DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 85     <-- 85 -->        PDF

đenju šumo- i vodoprivrede, a to nije više
put čistih sječa uobičajen iprvih poslijeratnih
godina.


Po: W. Lammert


Allg. Forstztg. Juni 1961. Đ. K.


Greguss Pal: Holzanatomie der europäischen
Laubhölzer und Sträucher, II izdanje,
Akademiai Kiadö, Budapest, 1959.
330 strana teksta kvart formata, 307 tabela
mikrofotografija i mikrocrteža i 6
tabelarnih priloga.


Savremena literatura o histološkoj gradi
i mikroskopskoj identifikaciji evropskih
autohtonih i kultiviranih vrsta drva
lisiača prilično je oskudna. Ovim djelom
autor je tu prazninu znatno popunio te je,
u drugom proširenom i prerađenom izdanju,
obradio i 50 pretežno mediteranskih
i kavkaskih vrsta drva. Ukupno je obrađeno
333 vrsta iz 153 rodova i 60 porodica.
U razradi nomenklature^autor se je služio
djelom Krüssmanna »Die Laubgehölze«
(1951).


Uvodni, opći dio, sadrži osnovne podatke
o laboratorijskim mikrotehniökim metodama,
kojima se je autor služio kod izrade
mikroskopskih preparata, mikrofotografija
i mikroskopskih crteža. Opći dio
sadrži i osnovna tumačenja o anatomskim
elementima i histološkoj građi drva, te o
teksturnim karakteristikama drva, koje
su od važnosti za anatomsku građu. Tumačenje
terminologije dano je alfabetskim
redom. Terminologija je razrađena
po preporukama Međunarodnog udruženja
anatoma drva (I.A!W.A.), no autor pridržava
i neke termine, uobičajene u njemačkoj
literaturi od ranije.


U uvodnom dijelu autor obrađuje i metode
mikroskopske identifikacife drva.
Principi identifikacije detaljno su razrađeni
i popraćeni brojnim mikrofotografijama
i crtežima.


Posebni dio sadrži politomski deskriptivni
ključ za identifikaciju drva na njemačkom
i engleskom jeziku. Obzirom na
veliki broj vrsta, mnogoulaznost (9 ulaza)
znatno olakšava praktičnu primjenu ključa.


Opis anatomske građe drva sadrži podatke
o rasprostranjenjiu vrsta, a teksturnim
i mikroskopsko-histološkim karakteristikama
drva, te o elementima građe u
maceriranom stanju. Opis vrsta popraćen
je u tabelarnom dijelu odgovarajućim mikrofotografijama
i mikrocrtežima. U taksonomskom
smislu deskriptivni dio podijeljen
je na Monochlamydeae (13 porodica),
Dialipetalae (36 porodica) i Sympetalae
(12 porodica).


Šest priloga sadrže tabelarni prikaz
osnovnih anatomskih karakteristika svih
obrađenih vrsta.


Obzirom na broj vrsta, sistematsku
obradu, te odlične mikrofotografije i crteže,
ovo djelo zauzima istaknuto mjesto
u savremenoj literaturi iz područja anatomije
drva listača i od posebnog je značenja
za naše prilike, jer obuhvaća čitavo
područje Jugoslavije.


Dr Z. Špoljarić


Dopisom Uredništvu Š. L. od 7. IX. o. g.
moli drug ing. A. Horvat da se u njegovom
članku donesenom u Š. L. br. 5/6 o. g. izvrže
slijedeće


Preinake


Na str. 192 (fusnota) treba zadnja 3 retka
ispustiti, a mjesto njih staviti: »Skupinu ekoloških
faktora tvore: klimatski, geomorfoloäkl,
edafski faktori i bioteki utjecaji. Za nas su naročito
važni klimatski faktori kao: vjetar, insolaeija,
Isušivanje, mraz, oborine itd.


Skupinu bioloških faktora sačinjavaju »vojstva
vrste drveća i si.«


Osim toga treba ispraviti na:


redak redak


strani ozdo ozgo stoji treba biti
1*7 3 4 cm 4 mm
198 (fusnota) 3 Mađar stranac
199 4 jame jamjame(!)
208 8 burlete bourrelet
103 pod br. 28 X E
80S pod br. 48 1921 1891