DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 62     <-- 62 -->        PDF

2. Čmelik ing. Vilim Ad 3.) Piljek Milici se odobrava, na
3. Draščić Ivan njenu predstavku, nabavka kivnog k puta,
4. Giperbore,;ski ing. Boris koji ostaje inventar SŠDH, a moliteljica
5. Korošec ing. Mića će se njome besplatno služiti.
6. Lončar ing. Ilija
7. Podhorski ing. Ivo Upravno odbor prima na znanje odluku
8. Sarnavka ing. Roman o denacionalizaciji društvenih prostorija
9. Šnajder Franjo istočne polovine zgrade.
REDOVNA 82 GODIŠNJA SKUPŠTINA
SAVEZA ŠUMARSKIH DRUŠTAVA HRVATSKE


Skupština je održana 20. VI 1961. u Zagrebu.
Ovo je bila prva skupština Saveza
ŠDH i prema ćl. 29 njegovog statuta sa
sistemom delegata.


Uz poslovni dio, skupština je imala
svečani karakter prigodom proslave 20godišnjice
naše narodne revolucije i nadalje,
obuhvatila je i stručno savjetovanje.
Svečani dio i stručno savjetovanje
održani su u velikoj dvorani Šumarskog
fakulteta, dok poslovni dio u društvenoj
dvorani Saveza.


Raspored skupštine
Svečani dio:


1. Otvaranje skupštine
2. Referat o 20-godišnjici narodne revolucije
3. Podjela diploma počasnim članovima
Saveza ŠDH.
4. Polaganje vijenaca na spomen ploče
palim inženjerima i tehničarima šumarstva
i drvne industrije
Stručno savjetovanje:


1. Referat: Metodologija raspodjele čistog
prihoda po kompleksnom učinku
2. Diskusija
Poslovni dio:
1. Izbor organa skupštine
2. Izvještaj o radu Saveza
3. Diskusija o izvještaju — zaključci
4. Izbor zaslužnih članova Saveza
S. D. H.
5. Izbor novog Upravnog odbora
Predsjednik Saveza ŠDH prof, dr ing.
Milan Androić otvorio je u 9 sati — 82
redovnu godišnju skupštinu Saveza i srdačno
je pozdravio sve prisutne goste,
delegate i ostale učesnike.


Za radno predsjedništvo predloženi su
drugovi Vid Fašaić, Nikola Goger, Ante
Mudrovčić, Đuro Savić, Petar Ziani i Milan
Androić, što je skupština jednoglasno,
prihvatila. U ime izabranih članova radnog
predsjedništva zahvalio se na izboru
drug Đuro Savić.


Drug Savić, koji je predsiedovao svečanom
dijelu skupštine, zamolio je druga


M. Anđroića da podnese referat o 20-godišnjici
narodne revolucije, koji je zatim
toplo pozdravljen. Referat je utišini prepune
dvorane najpažljivije slušan i primljen
s velikim odobravanjem.


POVODOM DVADESETGODIŠNJICE
NARODNE REVOLUCIJE


(Referat održan na godišnjoj skupštini


Saveza Šumarskih društava Hrvatske)


82. godišnja skupština Saveza šumarskih
društava Hrvatske odvija se u godini
u kojoj će se za malo vremena navršiti
20 godina otkako je prva ustanička puška
označila početak teške borbe naših naroda
za svoj opstanak i slobodu, davši do znanaj
okupatorima i njihovim slugama da
su narodi Jugoslavije spremni dati sve pa
i život za obranu svoga ognjišta i svoje
domovine.
20 godina otada je prošlo. 20 godina u
kozmosu ne znači gotovo ništa. U historiji
čovječanstva prohuji neprimjetno poput
trena; pa ni u povijesti jednoga naroda
20 godina nije dug vremenski period.
Pa ipak, i u ovako relativno kratkom razdoblju
otkriva nam duboke i bitne promjene
koje su od prvog pucnja za oslobođenje
do danas izvršene u našoj zemlji.


Učinili bi neoprostivu pogrešku, ako se
ne samo sada u jubilarnoj godini, već s
vremena na vrijeme, ne osvrnemo na pređeni
put, na prošlost, da ma´kar i djelomično
osvježimo sjećanja na velike historijske
dane divljenja vrijedne borbe, na
ogromne žrtve, na borce koji su u zanosu
davali život za ono o čemu su sanjali, a
da sami nisu doživjeli; da osvježimo sjećanje
na ogromne napore koje su naši radni
ljudi uložili u obnovu i izgradnju porušene
zemlje po završetku rata, da napravimo
kratku bilansu i sumiramo rezultate
ostvarene u toku narodne revolucije,
rezultate koji su doveli do bitnih promjena
u ekonomskom i društveno-političkom
životu naše zemlje. Potrebno je to
učiniti i zbog nas samih, jer nam pogled
unazad, na pređeni put ukazuje na stvorena
djela i rezultate naših napora, što će
nam dati i potstreka da i dalje istrajno 1
smjelo nastavimo trasom koja vodi društvo
u život dostojan savremenog čovjeka.


Potrebno je to učiniti i zbog mlađih,
zbog omladine, koja će se proučavajući
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 63     <-- 63 -->        PDF

upoznavajući historijsku borbu i ogromne
žrtve našim naroda učiti na svijetlim
primjerima boraca koji su u neravnomjernoj
borbi neštedimice davali svoje živote.
Oni će na isti način doznati o neiscrpnom
entuzijazmu naših radnih ljudi, kojim su
stvarali djela za koja bi obzirom na kratki
vremenski period mogli reći da su u
historiji bez presedana.


Od 20 proteklih godina 4 godine ispunjene
su najkrvavijom i najtežom borbom
u inače nemirnoj i burnoi povijesti naših
naroda. 4 godine narodnooslobođilačke
borbe po svome zna&snju daleko su prešle
granice naše zemlje, jer je ta borba
predstavljala značajan prilog borbi progresivnog
dijela čovječanstva protiv tiranije
i mraka, protiv onih koji su zamislili
da mogu zaustaviti točak historije, da
konačno sami pod njim nađu svoju propast.
Borba protiv fašističkog i nacističkog
moloha nije bila laka. U ni oj su naši
narodi predvođeni svojom Komunističkom
Partijom i drugom Titom dali goleme žrtve
i svojim primjerima herojstva i neustrašivosti
zadivili cijeli svijet. U ovom
dijelu Evrone borba Jugoslavije odnosno
jugoslavenskih naroda ,okruženih nacističkim
i fašističkim zavojevačima predstavljala
je plamen nade na milijune porobljenih
u susiednam zemljama. I upravo
zato se biies Hitlera, MusoMnija i nnhov´h
slugu sručio na našu zemlju svom žestinom
i oVrutnošću, zaprijetivši joj potpunim
uništenjem. Ko da zaboravi one teške
dane u kojima je život bio najbvži
smrti u koüma je čovjek b;o najman´e čovjek.
U tim stravičnim danima borbe bilo
je i previše primjera hrabrosti, drugarstva,
samoodr´canja i herojskih smrti da
bi se i mali b´-oi mogao opisati i nabroii´1´.
No u našem sjećanni vječno će ostati lik
borca ko´i Ie istovjetan sa h^jadama d-ugih.
u čiiem liku ostaju uopćene sve vrMne
ko:e su ih resile sa jednom zajedničkom
mišlju: osloboditi zemlju, stvor;ti novi
lienši život narodima rođenim na istoi
grudi zemlje na kojoj su se rađali, živjeli
i umirali.


Nikada neće biti dovoljno napisanih
drama, dovol´no ispjevanih pjesama i ispričanih
priča o borcima herojima, koji su


-pod teškim´ bremenom gladi i studeni, neodjeveni
i bez dovoljno oružja u prvim
velikim danima borbe dali otpor do zubi
naoružanim zavojevačima. Uzalud su okupatorski
vojnici i njihove sluge vršili masovna
strepan´a, zatvaranja i deportac je.
To nije moglo zaustaviti borce niti ih sprječiti
da rasplamsavaju do neslućenih daljina
plamen oružanog ustanka protiv tiranije
i mraka; protiv neprijatelja čovje


čanstva i progresa. Kakvu su to vjeru, kakove
ideale nosili u svom srcu borci, što
im je davalo nadčovječne snage i hrabrosti
u danima kad su se nad našom domovinom
nadvili crni oblaci fašizma i nacizma.
Kakova je to snaga pokretala glađu
i drugim zlom izmučene ljude i stvarala
od njih divove pred kojima su uzmicali
neprijateljski oklopljeni vojnici ?


Danas sigurno znamo da su oni bili
izraz snage i volje jedne revolucionarne
organizacije, koja je u svojim redovima
okupljala napredne snage i inspirirala ih
idejama o novom društvenom uređenju u
kome će slobodan čovjek biti lišen svake
eksploatacije, društvu u kome n~će biti
nacionalne neravnopravnosti, pol´tičke samovolje,
krize, nezaposlenosti i svih onih
pojava koje nažalost još i danas nalazimo
u svijetu. Ta organizaciia bila je KPJ-e.
Partija nije obećavala slobodu bez žrtava
a bolji, pravedniji i sretniji živo* bez revohicionarne
borbe. Ona je učila svoje
članove da se u uslovima koji su onda vladali
samo borbom, samoprijegorom i odricanjem
može postići cilj: stvaranje takove
zajednice sa takovim društvenoekonomskim
uređeni em ko´i će u d~ li njem
razvoju osigurati svim ljudima koji rade
život dostojan čovjeka. Prekaljen^ u borbi
sa buržoaskim i kapitalističkim elementima
monarhističke Jugoslavije, obogaćeni
iskustvom sa borbenih polja Šoan;je zastupajući
prave interese radmh ljudi,
KPJ-e bila je jedina snaga koja ie mogla
da se stavi na čelo i organizira ot^or protiv
okupatora i niegovih slugu. Oko sebe
kao iezgre uspjela je ona da ok"pi sve
progresivne elemente u zemlji: radnike,
seljake i inteligenciju.


Naročito treba istaći našu omladinu,
koja se na poziv Partije spremno svrstala
u r>rve borbene redove i da1 a vnV1*e žr*ve
u historijskim danima borbe za O^obcđ^nie
naše zemlje.


S ponosom možemo istaknuti da su se
i radnici i namještenici šumarstva i drvne
industrije masovno odazvali na taj poziv
i stupili u redove NOV-e. To svjedoči
činjenica da su iz redova inženjer- šumarstva
i dirvne industrije proglašeni herojima
drugovi Franjo Knebl, Momčilo Popović-
Ozren, Velimir Jakić, Slobodan Macura;
iz redova apsolvenata i studenata
šumarstva Čedo Grbić i Rade Janianin,
od radnika drvne industrije Nikola Demonja
i Fadim Jahić »Španac«. Preko 65 inženjera
šumarstva od toga 24 iz NRH DOginulo
je u narodnooslobodilačkoj bo"b: ili
su pali kao žrtve fašizma. Preko 120 inženjera
i tehničara bilo je internirano u nacističkim
logorima a veliki broj inženjera
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 64     <-- 64 -->        PDF

tehničara šumarstva i drvne industrije
aktivno se borio ili pomagao narodnooslobodilački
pokret.


Ogromne materijalne šitete nanijeli su
okupatori privredi naše zemlje. Hiljade
porušenih naselja, uništenih tvornica i kuća,
razvaljene željezničke pruge i ceste
Žalosna su bilanca njihove rušilačke djelatnosti.
Nije bez interesa da spomenemo
ovdje i samo neke štete nanesene našem
šumarstvu i drvnoj industriji. Iz zemlje
je posječeno i odvučeno 0% cjelokupne
drvne mase naših šuma. Najveće štete počinjene
su u blizini komunikacija i naselja.
Za vrijeme toga pustošenja posječeno
je 300.000 ha mladih šuma. Istovremeno je
uslijed čiste sječe nastalo 176.000 ha goleti.
Samo 20% odi svih šumarskih zgrada ostalo
je neoštećeno, sve ostalo je popaljeno i
uništeno. Uništeno je 45% a oštećeno 36%
od ukupnog broja šumskih lokomotiva.
Broj divljači u šumama spao je na 1/3.
Spaljen je i uništen Polj. šumarski fakultet
u Zemunu a inventar šumarske škole
iz Maribora prenesen je u Austriju. 80%
šumskih pruga i 60% Šumskih cesta je
uništeno ili oštećeno. U drvnoj industriji
stradalo je 76% objekata.


Istaknuo sam iako nepotpune podatke
koji govore o teškim razaranjima u oblasti
šumarstva i drvne industrije, jer vam
je ova grana najbliža, iako ona predstavlja
tek neznatni dio ogromnih šteta ko^
je su okupatori i njihove sluge učinili u
našoj zemlji. Spomenuo sam ovo s razloga
da se bolje shvati stanje u kome se našla
ionako zaostala i privredno nerazvijena
zemlja kada su nakon teškog 4-godišnjeg
^perioda borbe došli dani pobjede i slobode.
S pobjedom su došli i novi ne laki zadaci
obnove porušene zemlje i izgradnje
socijalističkog društva d socijalističkih
društvenih odnosa. Zahvaljujući širokoj
aktivnosti i inicijativi naših ljudi, koji su
se svjesno latili posla, zahvaljujući upornosti
i elanu naše »omladine, posao obnove
izvršen je u najkraće moguće vrijeme. Obnova
je predstavljala drugu etapu na putu
koji nas je sve više približivao cilju.
Stvoreni su pređuslovi za daljnji privredni
i društveni razvoj s kojim su se sve jače
afirmirali politički i ekonomski elementi
socijalizma i socijalistički društveni
odnosi. Obnova zemlje ostat će zabilježena
u povijesti naših naroda kao velika radna
pobjeda ne manje značajna od pobjede
izvojevane u ratu. U obnovi zemlje uloženi
su ogromni radni napori, u vatri obnove
rađali su se novi socijalistički junaci.
Omladina je i ovdje bila prva i pokazala
se dostojnom svojih drugova iz vremena
borbe. Rad na obnovi značio je za njih


školu socijalizma na kojoj su oni s uspjehom
položili ispit.


Ogroman prilog u ovoj akciji dali su
stručnjaci inženjeri i tehničari svih struka.
Oni su se priključili redovima naših radnih
ljudi koji su u najširim razmjerima
uzeli učešća u ovoj akciji. Saimo tako masovna
snaga, neiscrpnog izvora mogla je
uz onako objektivno teške uslove poslije
rata privesti s uspjehom ovaj posao do
kraja.


Pred nama je treća etapa puta. Izgradnja
industrije naročito bazičnih grana
predstavljao je prvi uslov za daljnju industrijalizaciju
i još brži privredni i društveni
razvoj. No niti ovaj put nije bio
bez zapreka. Objektivne materijalne teškoće
nastale su naročito dobro poznatom
blokadom. No usprkos toga zamah stvaralaštva
nije se mogao zaustaviti. Naš je
narod u cjelini shvatio ciljeve ekonomske
politike i puteve koje je označila KPJ-e i
teškoće su bile savladane. Postignuti rezultati
i ovoga puta najbolja su potvrda
pravilnosti i realnosti postavljene ekonomske
politike.


Relativno povoljni ušlo vi koji su nastali
savladavanjem zapreka pređene tri
etape izgradnje i uspjesi, postignuti u tom
periodu, otvorili su široke mogućnosti za
još brži i intenzivniji razvoj i porast proizvodnje
i dalje jačanje i razvijanje socijalističke
demokracije i socijalističkih
´društvenih odnosa.


Društveni proizvod koji je u periodu
između 48 i 52 god. porastao po prosječnoj
godišnjoj stopi 2,4%) imao je od 53 do 60
god. prosječni godišnji porast od 10,4%.
Time je ostvarena stopa porasta društvenog
proizvoda, koja se ubraja među najveće
u svijetu. Pored toga uspostavljeni
su skladniji odnosi u ukupnom društvenom
proizvodu i nacionalnom dohotku, jer
se porast nije odnosio samo na industriju
već poljoprivredu i ostale grane privrede.
Sve više sredstava ulaže se u stvaranje
uslova za brzi napredak nedovoljno razvijenih
krajeva. Proširuje se međunarodni
privredni odnos, povećava izvoz i robna
razmjena s inozemstvom i postiže povoljnija
struktura izvoza. Broj zaposlenih sve
više raste i takoreći preko noći se mjenja
struktura stanovništva. Ostvaruje se porast
lične potrošnje i životnog standarda.
Broj škola svih vrsta i specijalnosti rapidno
raste. Povećava se broj onih koji
stiču znanje i osposobljavaju se za sve
kompliciranije zadatke moderne proizvodnje.
Rezultati proizvodnje dopuštaju
veća odvajanja sredstava za izgradnju
objekata društvenog standarda. Poboljšava
se zdravstvena služba i veća pažnja
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 65     <-- 65 -->        PDF

posvećuje se zdravlju i zaštiti radnih ljudi.
Tržišta se pune artiklima široke potrošnje.
Niču rekreacioni objekti, kulturne
i zabavne institucije. Razvija se i pomaže
naučni rad u postojećim i novoosnovanim
naučnim zavodima i institutima.


Ukratko, od zaostale i u svakom pogledu
nerazvijene zemlje naša zemlja dostiže
nivo po kojemu se može ubrojiti u srednjerazvijene
zemlje Evrope.


Razumljivo da je ovako nagli porast
u ekonomskom pogledu našao svoj adekvatni
izraz u razvijanju socijalističkih
društvenih odnosa i socijalističke demokracije.
Radničko i društveno upravljanje
uvedeno još prije 10 godina u uslovima
nedovoljno razvijenih proizvodnih snaga
dok su još prevladavali administrativni
metodi upravljanja, brzo se učvrstilo
i počelo uvoditi u svim granama društvene
djelatnosti. Ono je davalo poleta
svakoj proizvodnji jer je predstavljalo revolucionarnu
mjeru, kojom se iz temelja
promjenio odnos proizvođača prema sredstvima
za proizvodnju i ostvarenom društvenom
produktu. Sistem radničkog
upravljanja se danas razvio do te mjere
da je ostvarena mogućnost da svaki član
kolektiva odlučuje o pitanjima svoga života
i rada. Neposrednim proizvođačima
data je puna ingerencija o donošenju
odluke u upravljanju radnim procesom
i o raspodjeli dohotka. Danas u našoj zemlji
upravlja u poduzećima više od


220.000 radnika i službenika, što dokazuje
da su poduzeća u sigurnim rukama, onih
koji rade. Putem vijeća proizvađača osiguran
je uticaj neposrednih proizvađača
van svojih poduzeća na cjelokupni privredni
život općine, kotara, republike i
federacije i na raspodjelu dohotka uopće.
Uvađanje komunalnog sistema i stvaranje
komuna kao zaokruženih ekonomskih
cjelina i jedinica naše soc. društvene
zajednice predstavlja osnov za daljnje razvijanje
socijalističkih odnosa i proširenje
i produbljavanje neposredne socijalističke
demokracije, kao i za učešće sve
većeg broja građana u donošenju odluke
u samoupravnim organima.


Na vanjskopolitičkom planu Jugoslavija
je svojim dosljednim stavom o suradnji
na bazi ravnopravnosti i nemiješanja
u unutrašnje poslove, stavom o principu
aktivne koegzistenecije stekla ugled i priznanje
mnogih zemalja a naročito Azije
i Afrike. Ona je to naročito postigla svojim
stavom koga je dosljedno zastupala
u svojoj vanjskoj politici i u Ujedinjenim
nacijama protiv rasne diskriminacije a za
oslobođenje od kolonijalizma, protiv agresije
sa bilo koje strane a za zabranu atom


ske energije u ratne svrhe te za opće razoružanje.


Teško je u nekoliko stranica i rezimirati
ono što nije moguće prikazati obimnim
knjigama. No pogled unatrag bio nam
je potreban prije svega da izvrSimo grubo
upoređenje Jugoslavije koju nam je
ostavila monarhija, siromašnu i jadnu u
kojoj je život većine ljudi bio samo patnja
i jad i nove Jugoslavije u kojoj radni
ljudi postaju kovač svoje sudbine, slobodne
zemlje u kojoj je život dostojan
čovjeka u kome je čovjek sve.


Na kraju neka mi bude slobodno reći
što sam već jednom drugom prilikom kazao:


U povijesti naroda u velikim događajima
rađale su se velike ličnosti. Ocjenjujući
pravilno ulogu ličnosti u zakonitosti
historijskog i ekonomskog razvitka
društva, veiika zasluga pripada ljudima
koji su bili sposobni da ocjenivši date
uslove spriječe moguće devijacije i ubrzaju
tok historije odnosno Zbivanja u
pravcu historijski uslovljene zakonitosti
društvenog i političkog razvitka. Tu historijska
uloga u danima narodnooslobodilačke
borbe u danima obnove i daljnje
izgradnje naše socijalističke zajednice
pripala je drugu Titu.


I stoga da živi Jugoslavija sa Titom
na čelu!


Predsjedavatelj pročitao je potom pozdrave
i želje za usniešan rad skupštini,
stiglih od Saveza JTŠID iz bratskih narodnih
republika.


Nakon toga prešlo se na izbor i podjelu
diploma počasnih članova Saveza SÖH.
Predsjednik Saveza izvjestio je skupštinu
da je prvi plenum Saveza na svojoj sjednici
od 215. IV 1961., održanoj u Zagrebu,
jednoglasno prihvatio prijedlog izvršnog
odbora Saveza, da se za počasne članove
Saveza ŠDH izaberu:


ing. Franjo Knebl, sekretar Sekretari


jata za šumarstvo J. V. S. NRH i


prof, dr ing. Đuro Nenadie, redoviti


profesor poljoprivredno šumarskog fakul


teta sveučilišta u Zagrebu.


Predsjednik ukratko iznosi životopis 1


izvanredne zasluge predloženih članova na


društvenom i stručnom polju, a napose za


osnivanje šumarske nastave i obrazovanje


stručnih kadrova. Zatim prema 61. 8 Pra


vilnika o izboru počasnih i zaslužnih čla


nova organizacija Saveza ITJ., podnosi


prijedlog na odluku skupštini. Kod toga


je napomenuo da će se diploma naknadno


uručiti i prof, dr ing. Alfonsu Kaudersu,


koji je izabran za počasnog člana g. 1947.


Skupština aklamacijom donosi odluku


o izboru imenovanih za počasne članove


ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 66     <-- 66 -->        PDF

aveza ©DSD., kojima su zatim uručene
diplome Uz tople drugarske čestitke.


Prof. dr ing. Đuro Nenadić srdačno se
zahvalio na izboru u ime počasnih članova
ovim govorom:


Drugovi!


U mom dugogodišnjem nastavničkom
radu nastojao sam da mojim slušačima
usadim u dušu klicu ljubavi za valjano
uređivanje šumskog gospodarstva.


Motivi su bili ovi:


Šumar ing mora imati dvije značajne
osobine: ljubav za rad i osjećaj odgovornosti.


Završetak govora profesora bio je ponovno
burno pozdravljen od skupštine.
Ono tim više, što je uvaženi profesor Nenadić
24. travnja ove godine navršio 85
god. života, punog vanredno plodnog pionirskog-
nastavničkog i naučnog rada.


Savez ŠDH, kao i ŠD Zagreb, izrazili su
svojedobno svome profesoru iskrene čestitke.


Nakon ove točke svečanog dijela skupštine
izvršeno je polaganje vijenaca na
spomen ploče sa imenima palih revolucionera-
stručnjaka šumarstva i drvne industrije,
i to na ploču u predvorju zgrade


Prof. dr Đ. Nenadić Ing. F. Knebl Prof. dr. A. Kauders


Sreća je kad vršimo svoju dužnost;
ukoliko je tegobnija ta dužnost, utoliko je
veća naša sreća.


Službenik radi da bi ljudi bili sretni.
Kakva bi smisla imao naš rad, kad ljudi
ne bi mogli biti sretni. Svaka stvar ima
smisla jedino ako usrećuje ljude.


Čovjek je zbir svojih djela, onoga što
je učinio i onoga što još može učiniti.


U radu čovjek mora biti ustrajan, jer
je ustrajnost uvjet uspjeha u svijetu.


Mladost živi od nada, a starost od uspomena.
Snažni su čovjekovi osjećaji iz mladosti.
Mnogo je toga priraslo mome srcu
iz doba nastavničke službe, pa i u snu se
često javlja. Krasno je misliti o onima,
koji nas vole, jer takve misli oplemenjuju
čovjeka.


Sa ponosom mogu reći, da su me moji
slušači voljeli i štovali, a kao dokaz tomu
je diploma »počasnog člana Saveza šumarskih
društava Hrvatske«, koja je dragocjeno
priznanje za uspješan rad na polju
šumarstva.


Šumarskog fakulteta, kao i zgrade u kojoj
je sjedište Saveza ŠDH. Za polaganje vijenca
na ovu drugu ploča delegirani su
drugovi A. Horvat, R. Mott i A. Šerbetić.


Predsjednik Saveza SDH održao je pred
pločom u predvorju Šumarskog fakulteta
i pred okupljenim učesnicima skupštine
spomen slovo, koiim je toplim riječima
iskazao počast i zahvalnost palim drugovima,
a zatim je položio lovorov vijenac s
crvenom trakom i natp^m >-Borc:ma revolucije
«. KUD »Joža Vlahović« uveličao
je taj čin pieteta borbenim piesmama. Time
je svečani dio skupštine završen.


Odmor između 1. i 2. dijela skupštine
protekao je vrlo ugodno u međusobnom
susretu i razgovoru drugova.


Stručno savjetovanje


Ovom dijelu skupštine predsjedavao je
Ing. Vid Fašaić, koji je zamoljo druga ing.
Miroslava Kalera da iznese svoje referat
»Metodologija raspodjele čistog prihoda
po kompleksnom učinku«. Taj referat je
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 67     <-- 67 -->        PDF

prethodno umnožen i podijeljen učesnicima
skupštine, stoga ga je drug Kaler iznio
sa skraćenim sadržajem.


U diskusiji o navedenom referatu podnijeli
su koreferate:


ing. Milivoj Grgurić od Šumskog gospodarstva
Sisak: Raspodjela čistog prihoda
na ekonomske jedinice u šumarstvu.


Ing. Bogomil Hribljan od Šum. gospodarstva
Bjelovar: Nagrađivanje po kompleksnom
učinku.


Ing. Vjekoslav Tomičić, od DIP-a Ogulin,
ing. Božena Vujasinović, od DIP-a
Novi Vinodolski.


Napose je o temi referata diskutirao
drug Ivo Šifter, glavni direktor tvornice
olovaka »Grafos« u Zagrebu, koji je prethodno
pozdravio skupštinu u ime svog kolektiva
i zaželio joj uspješan rad. Naročito
je zaželio uspjeha Šumskim poduzećima u
uzgoju johe i lipe, jer su ove vrste drveća
potrebna sirovina za proizvodnju olovaka.
Drugovi diskutanti obrazlagali su uvjete
1 način uvođenja, kao i već postignute
uspjehe, novog privrednog sistema u svojim
poduzećima. Kod toga su ukazali na
organizacione i kadrovske probleme, zatim
su istakli vrste i osebine ekonomskih i
obračunskih jedinica, plan i poslovne odnose
među ekonomskim jedinicama, kao i
raspodjelu osobnog dohotka i čistog prihoda
po ekonomskim jedinicama. Referati
će biti obiavljeni u stručnoj štampi.


U daljnjoj diskusiji drug Fašaić ističe
da se prema izlaganju druga Šiftera o primjeni
novog sistema očekuje da će proizvodi
tvornice olovaka pojeftiniti na tržištu.
Snize li se dakle cijene, to će rezultati
ove tvornice imati odjeka u našoi cjelokupnoi
privredi, u protivnom, ako bi
proizvodi bili skuplji, bio bi uzaludan trud.
Cilj ie novog sistema da proizvodimo više,
kvalitetnije i jeftinije i stoga želi da drug
Šifter odgovori i na ova pitanja.


Drug Šifter nastavlja diskusijom i naglašuje
da su intencije novoga sistema:


— da smatramo radnike — neposredne
proizvođače slobodnim upravljačima i da
Ih uključimo u upravljanje,
— da likvidiramo naiamne odnose i
— da stvorimo zajednicu udruženih
proizvođača.
Ovo se ne može postići na osnovi obračunskih,
nego samo ekonomskih j-edinica,
jer bez raspodjele i materijalne osnove
nema ni radničkog samoupravljania.


Ciiene olovaka su u odnosu na 19^9. eo~
dinu kao 1:9, što je vrlo povoljan omjgr.
Cijene su plafonirane još 1966. godine, kada
1e rezana građa stajala 11.000 Din/m*,
a danas joj je cijena 30—40.000 Din/m*.
Potrebno je stoga uočiti i uvažiti ove činjenice.


Pošto više nije bilo diskutanata, premda
je to tražio predsjedavajući od prisutnih
delegata šumsko privrednih i industrijskih
organizacija, zaključeno je stručno
savjetovanje i odlučeno da se poslovnim
dijelom skupštine nastavi istoga dana
u 16 sati.


Poslovni dio


Ovom dijelu predsjedavao je ing. Petar
Ziani. Na prijedlog radnog predsjedništva,
a pošto nije bilo drugog prijedloga, predloženi
su kod izbora organa skupštine u:


Verifikacionu komisiju drugovi: M. Špiranec
i B. Prpić;
Kanđidacionu komisiju drugovi: N. Goger,
A. Horvat, R. Mott i Z. Potočić;


Komisiju za zaključke drugovi: A. lA. Mudrovčić, B. Regent i Z. Tomaševski,
što su delegati jednoglasno prihvatili.


Nakon toga podnio je tajnik Saveza
ŠDH dr ing. Z. Potočić slijedeći izvještaj


o radu Saveza:
Drugarice i drugovi!


Organizacija šumarskih stručnjaka navršila
je ove godine 82 godišnjicu svog neprekidnog
djelovanja, premda u raznim
periodima pod raznim nazivima, obuhvaćajući
razne teritorije i različite unutrašnje
organizacione strukture. Od prvotnih
nekoliko desetaka članova, narasla ie ona
u posljednje vrijeme, i to samo na području
naše republike, na impozantnu
brojku od preko 1.000 organiziranih članova.
U proteklom vremenu različitih društvenih
i političkih uvjeta postavljala je
ona i različite probleme pred cijelu struku
onako i onim redoslijedom, kako su se
problemi pojavljivali: od spašavanja go-
log opstanka šuma — našeg narodnog bogatstva
— sve do različitih zadataka i
problema u proizvodnji. Ona je u svim
pređenim periodima značila jaku, i sve
jaču, moralnu stručnu i društvenu snagu,
u svom općem djelovanju uvijek konstruktivnu
i uvijek progresivnu. Po tom
i takvom svojem djelovanju, kao i po jedinstvenim
stavovima koje su šumarske
stručne organizacije dosljedno i nepokolebivo
zastupale, poznate su bile od davnih
dana kao jedna od najsnažnijih stručnih
cjelina vezanih u jedinstvo osnovnom mišlju
— vodiljom šumarske politike, obranom
šuma od prekomjernih želja sadašnje
generacije i čuvanjem i unapređenjem
šuma za buduće generacije. Ova misao vodilja,
u sebi duboko etička, okupl:ala je
uvijek šumarske stručnjake zbijala njihove
redove u prošlosti, povezivala ih ü jed


313
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 68     <-- 68 -->        PDF

nu čvrstu, jedinstvenu cjelinu i davala određenu
karakteristiku stručnoj organizaciji
u borbi za ovakve ciljeve.


No nakon oslobođenja i ostvarenja socijalističke
revolucije samim društvenim i
privrednim sistemom ostvareni su i spomenuti
osnovni ciljevi šumarske politike
u svojoj osnovi. Ne postoji više bojazan
da će sadašnja generacija voditi neplansku
politiku sa šumskim fondom, pa otpada
i potreba borbe za čuvanje šuma u
dotadašnjem smislu. Ostvareni su osnovni
uvjeti za daljnji razvoj i unapređenje šumarstva
i prerađivačke industrije drva.
Princip potrajnosti dobiva novi prizvuk,
proizvodno progresivniji, privredno pozitivniji,
lišen natruha pomalo metafizičkog
tretiranja organizma šume, prizvuk koji
zahtijeva aktivniji angažman ljudskog rada
u biološke procese sa ciljem nametanja
volje čovjeka prirodi proizvodeći neprekidno
sve više drvne materije bilo u
okviru klasične šume bilo van njenog
okvira.


Ovakvo zahvaćanje ljudskog faktora u
proizvodnju drvne materije znači istovremeno
i prelom u cijelom stilu dojučerašnjeg
načina odvijanja tehnološkog
procesa. Novi zadaci zahtijevaju nesamo
i nov odnos prema proizvodnji, nesamo
nov radni napor, nego i razvijanje vlastite
akcije, vlastitog aktivnog stvaralačkog zahvata
u proizvodnju i to u uvjetima novih
privrednih mjera, u kojima je glavna postavka:
nagrađivanje prema uloženom radu
i postignutim rezultatima. Dakako, ovo
rađa stanovite sumnje, stanovitu ličnu
nesigurnost, bojazan od onog što dolazi, a
što još nije sasvim sagledano, i što je nedovoljno
pregledano ili je čak djelomice
i nepoznato.


Činjenica je, da je cijela naša struka
sada postavljena u toliko nove uvjete,
uvjete toliko različite od prijašnjih, da
Ih slobodno možemo okategorizirati kao
prelomne, kao nešto kvalitetno sasvim novo,
kao nešto do sada nepoznato u historiji
šumarstva. No isto je tako činjenica,
da su i mnoge druge struke i profesije već
dospjele u isto takve uvjete, ili se nalaze
pred neposrednim uvođenjem istih takvih
novih mjera. Pred uvođenjem takvih mjera
se nalaze i takve profesije, kod kojih
to izgleda sasvim nemoguće ili se očekuju
rezultati s velikom dozom sumnje. Zbog
toga se valja pomiriti s tom činjeneicom
pogotovo, što su te nove mjere uopće, I
što one treba da budu primijenjene u svim
oblastima, u svim djelatnostima, privrednim
i neprivrednim.


Međutim, osim ove subjektivne nelagodnosti
izazvane novim mjerama, ispolja


va se u nas i nelagodnost objektivne prirode.
Nama svima je jasno, da postoje
mnogo veće poteškoće primijeniti nagrađivanje
po učinku u šumarstvu nego u
ostalim privrednim oblastima, posebno u
industriji, ali i u poljoprivredi. No upravo
to treba da bude razlog, da se svi mi, cijela
naša stručna organizacija posebno
pozabavimo tim problemima i da iznalazimo
postepeno sve bolje, potpunije i adekvatnije
metode mjerenja rezultata naših
radnih napora i odgovarajućih načina nagrađivanja.


Upravni odbor Saveza naših stručnih
društava, mislim da je pravilno shvatio
značenje novih privrednih mjera koje treba
da se primijene u šumskoj privredi, da.
je shvatio i probleme koji se tim u vezi
pojavljuju, a shvatio je i to, da te nove
mjere označuju i početak nečeg novog u
šumarstvu, u prvom redu novi stil rada,
stil koji izaziva potrebu razvijanja lične
akcije, aktivnog stava prema stvarima,
aktivnog zahvaćanja u proizvodnju, znači
i borbu za njeno realiziranje, borbu s tehnikom,
biologijom i ekonomikom. Zbog
toga je Upravni odbor odlučio, da upravo
to pitanje postane centralno pitanje 82
redovne godišnje skupštine, na kojoj treba
da se čuje sve ono, što je u tom pravcu
već postignuto, kao i svi oni problemi,
koji se još imaju riješiti. Pritom ovaj Savez
nije žalio utrošiti i stanovita sredstva
kako bi stručno savjetovanje ispalo što
potpunije.


No osim ovog aktuelnog problema koji
je zahvatio cjelokupnu šumsku privredu
u cijeloj zamlji, pojavljuje se još jedan
krupan problem, također problem šumske
privrede cijele zemlje, a to je problem
financiranja svih planiranih radova na
unapređenju šumarstva, u prvom redu radi
povećanja sirovinske baze za prerađivačku
industriju.


Ovaj problem financiranja ne postavljamo
ovdje U smislu momentanih poteškoća
na obrtnim sredstvima (ovaj naime
problem smatramo prolaznim), nego
u stalnom dosadašnjem raskoraku između
planiranih zadataka u naturalnim veličinama
i osiguranju potrebnih novčanih
sredstava. Ovo je djelomično problem i u
načelnom stavu prema izvorima i uvjetima
financiranja razvoja proizvodnih
snaga u šumarstvu.


Problem koji se ovdje postavlja, sastoji
se u slijedećem: sve dosadašnje analize
su pokazale, da je stupanj razvoja
proizvodnih snaga u šumarstvu FNRJ veoma
nizak; nepovoljna struktura fonda,
velike površine degradiranih šuma, opće
slab intenzitet njegovanja šuma; sasvim.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 69     <-- 69 -->        PDF

nedostatna mreža šumskih komunikacija;
neznatna mehanizacija i slab kvalitet rada
privremene, prolazne, slučajne i sezonske
radne snage. Prema tome, sva tri faktora
koji sačinjavaju proizvodne snage u šumarstvu
su nerazvijena i zaostala.


Nasuprot tome, proizvodne snage šumarstva
u nekim zemljama zapadnog svijeta
su znatno odskočile postepenim i
preko 10O godina dugim i neprekidnim
razvojem. Tempo njihova razvoja bio je
polagan i adekvatan sredstvima koja su
se izdvajala iz šumske takse (uglavnom),
a ponekad i iz državnog budžeta. No radi
dugog perioda, današnji njihov stupanj
razvoja je visok, troškovi eksploatacije
razmjerno niski, a šumska taksa za sada
dovoljna da pokrije potrebe daljnjeg unapređenja.
No ne treba gubiti iz vida, da se
tamošnje šumarstvo, iako se razvija u
uvjetima razmjerno niskih troškova eksploatacije
i razmjerno visoke šumske takse
(tj. ostatka do cijene drveta na tržištu),
ipak povremeno sreće s problemima
odvijanja gospodarenja u šumama u vezi
s poskupljenjem radne snage i povećanim
troškovima oko školovanja stalne radne
snage, što tamošnju šumsku politiku neprestano
tjera na povećanje produktivnosti
rada iznalaženjem bolje organizacije
rađa i primjenom adekvatne mehanizacije.


Šumarstvo Jugoslavije dvostruko je
zaostalo: prvo, zaostalo je znatno iza šumarstva
nekih zapadnih zemalja, drugo,
zaostalo je u odnosu na razvoj proizvodnih
snaga u zemlji, dakle i apsolutno i
relativno.


Ukoliko želimo u nekom kraćem roku
dostići nivo privrednog razvoja zemalja
zapada, a tako se postavlja perspektivnm
20 godišnjim planom privrednog razvoja
nesamo za našu privredu u cjelini, nego
i za šumsku privredu, to naš tempo razvoja
šumske privrede, a naroč.ito šumarstva,
treba da bude znatno brži od onog
tempa kojim se razvijalo zapadno šumarstvo.
No takav tempo zahtijeva i adekvatna
sredstva (za izgradnju mreže komunikacija,
za nabavljanje mehanizacije, za
obučavanje i formiranje stalne radne snage,
za poboljšanje životnog standarda
šumskih radnika, za njegovanje i obnovu
šuma na velikim površinama i si.), a ta
adekvatna sredstva su sigurno dosta veća
od sredstava koja se danas davaju u te
svrhe, pa veća i od ukupne šumske takse,
koja se danas ostvaruje u FNR Jugoslaviji.
Ovo znači, da treba našem šumarstvu
dati na raspolaganje u najmanju ruku
sva ona sredstva, koja se u šumarstvu
ostvare. Današnji privredni instrumenti, a
pogotovo oni iz niza dosadašnjih godina


oduzimali su i oduzimaju dio iz šumarstva
u opću akumulaciju za razvoj drugih
djelatnosti, iako je šumarstvo daleko najzaostalija
privreda u zemlji. Nesamo da
smo smanjili naš šumski fond za nekoliko
desetaka milijuna m3, nego mu oduzimamo
i dio sredstava za druge svrhe. Naravno,
ovakvom politikom financiranja
nećemo moći razvijati proizvodne snage
šumarstva onim tempom kako zahtijeva
naš ostali privredni razvoj, nego će šumarstvo
relativno sve više zaostajati.


Za ovakvu situaciju nisu krivi naši rukovodioci,
nego naši stručni drugovi, koji
rade u vrhovnim institucijama, koje definiraju
našu šumarsku politiku manjeviše
na temelju nekih vlastitih analiza i
vlastitih gledišta a bez dovoljno veze sa
dnevnim problemima naše prakse. S druge
strane ima krivnje i na našim republičkim
institucijama, što nastupaju preslabo,
bez dovoljno argumenata i jedinstvenih
gledanja. Naš stručni federalni Savez
pokušao je na prošlom XIX Plenumu u
Kragujevcu sredinom svibnja da razmotri
situaciju šumarstva i drvne industrije u
okvirima novih privrednih mjera, no referati
pa ni diskusija nisu dali očekivani
rezultat. Naš Savez se još nije angažirao
na ovom problemu, jer se ne nalazi u pogodnoj
situaciji, da na samom vrelu — u
Beogradu — prati razvoj svih momenata
oko razmatranja pojedinih privrednih instrumenata.


Ovako promatrajući situaciju šumarstva
u zemlji i našoj republici, čini nam
se, da su navedena dva problema u ovom
periodu neposredno aktuelni i ujedno najvažniji
problemi.


Čini nam se, đa rad na rješavanju ovi!»
dvaju pitanja može da bude u našoj organizaciji
donekle i podvojen. Rješavanje
prvog problema, raspodjele čistog prihoda
po učinku, u svojoj osnovi treba da se
vrši dobrim dijelom eksperimentalnim putem
u poduzećnma. U tom pravcu bi se
trebala angažirati naša kotarska šumarska
društva i skupljati iskustva za dotjerivanje
sistema. U tom pogledu bi malo
mogao koristiti rad u okviru ovog Saveza,
a bez bojazni da se ne kreće u suviše
uopćenim, nedovoljno konkretiziranim postavkama.


Naprotiv, drugi problem, problem financiranja
šumarstva u narednom periodu
trebao bi da se rješava na višim forumima,
i u tom pravcu bi se trebala kretati
i aktivnost ovog Saveza u slijedećem
periodu.


Upravni odbor Saveza, od osječke
skupštine pa na ovamo, rješavao je, osim
dnevnih tekućih poslova, i neke druge,


315
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 70     <-- 70 -->        PDF

nove poslove, posebno poslove oko reorganizacije
našeg društvenog rada, a koja
reorganizacija treba da znači i određenu
prekretnicu u društvenom radu. Na prošlogodišnjoj
skupštini prihvaćen je novi
Statut, a dotadašnje šumarsko društvo
preraslo je u Savez šumarskih društava,
dok su dotadašnji šumarski klubovi postali
osnovne stručne organ´zacije. Ova
reorganizacija je uslijedila nakon V kongresa
SITJ u Ljubljani a u smislu zaključka
V Kongresa. Temeljna je zamisao
ove reorganizacije u nastojanju, da se
osnovne stručne organizacije inženjera i
tehničara formiraju u okviru komune, i da
one budu stručni oslonac komunama i
narodnim odborima u rješavanju privrdnih,
a i društvenih problema bilo na užim
ili širim teritorijama, bilo u rješavanju
tehnoloških i ekonomskih problema u pojedinim
poduzećima. Prva faza reorganizacije
bila bi: osnivanje kotarskih šumarskih
društava i njihovo organizaciono
učvršćivanje. Daljnja faza bila bi: osnivanje
podružnica u pojedinim komunama
svagdje gdje ima za to kadrovskih mogućnosti,
odnosno osnivanje aktiva u pojedinim
poduzećima.


Prema svemu ovome, treba da se izmijeni
i dosadašnji način rada naše stručne
organizacije. Pravo težište rada ne leži
više na centralnoj organizaciji kao do sada,
nego treba da se spusti onamo, gdje
se obavlja proizvodnja: u poduzeća, u komune.
Ovakav način rada angažirat će
mnogo više stručnih kadrova u društvenoj
aktivnosti, a sadržaj će biti aktualiziran
rješavanjem neposrednih, konkretnih problema
i zadataka, pa prema tome i korisniji
za društvo kao cjelinu i korisniji za
unapređenje šumarstva i drvne industrije.


Po novom Statutu, osnovne smjernice
rada Saveza donosi, naravno, u prvom redu
skupština. No radom između dvije
skupštine rukovodi Plenum, a Upravni
odbor izvršava odluke Plenuma i skupštine.
Prema tome, na Savez će pasti opći
zadaci i problemi koji se ispolje kao problemi
šumarstva i drvne industrije naše
republike, dakle problemi načelne prirode
opće šumarske i drvnoindustrijske politike
u republici. Ovaj rad Saveza treba da se
odvija putem stalnih i povremenih komisija,
zatim akci´om Upravnog odbora i
putem zaključaka Plenuma i skupštine.


Ova 82 godišnja skupština je prva
skupština nakon izvršene reorganizacije,
koja se odvija prema novom statutu. Mi
očekujemo od ove naše prve skupštine, da
donese svoje zaključke o pravcu djelovanja,
s jedne strane kotarskih šumarskih


društava, a s druge strane Saveza šumar


skih društava.


Oslonac za donošenje takvih zaključaka
neka nam bude materija izložena na
ovom stručnom savjetovanju, i materija,
koju je prodiskutirao prvi Plenum ovog
Saveza, održan 25 travnja a na osnovu referata
druga ing. Copa o »ulozi i aktivnosti
inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije u izvršenju petogodišnjeg plana
i sprovođenju novih privrednih m´era«. U
tim materijalima, sadržajno bogatim, date
su sugestije kako za sam stil budućeg rada
naših stručnih organizacija tako i za
probleme kojima treba da se pozabave
naše osnovne organizacije na terenu s jedne,
a naš Savez s druge strane.


No da se uzmogne pristupiti onom najvažnijem
radu, radu na organizaciji i unapređenju
proizvodnje koja se obavlja na
širokim prostranstvima naše republike,
nužno je, da se konsolidiraju naše osnovne
organizacije. Upravni odbor je uložio
mnogo i vremena i truda, da se osnuju kotarska
šumarska društva, i u tu svrhu su
mnogi drugovi odlazili na teren i stupali
u lični kontakt s drugovima iz naših privrednih
organizacija i institucija. Samo
osnivanje kotarskih stručnih organizacija
oteflo se na 8 mjeseci: prvo je osnovano
kotar. šum. društvo Bjelovar 1. X I960, g.,
a posl-´ednje Ogulin, dne 6. V o. g. Moram
napomenuti, da nam još nije usp´elo osnovati
društvo u Gospiću unatoč našeg izaslanika
i unatoč našim pismenim upi´ima


o razlozima i našoj ponudi da pružimo
potrebnu pomoć oko otklanjanja poteškoća.
Prema tome imamo do sada 19 kotarskih
šumarskih društava: Bjelovar -
Križevci zajedno, Rijeka, SI. Požega, Zagreb,
N. Gradiška, Koprivnica, Virovit´ca,
Split, Našice, Karlovac, Kutina, Daruvar,
Osijek, Vinkovci, Varaždin, Sisak, SI.
Brod, Pula i Ogulin. Društva su navedena
redosljedom prema datumu osnivanja:
Točan broj naših članova nije nam poznat,
jer nismo od mnogih naših društava
primili izvještaj o broju i strukutri članstva.
Računajući prema primljenim izvještajima,
broj članstva je porastao, te ih
danas imade preko 1.200, a u tom broju
učestvuju, prema dosadašnjim podacima
tehničari sa oko 50°/i>.


Prema prispjelim izvještajim sa osnivačkih
skupština pojedinih društava, može
se razabrati, da je na po´edinim područjima
bilo i do sada određene aktivnosti,
u čemu je ipak prednjačio Varaždin.
Međutim, nakon osnutka društva, osjeća
se prilično povećana aktivnost i u drugim
mjestima. Ovdje dolazi u prvom redu Zagreb,
zatim SI. Požega, Koprivnica, SI.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Brod, Našice, Rijeka, Split, Vinkovci, N.
Gradiška i drugi. Ipak valja primijetiti,
da tematika nije još uvijek ona i onakva,
kakva bi trebala da bude, da je suviše jednostavna,
i da bi je terbalo usmjeriti u
pravcu smjernica koje je ukazao naš prvi
Plenum, a koje će vjerovatno dati i ova
skupština.


Djelovanje i rad Upravnog odbora
ovog Saveza odvijao se kroz održanih 14
sjednica, na kojima su rješavana razna
organizaciona pitanja i pripreme za pojedine
akcije. Upravni odbor je organizirao
stručno savjetovanje uz prošlogodišnju
skupštinu s temama iz proizvodnje koje
su pripremili drugovi Ivo Padhorski, Bogomil
Čop i Bozo Mačešić. Upravni odbor
se dosta trudio da dobro organizira i ovo
stručno savjetovanje o momentano veoma
aktuelnoj temi koju je danas iznio
drug Kaler. Svim ovim drugvima koji su
izradili osnovne referate, kao i svim drugovima,
koji su se spremno odazvali da
prirede diskusiju, Upravni odbor Saveza
se ovom prilikom najtoplije zahvaljuje.


U proteklom periodu Upravni odbor je
preuzeo na sebe da organizira i dva stručna
savjetovanja na nivou FNRJ, to su:
Prvo jugoslovensko savjetovanje o zaštiti
šuma i savjetovanje o »mjestu i ulozi fitocenologije
u šumskoj privredi. Osim
toga je Upravni odbor organizirao na teritoriji
naše republike i XVT1I Plenum
Saveza I. i T. S. i D. J. Jugoslavije u septembru
prošle godine. Sa svih ovih savjetovanja
i Plenuma doneseni su i odgovarajući
zaključci, koji su objelodanjeni u
našim stručnim časopisima, i prema tome
dostupni su svim našim članovima.


Članovi Upravnog odbora redovno su
prisustvovali i Plenumima Saveza J T S
i DJ, kao XVII Plenumu u N. Sadu, XVIII
Plenumu u Zadru i XIX Plenumu u Kragujevcu.
I o ovim Plenumima obavještavano
je naše članstvo bilo putem Šum.
lista, bilo putem pojedinih izvještaja sa
sjednice Upravnog odbora, čiji zapisnici
su dostavljeni i neposredno svim kotarskim
društvima, kako bi mogla i kotarska
društva pratiti rad Upravnog odbora
Saveza.


Posebno valja naglasiti, da je Upravni
odbor vodio računa i o manifestacijama
društveno-političkog karaktera, te je održan
veoma uspjeli »Svečani plenum« prigodom
proslave 40-godišnuce SK J i
SKOJ-a krajem 1909. godine, a na današnjoj
skupštini priređen je poseban
svečani dio prilikom proslave 20 godišnjice
revolucije. Posebna delegacija našeg
Saveza prisustvovala je u Glini kod
otkrića spomenika radnicima i službenici


ma šumarske i drvne struke, žrtvama fašističkog
terora.


U proteklom periodu nastavljena je 1
dalje izdavačka djelatnost Saveza. U prvom
redu treba podvući da je uspjelo
održati naš stručni časopis »Šumarski list«
na zavidnom nivou, upravo na naučnom
nivou međunarodnog stupnja, i da ovaj
list učvršćuje svoju naučnu i stručnu reputaciju
i u međunarodnim razmjerima.
Ovo se ne razabire samo po tome, što se
»Šumarski list« šalje u velik broj stranih
zemalja, i što ga stručne institucije inostranstvä
potražuju, nego i po tome, što
naučni i stručni krugovi inostranstva citiraju
pojedine autore članaka iz »Šumarskog
lista« i što se na taj način pozivaju
na domet naših naučnih istraživanja. Ukoliko
se ubuduće otklone neke slabe strane
»Šumarski list« koji više proizlazi iz
nedostatka saradnje iz prakse, pruža nam
se mogućnost, da list sadrži visok nivo, a
da se obogati aktuelnim zbivanjima. U tu
svrhu je Upravni odbor poduzeo određenu
akciju, te je izrađen »Poslovnik«
prema kojemu će biti organizirana buduća
redakcija lista.


Nedavno su odštampane i lokalne tablice
za hrast koje je izradila grupa naših
drugova, i koje će, nadamo se, korisno
poslužiti našoj praksi:


Naravno, za svu ovu djelatnost našeg
Saveza potrebna su i materijalna sredstva,
koja se priskrbljuju ostalom našom stručno
- izdavačkom djelatnošću, koju obavljamo
zahvaljujući razumijevanju i podršci
naših drugova iz Sekretarijata za
šumarstvo i šumarske sekcije Komore.


U slijedećem periodu bit će nam potrebna
veća materijalna sredstva radi
daljnjeg razvijanja stručno-društvene dielatnosti
u denacionaliziranoj jednoj cijeloj
polovini zgrade našeg društvenog Doma.
Za sada je naše materijalno stanje povoljno,
kako ćete o tome čuti od Nadzornog
odbora, a u čemu ima mnogo zasluga naš
dugogodišnji blagajnik drug Petemel.


Kao radni organ, koji će biti na raspolaganju
budućem Upravnom odboru Saveza,
po novom sistemu rada, osnovpne su
na ovom Plenumu 4 komisije: 1. Komisija
za štampu, 2. Komisija za produktivnost
rada, 3. Komisija za kadrove i školstvo
i 4. Komisija za naučno-istraživački
rad. Ove 4 komisije su osnovane analogno
takvim komisijama u republičkim i federalnim
općim društvima I. i T. kao staTne
komisije, dok će se po pojedinim problemima
osnivati privremene komisije. Stalne
komisije su se sastale i konstituirale, i
stoje naraspolaganju novom Upravnom
odboru. Od spomenutih komisija bili su


317
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 72     <-- 72 -->        PDF

već angažiram´ pojedini članovi, i to u
komisiji za štampu, kojom je prilikom
kod nas organiziran sastanak na nivou
FNRJ, i u komisiji za kadrove i školstvo,
čija arhiva je već prilično bogata, ne samo
zbog novih akcija ako reorganizacije visokoškolske
nastave, nego i već otprije.


Iako je rad Upravnog odbora ovog Saveza
bio i dosta sadržajan i dosta raznovrstan,
ipak smatramo da je imao svojih
slabosti. One su bile djelomice i rezultat
općih prilika oko reorganizacije u privredi,
a zatim i oko reorganizacije u sistemu
društvenog rada. Sada su već prebrođene
glavne brige organizacione prirode, zacrtan
je daljnji sistem rada, te će novi
Upravni odbor imati stanovito olakšanje u
pogledu uvođenja sistematskog i organiziranog
djelovanja Saveza, a i naših osnovnih
društava, kotarskih stručnih društava.


Upravni odbor Vam zahvaljuje na odazivu
na ovu 82 godišnju skupštinu i predaje
Vam ovaj izvještaj na diskusiju.


Drug tajnik je ujedno napomenuo da
6e završni račun sa bilansom za godinu
I960., zatim stanje imovine aveza na dan


31. XII. 1960. i prijedlog proračuna prihoda
i rashoda za 1961. biti odštampan uŠumarskom listu br 5—6/1961. sa potanjim
brojčanim pregledom, a tako i izvještaj
nadzornog odbora.
Prema čl. 34 Statuta Saveza SDH izvještaj
o radu Saveza koji sastavlja
upravni odbor za skupštinu, zatim završni
račun, odobrava plenum Saveza, koji
donosi i godišnji proračun prihoda i rashoda.


Za diskusiju o izvještaju o radu Saveza
javili su se drugovi Stj. Lulić i M. Androić.


Drug Lulić smatra da o materijalima,
iznijetim u referatima i o preoblemima
koje je iznio tajnik Saveza trebaju prvenstveno
govoriti delegati sa terena. Mišljenja
je, da u zaključke koje će donijeti
skupština uđu i okolnosti kako se je šumarstvo
kao cjelina uklopilo u novi privredni
sistem a napose:


— da li nove privredne mjere djeluju
na šumarstvo i drvnu industriju stimulativno
ili đestimulativno;
— kakovi su perspektivni izgledi radnih
ljudi koji rade u ovim privrednim organizacijama;
— što bi trebalo poduzeti ako se ustanovi
da novi sistem djeluje na ove dvije
privredne djelatnosti đestimulativno.
Ove okolnosti odlučne su, da li će se
Šumarstvo i drvna industrija moći uklopiti
u veći start proizvodnje prema narednom
petogodišnjem planu privrednog razvoja.
U slučaju da to neće moći, što treba


poduzeti da se zacrtanom kursu veće proizvodnje
približimo.


Činjenica je, da su proizvodne snage u
šumarstvu i drvnoj industriji još uvijek
nedovoljno razvijene. Unatoč toga na ove
dvije privredne djelatnosti protegnute su
jednake privredne mjere kao i za visoko
akumulativna poduzeća. Tome je razlog
možda i to što od mjerodavnih nije uslijedila
pravodobna interpretacija stvarnog
stanja šumarstva (opremljenost, mehanizacija
itd.) i drvne industrije (zastarjelost
sredstava za rad i dr.). Stoga je trebalo za
šumarstvo i drvnu industriju tražiti izvjesne
olakšice, koje bi inače učvrstile naše
nastojanje da se postignu oni rezultati, koje
društvo očekuje od nas.


Drug Androić osvrće ss na rad novo
osnovanih šumarskih društava kotara, čija
uloga postaje u današnjem privrednom sistemu
sve jača. SSRNJ pridaje stručnim
organizacijama veliko značenje, ali očekuje
od njih i konstruktivan rad. Stoga društva
trebaju kod davanja mišljenja nastupati
jedinstveno kao stručna organizacija
a ne kao pojedinci. Za primjer navodi nastup
Šumarskog društva Zagreb o pitanju
organizacije uprave i gospodarenja sa
šumom Medvednice. Za ovaj slučaj je
stručno stanovište Šumarskog društva kao
cjeline i te kako uvaženo.


Sto više, stručne organizacije trebaju
da se što bolje afirmiraju, formirati iza
sebe još jaču organizaciju, a to je kotarsko
društvo inženjera i tehničara. Razglabali
se materijali sa V Kongresa SSRNJ
ili bilo koji drugi, svugdje se upućuje na
rad i aktivnost inženjera i tehničara kam©
pripadamo i mi. Ne treba stoga stagnirati
nego prionuti radu, jer ima još mnogo problema
po kojima treba pružiti pomoć narodnoj
vlasti, a što će ona i te kako prihvatiti
i cijeniti. Razumljivo je, da ima 1
specifičnih problema, koji će se riješavati
unutar društva i onda kolaborirati s narodnom
vlašću. Potrebno je stoga da se
šumarska društva prema prednjem odazovu
ovom apelu i da požure rad na terenu.


Drug Androić je dalje razglabao o stručnoj
štampi i naglasio da je publicistička
djelatnost u oba stručna Saveza porasla.
Međutim je nedovoljan odaziv za raspačavanje
stručnih knjiga tako, da one leže
u skladištima, a trebalo bi se nalaziti i
upotrebljavati u knjižnicama privrednih
organizacija kao i pojedinaca stručnjaka.
Time u vezi napomenuo je potrebu da
stručnjaci jače prate obavijesti o stručnim
izdanjima i da prema tome ista i nabavljaju.


Zato, kad se stručna organizacija na terenu
više učvrsti trebalo bi u njoj zadu