DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 18     <-- 18 -->        PDF

PRIRODA I FUNKCIJA RENTE U ŠUMSKOJ PRIVREDI


Dr. ZVONIMIR POTOČIĆ


UVOD


ŠUMSKO PRIVREDNE ORGANIZACIJE proizvode u različitim prirodnim
uvjetima, pa se pokazuje u rezultatu njihova privređivanja i različita visina postignutog
viška rada, pretpostavivši inače podjednake njihove subjektivne zasluge.
Novi sistem raspodjele ukupnog prihoda usmjeren je na razvijanje proizvodnosti
rada izazivajući inicijativu neposrednih proizvođača stavljanjem u
ovisnost visinu njihovih osobnih dohodaka s rezultatom njihova poslovanja.
Ovakvo postavljanje stvari zahtijeva, da se svi radni kolektivi nađu u podjednakom
položaju, sa istim, odnosno´ približno istim izgledima na uspjeh. Zbog toga
se pojavio opći privredni problem, kako ustanoviti onaj rezultat poslovanja, koji
proizlazi iz stvarnih zasluga radnog kolektiva, ili, što je isto, kako> utvrditi onaj
dio novostvorene vrijednosti, koji nije proizašao- iz stvarnih zasluga radnog kolektiva,
nego je posljedica objektivno povoljnijih prirodnih uvjeta. Taj dio novostvorene
vrijednosti (poznat u političkoj ekonomiji kao opći termin renta) treba
da pripadne zajednici.*


U teoriji političke ekonomije osobito je mnogo razrađivana renta u poljoprivredi,
premda se ona javlja i u industriji, a javlja se i u šumskoj privredi. Iz
privredno političkih razloga je nužno, da se problem rente u šumskoj privredi
obradi s jedne strane sa pozicija šumsko-privrednih organizacija, a s druge
strane sa pozicija šumske privrede kao jedne oblasti narodne privrede.


PREDMET RAZMATRANJA


Kao predmet razmatranja postavljamo: utvrditi privrednu funkciju rente u
razvoju šumske privrede uopće, razmotriti karakter troškova uzgajanja šuma,
odnos radnog kolektiva prema renti obzirom na njenu prirodu, utvrditi objektivno
moguća mjerila za ocjenu uspjeha radnog kolektiva i razmotriti problem
oduzimanja rente u korist zajednice. Pritom smo prisiljeni, da na ovom mjestu
ukratko objasnimo način postanka rente u šumskoj privredi, budući da to niti
u šumarskoj stručnoj literaturi a niti u teoriji političke ekonomije ni kod nas,
a ni u inozemstvu nije dovoljno jasno, a niti dovoljno^ precizno objašnjeno, a
pogotovo nisu povučene pravilne dedukcije iz te pojave.


Predmet razmatranja odnosi se na postojeći (klasičan) šumski fond.


* Pod rentom, koja treba da pripadne zajednici, u ovom razmatranju se podrazumijeva
apsolutna i diferencijalna renta I, Uostalom, čini se, da ni ne postoji objektivna
mogućnost izračunavanja dif. rente II u ekspl. klasičnih šuma u našoj zemlji.


ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 19     <-- 19 -->        PDF

POJAVA RENTE U ŠUMSKOJ PRIVREDI


Renta uopće je kategorija robne proizvodnje i nije svojstvena samo kapitalističkom
sistemu: ona se pojavljuje kao< pratilac robne proizvodnje i vezana je
uz nju; nestankom robne proizvodnje nestat će i renta. Budući da se naša zemlja
nalazi još u razvojnoj fazi u kojoj postoji robna proizvodnja, postoji i uz nju
vezana renta. Renta se općenito utvrđuje kao razlika između cijene proizvodnje
i vrijednosti robe (apsolutna renta), a politička ekonomija je definira kao »dio
viška vrijednosti iznad prosječnog profita«.1 Zbog toga je nužno poći od cijene
robe na tržištu utvrđujući zakonitost njenog formiranja.


U šumarskoj stručnoj literaturi (a i u praksi), poznate su dvije vrste cijena
za šumske proizvode: cijena drveta »u šumi na panju«, i cijena drveta na drvnom
tržištu. Vezu između tih dviju cijena općenito izražava poznata (u najjednostavnijem
obliku: Barthina) formula:2


g =


l.Op


Ova formula, koju dnevno verificira praksa kao pravilnu, jasno izražava vezu
između spomenutih dviju cijena, tj. cijena drveta u šumi na panju jest razlika
koja se dobije, ako se od cijene´drveta na tržištu odbiju troškovi eksploatacije
šuma (s priračunatom dobiti— profitom eksploatatora). Ovaj se odnos može vrlo
jasno šematski prikazati u obliku grafikona.


sps. renta


prosj


Troškovi eksploatacija =T


1 Uključuje se, naime, osim apsolutne i diferencijalna renta (položaja, plodnosti,
ili obje). i


2 Ugrenović: Iskorišćavanje šuma, Zagreb, 1931, str. 159; Bartha—Polaček: Nekoliko
riječi o ispravnom izračunavanju cijene na panju, Šum. List 1914, str. 431—437;
izmijenjeni su samo slovni simboli.


349
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Ako se naime, pretpostavi jedno* centralno položeno tržište (»apstrahira« se
postojanje više tržišta), a oko* tržišta pretpostavi šumska površina u obliku kruga,
jedne vrste drveća, u ravnici, i ako se pretpostavi jednovrsno transportno sredstvo´,
dobijemo ovu sliku:3


Npr. na 10 km bit će »cijena drveta u Šumi na panju« ili, uobičajenim terminom
u praksi »šumska taksa« (S) onaj ostatak, koji se dobije ako´ se od stupca
C (cijena drveta na tržištu) odbiju konkretni troškovi eksploatacije T (s priračunatim
prosječnim profitom).


Time se šumska taksa ili »cijena drveta u šumi na panju« ispoljava kao
kristalno čista i jasna kategorija političke ekonomije, poznata pod terminom
renta: i to kao apsolutna na rubnim položajima (specijalni slučajevi), odnosno
kao apsolutna plus diferencijalna renta položaja na svim ostalim, bližim (povoljnijim)
položajima. Drugim riječima: »cijena drveta u šumi na panju«, ili šumska
taksa jest renta, tj. dio* viška vrijednosti iznad prosječnog profita, stvoren radom
u eksploataciji šuma. Cjelokupni višak vrijednosti predstavlja stupac »V«, tj.
zbroj šumske takse i prosječnog profita iz eksploatacije šuma.4


Budući da ova zakonitost vrijedi za sve vrste drveta i za sve šumske sortimente
bez obzira da li su šume uzgajane ili su »prirodne šume« (neuzgajane), to
jo pogrešno* shvaćati »cijenu drveta u šumi na panju« kao* cijenu proizvodnje
uzgajanja šuma. Jednako* tako* je pogrešno* shvaćati, da se u bilo kojoj renti,
pa ni u ovoj, može nalaziti uključen ikakav dio bilo´ kakvih troškova proizvodnje,
pa se ni u šumskoj taksi, ili »cijeni drveta u šumi na panju« ne nalazi »sakriven«
ni jedan jedini atom »troškova uzgajanja šuma«; to je nespojivo sa samim pojmom
rente.


KARAKTER TROŠKOVA UZGAJANJA ŠUMA


Danas više ne postoji, čini se, nijedan ozbiljan privrednik, koji ne uviđa, da
je ljudsko- društvo> prisiljeno* uzgajati šume, i pritom uvoditi sve intenzivnije
metode. Ulaganje sredstava na uzgajanje šuma postalo je ekonomska nužnost u
tolikoj mjeri, da se to* katkad opravdava postavkom: svaki posječeni kubni
metar drveta zahtijeva troškove za njegovu reprodukciju. Potreb a ulaganja
u uzgajanje šuma doprla je u svijest ljudi, no nužna veličina tih ulaganja
ostala je maglovita i dalje. Zbog toga se ukazuje potrebnim rasvijetliti
karakter tih ulaganja, karakter troškova uzgajanja šuma.


Uporedimo troškove proizvodnje cipela s troškovima uzgajanja šuma; jedni
i drugi su troškovi proizvodnje; kod jednih je roba: par cipela, kod drugih: drvo,
npr. pilanski trupac u dubećem stanju. Premda su to* troškovi iste namjene (proizvodnja
robe) i funkcije (pokretanje i odvijanje procesa), ipak je među njima
bitna razlika. Troškovi proizvodnje cipela su ekonomski neizbježni , i bez
njih nema cipela. Postoje točno* utvrđeni normativi sirovine, pomoćnih materijala,
energije, radne snage itd., i ukoliko* se sve potrebno ne pribavi, neće biti
niti robe — cipela. Istovremeno* je par cipela nosila c određenih troškova
svoje proizvodnje.


3 Detaljnije o metodi apstrakcije: Ekonomika šumarstva, Zagreb, 1961, skripta
prema predavanjima Z. Potočića na Ekonomskom fakultetu Zagreb.


4 Analizu zakonitosti formiranja cijene drveta na tržištu vidi: Z. Potočić, Zakon
vrijednosti u šumarstvu. Ekonomski fakultet — Zbornik radova, knjiga IV, Zagreb,
195*8.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 21     <-- 21 -->        PDF

S troškovima uzgajanja šuma stoji stvar drugačije. Budući da paralelno
postoje šume različitih starosti i dimenzija stabala (bez obzira dali su nastale
uzgajanjem ili od prirede), to je moguće proizvoditi, npr. pilanske trupce, a da
se cijeli niz godina ništa ne ulaže u uzgajanje šuma. Osim toga postoji mogućnost
primjene i sasvim jednostavnog tehnološkog procesa uzgajanja šuma (preberne
šume), u kojemu se troškovi uzgajanja šuma tako> reći i ne pojavljuju.
Uzgajanje šuma može se obavljati na sasvim ekstenzivan i na vrlo- intenzivan
način, od n:kakvih ili minimalnih troškova, pa preko- cijele skale troškova različite
visine, do> veoma visokih. Koliko će se sredstava ulagati u uzgajanje šuma,
to ovisi ci volji šumovlasnika, o njegovim materijalnim mogućnostima, o njegovu
shvatanju, o cilju koji želi postići itd., dakle o< njegovoj konkretnoj privred no-
j politic i u gospodarenju njegovim šumama (uz veću ili manju intervenciju
države — društva).


Troškovi proizvodnje cipela su ekonomski neizbježni (da ne kažemo: ekonomska
zakonitost), dok su troškovi uzgajanja šuma izraz ekonomsk e po litike
, nisu neizbježni, iako- su, što- dalje to- više ekonomska nužnost, zapravoekonomska
potreba; oni nisu neposredno tržišno uvjetovani
uz pojavu robe — drveta na tržištu.


Troškovi uzgajanja šuma ne ulaze u strukturu cijene drveta na tržištu, niti
je kubni metar drveta nosila c troškova uzgajanja šuma, kao što- je to slučaj
kod žita, gdje se troškovi sjetve i žetve zbrajaju i sačinjavaju troškove proizvodnje
žita. Proces, proizvodnje žita je kratak; troškovi sjetve neposredno utječu
na stanje žitnog tržišta, oni reguliraj u tržište. Troškovi uzgajanja šuma
nimalo ne reguliraju- drvno tržište zbog dugog procesa proizvodnje i
zbog mogućnosti postojanja dviju neposredno- nevezanih, i međusobno- neizbježno
neuvietovanih politika: politike sječe i politike uzgajanja šuma.3 Drvno- tržište
reguliraju samo količine i troškovi eksploatacije šuma s jedne strane i platežna
sposobnost (potražnja) s druge strane.6


PRIVREDNA FUNKCIJA RENTE
Rentu (šumsku taksu, »cijenu drveta na panju«) ubiru šumovlasnici i troše
je, općenito- uzevši, na tri strane: jednim dijelom rente plaćaju porez, drugim
dijelom podmiruju svoje troškove života, a trećim dijelom unapređuju šumsku
privredu ulaganjem u šumske komunikacije, uzgajanje i zaštitu šuma itd. Karakteristično-
je, da šumovlasnik prethodno realizira šumsku taksu, pa tek tada
ulaže sredstva u uzgajanje šuma, a ne postupa obratno-: da prethodno- ulaže sredstva
(kao npr. obrtna sredstva u proizvodnju cipela), pa da iz realizirane robne
proizvodnje vrati uložena sredstva. Isto- je tako- karakteristično, da se kod eksploatacije
šuma prethodno- ulažu sredstva u proizvodnju, a vraćaju nakon realizacije,
kao- što je to- redovan slučaj u svim privrednim granama.


5 Dr. Julius Speer (Kostenpreiskalkulation in der Forstwirtschaft, Miinchen, 1959),


uočava, da troškovi proizvodnje (Herstellung) drveta niukol´iko ne utječu na cijenu


drveta na tržištu. -Međutim, on tu pojavu tumači postojanjem slobodnog tržišta i


»graničnom korisnošću« kupca i prodavača, što je teoretski pogrešno.


6 Vidi primjedbu br. 30 u: Potočić, cit. Zakon vrijednosti. Osobito su- poučni refe


rati i diskusija sa zasjedanja Sekcije za šumarstvo njemačke akademije poljoprivred


nih nauka u Berlinu 19-39-o temi: Zur Wiir!ku,~Risweise đes "vVer´tgf-s-etzes in der


Fcrstvvirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik, izdansje VEB Deutscher


Landwi-rtischaftsverlag. Berlin N 4, Reinharđtstr. 14, 19´90; jasno se irazabiru lutanja


rrdi nepoznavanja zakona vrijednosti u šumarstvu.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Postoji, dakle, razlika u načinu, ulaganja sredstava u privrednu granu uzgajanja
šuma i u ostale privredne grane odnosno oblasti, kao što su poljoprivreda,
industrija pa i eksploatacija šuma. Svakako* da u osnovi ove razlike leži d u-
Ijina prc>izvodnO´g procesa, tj. brzina obrtaja uloženih sredstava.
Institucije, koje se bave financiranjem privrede, podešene su svojim uvjetima
(rokovi vraćanja, kamatnjak) privrednim pothvatima kraćih obrtaja; one ne bi
bile u stanju čekati sto i više godina na vraćanje sredstava, a šumovlasnik ne
bi mogao podnijeti složene kamate uobičajenog kamatnjaka, pri čemu faktor
vrijeme igra odsudnu ulogu. Zbog toga i nema slučaja novog pošumljavanja i
uzgajanja šuma na osnovu kreditnih uvjeta, uobičajenih u ostaloj privredi.7


Odatle pojava, da je ubrana šumska taksa (renta) postala glavni izvor financiranja
cjelokupnog uzgajanja šuma, kao i svih ostalih pothvata u unapređenju
gospodarenja šumama, uključivši ovamo i gradnju šumskih komunikacija.


Postojao je (a postoji i danas) još jedan izvor financiranja uzgajanja šuma:
budžetske dotacije. Na osnovu budžetskih dotacija nastale su mnogobrojne nove
šumske površine širom Evrope. I jedan i drugi izvor financiranja ne uvjetuje
\rraćanje datih sredstava niti zahtijeva kamate. Uložena sredstva iz oba ova izvora
financiranja trajno* cirkuliraju u sferi šumske privrede.8


RADNICKT KOLEKTIV I RENTA


Renta (šumska taksa) ne pripada eksploatatoru šuma; njemu pripada njegov
profit (vidi grafikon). Svi eksploatatori posluju u ekonomski podjednakim okolnostima,
bez obzira na uvjete eksploatacije šuma; svakome od njih je »osiguran«
(barem) prosječan profit na uložena sredstva u eksploataciji šuma. Eksploatatore
postavlja u jednak položaj upravo renta. Ukoliko su, naime, troškovi eksploatacije
šuma viši (zbog nepovoljnih uvjeta), utoliko plaćaju šumovlasniku manju
rentu, i obratno.


Ukoliko* bi i kod nas postojali radnički kolektivi, koji bi se bavili samo
eksploatacijom šuma, ne bi im pripadala renta, nego samo neka odgovarajuća
dobit (koju bi trebalo utvrditi administrativnim putem).9 Renta, kao dio´ viška
vrijednosti iznad »dobiti«, vršila bi ulogu instrumenta, koji dovodi sve radničke
kolektive zaposlene na eksploataciji šuma u podjednake uvjete privređivanja.


Međutim, naši radnički kolektivi u šumsko-privrednim organizacijama bave
se i poslovima uzgajanja šuma. Postavlja se pitanje, na koji način se može objektivno´
utvrditi njihov uspjeh poslovanja, njihova dobit iz uzgajanja šuma.


Privredni uspjeh poduzeća. bik» eno privatan ili društveni sektor proizvodnje,
moguće je ustanoviti samo nakon izvršene realizacije, cdbivši cd realizirane
sume cijenu koštanja proizvodnje realizirane robe (uključivši društvena davanja):
ostatak je mjerilo* uspjeha. Potrebno* je, dakle, znati troškove prcizvednie,
bolje rečeno, potrebno je, da konkretna roba ima svoju strukturu cijene koštanja,
naime, da konkretna roba bude »nosilac troškova proizvodnje«.


7 Uzgajanje šuma se u kapitalističkom društvenom sistemu ne odvija po zakonu
kapitalističke reprodukcije (po zakonu prosječne profitne stope), Z. Potočić, cit. Zakon
vrijednosti, str. 56.


8 Vidi: Z. Potočić, cit. Zakon vrijednosti, str. 47, tč. 5.


9 U socijalističkom društvenom sistemu ne postoji konkurencija kapitala, pa ne
postoji ni njegova stihijska posljedica prosječna profitna stopa. Zbog toga treba
administrativnim putem odrediti postotak dobiti na uložena sredstva, s kojim bi naša
poduzeća kalkulirala svoju cijenu proizvodnje.


352
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Kod uzgajanja šuma ta mogućnost ne postoji. Roba, koju uzgajanje šuma
predaje tržištu, nema svoju cijenu koštanja, ni svoju cijenu proizvodnje; njen
novčani izraz je renta (šumska taksa), tj. dio viška vrijednosti ostvaren radom
u eksploataciji šuma. Na osnovu, opet, postignute mas e šumske takse nije
moguće ocjenjivati uspjeh radničkog kolektiva na poslovima uzgajanja šuma.
Postignuta masa šumske takse ne pripada radničkom kolektivu, ne samo zbog
toga, što on nije na svoj rizik vodio cjelokupni proces uzgajanja šuma od početka
do- kraja, nego i zbog toga, što je takva vrsta obračuna praktički nemoguća i
neprovediva.10 Šumska taksa pripada zajednici, i troši se na unapređenje šumske
privrede prema konkretnoj ekonomskoj politici, koju je zajednica zacrtala u ovoj
privrednoj oblasti.


Treba, prema tome, tražiti druge metode za ocjenjivanje uspjeha na poslovima
uzgajanja šuma.


Radnički kolektivi, premda nisu u stanju voditi cjelokupni proces od početka
do kraja, oni ipak učestvuju u pojedinim vremenskim odsjecima cjelokupnog
procesa (obračunska godina): neke površine po-šumljavaju, na nekima vrše čišćenje,
zaštitu itd., tj. obavljaju planirane radove. Planirani radovi se izvede u
okviru zacrtanih zadataka (koje društvo želi da se izvrše) i u okviru visine osiguranih
sredstava (šumska taksa ili budžetske dotacije). Radnički kolektiv se
ovdje ne pojavljuje kao< proizvođač , koji radi na svoj rizik obzirom na
konačni rezultat proizvodnje, nego kao- izvršilac radova iz usluge
na teret i u korist zajednice; uspjeh njegova poslovanja iz uslužnog rada mjeri
se načelno kao u svim ostalim poduzećima uslužnog karaktera, vodeći računa


o specifičnim okolnostima, kojih ima u uzgajanju šuma.11
PROBLEMI ZAHVATANJA RENTE


Iz dosadašnjeg razmatranja proizlazi, da renta (šumska taksa) ne pripada
kolektivu koji se bavi eksploatacijom šuma, kao i to, da ona ovdje služi ujedno
kao instrumenat, koji stavlja sve takve kolektive u jednake uvjete privređivanja.
U šumarskoj naučnoj i stručnoj literaturi razrađene su metode utvrđivanja rente
(kalkulacija šumske takse), a šumarska praksa je vršila izračunavanje i naplaćivanje
rente po propisanim metodama gotovo svakodnevno- i u razmjerima, koji
daleko- prelaze sve ono, što- je u tom pogledu bilo poduzeto u ostalim privrednim
granama. Prema tome, nema problema u samoj metodi izračunavanja rente ni
danas, ukoliko- se u konkretne kalkulacije uvrste planiran i osobni dohoci
i određen a kalkulativna dobit.


Na radovima uzgajanja šuma ne pojavljuje se nikakva renta, pa ne postoji
ni problem njenog utvrđivanja i zahvatanja.


Zajednica iz ubrane rente (koja joj i pripada ako- potječe iz šuma općenarodne
imovine) treba da financira radove na uzgajanju šuma i unapređenju
šumske privrede u okviru svoje konkretne šumsko-privredne politike.


Ovako postavljen problem utvrđivanja i zahvatanja rente (i stavljanja
svih šumsko-privrednih radničkih kolektiva u jednake uvjete privređivanja),


10 Vidi diskusiju dr. Heknut Mann u- cit izdanju pod 6). 11 Postoji cijeli niz mogućnosti posebnog stimuliranja i nagrađivanja kvalitetno
izvedenih radova na uzgajanju šuma.


353
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 24     <-- 24 -->        PDF

nema teoretsko g prigovora (sa stajališta zakonitosti robne proizvodnje u
šumskoj privredi).12


Ništa se u ovom pogledu ne mijenja, ako´ se ista šumsko-privredna organizacija,
u statusu poduzeća s radničkim samoupravljanjem, bavi ujedno´ uzgajanjem,
i eksploatacijom šuma. Stavljanje svih radničkih kolektiva (ekonomskih
jedinica) u jednake uvjete privređivanja, kada rade na eksploataciji šuma, zahtijeva
kalkulativnc´ utvrđivanje i izdvajanje rente (dosadašnje šumske takse) iz
obračuna njihova poslovneg uspjeha. Radovi na uzgajanju šuma treba da se
izvode kao radovi iz usluga po cijeni pogodbe na osnovu konkretnih kalkulacija
s uračunatim planiranim osobnim dohocima i kalkulativnom dobiti. Ovo su
jedina, maksimalno´ objektivizirana mjerila za utvrđivanje stvarnih zasluga radničkih
kolektiva (ekonomskih jedinica) u šumskoj privredi.


Šumsko-privredna organizacija može normalno koristiti uobičajene kreditne
institucije, za pribavljanje obrtnih sredstava potrebnih u eksploataciji šuma.
Sredstva za uzgajanje šuma i unapređenje šumske privrede šumsko-privredna
organizacija nije u stanju uzimati iz kreditnih institucija uz uobičajene uvjete;
ta sredstva treba da se formiraju, u pravilu, iz postignute rente. U koliko bi
zajednica zahvatila rentu, morala bi financirati te radove iz budžetskih (nepovratnih)
sredstava u visini, koja bi osiguravala izvršenje zacrtanih planova u
ovoj privrednoj oblasti.13


U koliko se šumsko-privrednim organizacijama ostavlj a renta radi financiranja
uzgajanja šuma, onda su one i dužne u te svrhe uložiti cjelokupnu
rentu, jer je renta, po^ naravi stvari, svojina zajednice. Niti jedan jedini njezin


dio nije
moguće obračunati kao zaslugu radničkog kolektiva.
Instrumenti novog sistema raspodjele, koji važe za šumsku privredu u našoj
zemlji, nisu postavljeni u smislu prethodnog razmatranja.
Šumski fond sa osnovnim sredstvima predan je organizacijama kolektiva na
daljnje privređivanje. Izvršavajući svoju opću obavezu prema društvenoj zajed


w U Sloveniji je donedavno bila organizirana šumska privreda po navedenim


principima. N. O. kotara je financirao radove na unapređenju šumske privrede iz


ubrane rente; poduzeća su obavljala ove radove iz usluge.


13 Praktičnije je financiranje iz ubrane rente, a sa stajališta sigurnosti i stabil


nosti financiranja je neuporedivo povoljnije.


Moglo bi se postaviti pitanje privredno-političkog karaktera: nije li renta kod


nekih šumsko-privređnih organizacija toliko visoka, da prelazi potrebe uzgajanja


šuma i unapređenja šumske privrede na području odnosne organizacije?


Analizirajući proizvodne snage šumske privrede FNRJ (stanje šuma, komunika


cije i mehanizacija", radna snaga sa zastarjelim metodama rada i u krajnje nepovolj


nim uvjetima života i rađa) lako je zaključiti, da će se morati ulagati dusi niz godina


cjelokupnu rentu u razvoj proizvodnih snaga, kako bi bili izvršeni društveni planovi


razvoja ove privredne oblasti.


Pojedinačno promatrano, čini se, da ne postoji ni jedna jedina šumsko-privredna


organizacija, keja je dostigla moguć i potreban nivo proizvodnih snaga, koji bi odgo


varao nivou, koji su već postigle neke kapitalističke zemlje, a kamoli onom nivou,


koji
treba da postigne jedna socijalistička zemlja. Prema tome, i one ekonomski


»najjače« su vrlo zaostale; one su samo relativno jake u odnosu na ostale, ekonomski


slabije.


Relativan »suvišak« sredstava mogao bi se pojaviti samo u onim organizacijama,


koje
u ovom momentu nisu spremne iz objektivnih ili i iz subjektivnih razloga, da


ulože cjelokupnu postignuti rentu. Takav suvišak nije nikakva objektivn a eko


nomska kategorija, a može se pojaviti i kod relativno ekonomskih slabijih organi


zacija.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 25     <-- 25 -->        PDF

nici u odvijanju i unapređenju robne proizvodnje, radnički kolektiv treba usto
da priskrbljuje i svoje osobne dohotke, poboljšavajući neprekidno- i uvjete svog
života i rada. Privredni instrumenti, a i sistem raspodjele (uz izuzetak tzv. amortizacije
za regeneraciju šuma) primijenjen je na šumsku privredu, bez odgovarajućih
naknadnih korektura, kao- i na sve ostale privredne grane. Šumsko-privređne
organizacije su sada »vlasnici« i rente, i to tako-, da zajednica gubi posve
i sam uvid u njenu visinu. Usto je renta i službeno »nestala« (nema više šumske
takse kao- »zastarjele kategorije«). Renta je sada zamućena više nego ikada ranije,
umjesto- da bude sve jasnija. Jedina obaveza kolektiva prema ovim općim
društvenim sredstvima je propisana odredbom da se iz njih izdvoji varijabilan
dio (400 do- 1000 din. po- posječenom m´3) i uloži u uzgajanje šuma i unapređenje
šumske privrede. Ovakav sistem raspodjele ukupnog prihoda, bez potrebnih
korektura, otvorio- je znatne mogućnosti za nezdrave pojave; kod ekonomski
jakih organizacija: mogućnost visokih osobnih dohodaka; kod ekonomski slabih:
neznatna ulaganja u unapređenje šumske privrede.


Sumsko-privredne organizacije treba da obave nekoliko- postupnih odvajanja
cd rente: prvo odvajanje predstavlja amortizacija za regeneraciju šuma,
drugo- odvajanje treba da predstavlja porez na promet proizvoda (o-ndje gdje je
propisan), treće odvajanje je doprinos na dohodak, zatim su moguća i daljnja
odvajanja (doprinos na izvanredni prihod, do-prinos društvenim fondo-vima i si.).
Treba napomenuti, da je i doprinos komorama odvajanje od rente, i to sasma
bezrazložno- svagdje ondje, gdje takve komore za šumsku privredu nemaju svrhe.


Izuzev amortizacije za regeneraciju šuma, sva daljnja zahvatanja rente, biloda
su propisana ili će se još propisati, znače smanjivanje sredstava za razvoj
šumske privrede, budući da nisu predviđena nikakva budžetska sredstva ra razvoj
ove privredne oblasti.14


ZAKLJUČAK


Instrumenti novog sistema raspodjele ukupnog prihoda primijenjeni su na
šumsku, privredu bez potrebne ko-rekture, koju zahtijeva specifičnost robne proizvodnje
u ovoj privrednoj oblasti. Renta, kao- objektivna ekonomska kategorija
i kao- instrumenat raspodjele viška vrijednosti između zajednice i radničkog kolektiva,
nestala je i stopila se u jednu veličinu zajedno sa dijelom viška vrijednosti,
koji pripada radničko-m kolektivu.


Renta u šumskoj privredi je osnovni izvor financiranja uzgajanja šuma i
unapređenja proizvodnje; obzirom na tu funkciju nužan je i njen analogan tretman
u o-pćoj ekono-msko-j politici, drugačiji od tretmana renti u ostalim privrednim
oblastima. Svaki eventualni zahvat zajednice u rentu treba da se posmatra
sa pozicija zadataka koji su zacrtani društvenim planovima razvoja šumske privrede.


Renta je posebno važan privredni instrument u uvjetima radničkog samoupravljanja
za stavljanje radničkih kolektiva u podjednake uvjete privređivanja;
ona nije zastarjela kategorija; naprotiv, nužno je utvrđivati njenu veličinu
i namjenski je trošiti na unapređenje šumske privrede.


14 U posljednje vrijeme pojavile su se ideje o posebnom zahvatanju rente, uglavnom
radi stavljanja privrednih organizacija u podjednake uvjete privređivanja. No,
čini se, da su prijedlozi više slični neke vrste oporezivanju a prema ekonomskoj snazi
pojedinih organizacija.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 26     <-- 26 -->        PDF

NATURE AND FUNCTION OF THE RENTAL IN FORESTRY


SUMMARY


In this article are discussed the phenomenon and function of the rental in forestry
from the standpoints of the forest economic organizations and the national economy.
Primarily the author discusses the theoretical principles of priče formation for wood
on the market, which was treated by him in one of his earlier studies (The law of
the value in forestry, Zagreb 1&57). Deductions made from the lawfulness of priče
formation for wood are applied also to problems such as assessment of the business
results of economic organizations, characteristics of the expenses in forestry, problems
of taking away of the rental to the benefit of society (State), and financing in forestry.


Having discussed the problem the author comes to the canclusiom that the rental
(the stumpage priče) is an objective economic category, and that it fs necessary to
assess its magnitude, because it irepresents an Amipor´tant economic means for the
distribution of the surplus value between society (State) and the economic organization.