DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 78     <-- 78 -->        PDF

nacrt Statuta na osnovu kojih bi se izvršila
konačno redakcija.


— zadužuju se republički savezi da do
30 decembra ove godine dostave Sekretarijatu
svoje predloge za počasne i zaslužne
članove SITŠIDJ".
— uz IV kongres organizovati savetovanje
o problemima šumske privrede i drvarske
industrije u vezi sa realizacijom
petogodišnjeg plana, a u uslovima novog
sistema raspodjele.
— kongresni odbor da razmotri koliko
dugo da traje sa veto van je i da li je moguće
organizovati stručnu ekskurziju posle
savetovanja.
ad. 3) Plenum konstatuje da je savetovanje
o problemima šumske privrede i
drvarske industrije u vezi sa realizacijom
petogodišnjeg plana, a u uslovima novoga
sistema raspodjele, aktuelno i značajno za
dalji razvitak ove dve privredne oblasti.


— u načelu prihvataju se teze s tim da
se na osnovu diskusije i predloga učinjenih
na plenumu izvrši njihova redakcija.
— Sekretarijat treba da upozna nadležne
organe i zainteresovane organizacije
sa namerom Saveza da organizuje ovakvo
savetovanje kao i šta se želi njime da postigne.
— za savetovanje treba izraditi jedan
opšti referat i dva koreferata: jedan za
šumsku privredu i jedan za drvarsku industriju.
Osim ovoga treba obraditi, kao
poseban, referat o ulozi i mestu inženjera
i tehničara u reorganizovanoj šumskoj privredi
i novim uslovima borbe za realizaciju
petogodišnjega plana i primene novoga
sistema raspodele dohotka. Broj ostalih
koreferata odrediće se u toku definitivnog
redigovanja teza.
— za konačnu redakciju teza i dalje
staranje oko obrade referata formira se
komisija u koju treba da uđu uglavnom
članovi plenuma. Kao članove komisije
plenum određuje: B. Čopa, V. F a š a j ić
a, Z. Potočića i M. Suce vica.
Ostale članove izabraće Sekretarijat.
— sa redakcijom teza treba biti gotovo
do 1. XI 1961 godine.
— Sekretarijat se zadužuje da obezbedi
potrebna finansijska sredstva za rad komisije
i obrađivanje referata. Ukoliko je
potrebno Sekretarijat može da se obrati i
nekim ustanovama (institutima i si.) radi
obrade pojedinih pitanja u vezi sa referatima.
— pozvati sve organizacije i ustanove
da pruže odgovarajuću stručnu, materijalnu
i finansijsku pomoć u pripremi i obradi
materijala za referate, kako bi svi materijali
bili dobro dokumentovani, kvalitetno
obrađeni i na taj način bili realna
ocena stanja i perspektive daljega razvoja
šumske privrede i drvarske industrije.


ad. 4) Plenum konstatuje da sa zaključcima
savetovanja o osnovnim problemima
obrazovanja stručnih kadrova u šumarstvu
i drvarskoj industriji nisu upoznati
nadležni organi na način koji je bio predviđen.
Trebalo je da republički savezi lično
dostave ove zaključke odgovornim drugovima
za pitanja školstva i da ih neposredno
upoznaju sa osnovnim problemima.


— takođe se konstatuje da ni jedan šumarski
fakultet nije vodio računa o zaključcima
savetovanja pri izradi svojih nastavnih
planova.
— razmatrajući pitanje trajanja studija
na šumarskim fakultetima u vezi čega
neki fakulteti predlažu studije od tri godine
ukupno, a ostali fakulteti od četiri
godine, većina članova centralnog odbora
smatra da bi bilo na štetu struke, ako trajanje
studija na svim fakultetima ne bi bilo
četiri godine, jer nema ubedljivih argumenata
za trajanje od tri godine. Bilo bi
naročito štetno u poređenju sa ostalom
privredom kada bi se argumentima koji
vrede za čitavu struku ili veći teritoriji
šumarstva i drvarske industrije, tretirala
jedanput potreba trajanja studija od tri,
a drugi put od četiri godine, tim pre što je
jedan od ciljeva usmeravanja studija ili
deobe na otseke, temeljitije proučavanje
nešto uže tematike.
— većina članova centralnog odbora takođe
smatra da usmeravanje treba shvatiti
kao progresivan proces, ali samo dotle
dok je on u skladu sa potrebama prakse
za takvim stručnjacima i dok je usmeravanje
u skladu sa ekonomskim mogućnostima.
Svakako bilo bi štetno preterivati
sa brojem smerova, kao i sa preranim počinjanjem
usmeravanja.
— zato se smatra da za potrebe šumarstva
treba obrazovati inženjera istog profila,
s tim što bi se ovaj mogao posle druge
godine da usimeri prema prilikama i potrebama
pojedinih republika.
— zadužuje se Sekretarijat da sa ovim
upozna interfakultetsku konferenciju.
— u vezi poboljšanja sistema nastave
u srednjim stručnim školama, što nije bilo
posebno tretirano na savetovanju ali je u
diskusiji doticano, smatra se da ie potrebno
republičkim srednjim stručnim školama
preporučiti da se sazove poseban sastanak
radi pretresa sledećih pitanja: poboljšanje
nastavnoga plana i programa u
skladu sa potrebama prakse; trajanje školovanja;
uslovi upisa u škole; usklađenje
kapaciteta sa stvarnim potrebama (proširenje
postojećih kapaciteta, osnivanje novih
škola, privremenih pomoćnih tečajeva