DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 48     <-- 48 -->        PDF

1


6.
specijalna šumarska istraživanja (uzgojni tipovi, drvna masa i prirasti,
omjer i oblik smjese, tehnološka svojstva drveta i dr.) i eksperimente u
određenim vegetacijskim tipovima,
7.
sintezu rezultata ekološko-gospodarskih istraživanja i klasifikaciju tipova
šuma i staništa s obzirom na njihove postojeće i potencijalne proizvodne
mogućnosti i
8.
davanje prethodnih a zatim preciznih definitivnih direktiva za rješavanje
niza aktuelnih problema šumske privrede.
Suvremena tipološka istraživanja sastoje se od dvije glavne grupe komponenata,
i to ekološko-bioloških i šumsko-gospcdarskih. Svaki pojedini problem
(komponenta) može se rješavati i redovite se rješava samostalno´ i nezavisno o
drugima. Ali ako se, p o 1 a z e ć i od određene f i t p c e n o z e, njihovo
rješavanje koordinira i provodi povezano — dolazimo1
do goleme uštede snaga, vremena i financijskih
sredstava, pa do mogućnosti usporedbe i generaliziranj
a rezultata . Na osnovu dobivenih rezultata ekološko-bioloških i šumsko-
gospcdarskih istraživanja, analiza i sheđnih eksperimenata možemo´ provesti
realno fundiranu sintenzu i dobiti egzaktne osnove za izradu suvremene tipologije
šuma i staništa, pa za njihovu kategorizaciju s obzirom na postojeće i potencijalne
proizvede sposobnosti. Time smo pak dobili široki i siguran osnov za
rješavanje brojnih naučnih i praktičnih problema ne samo našeg šumarstva već
i srodnih privrednih grana.


Smatramo´ da sistematska provedba povezanih istraživanja navedenog skupa
ekološko-gospodarskih problema, koji čine komponente suvremenih tipoloških
istraživanja, predstavlja prioritetni zadatak i potrebu. Normalno bi se ovi istraživalački
radovi morali izvršiti prije nego što se pristupi rješavanju brojnih
zadataka, koji su već danas postavljeni pred našu šumarsku nauku i praksu u
okviru planske privrede (npr.: melioracije i konverzije, introdukcije i očetinjavanje,
genetička istraživanja, organizacija sjemenarske službe, plantažni uzgoj,
suvremeno uređivanje šuma, lovstvo- itd.). Rezultati takvih istraživanja dali bi
rješavanju ovih zamršenih zadataka sigurniji temelj i veću garanciju uspjeha,
te bi njihovu provedbu uvelike olakšali, pojeftinili i ubrzali.


Mora se konstatirati da ,su poljoprivrednici u pogledu provedbe analognih
ekološko-gospodarskih istraživanja u poljoprivedi odmakli ispred šumarstva, a
to je i posve razumljivo´ s obzirom na potrebnu sigurnost i veću brzinu rješavanja
njihovih praktičnih zadataka. Međutim, kako se danas s obzirom na postojeće
potrebe traži sve više ista sigurnost i rezultati također u šumskoj privredi,
prijeko´ je potrebno- šire i povezanije organizirati i provesti sva navedena
a posebice ekološka istraživanja. Ovu istraživalačku fazu rada nemoguće je zaobići
u svakom naprednom i intenzivnom šumarstvu, a u diskusiju bi mogao
doći samo intenzitet, opseg i prioritet provedbe istraživanja u pojedinim dijelovima
zemlje.*


S obzirom na način organizacije radova, suvremeno tipološko istraživanje
šuma i šumskih staništa može biti, u smislu i opsegu priložene shematske tabele:


* Navedeno gledište izneseno je na »Savjetovanju o unapređenju proizvodnje
prirodnih šuma«, koje je bilo održano u Saraievu dne 27. i 28. V 1960.. pa na savjetovanju
o problemu »Mjesto i uloga fitocenologiie u šumskoj privredi«, u prosincu
iste godine.
378