DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 52     <-- 52 -->        PDF

dobnih šuma trebalo bi da su povoljniji. Međutim, kod prebornih šuma struktura
je kako po vlasništvu tako i po rasporedu debljinskih razreda u prošeku
prilično povoljna.


U Jugoslaviji najviše nedržavnih šuma ima NR Slovenija (69%) i NR Srbija
(43%). Ali dok su u Sloveniji ove šume u većim kompleksima u kojima se može
racionalno gazdovati i vršiti industriska eksploatacija, dotle su u Srbiji to većinom
manje šumske površine za podmirenje sopstvenih potreba. Sve ove okolnosti
ukazuju da u NR Srbiji ne postoje uslovi za veći broj jakih drvno industriskih
pogona, koji bi za svoje snabdevanje imali osiguranu povoljnu sirovinsku
bazu.


Struktura po vrsti drveća:


Drvna masa Od toga u užoj Srbiji
Vrsta drveća u 000 ms V. 000 m» h
Hrast 17.850 17 11.800 13,5
Bukva 66,000 60 59.600 68,0
Ostali tvrdi lišćari 11.8C0 11 7.950 9,0
Meki lišćari
Četinari
3.200
10,650
2
10
50
7.700
0,5
8,8
Ukupn o 110.000 10O 87.000 100,0


Iz ove strukture se vidi da je u NR Srbiji glavna vrsta bukva i da četinara
ima vrlo malo. Ovaj odnos je na području uže Srbije još izraziti, jer su četinari
zastupljeni manje od 1/10 (8,8%). .


Usled izrazitog nedostatka četinarskog drveta mora se drv. industrija
usmeravati tako da se eliminiše u što većem stepenu upotreba četinarskog drveta.
Ovde se napominje da se u porečjima Morave i njenih pritoka mogu uzgajati
odlične topolove kulture kao i u Vojvodini u porečjima Dunava, Save i Tise.


Za proizvodnju panela koji je neophodan u finalnoj´, proizvodnji (u proizvodnji
nameštaja) uvoze se četinarski trupci i četinarska rezana građa. Međutim,
nabavka četinarske građe je svakim danom sve teža. Umesto panela mogu se u
finalnoj proizvodnji upotrebi ti ploče iverice, za koje se kao sirovina mogu koristiti
bukovi otpaci i topolove sečenice i oblice. Time se omogućuje ušteda znatnih
količina četinarskog drveta i proširuje sirovin-ska baza za finalnu industriju.
Ekonomična proizvodnja ovih ploča za koju se upotrebljavaju otpaci drvar.
industrije i manje vredni šumski sortimenti, najbolje je zagarantovana u drvnom
kombinatu. Drvni kombinat je neophodan uslov za iskorišćen-je otpadaka
i racionalno korišćenje drveta uopšte.


STRUKTURA POTROŠNJE DRVETA U NR SRBIJI


Postoje uglavnom tri kategorije potrošača drveta: — seosko stanovništvo,


— gradsko stanovništvo i — industrija i zanatstvo.
Prema anketi koju je izvršio Zavod za ztatistiku i evidenciju FNRJ potrošnja
drveta u seoskim domaćinstvima iznosila je u 1951 godini 12,960.000 m3


Od ove količine otpada na drvo< dobijeno iz voćnjaka, vrzina,
međa, ograda 1,302.000 ms
a iz šume . 11,658.000 m*


462