DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 7     <-- 7 -->        PDF

izašla iz reda nerazvijenih zemalja Evrope. Ona je udvostručila nacionalni dohodak,
povećala preko 4 puta industrijsku proizvodnju, izmenila strukturu stanovinštva
i znatno povećala produktivnost rada.


Osim ovoga naša zemlja se afirmisala na međunarodnom planu kao zemljakoja daje podršku svim miroljubivim snagama, svim antikolonijalnim i oslobodilačkim
pokretima. Ona se zalaže za pružanje i sama pruža ekonomsku pomoćnerazvijenim zemljama, razvija i jača saradnju sa svim narodima i zemljamakoje se bore za razvijanje demokratskih međunarodnih odnosa. Ona se upornozalaže za sve veći uticaj neangažovanih zemalja na svetska zbivanja i bori se za
afirmaciju principa aktivne koegzistencije. Ona takođe daje svoj doprinos savlađivanju
i uklanjanju slabosti i teškoća u međunarodnom radničkom pokretu.


Krupni su rezultati koji su naši narodi postigli u proteklom periodu i mi
s razlogom možemo biti na njih ponosni. Ali moramo isto tako da pogledamo i
na naše buduće zadatke, jer pred nama je novi petogodišnji plan.


»Izvršenje zadataka u narednom petogodišnjem planu — kaže drug Tito —
zahtjevaće velike napore ali će karakter tih napora biti sasvim drugačiji negoranije. Oni neće biti činjeni pod cjenu raznih odricanja, pa i zadržavanja tempaporasta lične potrošnje i standarda, kao što je to bilo nužno u prvoj fazi poslijeratnog razvoja. U narednom periodu imaće prevagu borba za kvalitet za sve
šire uvođenje savremene organizacije rada, za sve širu i intenzivniju primjenunaučnih i tehničkih dostignuća, za razvijanje naučno-istraživačkog rada i raznih
službi za unapređenje proizvodnje, koje će omogućiti otvaranje i dalje izgrađivanje
sopstvene tehnike sposobne za uspješno riješavanje sve komplikovanijihproblema savremene proizvodnje. Sa svoje strane, to ističe potrebu stalnog poboljšanja
kvalifikacione strukture radne snage i daljeg podizanja stručnih kadrova,
čime će se stvoriti uslovi za sve širu i racionalniju primjenu nove tehnike
i tehnologije-*. (Ekspoze u Saveznoj Narodnoj Skupštini 26. XII 1960. godine);


Mi, inženjeri i tehničari šumarstva i drvne industrije, moramo posebno uzeti
u obzir zadatke šumarstva i drvne industrije koje postavlja novi petogodišnjiplan, kao i one zadatke koji proističu iz Osnovnog zakona o šumama i novogsistema raspodele dohotka. Sa još većom upornošću moramo nastaviti sa daljimrazvijanjem proizvodnih snaga proširivanjem sirovinske baze, korišćenjem rezervi
i potencijalnih mogućnosti, a što nam omogućuje prevođenje šumarstva
na status privrednih organizacija, kao i uvođenje radničkog samoupravljanja.
Pri svemu tome moramo stalno imati na umu da je postizanje maksimalnih rezultata
u oblasti šumarstva i drvne industrije uslovljeno punom koordinacijomrada i planova, kao i postavljanjem čvrste saradnje između ovih dveju grana.


Nema sumnje, da će naši inženjeri i tehničari uložiti dovoljno napora i volje
u savlađivanju zadataka koji stoje pred njima, a naročito na uvođenju savremene
tehnike i tehnologije i u razvijanju radničkog samoupravljanja, kako bi
se šumska privreda što pre uključila u opšti privredni sistem i zajedno sa drvnom
industrijom pružila našoj zajednici što više proizvoda.


Razvijajući radničko i društveno samoupravljanje u šumarstvu i drvnojindustriji, mi ćemo sticati nova iskustva i otkrivati nove puteve napretka. Na
tom razvojnom putu mi ćemo pronalaziti široke mogućnosti za razmah socijalističkih
odnosa, za otklanjanje svih ostataka administrativnih stega i ostvarenje
osnovnog principa socijalizma »svakom prema radu-».