DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Šumsko gospodarska istraživanja. Naprijed opisana ekološko-biološka istraživanja
i kartiranja imala bi dva osnovna zadatka. Ona bi prvenstveno morala,
gdje je to moguće, odmah direktn o poslužiti pri rješavanju važnih šumarskih
problema. U drugom redu trebala bi se na njih kao na osnovicu primi jenit
i daljnja specijalna šumarska istraživanja i eksperimenti da se dobiju
konkretni i dokumentirani rezultati na kojima bi ubuduće trebalo- temeljiti radove
u šumskoj privredi. U skladu s tim principom trebalo bi usporedna ekološko-
biološka i šumsko-gospodarska {uzgojna, taksacijska, tehnološka i dr.)
istraživanja na samom početku usmjeriti tako- da se u što´ kraćem vremenu mogu
dati konkretne, naučno- fundirane smjernice za uzgojne i meliorativne zahvate,
za introdukcije i konverzije, za detaljnu sjemenarsku rajonizaciju, uređivanje i
iskorišćivanje šuma i za rješavanje drugih zadataka iz područja šumarstva. Drugim
riječima: težište istraživanja pojedinih uzgojnih i ostalih specifičnih šumarskih
značajka treba da diktiraju postojeći najaktuelniji problemi, koje treba
izvršiti šumska privreda. Već su dosadašnja specijalna šumsko-gospodarska
istraživanja u šumama Gorskog Kotara pokazala put kojim treba da pođu takova
istraživanja, te su na osnovu samo fitocenoloških interpretiranih tipova šuma
ustanovljene npr. velike razlike između uzgojnih i drugih osobina tamošnjih
jelovih šuma, koje će se vjerojatno razlikovati i u usporedbi sa upravo istraživanim
šumama jele u sjevernoj Hrvatskoj. Novija istraživanja raznih tipova
smrekcvih šuma upczoruju također na vrlo markantne i šumsko-gospodarski
važne rezultate.


U okviru predviđenih sistematskih tipoloških istraživanja trebalo bi šumsko-
gospodarski istražiti klimatogene i lokalno uvjetovane šumske zajednice te
njihove raznolike degradacijske stadije u središnjem i sjevernom dijelu Hrvatske,
kako- je to´ dijelom predviđeno cdn. započeto´ na području Papuka i Psunja.
Tu se prvenstveno´ misli na gospodarski različite bazifilno-neutrofilne i acido1
ilne šume hrasta kitnjaka ili bukve, pa na neke tipove šuma poplavnog područja.


Ovim hrastovim i bukovim šumama kontinentalnog područja trebalo- bi
obratiti naročitu pažnju sa više aspekata, jer su to naše šumarski razmjerno najslabije
istražene, a ujedno- najraširenije i ekonomski najvažnije sastojine. S obzirom
na vrlo široku amplitudu njihova rasprostranjenja i često vrlo- markantne
razlike u strukturi i sastavu, načinu gospodarenja, pomlađivanju i dr. — trebat
će bez sumnje mnoge od ovih šuma raščlaniti sa šumsko-gospodarskog gledišta
na više tipova.


Osim proučavanja ekologije i šumsko-gospodarskih karakteristika pojedinih
najvažnijih šumskih zajednica (fitocenoza) kao cjeline — trebat će prilikom tipoloških
istraživanja obratiti esobitu pažnju proučavanju uzgojnih i tehničkih
osobina pojedinih ekonomski važnih vrsta drveća. Za neke vrijedne vrste drveća
trebat će istražiti npr. njihov prirast i kvalitet habitusa (punodrvno&t, čistoću od
grana, vitkost, visinu, obujam krošnje i si.), u pojedinim vegetacijskim tipovima
cdn. na raznim mjestima njihova proširenog ili prirodnog areala. U vezi s time,
s potražnjom i vrijednošću pa s forsiranjem uzgoja bilo primjesom u postojeće
šume ili pak s osnivanjem kultura trebat će istražiti rentabilitet, kvalitet i kvantitet
uzgoja pojedinih vrsta.


Na ovome mjestu i u okviru ovog okvirnog (načelnog) programa radova ne
možemo se upuštati u izlaganje detaljnih planova ekoloških i šumsko-gospodarskih
istraživanja, jer ako se usvoji prijedlog za provedbu sistematskog tipološkog
istraživanja i kartiranja, bit će to zadatak posebne koordinirane razrade.