DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Pok. HUGO KELLNER


Dana 3. XII. 1960. godine smrtno je
stradao na dužnosti šumarski tehničar
HUGO KELLNER u svojoj 66. godini života.


Rođen je 3. XI. 1898. u Torjancima, županija
Baranja, kao sin šumara. Osnovnu
školu završio je u Torjancima, a građansku
školu polazi i završava u Siklošu 1911.
godine. Iste godine uposlio se je kao šumarski
vježbenik na kneževskom vlastelinstvu
Schamburg-Lippe u Dardi, koje
mjesto napušta nakon dvije godine, jer se
upisuje u kr. nad. šumarsku stručnu školu
u Vadasizerdö, koju završava 1915. godine.
Iste godine pozvan ie na odsluženje
kadrovskog roka, pa tekar 1919. godine
bude nakon završetka rata otpušten.


Neposredno nakon toga stupa u službu
kod Baranjske banke d. d. u svojstvu vodi


DOMAĆI STRUČNI ČASOPISI


ŠUMARSTVO — Beograd


1/2 1981. — Ing. Miomir N ik o 1 i ć: Hidrotermička
priprema drveta za izradu
furnira. — Ing. Zora Lazarević, ing.
Mladen Korać i ing. dr Milovan G a-
j i ć: Izvesna zapažanja pri primeni nekih
načina setve kod kiselog drveta (Ailanthus
glandulosa). — Ing. Slavko Jovanović:
Šumske plantaže. — Ing. Đorđe J o v i ć i
ing. Miloš Jevtić : Sa studijskog putovanja
po Italiji.


telja skladišta, no ovo mjesto napušta nakon
godinu dana radi likvidacije robnog
odjela te banke. 1920. godine stupa u šumarsku
službu na bivšem vlastelinstvu
grofa Majlata u Donjem Miholjcu u svojstvu
podšumara, gdje ostaje sve do početka
1928. godine, kada prelazi u službu
biv. I-stolnom kaptolu u Zagrebu sa sjedištem
u Varaždinskim Toplicama u svojstvu
upravitelja šuma za šume posjeda Varaždinske
Toplice.


Upravu nad ovim šumama vodi sve do


24. IV. 1946. godine, kada je postavljen po
N. O. Kotara Novi Marof za kotarskog šumarskog
referenta, kasnije bude odavle
premješten u šumarski odsjek N. O. K. Varaždin,
zatim u Kotarsko-šumarsko poduzeće
Varaždin, a likvidacijom tog poduzeća
prelazi u službu kod osnovane Samarije
Varaždin u svojstvu šumarskog tehničara
i voditelja ispostave Varaždinske Toplice.
Smrt ga je zatekla na dužnosti revirnika,
šumskog revira Varaždinske Toplice.
Neposredno pred smrt umirovljen je,
no i dalje radi kao honorarni službenik.


Sa pokojnim izgubilo je šumarstvo Hrvatskog
Zagorja najstarijeg službenika i
neobično cijenjenog i voljenog kolegu. Vrlo
dobar stručnjak, a iznad svega revan,
marljiv i požrtvovan službenik posvetio je
čitav svoj život njemu toliko dragoj šumarskoj
struci.


Njegova marna ruka i briga stvorila je
danas lijepe i vrijedne šume i crnogorične
kulture, koje će u budućnosti biti ponos
i materijalna baza šumarstva ovog dijela
Zagorja.


Neumoran kroz čitav život nije dospio
užiti toliko zaslužen mir i odmor, pa ga i
smrt zateče na radu.


Vrlom kolegi neka bude trajan spo


men.


Ing. Franjo Lampi


3^4 1961. — Ing. Slobodan C u r č i ć: Izgradnja
fabrika ploča iverica u Plevljiina
i Mojkovcu. — Ing. Nikola Simu n ović:
Približna procena godišnjih nanosa
koji će gravitirati budućim akumulacijama
HE Grabovce i HE Solakovac. — Dr
ing. Žarko M i 1 e t i ć: Dalji prilog metodici
određivanja zapreminskog prirasta.


— Stanislav Šabinski : Jedan centar
šum. i drv. politike osnovni uslov za unapređenje
drv. inđ. u NR Poljskoj. — Dr
321
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Ing. Braniglav Pejoski : Neki podaci o
smolarskim ogledima u Francuskoj.


5/6 1961. — tog. Dorđe Panić: O prirastu
breze i strukturnim elementima brezove
sastojine. — Ing. Dragoljub Tri f unović
: Jedan novi metod za izradu tablica
prinosa i prirasta za jednodobne sastojine
duge ophodnje. — Dr ing. Ivan
Soljanik : Proizvodnja sadnica od nedozrelog
semena. — Ing. Milutin Jova nović
: Izdvajanje semenskih sastojina


— prva laza u radu na oplemenjivanju i
selekciji šumskog drveća. — Ing. Nenad
Prokopljević: Ekonomika šumskih
gazdinstava u svetlosti jednog referata. —
Ing. Slavko Jovanović: Šumske plantaže.
7/8 1961. — Ing. Rajica D e k i ć: Povodom
dvadesetgodišnjice Narodne revolucije.
— Dr Slavko Komar: Novi zakon o
šumama. — Dr ing. Slobodan Gavrilović:
Studija o primeni retardacionih sistema
za borbu sa erozijom i buiičnim tofcovima.
— Ing. Zivorad Radovan o-
v i 6: Kadrovi u šumarstvu BiH sa aspekta
ekonomike i proizvodnosti rada. — Dr
ing. Milan D u d i ć: Neki biološki činioci
u povišenju lučenja borove smole.


LES — Ljubljana


1/1961. — Ing. Adolf Svetličič: Razvitak
drvarske industrije u Sloveniji u
razdoblju 1961—1965. — Ing. Ilija Devic :
Postupak pri površinskoj obradbi pokućstva
u USA. — Polde Pristavec: Lakiranje
pomoću prelijevania laka stroiem.


— Rudi Kremesec: Naprava za duvanje
u kotlarnici tvornice pokućstva »Stol«
u Kamniku. — Ing. Alojz Vovnik; Naputak
za praktičnu primjenu Pristerove
naprave za kružne pile.
2/1961. — Ing. Adolf Svetličič: Razvitak
drvarske industrije u Sloveniji u
rađoblju 1961—1965. — Vladimir L e š n i k:
Položaj naše drvarske industrije u novom
privrednom sistemu. — Društvene vijesti.


— Izvaci.
3/4 1961. — Ing. arh. Niko Kralj: Procjena
pokućstva prema upotrebnoj, estetskoj
i gospodarskoi vrijednosti. — Ing. Miloš
Slovnik : Opskrba drvarske industrije
Slovenije sirovinom. — Ing. Viktor
Rebolj : O rekonstrukciji pilana. — Ing.
Branko Sinkovec : Polyestemi lakovi i
njihova upotreba. — Roman Dekleva :
O umietnom sušenju lakova. — Ing. Franc
Fl ah: O upotrebi tvrdih metala kod strojeva
za rezanje drva. — Ivan D o v ž a n:
Novosti na rjođručju mašina za preradbu
drva. — Polde Pristave: Bolie radne
metode — manji oroizvodni troškovi. —
Andrej Česen : Škola i naobrazba u poduzeću
jedinstven je proces.


NARODNI ŠUMAR — Sarajevo


1/2 1961. — Salem Ćerić: Proces
uključivanja šumarstva u privredni sistem
ne smije omesti izvršavanje naših redovnih
zadataka. — Ing. Aleksej Postni k
o v: Realne mogućnosti mehanizacije rada
pri iskorišćavanju šuma. — Ing. Aleksandar
P a n o v i ing. Dušan T e r z i ć:
Osiguranje nove sastojine crnog bora preduslov
je i za racionalno iskorišćavanje
stare sastojine. — Ing. Karlo F i c e: Ceeidomya
baeri, nova štetočina borova. —
Ing. Vladislav B e 11 r a m: Zaštita bilja
od bolesti i mraza. — Ing. Emil G e o r-
g i j e v i ć: Značajni problemi zaštite šuma
u Zapadnoj Njemačkoj. — Dr Pavle
Fukarek : Šumarsko-botanička ekskurzija
kroz francuske Alpe i Centralni masiv.
— Ing. Fazlija Alikalfić: Osvrt
na naučni sastanak na Šumarskom fakultetu
u Hann. Mündenu. — Stručni doprinosi:
Lj. Gavran i M. Siso je vi ć, N.
Bojadžić, M. Ostojić, V. Jeličić
i S. Vučijak, D. Terzić, K. F i c e, P.
Fukarek.


3/4 1961. — Ing. Mirko Sučevi t:
Sprovođenje reorganizacije šumarstva u
NR Bosni i Hercegovini. — Ing. Vladislav
Be l tram : Sječa bukve krajem augusta.


— Dr Konrad P i n t a r i ć: Uzgoj sadnica
u posudama. — Dr ing. Milorad Jovan čević
: Prirodna nalazišta crnog bora na
Korčuli. — Ing. Niko Popni kola i ing.
Aleksandar 11 i ev s k i: Neki varijaciionostatistički
podaci o semenu molike sa planine
Perister u NR Makedoniji. — Radomir
Lakušić : Prilog poznavanju rasprostranjen
ja vrste Mynicaria germanica
Desv. (Tamarix germanica L.) u Crnoj
Gori i Srbiji. — Ing. Emil Georgijev
i ć: Korišćenje korisnih šumskih mravi
i ptica kao regulacionih faktora u zaštiti
šuma u Zapadnoj Niemačkoj. — Stručni
doprinosi: Fukarek, Đikić. Panov, Tucakov,
Milenković, Cupić-Miljak.
DRVNA INDUSTRIJA — Zagreb


1/2 1961. — Razvoj proizvodnje i snabdijevanje
domaćeg tržišta suvremenim namještajem.
— Prof. dr Juraj Krpan :
Čvrstoća lijepljenja stolarskih ploča. —
Ing. Stanko Bađun : Iskorištenje sirovine
u industrijskoj proizvodnji bačava. —
Ing. Erich Lechpammer: Transportni
problemi skladištenia u drvarskoi industriji
— Prof. dr Roko Benić: Odiel za
drvo Tehonološkog instituta u Kopenhagenu.


3/4 1961. — Osvrt na izvoz namještaja
iz Jugoslavije. — Ing. Zvonko E 11 i n g e r:
Mjere za unapređenje unutrašnjeg transporta
kod finalne prerade drva. — Ing.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Nada U i dl: Zaštita bukovih trupaca protiv
zagušivanja. — Novi pronalasci i postupci.


5/6 1981 .— Dr ing. Ivo Opačić: Istraživanje
hrastovme za proizvodnju kvalitetnog
tanina. — Termički postupci kod
lakiranja drva. — Ing. Marian Szydlow sky:
Savremena fabrika namještaja iz
savijenog drva u Poljskoj.


HORTIKULTURA — Zagreb
2/1960. — Dr Zeljko Kovačevi ć:
Borov prelac, štetnik borova u Primorju.


— Prof. ing. Petar Matković: Lemprika,
najljepši ukrasni grm jugoslavenskog
primorja. — Ing. Ratko Kevo : Donesen
je Zakon o zaštiti prirode NR Hrvatske.
3/4 1960. — Prof. dr Milan Anić: Perućica,
naš najveći prašumski rezervat. —
Marijan Kriglović: Stari perivoji varaždinskog
kotara.


PRIRODA — Zagreb
1/1961. — Ljubica Salković: Gajenje
ljekovitog bilja u našoj zemlji.
2/1961, — Prof, dr Fran Kušan: Sto
je naročito u biljnom svijetu Grčke. —
Jov. F. Trifunoski: Nomadski stočari
u Makedoniji. — Dr Josip Kovačevi ć:
Primjeri alelopatije kod biliaka. — Novi
opasni korov u tropima. — Sadanje stanje
šumskog fonda.
S/1961. — Ante Tadić : Uništavanje i
zaštita prirode. — Fruška gora proglašena
nacionalnim parkom. — P-c: Povećanje
šumskog područja u Britaniji.
4/1961. — Dr Josip Kovačević: O
mediteranskom području uopće, a posebno
o našem mediteranskom pojasu. —
P-c: Biljni atlas Britanije. — Nacionalni
parkovi Novog Zelanda.


VJESNIK — Zagreb
1/2 1961. — Ing. Petar Dragišić:
Problem njege šuma u NR Hrvatskoj. —
Ing. Dušan Srđić : Značaj grmlja sa šumarskog
i lovačkog gledišta.
3/4 1961. — Ing. Bernard H ruska:
Proizvodnja sadnica četinjača. — Ing.
Mirko Mužinić: Šumarstvo na Kršu
(referat na sastanku šum. inspektora NR
Hrvatske).
5/7 1961. — Dr Slavko Komar: Novi
zakon o šumama. — Ing. Mladen N o v aković
: Nova organizacija i smjer gospodarenja
u šumarstvu. — Ing. Jerko K ahler
: Nagrađivanja po kompleksnom učinku.
— Iz diskusije druga Knebla , sekretara
šumarstva NRH na plenumu šum.
gospodarstava dne 30. III. 1961. u Zagrebu.


GOZDARSKI VESTNIK — Ljubljana


1/2 1961. — Ing. Miran Brinar: Načela
i metode kod odabiranja sjemenskih


sastojina. — Ing, Marijan Savelj : Topolin
moljac. — Ing. Stanko Tumpej :
Odnos između biološkog i kemijskog načina
suzbijanja štetočina u USA.


3/4 1961. — Prof. ing. Ivan Kiemenčić:
Rubne linije i njihovo značenje pri
gradnji šumskih cesta. — Ing. Marijan
Savelj : Mehaničko-biološki način suzbijanja
borovog savijača. — Ing. Amer
Krivec : Iskustva sa traktorima tipa
»Ferguson« pri iskorišćavanju šuma. —
Ing. Vlado Jenko : Krčenje šuma.


5/6 1961. — Ing. Anton Knez : Melioracija
grmlja u šumoprivređnom području
Gornji grad u svrhu pretvorbe u ekonomske
šume. — Ing. Vladislav Beltram:
Konac augusta je pravo vrijeme za sječu
bukve. — Prof. Milan Piskernik: Osnovi
istraživanja šumskih zajednica i staništa
u svijetu. — Ing. Vlado Jenko :
Francuska metoda introdukcije četinjača u
šume listača.


TOPOLA — Beograd


151/1961. — Prof. dr W. Wettstein:
Neka razmatranja o oplemenjivanju drveća.
— Jaroslav Kud era: Korišćenje
drvnih masa u industriji celuloze i papira.
— Ing. S. J ova novi ć: Dejstvo nekih
herbicida na važnije korove u populikulturi.
— Ing. I. Herpka : Nova pojava
odumiranja kore na topolama. — Ing.


P. Vujić i ing. I. Jodal: Suzbijanje
malog topolinog staklokrilca primenom
metode ubrizgavanja. — Ing. D. Bura :
Topole i četinari brzog rasta u Italiji. —
Ing. V. Vasić: Za i protiv topola u Italiji.
17/18 1961. — Ing. M. Milovanovič:
Podaci o uspevanju nekih italijanskih klonova
topola u Donjem Podunavlju.


19/1961. — Prof. dr Anatolij V. Alfo
e n s k i j : Dostignuća u selekciji šumskih
vrsta u SSR-u. — Dr Mirko V i d aković
: Podizanje semensklh plantaža
šumskog drveća.


20/21 1961. — Ing. Lajoš 2 u f a: Gajenje
topola u drvoredima. — Prof. Valentino
M orani : Bubrenje inđustriiskog
drveća. — Ing. Dimitrije Bura : Gajenje
brzorastućih vrsta drveća u istočnoevropskim
zemljama,


ZAŠTITA PRIRODE — Beograd


18/19 1960. — Dr Mile Janković:
Šumska vegetacija munike na Metohijskim
Prokletijama i potreba niene efikasne
zaštite. — Dr S. M a t v e j e v: Kada
sitne ptice najviše koriste šumi. — Ing.
Stevo Kolarović: Prilog poznavanju
nalazišta Pančićeve omorike u Srbiji.


». K.