DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Plenum C. O. smatra da treba radi svih


nerešenih pitanja u najskorije vreme sa


zvati ´Uže savetovanje predstavnika zain


teresovanih organizacija i ustanova kako


bi se našao odgovor za ova pitanja.


Plenum na osnovu zaključaka Saveto


vanja i diskusije konstatuje sledeće:


U sadašnjem načinu obrazovanja stručnih
kadrova za potrebe šumarstva i drvne
industrije praktičan rad je premalo
zastupljen. Neki fakulteti i srednje škole
nemaju svoja dobra i radionice ili ukoliko
ih imaju ona su neopremljena za savremeiiu
terensku i praktičnu nastavu. Osim toga
nisu rešena mnoga pitanja u vezi sa
statusom ovih školskih dobara što sa svoje
strane otežava njihovo korišćenje za
Školske potrebe. Takođe još uvek nije reieno
ni pitanje proizvodne prakse. Zbog
svega ovoga nastava je pretežno teorijskog
karaktera.


— Nije dovolnjo podvučen značaj postojećih
´kadrova, a naročito pitanje njihovog
dopunskog obrazovanja koje je potrebno
i hitno. Pažnja je bila usredsređena
samo na kadrove ´koje treba školovati
i na stvaranje što većeg broja, gubeći često
iz vida njihov kvalitet i mogućnosti
racionalnog korišćenja u zavisnosti od
Stepena razvijenosti proizvodnih snaga u
šumskoj privredi i drvnoj industriji.
U vezi sa napred iznetim problemima
XIX Plenum C. O. SITŠIDJ donosi sledeće:
_^


"" PREPORUKE""


— Neophodno je potrebno organizovano
i sistematski raditi na izgrađivanju jedinstvenog
sistema obrazovanja stručnih
kadrova za potrebe šumarstva i drvne industrije,
pri čemu STTŠEDJ treba da se
uključi u rad odgovarajućih organa i organizacija,
kao i da bude inicijator rešenja
svih pitanja u vezi sa obrazovanjem
stručnih kadrova za ove dve proizvodne
oblasti.
— Obrazovanje stručnih kadrova treba
rešavati u duhu Rezolucije SNS ne gubeći
nikada iz vida njihovo mesto u okviru
svih ostalih kadrova (radnika i dr.), kao i
specifinosti proizvodnje u šumskoj privredi.
Sistem obrazovanja stručnih kadrova
treba da omogućava sticanje viših kvalifikacija
od radnika do magistra, ne zanemarujući
pri tome ni na jednom stepenu
odgovarajuća teorijska znanja koia su
uslov stalne i solidne stručne nadgradnje.
Nužno je potrebno dalje proučavanje
procesa proizvodnje u šumskoj privredi i
drvnoj industriji da bi se odredio delokrug
rada pojedinih stručnjaka, kao i njihov
broj. Pri tome treba proučavati i mogućnost
uključivanja stručnjaka iz drugih


struka za obavljanje pojedinih poslova, s
obzirom da se već i na ovom stepenu razvitka
ove dve privredne grane oseća potreba
za uključivanje stručnjaka drugih
struka (geodete, građevinski i mašinski
tehničari i dr.). Pitanju proučavanja procesa
proizvodnje treba prići sa stanovišta
privrede da ne bismo stvorili nepotrebne
izdatke za školovanje stručnjaka određene
specijalnosti koji ne mogu da nađu sebi
mesto u proizvodnji, a posle toga naknadne
izdatke za njihovo prekvalifikovanje.


— Od posebnog je značaja da se u jugoslovenskim
okvirima definitivno zauzme
stav o pitanju etapne i inverane nastave,
a u skladu sa potrebama privrede. Nerešenost
ovog pitanja unosi nejasnoćiu i dezorijentaciju,
kako u fakultetskim redovima,
tako i izvan njih.
Savez SITŠIDJ u sarađnji sa udruženjima
privrednih organizacija, sindikatom,
fakultetima i srednjim školama trebalo bi
da pokrene proučavanje ključnih problema
obrazovanja kadrova u šumarstvu i
drvnoj industriji, kako bi se izgradio jedinstveni
sistem obrazovanja kadrova od
radnika do inženjera.


— Tehničar ima svoje mesto u sistemu
proizvodnje ali je potrebno da se jasno
odredi deiokrug njegovog rada na principima
savremene organizacije proizvodnje,
što takođe nameće potrebu i definisanja
delokruga rada inženjera.
— Pri određivanju delokruga rada
tehničara, treba uzimati u obzir mogućnosti
i potrebu uže ´specijalizacije tehničara
za obavljanje određenih poslova, kako
u pojedinim fazama proizvodnje, tako
i u specifičnim područjima naše zemlje:
primarna prerada drveta, finalna prerada
drveta, plantažna proizvodnja drveta, melioracije,
krš i dr.
— U vezi sa ovim treba izvršit; reorganizaciju
nastave u srednjim školama
kako bi se mogli da obrazuju tehničari
kakvi su stvarno potrebni praksi.
— Potreba višeg tehničara u drvnoj
industriji postoji ali njihovo školovanje
treba obavljati u posebnim višim školama,
koje bi imale specijalistički karakter
i bile u tesnoj vezi, s jedne strane, sa privrednim
organizacijama, a s druge strane,
sa fakultetima, odnosno odgovarajućim
odsecima za preradu drveta.
— Delokrug rada i potrebe višeg tehničara
u šumskoj privredi još nisu proučeni,
niti sagledani. Ukoliko se javi potreba
za ovakvim stručnjacima njihovo
obrazovanje treba da se vrši u posebnim
višim školama koje bi imale specijalistički
karakter, ali bi u tesnoj vezi bile sa šumsko-
privređnim organizaciiama i odgovarajućim
odsecima šumarskih fakulteta.