DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Nadcvezujući na iznesene momente i s obzirom na perspektivne potrebe
šumarstva smatramo da bi u pogledu intenziteta bila neusporedivo bolja i povoljnija
detaljn a obrada , premda i gruba obradba ima svojih velikih
prednosti.


Kod detaljne obrade smatramo najpovoljnijim intenzitet 1 :25.000, jer .se
osim drugih velikih prednosti prilikom takovog rada mogu tipološki istražiti i
kartirati gotovo svi vegetacijskc-gcspodarski tipovi. S ovim intenzitetom rada
i mjerilom karte praktički se gotovo* ništa ne zanemaruje, te se istražuju i oni
tipovi koji imaju uže (lokalno) ekonomsko* značenje. Za grubu obradu smatramo
najpovoljnijim intenzitet 1 : 200.000, jer se u tom rasponu pokraj ostalih prednosti
mogu još obuhvatiti svi glavni vegetacijski i šumsko-gospcdarski tipovi,
a automatski su iz istraživanja eliminirani oni tipovi koji su površinski maleni,
a ne mogu se prikazati na karti i nemaju šire ekonomsko značenje. Usvajanjem,
grubog načina obrade zadovoljilo bi se principu: »iz velikog u malo«. To ipak ne
znači da se i površinski maleni naučno* interesantni lokaliteti ne bi posebno
istražili.


b) Program radova ´


Koristeći već postojeća iskustva i rezultate pojedinačnih ekolcško-bioloških
i šumskc-gospodarskih istraživanja — već započeti ili sistematski nastavljeni rad
na tipološkom istraživanju i kartiranju šuma i šumskih staništa vršio bi se prema
slijedećem načelno (okvirno) zacrtanom programu radova:


Pedološka istraživanja. U okviru dosadašnjih tipoloških istraživanja šuma
što* ih provodi Šumarski institut; izvršene su sve uredske pripreme i rekognosciranje
terena, sabrani su pedološki uzorci i u toku su laboratorijske analize šumskih
tala sa područja Papuk—Psunj. U skladu sa event, usvojenom organizacijom
i intenzitetom budućih tipoloških radova trebat će nakon solidnih priprema izvršiti
detaljna ili gruba (orijentacijska), pedološka istraživanja i kartiranja
područja specijalno izabranih -s gledišta rješavanja kompleksne tipološke odn.
privredne problematike.


Makro- i mikfoklimatska istraživanja. U šumama područja Papuka i Psunja
izabrane su lokacije za meteorološke stanice i uz potporu Šumskih gospodarstava
Našice, Daruvar, Virovitica, Kutina i SI. Požega postavit će se ovog ljeta
5 stalnih dopunskih meteoroloških stanica. Uz konzultaciju sa Geofizičkim, institutom
i Hiđrometeorološkim Zavodom NRH izvršen je izbor i u toku je nabava
instrumenata i opreme za povremena poredbena mikroklimatska istraživanja.
U rasponu predviđenih tipoloških istraživanja osnivat će se daljnje stalne dopunske
meteorološke stanice u određenim šumsko-vegetacijskim zonama, vršit
će se povremena poredbena mikroklimatska istraživanja u pojedinim tipovima
šuma i staništa i organizirat će se sistematska fenološka opažanja u šumarstvu.


Ostala ekološka istraživanja. U okviru ove komponente tipoloških radova
nisu zasad predviđena nikakova istraživanja jer nema stručnjaka za rješavanje
ove problematike.


Fitocenološka istraživanja tvore osnovicu predviđenih tipoloških radova.
Pokraj neposrednih rezultata ona treba da pruže onaj najširi, najpristupačnijinajsigurniji osnov za provedbu pedoloških, mikroklimatskih i drugih ekoloških
istraživanja; a u vezi s time bazu za specijalna šumarska istraživanja, tipološku
klasifikaciju, pa davanje određenih^ smjernica praksi u pogledu radova i rješavanja
postavljenih privrednih problema na terenu.