, 2. Razno.
Dnevni red se prihvaća.


Ad. 1: Odsutni: Čop, Zivković, Mott,
Gregić i Lukšić. Utvrđuje se kvorum za
donošenje zaključaka, i nakon dulje diskusije
odbor se konstituirao:


Predsjednik: dr Milan Androić


Potpredsjednici: ing. Vid Fašaić i ing.
Zeljko Sekalec


Tajnici: ing. Bogomil Čop i ing. Rafael
Mott


Blagajnik: ing. Vilim Zivković


Urednik Šumarskog ista: ing. Vjeko


slav
Cvitovac
Ekonom: Ilija Lukšić
Knjižničar: ing. Bozo Mačešić
Odbornici: ing. Ivan Žukina i ing. Marko
Gregić.
Radi rasterećenja ing. B. Čopa, preuzet
će ulogu predsjednika komisije za
produktivnost rada ing. M. Gregić.
Cvitovac će preuzeti uredništvo Šumarskog
lista krajem godine, odnosno sa prvim
brojem 1962.
Nadzorni odbor se konstituirao kako
slijedi:
Predsjednik: ing. P. Dragišić
Članovi: ing. J. Peternel i dr Z. Potočić.
Ad. 2: Predsjednik Androić napominje,
da je potrebno da se posebno priznanje
dade dosadašnjem dugogodišnjem blagajniku
i tajniku prošlog Upravnog odbora
Saveza. Zaključuje se, da se izvrši na slijedećem
Plenumu.
Nadalje, nužno je aktivirati komisije
na čiji rad će se oslanjati novi Upravni
odbor Saveza.
Predsjednik iznosi potrebu, da Upravni
odbor ovlasti predsjednika, tajnika i
blagajnika, da u hitnijim slučajevima postupaju
po svom najboljem nahođenju,
jer se odbor neće moći tako često sastajati
(po Statutu svaka 2 mjeseca) s time,
da se te odluke i postupci iznesu pred
upravni odbor radi naknadnog odobrenja.
Prijedlog predsjednika se prihvaća.


Nakon toga predsjednik zaključuje ovu
prvu, konstituirajuću sjednicu Upravnog
odbora.


ZAPISNIK


2. sjednice Upravnog odbora Saveza
šumarskih društava Hrvatske, održane 10.
X 1961. g.
Prisutni: Fašaić, Sekalec, Cvitovac,
Zivković, Zukina, Mott i Lukšić od Upravnog
odbora, te Dragišić i Potočić od Nadzornog
odbora.


Predsjednik dr M. Androić zbog druge
sjednice zakazane u isto vrijeme, prisustvovao
je samo pri kraju sjednice.


Potpredsjednik Fašaić otvara sjednicu
i predlaže dnevni red:


1. Izvještaji o tekućim poslovima
2. Zaključci XX Plenuma Saveza
ITSIDJ
3. Pripreme za IV Kongres
4. Aktiviranje komisija
5. Razno
Predloženi dnevni red se prihvaća.
Prije prelaza na dnevni red konstatirano
je da sjednici prisustvuje više od polovine
članova, pa se prema Statutu mogu
donositi zaključci.


Sjednici ne prisustvuje Čop, Mačešić,
Gregić i Peternel.


Ad 1.


Na zapisnik 1. sjednice nema primjedaba.


Tajnik izvještava da je rješenje o davanju
pola zgrade u vlasništvo Saveza postalo
pravomoćno, pa se zaključuje da se


o daljnjim mjerama zatraži savjet od
pravnika Vučkovića i da se pitanje njegovog
honorara za pravne savjete oko
zgrade iznese na iduću sjednicu.
Udruženje studenata šumarstva, Zagreb,
moli pomoć za nabavu aparata u cilju
izdavanja skripata, pa se zaključuje
da se molbi ne može udovoljiti, jer se Savez
nalazi u nezavidnoj financijskoj situaciji.


Zaključuje se da Savez ne učestvuje
na VI Jugoslavenskom sajmu knjiga koji
će se održati od 3. do 8. XI 1961. god. u
Beogradu.


Grafički zavod Hrvatske priprema
štampanje fotomonografije »Jugoslavija
danas« uz cijenu ođ 6000 din. pa se zaključuje
da se knjižničar detaljnije zainteresira
o sadržaju fotomonografije i podnese
prijedlog o korisnosti nabavke.


Ad 2.
Tajnik izvještava da je održan XX plenum
C. O. Saveza ITŠIDJ od 23. do 26.