DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 58     <-- 58 -->        PDF

ovog važnog i opsežnog zadatka. Pritom bila bi neobično korisna i potrebna
suradnja Sekretarijata i Komore za šumarstvo NRH, Savjeta za naučni rad NRH,
Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Šumarskog društva NRH, Šumskih gospodarstava
i drugih zainteresiranih naučnih i privrednih ustanova.


LITERATURA:


Ani ć M.: Sociologija bilja i njena važnost za hrvatsko šumarstvo — Šumarski list


1943. i
Ani ć M.: Šumarska fitocenologija — skripta, Zagreb 1959,
Ani ć M.: Mjesto i uloga fitocenologije u šumskoj privredi, Zagreb 1960.
Bertovi ć S.: Pflanzensoziologische Kartierungen in Kroatiem und in anderen


Teilen Jugoslawiens — Angewandte Pflanzensoziologie, Stolzenau 1959. (u štampi).
Bertovi ć S.: Značenje i primjena vegetacijskih istraživanja i kartiranja — Naša
poljoprivreda i šumarstvo, god. VI, br. 1, Titograd 1960.
Bertovi ć S.: Specijalni rezervati šumske vegetacije — Zaštita prirode u Hrvatskoj,
Zagreb 1961. (u štampi).
Ca r Z.: Bonitiranje lovišta za jelena, srnu, đivokozu i velikog tetrijeba — elaborat
Instituta za šumarska i lovna istraživanja, Zagreb 1959.
Cesta r D.: Prirast i vrijeme prelaza s obzirom na način gospodarenja — Šumarski
list, br. 5—6, 1960.
Fukare k P.: Fitocenološka istraživanja — Razvoj šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije 1945—1956 godine, Beograd 1958.
Gjuki ć D.: Primjena aerofotogrametrije kod uređivanja šuma — Šumarski list,
br. 5^6, 1955,
Gračami n M.: Tipovi šumskih tala Hrvatske — Glasnik za šumske pokuse, br. 9,
Zagreb 1948.
Gra čamim Z.: Tla biljnih zajednica Gorskog Kotara, Zagreb 1957. (rukopis).
Horva t I.: Osam godina istraživanja i kartiranja vegetacije Gorskog Kotara i
Hrvatskog Primorja — Šumarski list, br. 11—12, 1965.
Horva t I.: Potreba i značenje pregledne vegetacijske karte Jugoslavije — Biološki
Glasnik, br. 12, 1959.
Horva t I. i suradnici: Karta biljnih zajednica jugozapadne Hrvatske (sekcije
Sušak 2a, 2c, lb, ld) — Institut za šumarska i lovna Istraživanja NRH, Zagreb
1958,
Horvati ć S.: Tipološke raščlanjenje primorske vegetacije gariga i borovih šuma,
Zagreb 1958.
Hre n V.: Ocjena stanja sastojina i jačine uzgojnog zahvata uz pomoć frekvencijske
krivulje — Šumarski list, br. 1—2. 1958.
Kalini ć M.: Prilog poznavanju šumskih tala Bosutskog područja — Šumarski list,
br. 9^10, 1960.
Kl ep ac D.: Komparativna istraživanja debljinskog, visinskog i volumnog prirasta
u fitocenozi jele i rebrače — Šumarski list, br. 2—3, 1954.
Klepa c D.: Istraživanje debl;jinsko,g rorirasta jele u najraširenijim fitocenozama
Gorskog Kotara — Glasmik za šumske pokuse, br. 12, 1956.
Lupre t M.: Prilog izučavanju aerobnih bakterija u biljnim asocijacijama Fagetum
abietetosum i Blechno-Abietum Gorskog Kotara — Šumarski list, br. 9^10, 1955.
Maksi ć B.: Mikroklimatska istraživanja u planinskom području Rismjaka i Snježnika
(rukopis).
Mark o vi ć Lj.: Karta biljnih zadruga kao pomoćno sredstvo u borbi za povećanje
produktivne snage zemljišta — Šumarstvo, br. 2, 1948.
Marko vić Lj.: Rad konferencije za fitocenološko istraživanje i kartiranje vegetacije
— Šumarstvo, br. 3, 1948.
Rucne r D.: Ptice doline Neretve — Larus, VI—VII, 1952—1953.
Smilalj I.: Uređivanje šuma u NR Hrvatskoj — Šumarski list, br. 11—12, 1955.
Smil a j I.: Prostorno uređenje šuma NR Hrvatske — Šumarski list, br. 6—rJ, 1957.
Šaf ar J.: Osnovma razdioba područja Hrvatske ma sjemenarske jedinice — Šumarski
list, br. 10., 1958.
Šaf ar J. i suradnici: Razdioba teritorija Hrvatske na sjemenarske rajone — Obavijesti
Instituta, br. 1, 1961. (u štampi).


388