DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1961 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Prvu grupaciju predstavljaju karakteristične vrste asocijacije poplavne šume
lužnjaka (Querceto-Genistum elatae Horv.), sveze šuma johe i lužnjaka Alno-
Quercion roboris Horv.) i reda Populetalia Br.-Bl. To su: Quercus robur,
Cdrex remota, Carex strigosa, Rumex sanguineus, Fraxinus ongustifolia, Ulmus
carpinifolia, Cerastium silvaticum, Circaea lutetiana, Carex brizoides itd. Sma^
tramo da ove vrste imaju najveće fitocenološko značenje, pa smo zbog toga ovaj
tip šume priključili poplavnoj šumi lužnjaka.


Drugu grupaciju predstavljaju diferencijalne vrste subasocijacije i vrste
razreda Querceto-Fagetea. Broj tih vrsta veći je od vrsta reda Populetalia. Međutim,
učestalost i pokrovnost pojedinih vrsta mnogo je manja. Grupacija ima
značenje samo kao karakteristični skup, a manje sociološko značenje imaju pojedini
njegovi članovi. Relativna brojnost tog skupa najznačajnija je fitocenološka
karakteristika istraživanog tipa. Kao diferencijalne vrste prema cstalim subasocijacijama
poplavne šume lužnjaka, navodimo: Carpinus betulus, Veronica montana,
Acer campestre, Tilia cordata, Arum maculatum, Polygonatum multiflorum,
Galeobdolon luteum, Anemone nemorosa, Evonvmus europea itd.


Treću grupaciju predstavljaju pratilice, koje uglavnom susrećemo´ na vlažnim
i močvarnim staništima livada i šuma. Ekološko značenje ove grupacije
pruža nam dokaz za ispravno priključivanje ovog tipa poplavnoj šumi lužnjaka.


SINDINAMSKI ODNOSI


Opisivana subasocijacija Querceto-Genistetum elatae carpinetosum betuli
nadovezuje se sa smanjenjem stupnja vlažnosti na higrofitne subasocijacije
poplavne šume lužnjaka (Q.-G. elatae caricetosum remotae i caricetosum brizoides).
Snimke 1 i 4 upućuju na vezu sa subasocijacijom caricetosum brizoides.´
a ostale sa subas. caricetosum remotae. Daljnjim smanjenjem vlažnosti prelazi
ona u suhi tip šume hrasta lužnjaka i običnog graba (Querceto-Carpinetum
ruscetosum acuti), koji se odlikuje posvemašnjim prevladavanjem vrsta Querceto-
Fagetea.


Naravno, oštrih granica između ovih tipova u prirodi nema, pa će u pojedinim
slučajevima biti teško odlučiti pripada li neka ploha ovoj ili onoj subasocijaciji.


SISTEMATSKI POLOŽAJ


Vlažni tip šume hrasta lužnjaka i običnog graba (Querceto-Genistetum elatae
Horv. subass. carpinetosum betuli Glav.) pripada svezi Aln\o-Quercion roboris
Horvat 1938, redu Populetalia Br.-Bl. 1931 i razredu Querceto-Fagetea Br.-Bl.
et Vlieg. 1937.


ŠUMSKO-GOSPODARSKE ZNAČAJKE


Vlažni tip šume hrasta lužnjaka i običnog graba izraz je i pokazatelj određenih
stanišnih uvjeta, prije svega, određenog stupnja vlažnosti. Do sada imamo
indicija (Dekanić 1959), da je upravo taj stupanj vlažnosti (uz ostale povoljne
fizikalne, kemijske i biološke osobine tla), najoptimalniji za uspijevanje hrasta
lužnjaka. Za njegov uzgoj stvara pridolazak graba (čija je konkurentna sposobnost
smanjena) i lipe vrlo povoljne strukturne sastojinske uvjete. Zbog toga
treba ovom tipu šume i šumskog staništa obratiti pažnju.