DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 78     <-- 78 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Ing. Mihovil Markić, ing. Mirko Splranec
i dr. Borivoj Emrović: Tablice drvnih
masa za hrast lužnjak u NR Hrvatskoj.
Strana 20, džepna format, cijena Din
10O. Izdavač Savez šumarskih društava
Hrvatske — 1961.


Jedinstvene su dvoulazne tablice drv


nih masa hrasta lužnjaka očekivani i po


zdravljeni vrlo vrijedan i potreban pri


ručnik među stru&nim izdanjima.


Osebine tablica su, među ostalim, što
specifično obrađuju našu najvredniju vrst
šumskog drveća svjetskog glasa — hrast
lužnjak, i što su jedinstvene za cijelo područje
NR Hrvatske.


Izrađene su unutar Instituta za šumarska
i lovna istraživanja NR Hrvatske,
prema podacima mjerenja 3241 modelnih
stabala hrasta lužnjaka, izabranih u 25
šumskih predjela u NR Hrvatskoj. Okruglo
46P/o modelnih stabala izabrano je u
11 predjela Spačvanskog bazena od kojih
je najistočnije bio predjel Topolovac.


Ostala mođelna stabla (54%) izabrana
su u 14 drugih predjela od kojih je najzapadnije
bila Motovunska šuma u Istri.
Prema toime obuhvaćeno .je područje hrasta
lužnjaka sa podunavskim klimatskim
tipom, zatim ono is blažom kontinentalnom
klimom, a u dolini rijeke Mirne (Motovunska
šuma) i sa utjecajem maritimne
klime.


Sastojine hrasta lužnjaka u Hrvatskoj
pripadaju zadruzi hrasta sa žutilovkom
(Querceto-Genistetum elatae — Horv.). Za
Motovunsku šumu u kojoj nedostaje najtipičniji
predstavnik navedene zadruge,
tj. žutilovka, a pojavljuju se neki termofilni
submediteranski elementi (kao Ruscus
i si.), smatra Fukarek da je to posebna
zajednica Querceto-Fraxineturn angustifoliae.


Modelna stabla uzimana su iz sastojina
visokog uzgoja. Stabla jačih debljinskih
stepena (od 50 cm naviše) uzimana
su uglavnom iz čistih hrastika. Tanja stabla
uzimana su i iz mješovitih sastojina,
ali uvijek iz takvih, gdje je hrast lužnjak
iznosio bar 5C% u smjesi.


Po strukturi tanji debljinski razredi zastupani
su brojnije (do 29 cm promjera u


1.30 m — 62»/», do 39 cm — 70%), jer je
bilo i lakše doći do takvog materijala.
Ovakva struktura debljinskih razreda
ujedno odrazuje prosječnu strukturu sastojina
hrasta lužnjaka u Hrvatskoj.
Rad na terenu obavljao se po metodici
koju je izradio ing. M. Markić. Izbor
modeinibi stabala vršio se u stojećem sta


324


nju iz svih razreda klasifikacije po Kraftu.
Za modelna stabla birana su:


— normalno uzrasla,
— koja su imala potpuni vrh,
— koja nisu bila toliko defektna i oštećena
da bi radi toga njihova kubatura
bila znatno ispod prosjeka.
Uzimana su i pojedina rubna stabla,
koja su inače bila zdrava i čitava, jer je
trebalo i takvih reprezentanata. Drvna
masa ustanovljena je sekcioniranjem na
porušenim stablima mjerenjem najmanjeg
i najvećeg promjera milimetarskom promjerkom
a dužina na 1 dem točnosti. Osim
totalne dužine (visine) do zadnjeg pupa,
izmjerena je dužina debla do prve grane,
dužina tehnički sposobnog di´ela deblovine
i dužina stabla do 7 cm debljine.


Aritmetska sredina promjera izračunata
je s naizmjeničnim zaokružavanjem na
više i na niže. Kod nepravilnosti debla ili
grana skraćivane su sekcije tako, da je
nepravilnost činila posebnu sekciju, bez
obzira na dužinu sekcije.


Dio stabla od tla do 1.30 ta visine podijelio
se u 3 sekcije, i to prva i druga po
30 cm, a treća 70 cm. Najmanja dužina
sekcije iznosila je 20 cm, dok je mjerenje
vršeno sve do 3 cm promjera na tanjem
kraju sekcije.


U drvnu masu uračunata je i kubatura
panja, koja je sadržana a prvoj sekciji
dužine 30 cm.


Izjednačenje drvnih masa obavljeno je
po Schumacher-Hallovoj formuli za svaki
predjel posebno time, da je metoda najmanjih
kvadrata primijenjena na logaritamski
oblik ove formule (jednadžbe). Radi
korekture sistematske gr ješke, koja nastaje
zbog logaritamskog izjednačenja,
upotrebljen je Meyerov korekcijom faktor.


Debljinski stepeni u tablicama uzeti su
po centimetar počevši od uklj. 10 do 69
cm promjera u 1.30 m, dok su visinski
stepeni razvrstani za svaki metar i to od
uklj. 6 do 45 m totalne visine.


Drvna masa izračunata je na 2 decimale
s korekturom, kao što to traži praksa
kod nas. Tisak u tablicama je vrlo pregledan,
lako se i brzo očitava a time ušteđuje
radno vrijeme i sprečavaju zabune.


Tablice su izašle upravo u vrijeme, kad
se sve više intenzivira gospodarenje u našim
šumama, a što traži produktivnijikvalitetniji rad, čemu će i one pridonijeti.


Ovim je tablicama obogaćena i upotpunjena
domaća stručna Štampa. One su neophodan
i vrlo koristan priručnik za šumarske
i drvarske stručnjake, kao i za sve