DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 56     <-- 56 -->        PDF

SADAŠNJE STANJE DRVARSKE INDUSTRIJE


Prikazana sirovinska baza, kao i industriska prerada drveta, očigledno pokazuju
da stanje prerade drveta nije ni iz daleka na onoj visini, kako bi to
moglo da bude pri današnjem stepenu razvoja opštih tehničkih dostignuća.
Akcent koji je ovde posebno dat na primarnu preradu, zaslužuje i dalje punu
pažnju. Jedno teško nasleđe prošlosti ne može se ni lako, ni brzo odstraniti.
Taj posao odvija se polako i on će se jednim planskim razvojem svesti na; pravu
meru. Već sada se mogu navesti neki podaci koji ukazuju na pozitivne promene
koje su se desile u poslednjih nekoliko godina u primarnoj preradi drveta.
Prema najnovijim podacima, a na osnovu snimanja stanja drvno-industriskih
preduzeća NR Srbije (akciju snimanja izvelo je Udruženje drvarske industriie
Jugoslavije — Sekcija za NR Srbiju — i Sekretarijat za industriju IV NR Srbije),
stanje kapaciteta na dan 1. I 19´58 godine uporedeno sa stanjem kapaciteta
1949/50 godine je sledeće:


Stanje kapaciteta primarne prerade drveta


m3 oblovine


Stanje kapaciteta
1949/50 ´ 1. I 1958
Vrsta kapaciteta 1 2 2:1


1. Pilane 588.500 404.600 80
2. Furnir 3.500 9.500 273
3. Šperploča 5.100 11.1500 225
4. Panel ploče 3.600 10.000 280
Treba napomenuti, da je Udruženje drvar, industrije obuhvatilo popisom
samo preduzeća koja su članovi Udruženja. Slika je verovatno još poraznija,
kada bi se prišlo totalnom snimanju svih pogona koji se bave preradom drveta.


Pa i prema ovim podacima vidi se da su kapaciteti pilanske prerade još
uvek neverovatno´ visoki. Istina, utešno je da se kapaciteti pilanskih pogona
smanjili za 20% a da su porasli kapaciteti furnira, šper i panel ploča. I ti smanjeni
kapaciteti pilanske industrije su u disproporciji sa sirovinskom bazom.
Jednovremeno´, kada je vršena anketa preduzeća drvar, industrije, Sekretarijat
za šumarstvo NRS izvršio je analizu šumskog fonda. Po tim podacima, na teritoriji
NR Srbije, potencijalne mogućnosti šumskog fonda iznose 305.960 m3 trupaca
za rezanje, tj. šumski fond pokriva oko 77% pilanske kapacitete. Dakle,
tako stoji odnos između pilanskih pogona i sečnih mogućnosti.


Međutim, ako se razmotre podaci o stvarnoj potrošnji trupaca za rezanje
za zadnje tri godine, stvar stoji sasvim drugačije. Evo tih podataka za period
od 1956 do 1958 godine.


Utrošak trupaca za rezanje
u 000 m3 oblovine
Prerađeno Kapaciteti pilana */o kori´šćenja
Godina trupaca ´2 X 8:h kapaciteta


19156 206 525 30°/«
1957 220 465 47*/»
191518 212 485 4dV»


466