DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 58     <-- 58 -->        PDF

tori svih kurseva i seminara kod privrednih
organizacija i njihovih udruženja.


— Uspešno obrazovanje stručnih kadrova
za šumarstvo i dirvnu industriju
zahteva puno angažovanje i pomoć privrednih
organizacija, kako u pogledu organizacije
škola, izrade nastavnih planova
i programa, tako i u pogledu stvaranja
mogućnosti za praktičnu nastavu i proizvodnu
praksu učenika i studenata, a što
do sada nije bilo u dovoljnoj meri, pa se
negativno odražavalo kako na broj, tako
i na kvalitet školovanih stručnjaka.
U cilju stalnog praćenja savremenih
dostignuća koja se ne mogu uvek i u svim
slučajevima preneti na stručnjake iz prakse
kroz seminare i kurseve, potrebno je
razmotriti pitanje stručne štampe koja bi
bila pristupačna svima, a obrađivala bi
savremeua dostignuća u tehničkim rešenjima
i pružila mogućnost upoznavanja sa
savremnim zbivanjima socijalističkog društva,
razvoja privrede i društvenog upravljanja.


Potrebno je da se stručna javnost uporna
kako je došlo do ovih »Preporuka«.
Centralni odbor- SITŠIDJ uviđajući značaj
obrazovanja stručnih kadrova u šumarstvu
i drvnoj industriji i potrebu da
se ciljevi i zadaci Rezolucije SNS o obrazovanju
stručnih kadrova što bolje sagledaju
i što pravilnije rese u okviru ove
dve privredne oblasti, organizovao je savetovanje
na kome su razmatrani problemi
obrazovanja stručnih kadrova. Savetovanje
je istaklo veliki broj problema,
koji su nisu mogli u relativno kratkom
vremenu, koliko je savetovanje trajalo,
dovoljno da analiziraju, niti da se nađu
jedinstveni stavovi. Radi toga zaključci sa
savetoavnja, i pored velikog truda Komisije
za kadrove i školstvo C. O. SITŠIDJ
nisu mogli da budu prihvaćeni i da se kao
takvi predaju stručnoj javnosti. Za Savez,
kao organizatora Savetovanja važno
je da je uspeo da u rešavanju pitanja
obrazovanja stručnih kadrova mobilise
struku i da pokrene brojne i značanje probleme
koje treba u duhu intencija Rezolucije
SNS i potreba šumarstva i drvne industrije
rešavati u narednom periodu.


U ovakvoj situaciji bilo je potrebno da
Centralni odbor zauzme stav o osnovnim
pitanjima što ie i učinjeno donošenjem
ovih »Preporuka«. Kao što se iz samih
»Preporuka« vidi potrebno je da se nastavi
proučavanje svih problema u vezi sa
obrazovanjem stručnih kadrova u šumarstvu
i drvnoj industriji i da se na tome
angažuju sve naše društvene i privredne
organizacije, kao i zainteresovane ustanove.


Objavljivanjem ovog materijala želelo
se da se naša celokupna stručna javnost
mobilise za rešavanje najvažnijih problema
obrazovanja stručnih kadrova kako bi
se pomoglo našim školskim ustanovama u
njihovim nastojanjima i naporima da
obrazuju stručne kadrove koji će moći da
unapređuju i razvijaju šumsku privredu i
drvnu industriju. Savez će i dalje biti nosilac
ove akcije i na narednom XX Plenumu
Centralnog odbora razmotriće se
najaktuelniji problemi i organizovaće se
njihovo dalje proučavanje.


Ovom prilikom treba istaći i to da je
naš Savez jedini stručni Savez koji je organizovao
savetovanje o obrazovanju
stručnih kadrova, što predstavlja uspeh.
Savez inženjera i tehničara Jugoslavije u
maju organizovao je takođe Savetovanje o
obrazovanju stručnih kadrova za koje su
bila od velikog značaja naša iskustva.


Sekretar Saveza ITŠIDJ


Dr. Ljubomir Petrović,


ZAPISNIK
I plenuma Saveza ŠDH, održanom u
Zagrebu 25. IV 1961.


Prisutni:
Članovi upravnog odbora Saveza: Dr
Androić, dr Potočić, ing. Peternel, ing.
Lacković, ing. Čop, dr Dekanić, ing. Maćešić
ing. Sekalec, ing. Špiranec, i ing.
Žunko;
Članovi nadzornog odbora: ing. Šerbetić,
ing. Dragišić i ing. A. Horvat.
Predsjednici i tajnici Š. D. Kotara:
Bjelovar, Kutina, Nova Gradiška, Osijek,
Rijeka, SI. Požega Varaždin, Vinkovci i
Zagreb.
Od Š. D. Kotara Karolvac, Koprivnica
učestvovali su plenumu predsjednici društva
dok od Š. D. Kotara: Daruvar, Našice,
SI. Brod i Split tajnici, od Splita i
blagajnik ing. N. Vučetić (namjesto predsjednika,
odsutnog u inostransivu). Od
Šumarskog kluba Ogulin, učestvovao je
tajnik kluba ing. P. Nežić.
Plenumu nisu prisustvovali delegati S.


D. Kotara: Sisak i Virovitica, i delegat Š.
K. Gospić, niti su do početka plenuma
opravdali odsustvo.
Od gostiju prisustvovao je plenumu
izaslanik Šum. fakulteta Zagreb prof, dr
ing. Zdenko Tomašegović, a od Tvornice
papira — Zagreb, ing. Ivo Ođtrić.


Od Radio — Zagreba drug Mihovilović
Šime.


Predsjednik Saveza ŠDH otvara plenum
i pozdravlja prisutne goste i članove
plenuma. Naglašuje da je to I plenum
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 59     <-- 59 -->        PDF

nakon reorganizacije stručnih organizacija
inženjera i tehničara. Time u _vezi
obrazlaže propise Statuta Saveza ŠDH.
Ističe da plenum treba riješiti mnoga pitanja
u vezi sa održavanjem 82. redovne
godišnje skupštine, i predlaže dnevni red:
Dnevni red I plenuma Saveza ŠDH


Prijedlog dnevnog reda:


1. Izvještaj o radu Saveza (daje tajnik)
2. Ing. Bogomil Čop: iznosi referat
»Uloga i aktivizacija inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije u izvršenju
petogodišnjeg plana i spro vođenju novih
privrednih mjera«.
3. Diskusija o radu Saveza i o smjernicama
za daljnji rad.
4. Poslovni dio:
a) Saziv 82. god. redovne skupštine
b) Prijedlog za izbor počasnih i zaslužnih
članova Saveza ŠDH
c) Osnivanje komisija
d) Završni račun IŠSO i proračun za


1961
e) Izvještaj nadzornog odbora


5. Razno
Nakon prihvaćenog dnevnog reda upoznaje
tajnik prisutne s propisima čl. 33 i
34 statuta Saveza ŠDH, koji se odnose na
sastav i nadležnost plenuma, te upoznaje
članove Plenuma sa dosadašnjim radom
Upravnog odbora Saveza.


Predsjednik napominje da će osnivanjem
radnih komisija i rad Saveza biti
efikasniji i plodniji. Napose ističe važnost
Komisije za produktivnost rada i za
obrazovanje kadrova. Time u vezi naglašuje
reformu studija na fakultetu. (3 stepena).
Plenum će možda biti pozvan da


o tome da svoje mišljenje. Sugestije naročito
za 1. etapu studija dobro će doći.
Komisija za štampu poboljšat će izdavačku
djelatnost Saveza; nadalje ističe koliko
se Savez zalagao napose za povoljno rješenje
o denacionalizaciji društvenog doma.
U drugoj točki dnevnog reda ing. Čop
iznosi svoj referat.


Nakon odmora prelazi se na diskusiju
ö radu Saveza i o smjernicama za daljnji
rad, kao i o referatu ;n.R. Čepa.


Ing. Lulić, u poduljoj diskusiji između
ostalog konstatira, da se sve naše privredne
organizacije nisu uklopile u nove mjere
i da je vrijeme, da se založimo za izvršenje
5-god. plana. Smatra, da su uslovi
šumarstva i drvne industrije za daljnji
njihov razvoj dosta nepovoljni, i da će u
cjelini biti manje sredstava za ulaganje
u šumarstvo nego do sada unatoč preuzetoj
eksploataciji šuma. Predlaže pođsticanje
industrije, da i ona učestvuje svojim
sredstvima na podizaneju sirovinske
baze.


Ing. Fašaić žali što nije sazvan Plenum
s ovakvim referatom prije nego što su donašani
5-god. planovi. Slaba povezanost
stručnjaka sa stručnim i društvenim organizacijama
nije omogućila, da oni kao
cjelina doprinesu onoliko, koliko su ođ
njih tražili općine i kotarevi. Naglašava,
da su se u manjim privrednim centrima
istakli klubovi kao pokretači nekih privrednih
akcija. Potrebno je osnivati opća
društva inženjera i tehničara, a u tom
okviru trebaju šumarska društva da budu
inicijator za perspektivni razvoj nesamo
šumske nego i ostale privrede.


Dr Androić napominje, da se povezivanje
pojedinaca s narodnim vlastima i
društvenim i političkim organizacijama ne
bi trebalo toliko vršiti po individualnoj
inicijativi nego u vidu članova i predstavnika
stručnih organizacija. Za afirmaciju
stručnih organizacija potrebna je masovnost
nastupanja, odnosno nastupanja u
ime masovnosti.


Ing. Zukina navodi, da ima klubova
koji su zadovoljili svojim radom, te je
klub dobivao i priznanja, premda se u početku
nailazilo na poteškoće. Ipak, postoje
problemi uključivanja u društvenu
aktivnost članova iz drvne industrije. Čini
se da je premalo razumjevanja jedne
strane za probleme koji postoje na drugoj
strani. Š. D. Varaždin je formiralo 4 komisije:
— za uzgojne radove i poljoprivredu;
— za kadrove (obrazovanje kvalificiranih
šumskih i drvnoind. radnika; —
za unapređenje drvne industrije i — za
unapređenje eksploatacije šuma. Postoji
nada, da će se time aktivirati više članova
u društvenom radu.


Ing. Dragišić ukaziujje na propuštene
mogućnosti suradnje stručnih organizacija
prilikom pretresa perspektivnih planova,
no možda da ima smetnji i na drugim
instituciama, kao što je na pr. način poslovanja
komore, koja se veže na pojedince
umjesto da se oslanja na organizaciju
kao cjelinu. Ukazuje na potrebu suradnje
šumarstva i drvne industrije u cilju sto
racionalnije prerade sirovina. Smatra potrebnim,
da Savez prati i pomaže rad
stručnih organizacija na terenu.


Ing. Čop obrazlaže svoj stav u referatu
i smatra, da se jedino aktivizacijom organizacija
na terenu može afirmiarti stručna
organizacija, a one svojom aktivnošću će
djelovati i na centar. U Savezu može nekolicina
dobro da radi, ali time neće biti
izvršen zadatak, ako se ne aktiviraju lokalne
organizacije.


Dr Potočić podvlači, da referat ing.
Čopa, ima svrhu, da ovaj prvi Plenum
Saveza zacrta smjernice rada svih naših
stručnih organizacija u NRH. Težište na


305
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 60     <-- 60 -->        PDF

šeg djelovanja je svakako u povećanju
proizvodnje i produktivnosti rađa. U tom
pogledu naše organizacije svojim smišljenim
radom mogu mnogo doprinijeti. Postoji,
međutim, problema, koje naše organizacije
same ne mogu riješiti, kao što su
to na pr. nedostatna sredstva za zacrtani
plan razvoja i šumarstva i drvne industrije,
no moraju se zalagati i u tom pravcu
i djelovati na one institucije i forume, koji
vode politiku ovih oblasti. Na terenu treba
nastojati srediti ekonomske odnose šumarstva
i drvne industrije i u okviru postojećih
privrednih instrumenata i mjera,
makar one bile i nepovoljne po obje grane.
Smatra, da se komora ne može uvijek
obraćati na Savez, jer su to često puta zadaci
vezani na kratak rok, a Savez, kao
dobrovoljna organizacija ne može tako
brzo i poslovno reagirati. No najvažniji
društveni rad treba da bude na terenu, u
lokalnim okvirima, u povezivanju naših
organizacija s ostalim stručnim organizacijama
i s komunama. Između ostalog,
nužno se nameće pitanje, kako da se organizaciono
postavi u kotarskim društvima
aktivizacija članova iz drvne industrije
(u vidu sekcije, komisije, aktiva itd.),
a to trebaju da riješe kotarska društva u
vlastitoj nadležnosti prilagođavajući se
konkretnim uvjetima i mogućnostima.


Ing. Špoljarić naglašava, da je podvojenost
članova šumarstva i drvne industrije
možda najveća u centru, a na terenu
je ona sve manja. Kod njih se zajednički
rad osjeća u sve jačoj mjeri, pa se to
odrazilo i u prilivu članstva. Putem društva
uspostavili su kontakt i s ostalim poduzećima
(impregnacija), a povezani su i
sa susjednim kotarskim društvima radi
saradnje i izmjene iskustava.


Ing. Skorjanec naglašava, da je kod
njih međusobna saradnja obih struka dobra;
održavaju predavanja privredno neposredno
važna, i diskusije o aktuelnim
pitanjima. Društvo teško dolazi do sredstava,
ali se ne bi trebalo pretvoriti u biro
za izradu elaborata, kako neki predlažu,
radi sticanja sredstava. Nužno će biti osnivanje
općeg DIT-a, kako bi se. moglo svesti
na pravilniji kolosjek neke probleme
šum. privredne politike, koje neki žele
nametnuti.


Ing. Oštrić predlaže, da se Copov referat
odštampa u Šum. listu. U tom pravcu
rad Saveza nije bio dovoljno sistematski,
jer su se stručni referati sa prošlogodišnje
skupštine trebali na terenu razrađivati
i diskutirati. Šumarska društva su
i tribine za osposobljavanje, jer se tamo
mogu slobodno tretirati privredni problemi
u širokoi diskusiji, bez obzira na ovakve
ili onakve stavove pojedinaca.


Nakon završene diskusije i odmora,
prešlo se na četvrtu točku dnevnog reda.


a) Plenum je zaključio, da se god. skupština
održi u Zagrebu u periodu od 1—15.


VI. Definitivan datum će utvrditi Upravni
odbor Saveza. Ujedno se prihvaća, da se
utvrdi količnik delegata sa 1 delegatom na
svakih 10 članova kotarskih društava.
Dnevni red skupštine utvrdit će Upravni
odbor.
b) Ing. Zunko obrazlaže potrebu, da se
na god. skupštini Saveza dade priznanje
pojedinim stručnim i društvenim radnicima
naših struka time, što će se predložiti
skupštini njihovo izabiranje za počasne
odnosno zaslužne članove po uvjetima
iz Pravilnika o izboru. Nažalost, našem
pozivu nisu udovoljila mnoga naša
kot. društva, pa Upravni odbor nije imao
mogućnosti da napravi izbor koji bi bio
uravnotežen i bez prigovora. U daljnjoj
diskusiji i objašnjavanju, da i kot. društva
imadu istu mogućnost izbora onih
koji su se istaknuli na nivou kotara, a da
za nivo republike treba da budu i zasluge
na tom nivou. Zaključeno je, da ponovno
društva razmotre svoje prijedloge, i da
ih dostave do 15. V. o. g. Upravnom odboru
Saveza. Izbor ne bi trebao da bude već
na prvoj skupštini odviše masovan


c) Formiranje komisija unutar Saveza
Nakon kratke diskusije predlodženi su
i prihvaćeni


— Komisija za kadrove: Dr ing. Roko
Benić, dr ing. Ivo Dekanić, ing. Jure Lipovščak,
ing. Mladen Novakovic, ing. Ivo
Savor i ing. Oto Zunko.
— Komisija za naučno istraživački rad:
Dr ing. Stjepan FrančiškovićJs ing. Žarko
Hajdin, ing. Popp, ing. Ivo Podhorski, ing.
Boris Regent.
— Komisija za produktivnost rada: Ing.
Stevo Bojanin, ing. Brkanović Mitar, ing.
Golubović, ing. Marko Gregić, ing. Ivo
Oštrić, ing. Aleksandar Sobat.
— Komisija za štampu: Dr ing. Milan
Androić, dr ing. Roko Benić, ing. Slavko
Cvitovac, ing. Zvonimir Ettinger, ing. Josip
Šafar i ing. Vlado Štetić.
d) Ing. Josip Peternel iznosi završni
račun za I960 i proračun za 1961 u sumarnim
iznosima prihoda i izdataka, time
da se u proračunu prihoda za 1961 godinu
predviđa povišenje, i to:


a) Pretplata za tuzemstvo: — ŠUMAR


SKI LIST
za poduzeća na ... . Din. 5.000.pojeđince
na . .
studente (ostaje)
Oglasi Vi strana
V« „
1.000200.
50.000.
30.000.