DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 27     <-- 27 -->        PDF

NOVE MJERE ZA UNAPREĐENJE SJEMENARSTVA I
RASADNICARSTVA


Ing. VLADISLAV BELTRAM


UVOD


OCETINJAVANJE lišćarskih šuma te podizanje intenzivnih nasada i plantaža
spadaju među krupne zadatke šumarstva. Za uspješno* ostvarenje postavljenih
zadataka potrebno je:


— što racionalnije iskoristiti postojeće sjemenske baze za dobijanje sjemena,
— osigurati što veću proizvodnju kvalitetnog sjemenskog materijala, uz
najmanje gubitke od bolesti, štetočina i vremenskih nepogoda.
Predložene nove mjere iznesene su u najkraćem obliku, potrebnom za njihovu
praktičnu primjenu. Dokumentacija prikazanog materijala donesena je
na kraju pod Izvori.


Kod primjene u praksi, naročito kod upotrebe boraksa, treba se striktno
pridržavati uputstava, stečenih na osnovu 9-godišnjih naših iskustava, kako ne
bi došk> do nepotrebnih gubitaka. Stručna literatura o tome nema tačnijih i
sigurnijih podataka.


Za folijarnu ishranu u rasadniku, prema Šumakovu , potrebni su ogledi
sa NPK đubrivima.


SJEMENARSTVO


Mikroelemenat bor — stimulator uroda u sjemenskim sastojinama


U našoj zemlji imamo mnogo sastojina i grupa stabala četinara dobrog porijekla:
jele, smrče, alpskog i nizinskog ariša, bijelog i crnog bora, duglazije,
borovca, Lawsonske paciprese, sekvoje itd. Kako´ za očetinjavanje lišćarskih
šuma, tako i za nove kulture i plantaže, trebaju nam ogromne količine sjemena.


Preduzeti moramo, prije svega, mjere za stimulaciju sjemenskog uroda, kako
bi u što većoj mjeri mogli da iskoristimo´ postojeće izvore sjemena. Jednako
važna je stimulacija uroda i kod sjemenskih plantaža.


Najvažniji poznati stimulator za urod je mikroelemenat bor, koji se u
svijetu na veliko upotrebljava u poljoprivedi, naročito´ u voćarstvu i povrtlarstvu.


Scharre r (1) u svome radu O´ biohemiji mikroelemenata govori o> elementu
boru na 76 strana, na temelju 528 citiranih rasprava o tom elementu iz
svih kontinenata. Scharrer prikazuje uspješan način folijarne ishrane (preko
lišća) elementom borom, prskanjem odnosno oročavanjem ili zamagljivanjem
rastopinom boraksa (natrijevog tetraborata).


437
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Specijaln-a borna đubriva nailaze u sjevernoj Italiji na sve širu, vrlo uspješnu
primjenu kod svih poljoprivrednih kultura, bez iznimke. Elemenat bor
izaziva bujan i zdrav porast bilja, značajno* povećava sadržaj šećera u listu i
stabljici, što daje bogat i kvalitetniji urod plodova u svim kulturama. Osim
đubrenja u zemljište, još se naročito ističe korist prihranjivanja preko lista 0.4
do 0.5%-tnO´m rastopinom boraksa, sa najboljim i najbržim učinkom, bez obzira
na to. da li postoji u zemljištu oskudica u boru ili ne. U specijalnom broju revije
»La Difesa« (2). u riječi i slici prikazani su uspjesi primjene bora na raznim
poljoprivrednim kulturama i data su detaljna uputstva za praktičnu upotrebu.


Na međunarodnom savjetovanju o hemijskim đubrivima g. 1956 u Beogradu,
R o t i n i (3) u svome prikazu o primjeni bornih đubriva, ističe uspjeh upotrebe
20—40 kg boraksa na hektar površine u mladoj šumi. koja je pod utjecajem bora
dala bogat urod sjemena sa 90% klijavosti. Bor je davan zemljištu u vidu soli.
Kod toga treba naglasiti da je bor jedan od najvažnijih elemenata, koji je bilju
od prirode neophodno* potreban za cvjetanje i urod a ne možda neko´ strano> stimulativno
sredstvo!


Stoga je potrebno, da se i kod nas iskoriste strana iskustva i naprave pokusi
u šumarstvu prskanjem, još bolje orošavanjem ili zamagljivanjem, gornjeg
dijela krošnje sjemenskih stabala, grupa stabala i sastojina, pomoću atomizera
(molekulatora) boraksom, koji se dobije u vidu kovačkog (tehničkog) i toaletnog
boraksa:rastopinom od 0.3°/o, kada su stabla u punoj cvatnji, za bolji urod u istoj
godini,

rastopinom od 0.5%, ako stabla uopće nisu cvjetala, ili poslije cvatnje,
kada je novo lišće (iglice) već skoro normalne veličine, za stimulaciju u
slijedećoj godini.
(Potanje uslove kod tretiranja boraksom vidi u poglavlju: Način upotrebe
boraksa!)


Elemenat bor ne izaziva samo dobar urod sjemena odlične klijavosti nego
jača i fiziološku otponost krošnje i čitavog stabla, tako da pojačanje uroda ni
najmanje ne iscrpljuje biljku.


Folijama ishrana (preko lista) mikrođubrivima je savremeriija i daleko ekonomičnija
nego li đubrenje istim đubrivima u zemljište i nalazi u svijetu na sve
veću primjenu, već i radi toga, jer se učinak folijarne ishrane primjećuje često
već nakon nekoliko* dana iza upotrebe. Primjenjuje se samo* za vrijeme najbujnije
vegetacije!


Na međunarodnom savjetovanju o šumarstvu g. 1960 u Seattle-u stručnjaci
iz Indije navodno su isticali veliku vrijednost folijarne ishrane kod sjemenskih
plantaža.


Tehničke mogućnosti za folijarnu ishranu


Za prskanje, orošavanje i zamagljivanje imamo- aparate domaće proizvcdnje
po stranim licencama: zamagljivao SWINGFOG SN-6 te zamagljivao i zaprašivač
FONTAN R-4. Oba motorna leđna aparata proizvodi preduzeće »Sloboda«
u Čačku. Traktorski molekulator (atomizer) TFM-300 proizvodi tvornica »Metalna
« u Mariboru.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Ukoliko, kod folijarne ishrane pojedinih stabala i grupa sjemenjaka, postojeći
aparati za orošavanje i zamagljivanje nemaju dovoljno visok domet, mogao
bi nam poslužiti specijalan balon posebne konstrukcije.


Za tretiranje sjemenskih sastojina upotrebiv je helikopter. Ako svega toga
nemamo, moramo se poslužiti davanjem boraksa u zemljište, prema R o t in
i j u (3). Obradio Beltram (4).


RASADNIČARSTVO


Folijama ishrana prema Šumakovu


Poznati ekspert FAO za pedologiju VI. S u m a k o v (5) iznosi:


— U posljednje vrijeme počelo se primjenjivati unošenje đubriva u vidu
slabih rastvora preko lista. Ovaj način prihranjivanja pokazao se vrlo efikasnim
pri njegovom ispitivanju u rasadnicima i kulturama.
Receptura za vankorjensko´ prihranjivanje drvenastih biljaka, razrađena od
Svesaveznog naučnoistraživačkog instituta šumarstva i mehanizacije SSSR, je
slijedeća:


Za vankorjensko´ prihranjivanje najefikasniji su azotni i fosforni rastvori.
Kalijeva đubriva ne daju veliki efekat, Azotni rastvor od 1% mokraćevine može
se pripremiti pred samu upotrebu; 2% do 5% rastvor superfosfata 4—5 časova
prije upotrebe, uz povremeno* miješanje. Norma potrošnje mineralnih i organskih
rastvora u rasadnicima iznosi 7—8 litara na 1 ar, u kulturama uz primjenu
prskalica 500—600 litara na 1 ha.


Vankorjensko prihranjivanje treba sprovoditi u večernjim časovima, poslije
16 časova. Prskanje biljaka rastvorom đubriva ne smije se vršiti u toku dana,
pri suncu, jer isparivanje vode povećava koncentraciju rastvora i može izazvati
opekotine lišća.


U toku vegetacijske sezone prihranjivanje se provodi 2—3 puta, u vrijeme
najintenzivnijeg rasta. Razmak između dva uzastopna prihranjivanja ne smije
biti manji od 2 nedjelje.


Za bljke sa čvrstom kutikulom i sa voštanim zaštitnim slojem, osobito´ za
četinarske vrste, vankorjensko* prihranjivanje treba vršiti mineralnim rastvorima
uz dodatak tzv. močila . Močila omogućuju pokrivanje lista tankim slojem
rastvora i njegovu daljnju difuziju u list (iglice). Močilo se dodaje neposredno
u rastvor đubriva u potrebnoj količini.


Primjenu vankorjenskog prihranjivanja biljaka mineralnim đubrivima u
vidu slabih rastvora je lako mehanizirati. Treba samo putem pokusa ustanoviti
vrijeme i doze koje bi dale najbolji efekat vankorjenskog prihranjivanja topole,
pri iskorišćavanju različitih vrsta prskalica.


Kao* što* su pokazala ispitivanja, u listovima topole i jasike nalazi se znatno
više (2—3 puta) kalija, negO´ u listovima drugih drvenastih vrsta. Stoga, bez
obzira na relativno, bogatstvo´ zemljišta u pokretnom kaliju, kod upotrebe azotno-
fosfornih đubriva treba također davati i kalij, iako u relativno manjim
količinama nego azot i fosfor.


F ,, 439
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Primjedba izlaganjima Šumakova


Od sredstava za folijarnu ishranu imamo na raspolaganje superfosfat .
Prokušano močil o (sredstvo za kvašenje) SANDOVIT, švajcarski proizvod,
daje u prodaju Tvornica kemijskih proizvoda »Radonja« u Sisku. (Na lOi litara
rastvora đubriva daje se 0,1—0.2 kg močila tj. 0,1—0,2%).


Dobre rezultate dali su u folijarnoj ishrani švajcarski proizvod PERFOLION
(kompleksno đubrivo N:P:K = 5:12:30), u rastvoru 0,1% i talijanski proizvod
UREA (mokraćevina sa 48% N) posljednjih godina u voćarstvu Slovenije.


Folijarno đubrenje od naročite je važnosti za mlade kulture topola i drugih
vrsta:
a) u prvoj godini vegetacije, odmah nakon presadnje, kada sadnice počinju
da razvijaju svoj reducirani korjenski sistem,
b) na poplavnom terenu, gdje je đubrenje u zemljište praktično´ nemoguće
i neracionalno,
c) kada je kultura doživjela vremenski ili neki drugi kalamitet (pozeba,
brst).


Mikroelemenat bor — zaštita bilja od bolesti i mraza


U godinama 1952—1960 s najvećim uspjehom ispitali smo primjenu bora
u zaštiti bilja, za vrijeme vegetacije, od kasnih proljetnih mrazeva: u vinogradima
(2 slučaja), u baštama (3 slučaja), u voćnjacima (5 slučajeva), u šumskim
rasadnicim a kod smrče, bora, jasena i bukve (8 slučajeva).


Osim zaštite od mraza i pozebe, sve vrste raslinja, tretirano- borom, pokazalo
se vanredno zdravo i protiv bolesti i suše otporno* lišće. Tako je npr. konstatirana
odlična zaštita lišća kod rajčica protiv plamenjače u bezbroj slučajeva, protiv
gljivice Taphrina deformans na breskvi i protiv hloroze na breskvi. Kod toga
možemo računati na uspjeh prskanja borom, kao> preventivnom mjerom, i protiv
poznatih opasnih i čestih bolesti na biljkama u rasadniku (Lophodermium
pinastri itd.).


Prskanje poznatim zaštitnim sredstvima (modrom galicom ili boirloskom
čorbom) daje lišću samo vanjsku, hemijsku zaštitu protiv bolesti. Tu
zaštitu jaka kiša lako i brzo ispere. Prskanje borom (folijama ishrana borom)
pruža, međutim, nutarnju, fiziološku i neuporedivo jaču otpornost
protiv bolesti lista. Ispiranje kišom, nakon izvršenog prskanja, isključeno je,
kako je to´ utvrdila naša praksa, jer lišće odmah upija rastvor.


I ovdje, kod folijarne ishrane borom, učinak je daleko- brži i efikasniji, nego
li davanje istog đubriva u zemljište. Primjena elementa bora sam o prek o
list a daje zaštitu od mraza u vegetaciji, što se inače davanjem bilo kakvih
doza u zemljište, ne može postići.


Način upotrebe boraksa


Elemenat bor, u vidu boraksa , ima na raslinje slijedeće djelovanje:


— 1) bujno cvjetanje i bogat urod (poznato iz literature i opće prakse),

2) bujan rast većeg, tamno-zelenog i zdravog lišća, otpornog protiv bolesti
i suše (također poznato),

3) sigurnu zaštitu od mraza izvan vegetacije (za vrijeme zime) (donekle
poznato) i za vrijeme vegetacije (novo!).


ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Vrlo je značajno da čak i jedno samo prskanje, uz izvjesne povoljne uslove,
pokazuje trostruko djelovanje (—1), —2), —3).


Dosadašnja naša iskustva omogućila su sastav slijedećih sigurnih uput stav
a za uspješnu primjenu boraksa za zaštitu bilja od mraza i bolesti:


1) Tehnički ili toaletni boraks treba savršeno> rastopiti u vodi, u razmjeru


1 : 200 ´(0,5%-tna rastopina). Jača rastopina, kao< i sedimenat na dnu suda, spaljuju
lišće! Tehnički krupni boraks treba prije rastapanja smrviti. Boraks se
najlakše rastapa u vrućoj vodi u razmjeru 1 : 5 ili 1 :10, pa se onda ova rasto:
pina, još vruća, baca u hladnu vodu, ispremiješa i tako dobija konačna rastopina
1 : 200 ili 0,5%.
2) Kod opasnosti mraza treba lišće raslinja prskati 0i5% rastopinom. Lišće
neka je s obje strane ovlaženo i ne treba od njega da kaplje. Orošavanje ili
zamagljivanje je racionalnije i uspješnije nego prskanje, naročito kod sitnog
lišća (iglice). Toj svrsi odgovara zamagljivao FONTAN i drugi.


3) Kod upotrebe neka je lišće suvo. Kiša koja uslijedi odmah poslije prskanja,
ne može da umanji uspjeh, jer lišće brzo upija rastvor.


4) Primjena boraksa djeluje samo na početku i za vrijeme najbujnije vegetacije,
kada je njegovo djelovanje najjače tj. u proljeće. Kada bujnost vegetacije
popusti (ljeti), uspjeha više nema. Prskanje neotvorenih pupljaka je bez ikakve
koristi.


5) Prskanje (zamagljivanje) treba provesti po danu, kada nema jačeg vjetra.
Po sunčanom danu (ako> sunce jako> prži) moramo prskati 3—1 sat prije zalaska
sunca. I vjetar i sunce prouzrokuju ishlapljivanje. jaču koncentraciju rastopine
na lišću i time spaljivanje lišća! Kod tretiranja neka je temperatura zraka najmanje
+ 8° C. Kod zračne temperature + 4° C, zbog slabije vegetacije, djelovanje
je mnogo slabije a kod niže temperature uspjeha više nema.


6) Kod jednokratne upotrebe, u vrijeme kada lišće postigne skoro normalnu
veličinu, djelovanje traje kroz čitavu sezonu vegetacije i za vrijeme slijedeće
zime protiv zimskog smrzavanja.


7) Prijeti li opasnost mraza, moramo da upotrebimo´ boraks i kod jedva
razvijenog lista. Pojavi li se u roku od narednih 6—10 dana nova opasnost
mraza, moramo iznova da prskamo, jer prva doza (prvog prskanja) kod jedva
razvijenog lišća nije dovoljna za povećanu asimilacijsku površinu poraslog lišća.
Jednako moramo da postupimo´ i kod trećeg mraza, poslije drugih 6—10 dana,
ako lišće ni do drugog prskanja nije bilo potpuno´ izraslo.


8) Najniže temperature mraza kod naših uspjelih ogleda bile su —5° i —6°C.
Kod mraza od —8° C uspjeha više nije bilo.


9) Za samu zaštitu od bolesti dovoljno je prskati na početku vegetacije,
kada su nove iglice (lišće) već normalno razvijene i prskanje opetovati
3—4 nedjelje iza toga.


Kod četinara preporučuje se dodatak močil a u rastvor boraksa, radi rav


nomjerne raspodjele rastvora na iglicama.


Primjedba: Kod zaštite od mraza nije posve sigurno, da li će svaki fabrikat
boraksa imati jednako uspješno djelovanje, jer ih uvozimo iz raznih zemalja
Evrope i SAD. Detaljnije obrađeno: Bel t ra m (4).


Jaruso v (6) navodi brojne primjere iz poljoprivredne prakse o odličnom
djelovanju bora kod acido´filno´g bilja, u zemljištu sa prevelikim sadržajem
kreča (prevelikim pH).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 32     <-- 32 -->        PDF

I hloroza (žutilo lišća), zbog prevelikog pH u zemljištu, poznata pojava i u
šumskim rasadnicima, suzbija se prskanjem biljaka rastvorom 0,5% boraksa.
Učinak traje samo´ jednu sezonu. Za trajno sniženje velikog pH dodajemo zemljištu
kisela mineralna đubriva (npr. superfosfat, kalijevu so i dr.) i kiseli humus
sa tresetišta.


Schönha r (7) iznosi vrlo interesantan slučaj suzbijanja hloroze zbog
pomanjkanja gvožđa kod šumskih sadnica: — Pod utjecajem visoke vrijednosti
pH (između 7.2 i 8) primijećena je hloroza na sadnicama bora, duglazije i crvenog
hrasta. Ogledi đubrenjem nekim sredstvom protiv hloroze (nekim šelatom
etilendiaminO´tetrasirćetne kiseline) u dozama 0.2 do 1 kg na ar (20—100 kg na
hektar) nisu dali rezultata. Međutim, prskanje samo 0.2%-tnom rastopinom
isto g sredstva protiv hloroze dalo je u svim slučajevima najbolji uspjeh, makar
je potrošnja šelata u ovom slučaju bila daleko* manja nego kod davanja u zemljište.
, >


Drveni ugalj — dezinfektor sjemena i zemljišta — posredno đubrivo


Ugaj (carbO´ animalis) poznat je kao najblaže i ujedno najuspješnije sredstvo
za dezinfekciju ljudske utrobe. U iste svrhe upotrebljavaju na selu vrlo
uspješno´ drveni ugalj u vidu prašine. Veterinarima služi drveni ugalj za dezinfekciju
rana i brzo* zarašćivanje rezova kod stoke. U Bosni šumski radnici primjenjuju
ugljenu prašinu za posipanje rana.


Vrtlari posipaju površine reza reznica ugljenom prašinom za dezinfekciju i
brzo´ zarašćivanje. Isto bi bilo vrlo preporučljivo* i za reznic e topole !


Prema akad. dr V. V o u k u (8), u Botaničkom vrtu u Londonu već preko
120 godina upotrebljavaju prašinu drvenog uglja za bujan i zdrav rast bilja a
isto to> rade i u Botaničkom vrtu u Zagrebu. U slioi i riječi prikazuje vrlo* pozitivno
djelovanje drvenog uglja u loncima sa 5% volumne primjese (zemlja :
ugalj — 20 :1).


I na selu u Sloveniji običavaju davati u lonce sa cvijećem manje količine
uglja od drveta, za bolji razvoj i cvjetanje.
Od godine 1950 dalje, u Sloveniji i u Hrvatskoj upotrebljava se s uspjehom
drveni ugalj u šumskim rasadnicima. Evo, nekoliko primjera:


Ing. Valentina Morozova , šG Brezice, izmiješala je 0,5 kg/m2 ugljene
prašine na gredicama u rasadniku do- dubljine 8 cm. Smrčevo sjeme, posijano
u te gredice, proklijalo je 85%, bez uglja samo 50%. Biljke na gredicama sa
ugljeni bile su tamnije, jače, veće, bez traga nekih gljivičnih oboljenja, koje
prouzrokuju poljeganje ponika. Na drugim gredicama pojavio se bio fuzarij.


Ing. Ivanovski , Šumarija Slavonska Požega, zabilježio je jednak
uspjeh.


Ing Roman C h y 1 a k, SG Prijedor, pokrio je borovo sjeme zemljom sa
stare žežnice. Fuzarija nije bilo, biljke su porasle veće i tamnije boje nego na
kontrolnim površinama.


Ing. Schupf e r, Erlenbrunn — Pfalz, Zap. Njemačka, postigao je u šumskom
rasadniku sa bukovim sadnicama jednim davanjem ugljene prašine u toku
5 godina jednako dobre rezultate kao 3-kratnim davanjem mineralnih đubriva
na susjednim gredicama bez uglja.


442
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Ing. Steine r (9), direktor saveznih šumskih rasadnika za Štajersku,
Graz, iznosi: — U rastu zaostale sadnice ariša pokazale su poslije davanja uglja
dobar rast, koji treba nesumnjivo pripisati djelovanju uglja.


Poznati nam francuski šumar Jean Pourte t (10) u poglavlju »Pokretni
rasadnici« svoje knjige »Les reboisements artificiels« veli doslovce: — Ne treba
se bojati nikakvih bolesti: stoga osnivamo pokatkad vrlo male pokretne godišnje
rasadnike za sjetvu onih vrsta, koje su podložne napadima kriptogamskih bolesti,
na mjestu požarom uništene šume ili gdje je paljen drveni ugalj.


Njemački stručnjak prof, dr Schippe l (11) u članku »O suzbijanju duglazijine
vaši* daje slijedeći prikaz: — U 68-godišnjoj sastojini duglazije i smrče
pojavio se u proljeće 1949 na čitavoj površini gust ponik duglazije. Slijedećeg
proljeća (1950), na istom poniku, pojavila se duglazijina vaš. Ni prskanje ni
zaprašivanje hemijskim sredstvima, koja je dao na raspolaganje Hemijski institut,
nisu pomogli. Ali je zanimljiva pritom ova pojava: na istoj površini, obrasloj
ponikom, primijećena je mala krpa okruglog oblika, prečnika oko 1 m. Tu je
bio ponik savršeno´ netaknut od vašiju. Duglazije su bile ovdje mnogo* veće i
tamno plave boje, u poređenju sa napadnutim. Ostaci drvenog uglja svjedočili
su, da je neko od šumskih radnika ovdje u zimi 1947/48 ložio vatru.


Analogno kod sterilizacije zemljišta u rasadnicima, kako se to naveliko
praktikuje u Svajcarskoj, pomoću vodene pare, broj azotni h bakterij a
utrostručio se u roku od svega 76 dana pa je tako dezinfekcija (sterilizacija)
ujedno djelovala i kao neke vrste jako´ đubrivo-. Prof. dr H. Heibundgu t


(12) obradio je to detaljno* u raspravi »Sterilizacija zemljišta u šumskom rasadniku
«. Međutim, ogledi koje je Leinbundgu t (13) proveo kod nicanja i
porasta smrče, bora i ariša, uz istovremenu primjenu ugljene prašine i vodenom
parom steriliziranog humusa, nisu dali očekivane rezultate. U tlu sa ugljem
postotak poniklih biljaka bio´ je nešto već i a sam porast istih biljaka nešto
slabij i nego na kontrolnim površinama bez uglja. Ovdje je dvostruka sterilizacija
(ugalj i vodena para) bila suvišna. I pretjerane doze drvenog uglja djeluju
negativno´.
Učinak uglja i vodene pare na zemljište jednak je, samo je primjena uglja
jednostavnija i racionalnija! ,


Upotreba prašine drvenog uglja


Drveni ugalj (bukve, hrasta i dr.) vrijedi za sva zemljišta, a daje se u proizvoljno
doba godine. Kod davanja u jesen ili ram> u proljeće, rezultat se očituje
još istog proljeća.


U rasadniku: — ako´ raspolažemo´ sa mnogo uglja: — 0.5 kg/m2 ili 5 tona/ha,
ispremiješa se od površine do 6—8 cm dubljine zemljišta (doba trajanja: najmanje
10 godina), — ako ugljem oskudijevamo: — sjeme u brazdicama pokrijemo
zemljom sa primiješanom prašinom (volumna primjesa 10%, doba trajanja


— do presadnje biljaka); ako ni sa toliko uglja ne raspolažemo, možemo pred
sjetvu primiješati sjemenu nešto malo ugljene prašine za neposrednu dezinfekciju,
kod sadnje:— žilje sadnica zatrpavamo zemljom, koja sadrži 5% primjese
prašine drvenog uglja (volumno). Vidi Beltra m (14, 15. 16).
Primjedba: Drveni ugalj svakako ugrožava opstanak mikoriza kod smrče.
No, ne treba zaboraviti da je, kako podmladak tako i dalji rast smrče, najbujniji


443
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 34     <-- 34 -->        PDF

baš na rubovima starih žežnica. I naša iskustva govore o tome kako ugalj pogoduje
i smrčevom poniku.


Ako stavimo sjeme na spravu za klijanje, često bude napadnuto od plijesni.
No, plijesan brzo nestane, ako napadnuto sjeme samo mak} pospemo, sa ugljenom
prašinom.


Jednostavno trošenje sjemena smrče i ariša


Iskustva ing. Fr. Kordiša , Šumska uprava Idrija, govore: Godine 1957
imali su bogat urod smrče. Preko zime spremili su 2.000 kg češera u potkrovlje
i nisu ih nikako zagrijavali. Krajem marta i početkom aprila iznosili su češere
preko dana na slobodno´ i prostirali na čaršave. Navečer unosili su ih pod krov.
Po lijepom, suhom vremenu češeri su se sami otvarali i sjeme je ispadalo,, dok
su se po vlažnom vremenu opet zatvarali. Tako su za kratko vrijeme istrusili
svu količinu sjemena.


Ariševi češeri otvaraju se automatski sami, isto onako kao što se to događa
u prirodi na stablima, uz ovakav postupak: Češere prostremo na ravnu, betonsku
ili limenu ploču, u sloju od oko* 20 cm debljine na slobodno, podkraj zime, kada
je sunce preko dana već toplo a noći hladne. Kroz 8—10 dana, pod utjecajem
hladnoće, vlage i sunca (ni kiša ovdje ne smeta!) češeri se otvaraju sami od sebe.
(Ako nema magle, kiše ili rose, dobro je češere malo poprskati vodom.) Sloj
češera pregrćemo svakodnevno lopatom i pokupimo ispalo sjeme. Kroz 14 dana
svi su češeri otvoreni. Ovaj postupak savršena je imitacija događanja u samoj
prirodi na stablima. Vidi Koren-Potočnik (17).


Natapanje teško klijavog sjemena (ariš, strobus, javor) pred sjetvu


Raspis odnosno upozorenje JUGOSLOVENSKOG SAVETODAVNOG CENTRA
ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO iz m.qrta I960, u vezi gornjeg, temelji
se na velikom broju iskustava iz SAD i Slovenije:


Paul O. Rudolf , SAD. dobio> je natapanjem sjemena P. Strobus 14 dana
prije sjetve u hladnoj kišnici brzu i odličnu klijavost, kao da je sjeme bilo najbolje
stratificirano. Vidi Zlatarić (18) i Belt ram (19).


Matija Šibenik , Sekcija za pošumljavanje krša. Ilirska Bistrica, natapao
je sjeme P. Strobus u hladnoj vodi 14 dana. Vodu je mijenjao svakog drugog
dana. Posijao je veću površinu. Natapano´ sjeme proklijalo je 100% u roku od 18
dana. Na 2 manje površine posijao> je istog dana nenatapano sjeme, u istom
rasadniku. Do´ sredine juna proklijalo´ je 25%, do sredine augusta svega 40%.
Vidi Šibenik (20).


ŠUMARSKI INSTITUT SLOVENIJE dobio je na isti način odličnu klijavost
duglazije, ariša i Pančićeve omorike (sjeme staro 2 godine) natapanjem 14 dana
u kišnici. Vidi Be l tra m (21).


Ing. Vlado J e n k o, Brezice, natapanjem sjemena gO´rskog javora 14 dana
u vodi, postigao, je za 1 mjesec dana bržu i za 40% bolju klijavost. Sadnice iz
natapanog sjemena bile su u jesen za 8 cm veće nego ostale. Vidi Jenk o (22).


Natapanjem teške klijavog sjemena dobi jamo brže i bolje klijanje i znatno
jače sadnice. Time uveliko izbjegavamo, štete od korova, miševa, ptica i drugih
štetnika a ujedno smanjujemo1 u znatnoj mjeri i troškove zalijevanja i plijevljenja.


444
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Postupak: 1 litra sjemena stavlja se u 3 litre hladne vode ili kišnice. Voda
se mijenja svakog drugog dana. Nakon 14 dana sjeme se vadi, malo prosuši i
odmah sije.. Klijavost je visokoprocentna, kod ariša u roku 14 dana a kod


P.
strobusa u roku 20 dana. Jednako vrijedi i za sjeme lišćara.
(Prošireni prikaz
sa Saveznog savjetovanja »Sjemenarstvo i
rasadničarstvo« 26—27. I I960 u Ljubljani)


IZVORI:


(1) Scharret : Biochemie der Spurenelemente, P. Parey Verlag 1(905.
(2) La concimazione con boro necessaria per tutte le colture (Bubrenje borom potrebno
je za sve kulture) 5 prikaza.
LA DIFESA delle colture e degli allevamemti, No 2/1901, Torino (Zaštita poljoprivrednih
kultura i nasada).


(3)
Rot i ni: La fumure par des engrais boriques et les problemes plus importants
(Međunarodni centar za hemijiska đubriva — V generalna skupština 27—28. IV
1996 u Beogradu — Izveštaji Beograd).
(4) Bel tram:
Mikroeleimenat bor — sredstvo za cvetanje i urod, a protiv bolesti
i mra-za, Šumarstvo 11—12/1956.
Beltram : Borax, moyen prouve contre lesgelees (Congres mondial de la
recherche agronomique — Rapports, Rome 195´9>).
Beltram : Zaštita bilja od bolesti i mi;aza, Narodni šumar li—.2/1961.
(5) Šumakav :
Izvoštaj» eksperta FAO za šumarsku pedologiju, Jugoslov. savetodawii
centar za polj. i šumarstvo, Beograd 1980.
(6) Jarusov : Kalcifikacija podlzolastih zemljišta, Beograd 1949.
(7) Schönhar :
Einsenmangel-Chlorose an Forstpflanzen, Allgemeine Forstzeitsdhrift
25—26/1956, München.
(8) Vouk : Problemi agrdbiološkog iskorištavanja mrkog ugljena, Zagreb, 1952.
9) Steiner : Erfolge mit Holzekohlendüngung, Schute dem Walde 73/1960, Graz.
(10) Pou r t et : Veštačka pošumljavanja, Beograd 1948.
(11) Sc hipp el:
Zur Bekämpfung der Douglasien-Wollaus, Allgemeine Foratzeitischrift
51/1960, München
(12) Leibundgut : Bodensterilisation im Forstgartenbetrieb, Schweizer. Zeitschrift
f. Forstwesen 9/1950.
(13) L e i b u n d g u t :
Etude sur l´influence du charbon de bois sur la germination
et le developpement des semis d´epiceas, de pins et de melezes, Schweizer. Zeitschrift
f. Forstwesen 3/1960.
(14) Beltra m : Sterilizacija prsti v gofcdnih drevesnicah, Gozdarski vestnik 4/1951.
(15) Bel.tr am:
Sterilizacija zemljišta u šumskim rasadnicima, Narodni šumar
7—«/19511.
(16) Beltram :
Vrijednost ugljene prašine u proizvodnji bilja, Vjesnik društva
lugara NRH 10^—11/1960.
(17) K or e n-iPo t oč n i k: Luščenje macesnovih storžev, Gozdarski vestnik 1-2/1953.
(18) Zlatarić :
Natapanje semena u hladnoj vođii — skraćeni postupak umesto
stratifikacije, Šumarstvo 6/1951.
(19) Beltram :
Močenje semena v hladni vodi — skrajšan postopek namesto strafikacije,
Gozdarski vestnik 5i—6/1952.
(20) Šibeni k
: Močenje semena zelenega bora pred setvijo — odličen uspjeh, Gozdarski
vestnik 7/1962.
(21) Beltram :
Močenje macesnovega semena pred setvijo (duglazija, strobus,
omorika Paručić), Gozdarski vestnik 6—7/1953.
(22) Jenk o : Močenje javorovega semena pred setvijo, Gozdarski vestnik 8—9/1968.
445
ŠUMARSKI LIST 11-12/1961 str. 36     <-- 36 -->        PDF

NEW MEASURES FOR THE IMPROVEMENT OF SEED HUSBANDRY
AND OF NURSERIES


SUMMARY


The author first discusses the stimulation of seed yields in seed-producing stands
by means of the trace element boron which is largely applied in agriculture, especially
in horticulture and fruit-growing. Foreign experiences ought to be applied in
this country; therefore the author recommends spraying of the upper part of tree
crowns with 0.3*/o solution of borax (sodium tetraborate) by means of an atomizer.
Boron not only induces a good seed crop but also strengthens the physiological
resistance of crown and the whole tree. This foliar nutrition is especially recommendable
for application in seed-sources. To this purpose treatments by helicopters are
practised.


In the second part of the article the author discusses the foliar nutrition in
nurseries and plantations, and reports on his own experiences as to the successful
application of boron in protection of plants against frosts and diseases. Borax is
dissolved in water in 1 : 200 ratio. When endangered by frost the leaves are sprayed
by this solution (FONTAN). The rain after the treatment does no harm. The effect
of boron is the strongest at the beginning and during the full growth (spring). There
is no success in summer and it is no use to treat unopened buds. The wind and the
sunlight increase the evaporation and bring about a higher concentration of the
solution thus giving rise to the scorching of leaves! The lowest temperatures of frost
in successful experiments were —9° and —6° C. There was no more any success at
—8° C. For the purpose of protection against diseases it suffices to apply spraying
in the beginning of the growing season when the newgrown needles and leaves
are already normally developed, and to repeat spraying 3—4 weeks later.


The author discusses further the problem of charcoal as a seed and soil disinfectant.
After 1950 in Slovenia and Croatia charcoal is successfully applied in nurseries.
Excessive dosages bring a negative effect. Charcoal dust is used in nurseries
in doses of 0.5 kg per one sq. m. or 5 t./ha. to be mixed with the 6´—8 cm.-thick
layer of topsoil (duration of effect is at least 10 years). When transplanting the
seedlings their roots are filled up with earth containing an admixture of Š^/o charcoal
dust.


The author mentions also the experiences in this country in the extraction of
Spruce and Larch seeds. At the same time the author reports on the soaking of
seeds in rainwater in order to obtain a high percentage of germination also without
stratification. /