DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 85     <-- 85 -->        PDF

đenju šumo- i vodoprivrede, a to nije više
put čistih sječa uobičajen iprvih poslijeratnih
godina.


Po: W. Lammert


Allg. Forstztg. Juni 1961. Đ. K.


Greguss Pal: Holzanatomie der europäischen
Laubhölzer und Sträucher, II izdanje,
Akademiai Kiadö, Budapest, 1959.
330 strana teksta kvart formata, 307 tabela
mikrofotografija i mikrocrteža i 6
tabelarnih priloga.


Savremena literatura o histološkoj gradi
i mikroskopskoj identifikaciji evropskih
autohtonih i kultiviranih vrsta drva
lisiača prilično je oskudna. Ovim djelom
autor je tu prazninu znatno popunio te je,
u drugom proširenom i prerađenom izdanju,
obradio i 50 pretežno mediteranskih
i kavkaskih vrsta drva. Ukupno je obrađeno
333 vrsta iz 153 rodova i 60 porodica.
U razradi nomenklature^autor se je služio
djelom Krüssmanna »Die Laubgehölze«
(1951).


Uvodni, opći dio, sadrži osnovne podatke
o laboratorijskim mikrotehniökim metodama,
kojima se je autor služio kod izrade
mikroskopskih preparata, mikrofotografija
i mikroskopskih crteža. Opći dio
sadrži i osnovna tumačenja o anatomskim
elementima i histološkoj građi drva, te o
teksturnim karakteristikama drva, koje
su od važnosti za anatomsku građu. Tumačenje
terminologije dano je alfabetskim
redom. Terminologija je razrađena
po preporukama Međunarodnog udruženja
anatoma drva (I.A!W.A.), no autor pridržava
i neke termine, uobičajene u njemačkoj
literaturi od ranije.


U uvodnom dijelu autor obrađuje i metode
mikroskopske identifikacife drva.
Principi identifikacije detaljno su razrađeni
i popraćeni brojnim mikrofotografijama
i crtežima.


Posebni dio sadrži politomski deskriptivni
ključ za identifikaciju drva na njemačkom
i engleskom jeziku. Obzirom na
veliki broj vrsta, mnogoulaznost (9 ulaza)
znatno olakšava praktičnu primjenu ključa.


Opis anatomske građe drva sadrži podatke
o rasprostranjenjiu vrsta, a teksturnim
i mikroskopsko-histološkim karakteristikama
drva, te o elementima građe u
maceriranom stanju. Opis vrsta popraćen
je u tabelarnom dijelu odgovarajućim mikrofotografijama
i mikrocrtežima. U taksonomskom
smislu deskriptivni dio podijeljen
je na Monochlamydeae (13 porodica),
Dialipetalae (36 porodica) i Sympetalae
(12 porodica).


Šest priloga sadrže tabelarni prikaz
osnovnih anatomskih karakteristika svih
obrađenih vrsta.


Obzirom na broj vrsta, sistematsku
obradu, te odlične mikrofotografije i crteže,
ovo djelo zauzima istaknuto mjesto
u savremenoj literaturi iz područja anatomije
drva listača i od posebnog je značenja
za naše prilike, jer obuhvaća čitavo
područje Jugoslavije.


Dr Z. Špoljarić


Dopisom Uredništvu Š. L. od 7. IX. o. g.
moli drug ing. A. Horvat da se u njegovom
članku donesenom u Š. L. br. 5/6 o. g. izvrže
slijedeće


Preinake


Na str. 192 (fusnota) treba zadnja 3 retka
ispustiti, a mjesto njih staviti: »Skupinu ekoloških
faktora tvore: klimatski, geomorfoloäkl,
edafski faktori i bioteki utjecaji. Za nas su naročito
važni klimatski faktori kao: vjetar, insolaeija,
Isušivanje, mraz, oborine itd.


Skupinu bioloških faktora sačinjavaju »vojstva
vrste drveća i si.«


Osim toga treba ispraviti na:


redak redak


strani ozdo ozgo stoji treba biti
1*7 3 4 cm 4 mm
198 (fusnota) 3 Mađar stranac
199 4 jame jamjame(!)
208 8 burlete bourrelet
103 pod br. 28 X E
80S pod br. 48 1921 1891
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 86     <-- 86 -->        PDF

IZAŠLE SU IZ ŠTAMPE:


TABLICE DRVNIH MASA ZA HRAST LUŽNJAK
U HRVATSKOJ


Sastavili:
Ing. M. Markić, ing. M. Spiranec i dr B. Emrović.
Izdava č je Savez šumarskih društava Hrvatske.
Cijena je knjižici 100 dinara; format džepni sa 20 str.


Narudžbe slati na
Savez šum. društava Hrvatske, Mažuranića trg 11.


VISINA PRETPLATE 1 CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Naslov:


Tuže mstvo
Ustanove i poduzeća
Pojedinci
Studenti i đaci


Inoz emstvo:
Ustanove i poduzeća
iPojedinci


Pretplata za
tek. godinu
godišnje:


Dinara


5.000


1.000
200
6.000


2.000


Cijene pojedinih brojeva:


Izdanjado 194®. g
Izdanja
.1945. - tek. g.
Izdanja
tekuće g.
Dinar a
100 200 500
50 80 150
30 40 50


150 250 600
100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg U. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-3-502. — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.