DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1961 str. 55     <-- 55 -->        PDF

povlć« na Go&u, gde je prof, dr Žarko Miletić
održao predavanje o uređivanju školske
šume Goč-Gvozdac, a ing. Đorđe Jovičić,
direktor fakultetskog dobra, o orga
nizaciji i radu ovog dobra. Sa Goča put je
nastavljen za Vrnjačku Banju, a odatle
preko Aleksanđrovca i Kruševoa za Jastrebac.
Na putu Vrnjačka Banja—A´aksandrovac
razgledani su uspeli radovi na obnavljanju
i nezi šuma, kao i erodirana zemljišta
u gornjem slivu Rasine.


Učesnici plenuma u Kruševcu su posetili
Drvni kombinat gde su se duže zadržali
razgledajući sve pogone ovog kombinata.
Iz Kruševca put je nastavljen za
Svetozarevo, gde je razgledana fabrika
kablova, a odatle za Rogot kod Lapova,
poznato lovište u Srbiji. Preko Osipaonice
i Smedereva učesnici plenuma vratili su
se u Beograd.


XIX Plenum C. O., s obz:rom na problem
« koji su se raspravljali, predstavlja
značajan događaj u radu Saveza ITŠID.J.


Od posebnog je značaja ekskurzija koju
je Savez Srbije organizovao povodom ovog
Plenuma. Većina učesnika na ovom Plenumu
prvi put je posetila ove krajeve i
mogla je da se upozna, ne samo sa problemima
šumarstva i drvarske industri e, već
i sa problemima privrede uopšte, a posebno
sa istorijom i kulturom uže Srbije. Kako
su sva posećena me-ta stolećima bila
u centru krupnih i značajnih zbivanja u
istoriji srpskog naroda, može se razumeti
zadovoljstvo svih učesnika plenuma što im
je pružena prilika da ih posete i da se bliže
upoznaju sa borbom koju je srpski narod
vodio protiv svih zavojevača koji su
nasTtali na njegovu slobodu. Isto tako
učesnici plenuma mosli su da se upoznaju
i sa velikim naporima koji se čine na po
Iju privrednog razvoda i izgradnje roci;alizma.
Zato će ovaj Plenum ostati u najler>
šoi uspomeni svih, a ooseta Kragujevcu,
koji je u našoj narodnoj revoluciji postao
opštejugoslovensfci simbol otnora i
borbe, biće nezaboravna. Lj. P.


PREPORUKE XIX PLENUMA CO
SITSIĐJ o OSNOVNIM PROBLEMIMA
OBRAZOVANJA STRUČNIH KADROVA
U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI


U nastojanjima da ciljeve i zadatke Rezolucije
Saveane narodne skupštine o
obrazovanju stručnih kadrova sagleda u
svetlu potreba i zadataka šumske privrede
i drvne industrije u narednom periodu
SITŠIDJ organizovao je Savetovanje o
osnovnim problemima obrazovanja stručnih
kadrova u šumarstvu i drvnoj indu


striji koje je održano 14 i 15 februara
1961. godine u Beogradu. Za Savetovanje
pripremljeni su:


Referati:


1. Opšta načela o stručnom obrazovanju
kadrova u šumarstvu i drvnoj industriji;
2. Obrazovanje stručnih kadrova u šumarstvu;
3. Obrazovanje stručnih kadrova u drvnoj
industriji.
Koreferati:


1. O stručnom obrazoavnju viših tehničara;
2. O organizaciji i izvođenju trostepene
nastave na Šumarskom fakultetu u Beogradu;
3. O osnovnim problemima reforme stu-*
dija u šumarstvu;
4. O obrazovanju visokokvalifikovanih
kadrova za potrebe drvne industrije.
Na savetovanju je učestvovalo oko 130
predstavnika privrednih organizacija, fakulteta,
srednjih škola, Zalnteresovanih
organizacija i organa, sindikata i dr.


Savetovanje je radilo delom u plenumu,
delom u komisijama: za šumarstvo i
za drvnu industriju.


Posle održanog Savetovanja jedna delegacija
posetila je sekretara za prosvetu,
druga Krstu Crvenkovskog, i upoznala ga
sa radom Savetovanja.


Savetovanje je tretiralo problem kadrova
u celini, ali je težište bilo na obrazovanju
tehničara i inženjera, što je i bilo
predviđeno kao program Savetovanja da
se ne bi išlo previše u širinu i da bi se
lakše sagledali problemi.


Na osnovu referata i iscrpne diskusije
vođene u plenumu i u komisijama doneti
su zaključci koje je redigovao Sekretarijat
Komisije C. O. za kadrove i školstvo.


XIX Plenum Centralnog odbora Saveza
ITŠIDJ konstatovao je da se stavovi
učesnika Savetovanja previše razilaze da
bi se u zaključcima mogao dati konačan
odgovor na postavljena pitanja. Previše
su dolazili do izražaja stavovi pojedinih
fakulteta, a premalo mišljenja prakse.
Plenum C. O. stoga smatra da je potrebno,
uprkos tome što su statuti fakulteta već
pred prihvaćanjem, otvorena pitanja i dalje
obrađivati kako bi se doš´o do što više
objedinjenih stavova i do odgovarajućih
rešenia u pogledu obrazovanja stručnih
kadrova za buduće potrebe u republičkim
i saveznim razmerama. U tu svrhu Plenum
C. O. preporučuje da republički stručni
savezi ponovo razmotre glavna aktuelna
pitanja, pogotovu ona o kojima ie na
Savetovanju najviše došlo do različitih
mišljenja.


301