DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Detaljnije je razrađeno pitanje starijih i


novijih načina prorjeda s obzirom na raz


ne zemlje u Evropi. Poklonjena je posebna


pažnja raznim metodama prorjeđivanja u


visokim, niskim i srednjim šumama. Od


interesa su i prikupljeni podaci koji se


odnose na metode njegovanja u prebornim


šumama. Ovdje su zadržani i podaci o do


sadašnjem njegovanju šuma u Srbiji.


U četvrtom poglavlju iznesena su razmatranja
o budućoj njezi šuma u Srbiji.
Raspravljeno je pitanje koristi od njegovanja
šuma u općedruštvenim, privatnim
i zadružnim šumama. Razrađeni su opći
uslovi za intenzivniju njegu šuma. Od posebnog
su interesa razmatranja o izboru
načina njegovanja šuma u Srbiji. Posebnu
pažnju zaslužuju prijedlozi autora u kojima
se daje prednost kombiniranoj metodi
prorieda ili tzv. srpskoj prorjedi, koja
se već dosad pokazala vrlo podesna za
tamošnje prilike. Od interesa su, nadalje,
razlaganja koja se odnose na izvođenje
zahvata njege u raznim razvojnim oblicima
visokih regularnih i prebornih, kao
i niskih šuma. Od interesa su i izlaganja


o postupku s pojedinim vrstama drveća.
Detaljnije se govori o zahvatima njege u
čistim i mješovitim sastojinama domaćih
četinjača, odnosno lista.ča. Obraća se pažnja
i unesenim vrstama listača i četinjača.
Autori se kritički osvrću na važnije
načine prorjeđivanja i iznose niz proble-
STRANO ŠUMARSTVO


ODRŽAVANJE JE SUMA ŽIVOTNO
PITANJE EVROPE


Danas se mnogo govori o potrebi
održavanja šuma, ali se malo rad i na
tom. Treba imati na uimu činjenicu da se
na proizvodnu sposobnost šuma stavljaju
zahtjevi koji su iznad njezinih sila, a kad
treba da se učini nešto korisna po nju.
onda se Škrtari. Taj se stav ne može
opravdati, nego jedino objasniti time, da
nismo svjesni svih posljedica tog maćuhinskcg
postupka.


To se naročito odrazuje na poljoprivredi,
koja da bi -povećala žetvene prinose,
znade lupiti glavom o zid uslijed manjka
vode.


Ne smijemo zaboraviti da naše kultivirane
biljke u općem prosjeku za stvaranje
pune žetve trebaju upravo toliko vcđe
koliko tokom godine prosiečno padne kiše
i da neizbježno slijedi slaba žetva ako su
kiše rede ´:> eattou nskcn dugih prekida,
a također da se povećanje prinosa (koje
uvijek pretpostavlja odgovarajuću to


ma koje će iz ove oblasti trebati u dalj


njem radu uzeti u proučavanje.


U petom poglavlju opisano ie 12 primjera
iz oblasti prorjeđivanja šuma u Srbiji
i Crnoj gori. Kod pojedinih primjera
doneseni su opći ekološki podaci, prikazana
je struktura sastojine, kao i njeno
porijeklo. Doneseni su podaci iz smrčevih
sastojina u Kopaoniku, Maglešu i Jelovoj
Gori, iz sastojjnia običnog bora u ´Strmoj, i
Maglešu, iz sastojine običnog bora na Deliblatskoj
pješčari, iz sastojina bukve na
Malom Jastrepcu. u južnom Kucaju i na
Kukavici, iz sastojina hrasta u Ljubostinji
i južnom Zegovcu, te iz mješovitih sastojina
jele, smrče i bukve u Kovaču. Primjeri
su dokumentovani taksacijskim podacima,
a u tekstu su izvršene analize
stanja prije i poslije zahvata, te povučeni
praktični zaključci.


Djelo predstavlja vrijedan doprinos domaćoj
stručnoj literaturi. Pripada među
najbolja stručna djela kod ncs. Zaslužuje
pažnju i po svojoj sadržim i po načinu
obrade, a i po opremi. Šumarstvo NR Srbije
dobilo je ovim djelom važnu publikaciju,
koja će biti od znatne pomoći i koristi
u sve većem nastojanju na intenziviranju
šumskog gospodarenja i jačanju
šumske produkcije. Djelo treba da posluži
kao odličan primjer i poticaj drugim našim
republikama.


Dr M. Anić


plinu) može da postigne samo onda, ako
ima na raspolaganju dosta vode iz obilnijih
kiša ili iz rezervoara podzemne vode,
a i ako se ona vještački dovodi.


Ta mogućnost da se biljkama pribavi
dosta vode navodnjavanjem ili što je jeftinije,
uslijed dovoljno oborina, biva sve
manja, jer se svuda — mada skoro neprimjetno
— zapaža opadanje količine prirodne
vode: bunari se moraju kopati sve
dublje da bi doprli do vode temeljnice, izvori
počinju (bar povremeno) ili da presušuju
ili imaju sve manje vode, a to znači
i padanje vodostaja rijeka. Srednji vodostaj
Dunava npr. bio je u četvrtom deceniju
ovog stoljeća (mjereno kod Zwentendorfa
— 40 km uzvodno od Beča) niži
za 62 cm nego u prvom deceniju!


I sve se to događa u vrijeme kad nezađržlj.
ivo, upravo na Skokove, rastu zahtjevi
ljudi na vodu radi porasta civilizacije
i abnormalno brze industrijalizacije.
Nedavno smo trošili 20 litara vode dnevno
po glavi (kako su samo bili maleni
umivaonici početkom stoljeća!), a danas


411
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 82     <-- 82 -->        PDF

trebamo 200 — uskoro će možda trebati i


400. Prije prvog svjetskog rata dvomilijunskom
gradu Beču bila su dovoljna dva
vodovoda, a danas, uprkos dopunskim
gradnjama i sa smanjenim brojem stanovništva
(1,6 miliona) ponekad se kuburi
vodom.
Još mnogo više raste potreba vode u
industriji. Računa se da za hektolitar piva
treba 35 hektolitara vode; za tonu ugljena
3,5 kubna metra vode; za proizvodnju
tone čelika 20 kutonih metara vode — a za
istu količinu sintetičnog benzina 60 do 90;
svile čak 800 kubnih metara. Industrijalizirani
Ruhr troši danas 80 puta više vode
nego početkom stoljeća.


Već odavna se mora rabiti riječna voda
za piće, ali pri tome se nailazi na poteškoće:
sve je više prljave vode pune
gnjileži, a često i otrova iz raznih ispiranja
provođenih cijevima ispod kojih je
vodovod. Dok se prljavština kreće u snošljivim
granicama, nema značajnih poteškoća,
ali ipak se na obalama rijeka povremeno
talože žarišta opasnih epidemija
iz tih gradskih spirina. Nažalost, prljavost
je kanala sve veća, a tako i zagađivanje
podzemne vode npr. uslijed nepromišljenog
navoženja svakovrsnih otpadaka i
ostavljena na otvorenom, pa se nečistoća
taloži sve do vode temeljnice. Čak i gorske
rijeke nose sve više nečisti. Tako je
prof. dr Stund l iz Graca ustanovio da
Mura kod Leobena prima dnevno do tog
mjesta 250 tona raznog đubra, a potok
Pols, koji nije duži od 35 km sadržaje 120
tona svakog dana. Pri tome se ne radi
uvijek o bezazlenom mulju, nego i o veoma
jakim otrovima. Tako npr. rječica
Miirz koja utječe kod Brucka u Muru,
prema istom autoru, prima dnevno 600 do
800, a nekad i 1500 kg fenola, koji ne samo
da je otrovan (ribe ugibaju već kod 10
miligrama fenola u litri vode) nego tekuću
vodu tako onečisti da je godinama neupotrebljiva.


Već odavna, tamo gdje su prilike nepodnošljive,
počelo se izgradnjom naprava
za prečišćavanje, da bi se riječna voda
mogla upotrebiti za piće\ U najgušće
naseljenim predjelima Engleske, Francuske,
Belgije, Holandije, Njemačke i SAD
potreba se na vodi većinom podmiruje
»prerađivanjem« riječne vode u »tvorni~
čama vođe« koje su izgradile grupe gradova
i drugih interesenata i rade po tačno
određenim pravilima, tako da se ista voda
može više puta iskoristiti. Iza vodojaža u
gornjem dijelu toka sabrana proljetna voda,
da bi koliko je moguće popravila kvalitet
vode, dodaje se pomalo prečišćenoj
vodi tokom čitave godine.


To su velika postrojenja od životne važnosti
za stanovništvo koje živi na prostranim
područjima koja se protežu i po
više država. Tako »Ruhrski savez« koji
opskrbljuje vodom sve gradove, rudnike i
poduzeća na mrskom području, gdje živi
na hektaru 10 ljudi, ima 82 postrojenja za
prečišćavanje vode, a samo ono u Duisburg-
Kasslerfeldu prečisti u sekundi 2575
do 5000 litara zamuljene vode; nadalje 4
umjetna jezera, 26 pumpi i bezbroj zagata.
Naročiti su uređaji u Holandiji, gdje se
pomoću izgradnje dugih nasipa na jugozapadu
zemlje ne dobiva samo plodna zemlja,
nego se također sprečava slanost
podzemne vode.


Svi su ti uređaji samo vanredna nastojanja
da se zadovolji potreba ljudi na vodi,
što je dosada uspjelo, ali s obzirom na
porast ljudskih potreba na vodi i s druge
strane na smanjivanje zaliha, neće biti
moguće ubuduće da se Zapadna Evropa
opskrbljuje sa dovoljno pijace vode. Na
mnogo se mjesta zapaža rđav odnos koji
se mora uzeti ozbiljno kao glasnik opasnosti
na velikim područjima Zapadne
Evrope. Naša je dužnost spriječiti dalje
pogoršavanje današnjeg stanja i onemoguiiti
prijeteću katastrofu.


Prvi i najhitniji je zadatak održanje
šuma, te majke svih izvora od kojih ovisi
bar donekle jednomjeran pritjecaj vode.
Samo u područjima sa trećinom površine
obrasle šumom, ne postoji opasnost po
opskrbu vodom, jer šuma stvara vremensko
izjednačenje oborina na takav način,
kako je ljudima najpovoljnije, a i obratno,
opskrba vodom najgora je tamo gdje
nema šume (što je slučaj u gotovo svim
zemljama južno od alpskog lanca) ili gdje
je raztoacana po sporadičnim skupinama.
U tom smislu spomena je vrijedno istaći
prvu pretpostavku koju je učinila Jugoslavija,
što je zabranila brst koza. Italija
pošumljava, a još više Portugal i Španija.
U Spaniji je od 1939 do 1945 pošumljeno


700.000 ha, a samo jedne, 1955 godine —
115 000 ha.
Zato je naša dužnost da se učini sve
što je moguće, kako bi se sadašnji šumski
fond ne samo održao, nego i povećao kultiviranjem
tla koje je nesposobno za poljoprivredu
ili leži pusto.


Tačna je konstatacija prof. dr Abetz-a:
Kao š´to je nekad krčenje šuma bilo najvažniji
kulturni posao, tako je danas njihovo
uzgajanje.


Po Allg. Forstztg. 7/8 1961.


Dr H. Kalibrunner, Wien f>. K.